Armenian ARMSCII Armenian
ՆԱԽԱԳԻԾ
Կ-3312-11.06.2018-ՊԱ-011/0

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՕՐԵՆՔԸ

«ԱՅԼԸՆՏՐԱՆՔԱՅԻՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԵՎ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

ՀՈԴՎԱԾ 1. «Այլընտրանքային ծառայության մասին» Հայաստանի Հանրապետության 2003 թվականի դեկտեմբերի 17-ի ՀO-6-Ն oրենքի (այսուհետ` Օրենք) 4-րդ հոդվածի 1-ին մասում՝

1. առաջին նախադասությունը շարադրել հետեւյալ խմբագրությամբ.

«Այլընտրանքային ծառայության ուղարկվում է այն քաղաքացին, ով մինչեւ հերթական զորակոչին նախորդող հունիսի 1-ը կամ նոյեմբերի 1-ը սույն օրենքի 3-րդ հոդվածի 1-ին մասով նախատեսված հիմքով պարտադիր զինվորական ծառայությունն այլընտրանքային ծառայությամբ փոխարինելու վերաբերյալ դիմել է իր զինվորական հաշվառման տարածքային զինվորական կոմիսարին, եւ ում վերաբերյալ 8.1-ին հոդվածում սահմանված իրավասու պետական կառավարման մարմնի ղեկավարի կողմից՝ հաշվի առնելով այլընտրանքային ծառայության հարցերով հանրապետական հանձնաժողովի (այսուհետ` հանրապետական հանձնաժողով) եզրակացությունը, որոշում է կայացվել ուղարկել այլընտրանքային ծառայության: Հանրապետական հանձնաժողովը մշտապես գործող մարմին է եւ կազմված է տարածքային կառավարման, արդարադատության, առողջապահության, աշխատանքի եւ սոցիալական հարցերի, կրթության եւ գիտության, ոստիկանության ու պաշտպանության բնագավառներում Հայաստանի Հանրապետության կառավարության լիազորած պետական կառավարման մարմինների, ինչպես նաեւ Վարչապետի աշխատակազմի ազգային փոքրամասնությունների եւ կրոնի ոլորտները համակարգող ստորաբաժանման մեկական ներկայացուցիչներից: Հանրապետական հանձնաժողովի անհատական կազմը հաստատում է Վարչապետը: Հանրապետական հանձնաժողովի ներքին գործավարությունն իրականացնում է Հայաստանի Հանրապետության կառավարության լիազորած պետական կառավարման մարմինը:»:

ՀՈԴՎԱԾ 2. Ուժը կորցրած ճանաչել Օրենքի 6-րդ հոդվածի 3-րդ մասը:

ՀՈԴՎԱԾ 3. Օրենքի 7-րդ հոդվածի 6-րդ մասում՝

1. առաջին նախադասությունում «30-օրյա ժամկետում» բառերից հետո լրացնել «, բայց ոչ ուշ, քան զորակոչի ավարտին նախորդող 25-րդ օրը,» բառերը.

2. վերջին նախադասությունը հանել:

ՀՈԴՎԱԾ 4. Օրենքի 8.1-ին հոդվածի՝

1. վերնագրում «որոշումը» բառից առաջ լրացնել «եզրակացությունը եւ իրավասու պետական կառավարման մարմնի ղեկավարի» բառերը.

2. 1-ին մասի՝
1) առաջին նախադասությունում «որոշում» բառը փոխարինել «եզրակացություն» բառով.

2) երկրորդ նախադասությունը շարադրել հետեւյալ խմբագրությամբ.

«Հանրապետական հանձնաժողովի կողմից քաղաքացու դիմումը քննարկելու եւ դրա վերաբերյալ եզրակացություն կայացնելու ժամկետը չի կարող գերազանցել մեկ ամիսը:».

3. 2-րդ մասում «որոշում» բառը փոխարինել «եզրակացություն» բառով.

4. 3-րդ մասում՝

1) առաջին նախադասությունում «որոշմամբ հանրապետական հանձնաժողովը սահմանում է» բառերը փոխարինել «եզրակացության մեջ նշվում է» բառերով.

2) լրացնել նոր նախադասություն՝ հետեւյալ բովանդակությամբ.

«Դիմումը մերժելու եզրակացության մեջ նշվում է դիմումը մերժելու հիմքերը:».

5. 4-րդ եւ 5-րդ մասերը շարադրել հետեւյալ խմբագրությամբ.

