Armenian ARMSCII Armenian
Լրամշակված տարբերակ
Կ-2649-12.02.2018,06.03.2018-ՊԻՄԻ-011/0

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՕՐԵՆՔԸ

«ԱԶԳԱՅԻՆ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ՄԱՐՄԻՆՆԵՐՈՒՄ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԵՎ ԼՐԱՑՈՒՄ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Հոդված 1. «Ազգային անվտանգության մարմիններում ծառայության մասին» Հայաստանի Հանրապետության 2003 թվականի ապրիլի 11-ի ՀՕ-532-Ն օրենքի (այսուհետ` Օրենք) 1-ին հոդվածում`

 1) 4-րդ մասը շարադրել հետեւյալ խմբագրությամբ.

«4. Ազգային անվտանգության մարմինների ծառայողներին խրախուսելու եւ կարգապահական տույժի ենթարկելու կարգը սահմանվում է «Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի կարգապահական կանոնագիրք» Հայաստանի Հանրապետության օրենքով»:».

2) 5-րդ մասը շարադրել հետեւյալ խմբագրությամբ.

5. Ազգային անվտանգության մարմիններում շարքային եւ կրտսեր ենթասպայական կազմերի զինծառայողների զինվորական ծառայություն անցնելու կարգը սահմանվում է «Զինվորական ծառայության եւ զինծառայողի կարգավիճակի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքով»

Հոդված 2. Օրենքի 3-րդ հոդվածի`

1) 1-ին մասի 1-ին կետի «ա» ենթակետում «Հայաստանի Հանրապետության ազգային անվտանգության հանրապետական մարմնի» բառերը փոխարինել «Ազգային անվտանգության ծառայության» բառերով, իսկ «գ» ենթակետն ուժը կորցրած ճանաչել.

2) 3-րդ մասում «Հայաստանի Հանրապետության Նախագահը` Հայաստանի Հանրապետության կառավարության առաջարկությամբ» բառերը փոխարինել «վարչապետը» բառով.

3) 4-րդ մասում «հանրապետական գործադիր» բառերը հանել, իսկ «Հայաստանի Հանրապետության Նախագահը` Հայաստանի Հանրապետության կառավարության առաջարկությամբ» բառերը փոխարինել «Կառավարությունը» բառով:

Հոդված 3. Օրենքի 4-րդ հոդվածի 2-րդ մասը «սպայական կոչումները շնորհում է Հայաստանի Հանրապետության Նախագահը» բառերը փոխարինել  «զինվորական կոչումները շնորհում է Հանրապետության նախագահը` վարչապետի առաջարկությամբ» բառերով:

Հոդված 4. Օրենքը լրացնել  հետեւյալ բովանդակությամբ 4.1-րդ հոդվածով.

«Հոդված 4. 1. Բարձրագույն զինվորական կոչումներ շնորհելը

1. Վարչապետը բարձրագույն զինվորական կոչումներ շնորհելու առաջարկությամբ դիմում է սեփական նախաձեռնությամբ կամ Ազգային անվտանգության ծառայության տնօրենի միջնորդության հիման վրա:

2. Վարչապետի առաջարկությանը կցվում է բարձրագույն զինվորական կոչում շնոհրելու մասին Հանրապետության նախագահի հրամանագրի նախագիծը, իսկ պետական լիազոր մարմնի ղեկավարի միջնորդության դեպքում` նաեւ միջնորդությունը:

3. Հանրապետության նախագահը` վարչապետի առաջարկությունն ստանալուց հետո եռօրյա ժամկետում, ստորագրում է առաջարկությանը կցված հրամանագրի նախագիծը կամ այն առարկություններով վերադարձնում է վարչապետին:

4. Եթե վարչապետը հնգօրյա ժամկետում չի ընդունում Հանրապետության նախագահի առարկությունը, ապա Հանրապետության նախագահը` հնգօրյա ժամկետի ավարտից հետո` եռօրյա ժամկետում, ստորագրում է հրամանագիրը կամ դիմում է Սահմանադրական դատարան:

5. Եթե Սահմանադրական դատարանը որոշում է ընդունում վարչապետի կողմից Հանրապետության նախագահին ներկայացված առաջարկությունը Սահմանադրությանը համապատասխանող ճանաչելու մասին, ապա Հանրապետության նախագահը եռօրյա ժամկետում ստորագրում է հրամանագիրը:

6. Եթե Սահմանադրական դատարանը որոշում է ընդունում վարչապետի կողմից Հանրապետության նախագահին ներկայացված առաջարկությունը Սահմանադրությանը հակասող ճանաչելու մասին, ապա վարչապետը հնգօրյա ժամկետում սույն հոդվածի 2-րդ մասով սահմանված կարգով ներկայացնում է նոր առաջարկություն:

7. Եթե Հանրապետության նախագահը չի կատարում սույն հոդվածի 3-5-րդ մասերով սահմանված պահանջները, ապա համաձայն Սահմանադրության 139-րդ հոդվածի` տվյալ անձին բարձրագույն զինվորական կոչումը շնորհված է համարվում իրավունքի ուժով` սույն հոդվածի 3-5-րդ մասերով սահմանված եռօրյա ժամկետի ավարտին հաջորդող օրվանից, որի մասին վարչապետը գրավոր հայտարարություն է տարածում: Գրավոր հայտարարությունը ստորագրվում է վարչապետի կողմից եւ հրապարակվում Կառավարության պաշտոնական կայքէջում:»:

Հոդված 5. Օրենքի 9-րդ հոդվածի 5-րդ մասը շարադրել հետեւյալ խմբագրությամբ.

«5. Զինվորական կոչման կրման ժամկետն ու դրա ոչ պակաս, քան կեսը լրացած ծառայողներին որպես խրախուսանք կարող է շնորհվել զբաղեցրած պաշտոնի համար նախատեսվածից մեկ աստիճան բարձր կոչում:»:

Հոդված 6. Օրենքի 14-րդ հոդվածի 1-ին մասում «Զինապարտության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 12-րդ հոդվածի 1-ին մասի «բ», «ե» կետերում, 13-րդ հոդվածում» բառերը փոխարինել «Զինապարտության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 12-րդ հոդվածի 1-ին մասի «ե» կետում եւ «Զինվորական ծառայության եւ զինծառայողի կարգավիճակի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 24-րդ հոդվածում» բառերով:

Հոդված 7. Օրենքի 18-րդ հոդվածի

3-րդ մասում «բացառությամբ օրենքով նախատեսված դեպքերի» բառերը փոխարինել «եթե այլ բան նախատեսված չէ օրենքով» բառերով:

Հոդված 8. Օրենքի 19-րդ հոդվածի 6.1-ին մասում «ոստիկանության,» բառից հետո լրացնել «պետական պահպանության,» բառերը, իսկ  «դատական ակտերի հարկադիր կատարման ծառայության» բառերը փոխարինել «Հարկադիր կատարումն ապահովող ծառայության» բառերով:

Հոդված 9. Օրենքի 32-րդ հոդվածի 1-ին մասում «Զինծառայողների եւ նրանց ընտանիքների անդամների սոցիալական ապահովության մասին» բառերը փոխարինել «Զինվորական ծառայության եւ զինծառայողի կարգավիճակի մասին» բառերով:

Հոդված 10. Օրենքի 38-րդ հոդվածը լրացնել նոր` 1.1. մասով.

«1.1. Հերթական արձակուրդը ծառայողի ցանկությամբ կարող է տրվել մաս-մաս, սակայն ոչ ավելի, քան երկու մասով:»:

Հոդված 11. Օրենքի 47-րդ հոդվածի 1-ին մասի 10-րդ կետում «ոչ լրիվ համապատասխանության» բառերը փոխարինել «անհամապատասխանության» բառով:

Հոդված 12. Օրենքի 52-րդ հոդվածից հանել «, ինչպես նաեւ լիազորությունները» բառերը:

Հոդված 13. Օրենքի 54-րդ հոդվածը շարադրել հետեւյալ խմբագրությամբ.

«Հոդված 54. Ազգային անվտանգության մարմինների գործունեությանն օժանդակող անձանց խրախուսումը

1. Ազգային անվտանգության մարմինների գործունեությանն օժանդակող անձինք կարող են խրախուսվել Կառավարության սահմանած կարգով եւ չափով:

2. Ազգային անվտանգության մարմինների գործունեությանն օժանդակող անձինքն կարող են պարգեւատրվել պետական պարգեւներով օրենքով սահմանված կարգով:»:

Հոդված 14. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում նորընտիր Հանրապետության նախագահի պաշտոնի ստանձնման օրը: