Armenian ARMSCII Armenian
ՆԱԽԱԳԻԾ
Կ-305-12.04.2018-ՏՀ-011/0

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՕՐԵՆՔԸ

«ՂՐՂՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ` «ԵՎՐԱՍԻԱԿԱՆ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՄԻՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ» 2014 ԹՎԱԿԱՆԻ ՄԱՅԻՍԻ 29-Ի ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻՆ ՄԻԱՆԱԼՈՒ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ» 2014 ԹՎԱԿԱՆԻ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 23-ԻՆ ՍՏՈՐԱԳՐՎԱԾ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԱՌԱՆՁԻՆ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐԻ ԿԻՐԱՌՄԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ» ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ ՎԱՎԵՐԱՑՆԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Ðá¹í³Í 1© ì³í»ñ³óÝ»É 2017 Ãí³Ï³ÝÇ ³åñÇÉÇ 11¬ÇÝ ØáëÏí³ÛáõÙ ëïáñ³·ñí³Íª §ÔñÕ½ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃ۳ݪ §ºíñ³ëÇ³Ï³Ý ïÝï»ë³Ï³Ý ÙÇáõÃÛ³Ý Ù³ëÇݦ 2014 Ãí³Ï³ÝÇ Ù³ÛÇëÇ 29¬Ç å³Ûٳݳ·ñÇÝ ÙdzݳÉáõ í»ñ³µ»ñ۳ɦ 2014 Ãí³Ï³ÝÇ ¹»Ïï»Ùµ»ñÇ 23¬ÇÝ ëïáñ³·ñí³Í å³Ûٳݳ·ñÇ ³é³ÝÓÇÝ ¹ñáõÛÃÝ»ñÇ ÏÇñ³éÙ³Ý í»ñ³µ»ñ۳ɦ ³ñӳݳ·ñáõÃÛáõÝÁ:

Ðá¹í³Í 2© êáõÛÝ ûñ»ÝùÝ áõÅÇ Ù»ç ¿ ÙïÝáõÙ å³ßïáÝ³Ï³Ý Ññ³å³ñ³ÏÙ³ÝÁ ѳçáñ¹áÕ ûñí³ÝÇó£