«4. Դիմումատուին այլընտրանքային զինվորական ծառայության ուղարկելու մասին եզրակացությունը 3 աշխատանքային օրվա ընթացքում ներկայացվում է պաշտպանության  նախարարին՝ քաղաքացուն այլընտրանքային զինվորական ծառայության ուղարկելու որոշում կայացնելու համար: Դիմումատուին այլընտրանքային աշխատանքային ծառայության ուղարկելու մասին եզրակացությունը 3 աշխատանքային օրվա ընթացքում ներկայացվում է Հայաստանի Հանրապետության կառավարության լիազորած պետական կառավարման մարմնի ղեկավարին՝ քաղաքացուն այլընտրանքային աշխատանքային ծառայության ուղարկելու որոշում կայացնելու համար: Հանրապետական հանձնաժողովի եզրակացությունները ստանալու օրվանից հետո 3 աշխատանքային օրվա ընթացքում սույն մասում նշված համապատասխան իրավասու պետական կառավարման մարմինների ղեկավարները՝ հաշվի առնելով Հանրապետական հանձնաժողովի եզրակացությունները, ընդունում են հրաման՝ քաղաքացուն համապատասխան այլընտրանքային ծառայության ուղարկելու կամ  քաղաքացու դիմումը մերժելու մասին: Համապատասխան իրավասու պետական կառավարման մարմինները՝ ընդունած հրամանի եւ հանրապետական հանձնաժողովի եզրակացությունները 5 աշխատանքային օրվա ընթացքում ուղարկում են դիմումատուին եւ նրա զինվորական հաշվառման տարածքային զինվորական կոմիսարիատ, Հանրապետական հանձնաժողովին, ֆինանսների բնագավառում Հայաստանի Հանրապետության կառավարության լիազորած պետական կառավարման մարմին:

5. Հանրապետական հանձնաժողովի եզրակացությունների հիման վրա ընդունված իրավասու պետական կառավարման մարմնի ղեկավարի հրամանները դատական կարգով վիճարկելիս դատարանում հանդես է գալիս իրավասու պետական կառավարման մարմինը:»:

ՀՈԴՎԱԾ 5. Օրենքի 9-րդ հոդվածում «Հանրապետական հանձնաժողովի որոշմամբ քաղաքացու» բառերը փոխարինել «Քաղաքացու» բառով:

ՀՈԴՎԱԾ 6. Օրենքի 13-րդ հոդվածի առաջին նախադասությունում «Հանրապետական հանձնաժողովի որոշման» բառերը փոխարինել «համապատասխան իրավասու պետական կառավարման մարմնի ղեկավարի հրամանի» բառերով:

ՀՈԴՎԱԾ 7. Օրենքի 17-րդ հոդվածում`

1. 3-րդ մասում «հանրապետական հանձնաժողովի» բառերը փոխարինել «համապատասխան իրավասու պետական կառավարման մարմնի ղեկավարի» բառերով.

2. 7-րդ մասում «հանրապետական հանձնաժողով» բառերը փոխարինել «համապատասխան իրավասու պետական կառավարման մարմին» բառերով:

ՀՈԴՎԱԾ 8. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման օրվան հաջորդող տասներորդ օրը:

ՏԵՂԵԿԱՆՔ-ՀԻՄՆԱՎՈՐՈՒՄ

«Այլընտրանքային ծառայության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ օրենքի նախագծի ընդունման

1. Իրավական ակտի ընդունման անհրաժեշտությունը

Օրենքի նախագծի ընդունումը պայմանավորված է ՀՀ Սահմանադրության փոփոխությունների հետ կապված օրենքի դրույթների վերանայման անհրաժեշտությամբ:

2. Ընթացիկ իրավիճակը եւ խնդիրները

ՀՀ Սահմանադրության փոփոխություններին համահունչ, այլընտրանքային ծառայության կազմակերպման գործընթացում վերանայման կարիք ունի այլընտրանքային ծառայության հարցերով հանրապետական հանձնաժողովի կողմից քաղաքացուն այլընտրանքային ծառայության ուղարկելու կամ քաղաքացու դիմումը մերժելու վերաբերյալ որոշումների կայացման գործընթացը, քանի որ ՀՀ Սահմանադրության 6-րդ հոդվածի պահանջների համաձայն պետական մարմինները եւ պաշտոնատար անձինք իրավասու են կատարելու միայն այնպիսի գործողություններ, որոնց համար լիազորված են Սահմանադրությամբ եւ օրենքներով:

3. Տվյալ բնագավառում իրականացվող քաղաքականությունը

Բնագավառում իրականացվող քաղաքականության նպատակն է ապահովել այլընտրանքային ծառայության պատշաճ կազմակերպման եւ իրականացման գործընթացը:

4. Կարգավորման նպատակը եւ բնույթը

Օրենքի նախագծի համաձայն վերանայվում են այլընտրանքային ծառայության կազմակերպման գործընթացում այլընտրանքային ծառայության հարցերով հանրապետական հանձնաժողովի կողմից քաղաքացուն այլընտրանքային ծառայության ուղարկելու կամ քաղաքացու դիմումը մերժելու վերաբերյալ որոշումների կայացման դրույթները, հանձնաժողովի կողմից որոշման ընդունումը փոխարինվում է եզրակացության կայացմամբ, համապատասխան որոշումների ընդունման իրավասությունը վերապահվում է՝ այլընտրանքային զինվորական ծառայության ուղարկելու մասով՝ ՀՀ պաշտպանության նախարարին, իսկ այլընտրանքային աշխատանքային ծառայության ուղարկելու մասով՝ ՀՀ կառավարության լիազորած պետական կառավարման մարմնի ղեկավարին:

5. Նախագծի մշակման գործընթացում ներգրավված ինստիտուտները, անձինք եւ նրանց դիրքորոշումը

Նախագիծը մշակվել է ՀՀ պաշտպանության նախարարության կողմից:

6. Ակնկալվող արդյունքը

Օրենքի ընդունումը կապահովի օրենքի դրույթների համապատասխանեցումը ՀՀ Սահմանադրության պահանջներին, ինչպես նաեւ այլընտրանքային ծառայության պատշաճ կազմակերպման եւ իրականացման գործընթացը:

7. Այլ տեղեկություններ չկան:
 

ՏԵՂԵԿԱՆՔ

«Այլընտրանքային ծառայության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ օրենքի նախագծի ընդունման կապակցությամբ այլ իրավական ակտերում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու վերաբերյալ

Օրենքի նախագծի ընդունման կապակցությամբ անհրաժեշտություն է առաջանում վերանայել ՀՀ կառավարության 2013 թվականի հուլիսի 25-ի N 797-Ա որոշումը, ինչպես նաեւ ուժը կորցրած ճանաչել ՀՀ վարչապետի 22.02.2018թ. N 166-Ա որոշումը:

ՏԵՂԵԿԱՆՔ

«Այլընտրանքային ծառայության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ օրենքի նախագիծը
հրապարակային քննարկման ներկայացնելու վերաբերյալ

1. Օրենքի նախագիծը տեղադրվել է իրավական ակտերի նախագծերի հանրային քննարկման համար նախատեսված միասնական կայքում, առաջարկություններ չեն ներկայացվել:

ՏԵՂԵԿԱՆՔ
«Այլընտրանքային ծառայության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ օրենքի նախագծի ընդունման

Տեղեկանք գործող օրենքի փոփոխվող հոդվածների վերաբերյալ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
 ԱԶԳԱՅԻՆ   ԺՈՂՈՎԻ   ՆԱԽԱԳԱՀ
  պարոն  ԱՐԱ ԲԱԲԼՈՅԱՆԻՆ
Հարգելի պարոն Բաբլոյան
Համաձայն ,Ազգային ժողովի կանոնակարգե Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրական օրենքի 65-րդ հոդվածի` Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը, որպես օրենսդրական նախաձեռնություն, Հայաստանի Հանրապետության Ազգային ժողով է ներկայացնում ,Զինվորական ծառայության եւ զինծառայողի կարգավիճակի մասինե Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասինե, ,Սահմանված կարգի խախտմամբ պարտադիր զինվորական ծառայություն չանցած քաղաքացիների մասինե Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություն կատարելու մասինե եւ ,Այլընտրանքային ծառայության մասինե Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասինե Հայաստանի Հանրապետության օրենքների  նախագծերի փաթեթը:

Օրենքների նախագծերի փաթեթին կից ներկայացվում են օրենքների նախագծերի ընդունման հիմնավորումները, օրենքների նախագծերի ընդունման առնչությամբ այլ օրենքների ընդունման անհրաժեշտության բացակայության եւ գործող օրենքների փոփոխվող հոդվածների մասին տեղեկանքները, Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջեի եկամուտների էական նվազեցման կամ ծախսերի ավելացման մասին Հայաստանի Հանրապետության կառավարության եզրակացությունը, ինչպես նաեւ նախաձեռնության վերաբերյալ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2018 թվականի հունիսի 8-ի  N 636-Ա որոշումը:

Միաժամանակ հայտնում ենք, որ, նշված օրենքների նախագծերի փաթեթը Հայաստանի Հանրապետության Ազգային ժողովում քննարկելիս, Հայաստանի Հանրապետության կառավարության ներկայացուցիչ (հիմնական զեկուցող) է նշանակվել  Պաշտպանության  նախարարի տեղակալ Գաբրիել Բալայանը:
 
Հարգանքով`
ՆԻԿՈԼ  ՓԱՇԻՆՅԱՆ