Օրենքը չի գործում մայր օենքի չգործելու պատճառով:

Armenian   Russian    
Հեռուստատեսության եւ ռադիոյի մասին

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՕՐԵՆՔԸ

«ՀԵՌՈՒՍՏԱՏԵՍՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՌԱԴԻՈՅԻ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԵՎ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Ընդունվել է 11.09.2001

Հոդված 1. «Հեռուստատեսության եւ ռադիոյի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 28-րդ հոդվածի առաջին մասում «քաղաքացիների» բառը փոխարինել «մարդու» բառով։

Հոդված 2. Օրենքի 28-րդ հոդվածը լրացնել հետեւյալ բովանդակությամբ նոր մասով.

«Հանրային հեռուստառադիոընկերության խորհուրդը մշակում է Հանրային հեռուստառադիոընկերության կանոնակարգը եւ ներկայացնում է Հայաստանի Հանրապետության կառավարություն։ Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը Հանրային հեռուստառադիոընկերության կանոնակարգն օրենսդրական նախաձեռնությամբ ներկայացնում է Հայաստանի Հանրապետության Ազգային ժողով՝ կից ներկայացնելով իր եզրակացությունը։ Հանրային հեռուստառադիոընկերության կանոնակարգը Հայաստանի Հանրապետության Ազգային ժողովը հաստատում է օրենքով։

Հոդված 3. Օրենքի 32-րդ հոդվածի առաջին մասի «գ» կետը շարադրել հետեւյալ խմբագրությամբ.

«գ) մշակում եւ կառավարություն է ներկայացնում Հանրային հեռուստառադիոընկերության կանոնակարգը:»:

Հոդված 4. Օրենքի 36-րդ հոդվածը շարադրել հետեւյալ խմբագրությամբ.

«Հոդված 36. Խորհրդի տարեկան հաղորդումը

Խորհուրդը մինչեւ յուրաքանչյուր տարվա մարտի 1-ը Ազգային ժողով է ներկայացնում Հանրային հեռուստառադիոընկերության նախորդ տարվա գործունեության (այդ թվում՝

ծրագրային եւ ֆինանսական) մասին հաղորդում:

Հաղորդումն Ազգային ժողովի նիստում ներկայացնում է Խորհրդի նախագահը։ Հաղորդումն Ազգային ժողովի նիստում քննարկվում է «Ազգային ժողովի կանոնակարգ» Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված կարգով եւ ընդունվում է ի գիտություն։

Խորհուրդը հաղորդումը հրապարակում է մամուլում:»։

Հոդված 5. Օրենքի 40-րդ հոդվածը շարադրել հետեւյալ խմբագրությամբ.

«Հոդված 40. Ազգային հանձնաժողովի հաղորդումը

Ազգային հանձնաժողովը մինչեւ յուրաքանչյուր տարվա մարտի 1-ը Ազգային ժողով է ներկայացնում Ազգային հանձնաժողովի նախորդ տարվա գործունեության մասին հաղորդում:

Ազգային հանձնաժողովն իր հաղորդումը հրապարակում է մամուլում:»:

Հոդված 6. Օրենքի 42-րդ հոդվածի երկրորդ մասը շարադրել հետեւյալ խմբագրությամբ.

«Ազգային հանձնաժողովը մշակում է Ազգային հանձնաժողովի կանոնակարգը եւ ներկայացնում է Հայաստանի Հանրապետության կառավարություն։ Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունն Ազգային հանձնաժողովի կանոնակարգը օրենսդրական նախաձեռնությամբ ներկայացնում է Հայաստանի Հանրապետության Ազգային ժողով՝ կից ներկայացնելով իր եզրակացությունը։ Ազգային հանձնաժողովի կանոնակարգը Հայաստանի Հանրապետության Ազգային ժողովը հաստատում է օրենքով:»։

Հոդված 7. Օրենքի 59-րդ հոդվածի երրորդ մասը շարադրել հետեւյալ խմբագրությամբ.

«Սույն օրենքն ուժի մեջ մտնելուց հետո՝ մեկամսյա ժամկետում, կառավարությունը Հանրային հեռուստառադիոընկերության եւ Ազգային հանձնաժողովի կանոնակարգերը եւ դրանց վերաբերյալ իր եզրակացությունները ներկայացնում է Ազգային ժողով:»:

Հոդված 8. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման պահից:
 
 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՆԱԽԱԳԱՀ` Ռ. ՔՈՉԱՐՅԱՆ

6 հոկտեմբերի 2001թ.
ՀՕ-223