Armenian ARMSCII Armenian
Լրամշակված տարբերակ
Կ-26445-12.02.2018,06.03.2018-ՊԻՄԻ-011/0

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՕՐԵՆՔԸ

«ՊԵՏԱԿԱՆ ԳՈՒՅՔԻ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԵՎ ԼՐԱՑՈՒՄ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Հոդված 1. «Պետական գույքի կառավարման մասին» Հայաստանի Հանրապետության 2014 թվականի նոյեմբերի 20-ի թիվ ՀՕ-158-Ն օրենքի (այսուհետ` Օրենք) 2-րդ հոդվածի 3-րդ մասից եւ 3-րդ հոդվածի 1-ին մասի 9-րդ կետից հանել «լիազորված» բառը:

Հոդված 2. Օրենքի 4-րդ հոդվածի 1-ին մասում`

1) 7-րդ կետը շարադրել հետեւյալ խմբագրությամբ.

«7) պետական գույքի կառավարման մարմին`  պետական գույքի կառավարումն իրականացնող, պետական գույքային հարաբերությունների կանոնակարգման լիազորություններ ունեցող մարմին».

2) 8-րդ կետն ուժը կորցրած ճանաչել:

Հոդված 3. Օրենքը լրացնել հետեւյալ բովանդակությամբ 6.1-ին հոդվածով.

«Հոդված 6.1. Պետական գույքի կառավարման մարմինը

1. Պետական գույքի կառավարման մարմինը Պետական գույքի կառավարման կոմիտեն է (այսուհետ` կոմիտե):

2. Կոմիտեն ղեկավարում է կոմիտեի նախագահը:»:

Հոդված 4. Օրենքում «պետական գույքի կառավարման լիազորված մարմին» եւ «վերադաս կառավարման մարմին» բառերը եւ դրանց հոլովաձեւերը փոխարինել «կոմիտե» բառով եւ դրա հոլովաձեւերով:

Հոդված 5. Օրենքի 3-րդ գլխի վերնագիրը շարադրել հետեւյալ խմբագրությամբ.

«ՊԵՏԱԿԱՆ ԳՈՒՅՔԻ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՈԼՈՐՏՈՒՄ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ԿՈՄԻՏԵԻ ԼԻԱԶՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ»

Հոդված 6. Օրենքի      6-րդ հոդվածի 1-ին մասը շարադրել հետեւյալ խմբագրությամբ.

«1. Պետական գույքի կառավարման ոլորտում քաղաքականությունը մշակում եւ իրականացնում է Կառավարությունը: Կառավարության լիազորություններն են`»:

Հոդված 7. Օրենքի 7-րդ հոդվածը շարադրել հետեւյալ խմբագրությամբ.

«Հոդված 7. Կոմիտեի լիազորությունները

1. Կոմիտեն `

1) իրականացնում է իրեն հանձնված (ամրացված) պետական գույքի (այդ թվում` իր կառավարմանը հանձնված բաժնետոմսերի)  կառավարումը եւ սպասարկումը.

2) համապատասխան նախարարին է ներկայացնում առաջարկություններ պետական սեփականություն հանդիսացող շենքերի, շինությունների, ինչպես նաեւ առանձին տարածքների արդյունավետ օգտագործման, օտարերկրյա պետություններում Հայաստանի Հանրապետության սեփականություն հանդիսացող գույքի սեփականության իրավունքի ճանաչման եւ արդյունավետ օգտագործման վերաբերյալ.

3) համակարգում է պետական գույքի գույքագրման աշխատանքները եւ եւ համապատասխան պետական կառավարման մարմինների հետ համատեղ դրանց անցկացումը, համապատասխան նախարարին ներկայացնում է հաշվետվություններ պետական գույքի գույքագրման արդյունքների եւ վիճակի փոփոխությունների վերաբերյալ.

4) իրականացնում է պետական գույքի հաշվառման աշխատանքները եւ վարում պետական գույքի հաշվառման գրանցամատյանը.

5) համագործակցում է միջազգային ֆինանսատնտեսական կազմակերպությունների եւ օտարերկրյա ներդրողների հետ.

6) պետական գույքի կառավարման ոլորտում աջակցում է Հայաստանի Հանրապետության տնտեսության զարգացման ու ներդրումների իրականացման ծրագրերի մշակմանը եւ դրանց իրագործմանը.

7) մշակում եւ համապատասխան նախարարին է ներկայացնում պետական գույքի կառավարման եռամյա ծրագիրը, դրա կատարման արդյունքների մասին կազմում եւ համապատասխան նախարարին է ներկայացում տարեկան հաշվետվություն, ինչպես նաեւ իրականացնում է պետական գույքի կառավարման եռամյա ծրագրով նախատեսված միջոցառումների իրականացման արդյունքների  ամփոփումը.

