Armenian ARMSCII Armenian
Կ-2198-14.12.2017-ՊԻՄԻ-011/2ամբ.

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՕՐԵՆՔԸ

«ԴԱՏԱԿԱՆ ԱԿՏԵՐԻ ՀԱՐԿԱԴԻՐ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Հոդված 1. Հայաստանի Հանրապետության 1998 թվականի մայիսի 5-ի ՀՕ-221 օրենքի (այսուհետ` Օրենք) 18-րդ հոդվածի 1-ին մասը «դիմումի հիման վրա» բառերից հետո լրացնել «, եթե այլ բան նախատեսված չէ օրենքով» բառերով:

Հոդված 2. Օրենքի 19-րդ հոդվածում`

1) 2-րդ եւ 3-րդ մասերն ուժը կորցրած ճանաչել.

2) 4-րդ մասից հանել երկրորդ պարբերությունը:

Հոդված 3. Օրենքի 19.1-ին հոդվածն ուժը կորցրած ճանաչել:

Հոդված 4. Եզրափակիչ եւ անցումային դրույթներ

1. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում նորընտիր Հանրապետության նախագահի կողմից իր պաշտոնի ստանձնման օրը:

2. Մինչեւ «Դատական ակտերի հարկադիր կատարման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության 2017 թվականի դեկտեմբերի 21-ի ՀՕ-9-Ն օրենքով նախատեսված՝ Կառավարության կողմից Էլեկտրոնային եղանակով փաստաթղթեր ներկայացնելու կարգը սահմանելը կատարողական թերթը տրվում եւ հարկադիր կատարման է ներկայացվում մինչեւ այդ օրենքն ուժի մեջ մտնելը գործող կարգով: