Russian    
Պետական տուրքի մասին

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՕՐԵՆՔԸ

«ՊԵՏԱԿԱՆ ՏՈՒՐՔԻ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔԻ 19-ՐԴ ՀՈԴՎԱԾՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Ընդունվել է 03.04.2002

Հոդված 1. «Պետական տուրքի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 19-րդ հոդվածում`

ա) 9.7-րդ կետը շարադրել հետեւյալ խմբագրությամբ՝

«9.7 հեռուստառադիոհաղորդումների հեռարձակման համար՝

այդ թվում`

ա) 9.7.1. հեռուստահաղորդումների հեռարձակման համար`
9.7.1.1. Երեւան քաղաքում եւ միաժամանակ մեկ կամ մի քանի մարզերում հեռարձակման համար` տարեկան բազային տուրքի 300-պատիկի չափով
9.7.1.2. Երեւան քաղաքի տարածքում հեռարձակման համար` տարեկան  բազային տուրքի 200-պատիկի չափով
9.7.1.3. Երեւան քաղաքը չներառող` մեկից ավելի մարզերի տարածքում հեռարձակման համար` տարեկան  բազային տուրքի 100-պատիկի չափով
9.7.1.4. Մեկ մարզի տարածքում հեռարձակման համար` տարեկան  բազային տուրքի 50-պատիկի չափով

բ) 9.7.2. ռադիոհաղորդումների հեռարձակման համար`
9.7.2.1. Երեւան քաղաքում եւ միաժամանակ մեկ կամ մի քանի մարզերում հեռարձակման համար` տարեկան բազային տուրքի 150-պատիկի չափով
9.7.2.2. Երեւան քաղաքի տարածքում հեռարձակման համար` տարեկան  բազային տուրքի 100-պատիկի չափով
9.7.2.3. Երեւան քաղաքը չներառող` մեկից ավելի մարզերի տարածքում հեռարձակման համար` տարեկան բազային տուրքի 50-պատիկի չափով
9.7.2.4. Մեկ մարզի տարածքում հեռարձակման համար` տարեկան  բազային տուրքի 25-պատիկի չափով

Միաժամանակ հեռուստահաղորդումների եւ ռադիոհաղորդումների հեռարձակման գործունեության իրականացման դեպքում կիրառվում է դրանց համար սահմանված պետական տուրքի դրույքաչափերից առավելագույնը:».

բ) ուժը կորցրած ճանաչել 9.6-րդ եւ 9.8-րդ կետերը:

Հոդված 2. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման պահից:
 
 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՆԱԽԱԳԱՀ` Ռ. ՔՈՉԱՐՅԱՆ

29 ապրիլի 2002թ.
ՀՕ-321