8) մշակում է պետական գույքի օտարման մասին իրավական ակտերի նախագծեր  եւ իրականացնում է պետական գույքի, այդ թվում պետական շենքերով եւ շինություններով կառուցապատված հողամասերի սահմանված կարգով օտարումը.

9) կազմակերպում է օտարվող պետական գույքի գնահատման աշխատանքների իրականացումը.

10) մշակում է պետական գույքի կառավարման գործընթացը կանոնակարգող իրավական ակտերի նախագծեր եւ համապատասխան նախարարության միջոցով դրանք ներկայացնում համապատասխան նախարարին.

11) առեւտրային կազմակերպություններում պետությանը սեփականության իրավունքով պատկանող բաժնետոմսի (բաժնեմասի) լուծարման եւ ֆինանսական առողջացման ոլորտներում մշակում եւ համապատասխան նախարարին է ներկայացնում մասնավորեցման ծրագրերում ընդգրկված առեւտրային կազմակերպությունների լուծարման կամ ֆինանսական առողջացման վերաբերյալ առաջարկությունները.

12) պետական գույքի կառավարման ոլորտում Հայաստանի Հանրապետության անունից կնքում է գործարքներ եւ գործարքներով մյուս կողմի համար նախատեսված պարտավորությունների կատարման նկատմամբ իրականացնում է վերահսկողություն.

13) իրականացնում է պետական եւ պետական մասնակցությամբ առեւտրային կազմակերպություններում պետական բաժնեմասի (բաժնետոմսերի) կառավարումը.

14) օրենքով եւ այլ իրավական ակտերով սահմանված կարգով իրականացնում է պետական գույքի հաշվառման բնագավառում արդիական մեթոդների ներդրումը եւ դրանց միջոցով հավաքագրված տվյալների ու տեղեկությունների հիման վրա` վարում պետական գույքի համակարգված հաշվառում.

15) պետական գույքի օտարման գործընթացում Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով կազմակերպում եւ իրականացնում է աճուրդներ եւ մրցույթներ.

16) ապահովում է օտարման ենթակա պետական գույքի վաճառքի կազմակերպումը, որի իրականացման հետ կապված ծախսերը փոխհատուցվում են պետական գույքի օտարումից ստացված դրամական միջոցների հաշվին.

17) իրականացնում է պետական գույքի վարձակալության եւ անհատույց օգտագործման տրամադրումը, անհրաժեշտության դեպքում մշակում է պետական գույքի անհատույց օգտագործման եւ վարձակալության տրամադրման մասին իրավական ակտերի նախագծեր.

18) պետական գույքի արդյունավետ կառավարման նպատակով համապատասխան նախարարին ներակայացնում է առաջարկություններ, իր լիազորությունների շրջանակում ընդունում է իրավական ակտեր.

19) մշակում է պետական մասնակցությամբ առեւտրային կազմակերպությունների Հայաստանի Հանրապետության սեփականությունը հանդիսացող բաժնետոմսերով հավաստված իրավունքները հավատարմագրային կառավարման հանձնելու մասին որոշման նախագծերը եւ ներկայացնում համապատասխան նախարարին, դրանք ընդունվելուց հետո իրականացնում է հավատարմագրային կառավարման հանձնելու գործընթացը.

20) իրականացնում է 50 տոկոս եւ ավելի  պետական մասնակցությամբ առեւտրային կազմակերպությունների ֆինանսատնտեսական վիճակի դիտարկումներ եւ վերլուծություն, որոշում է պետական մասնակցությամբ առեւտրային կազմակերպությունների գործունեության արդյունավետությունը, կառավարման ոլորտում կատարված աշխատանքների գնահատում` այդ թվում գործադիր մարմինների ղեկավարների գործունեության գնահատում, արդյունքների հիման վրա խրախուսման կամ պատասխանատվության միջոցների կիրառման առաջարկությունների ներկայացում.

21) կազմակերպում է պետական  անշարժ գույքի նկատմամբ սեփականության (օգտագործման) իրավունքի պետական  գրանցման աշխատանքները.

22) իրականացնում է Հայաստանի Հանրապետության պետական սեփականություն հանդիսացող շենքերի եւ շինությունների տանիքներին ու ձեղնահարկերում կապի սարքավորումներ տեղակայելու եւ սպասարկելու վերաբերյալ համաձայնություն տալու աշխատանքները, Հայաստանի Հանրապետության  օրենսդրությամբ սահմանված կարգով կնքում է համապատասխան պայմանագրեր:»:

Հոդված 8. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում նորընտիր Հանրապետության նախագահի կողմից իր պաշտոնի ստանձնման օրը: