Armenian ARMSCII Armenian
ՆԱԽԱԳԻԾ
Պ-489-27.01.2005-ՊԻ-010

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՕՐԵՆՔԸ

«ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ» ՀՀ ՕՐԵՆՔՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Հոդված 1. Հայաստանի Հանրապետության 2001թ. դեկտեմբերի 27-ի ՀՕ-272 «Քաղաքացիական ծառայության մասին» օրենքի 33-րդ հոդվածի առաջին մասի «ժբ» կետը շարադրել հետեւյալ խմբագրությամբ.

«ժբ) ազատազրկման դատապարտվելը.»:

Հոդված 2. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը հաջորդող տասներորդ օրը: