Armenian ARMSCII Armenian
ՆԱԽԱԳԻԾ
Կ-20150-05.12.2017-ՏՀ-011/0

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՕՐԵՆՔԸ

«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ ՍՏՈՒԳՈՒՄՆԵՐԻ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՄԱՆ ԵՎ ԱՆՑԿԱՑՄԱՆ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԵՎ ԼՐԱՑՈՒՄ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Հոդված 1. «Հայաստանի Հանրապետությունում ստուգումների կազմակերպման եւ անցկացման մասին» Հայաստանի Հանրապետության 2000 թվականի մայիսի 17-ի ՀՕ-60 օրենքի (այսուհետ` Օրենք) 1-ին հոդվածում`

1) 2-րդ մասից հանել «Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ նախատեսված հայտարարագրերի, հարկերի եւ պարտադիր այլ վճարների գծով նախատեսված» բառերը,

2) 3-րդ մասը շարադրել հետեւյալ խմբագրությամբ.

«3. ՈՒսումնասիրությունը` տնտեսավարող սուբյեկտի ներկայացրած հաշվետվությունների հիման վրա, ստուգում իրականացնող մարմնում այդ մարմնին հսկողության լիազորություններ վերապահող իրավական ակտերի պահանջների կատարման ճշտությունը պարզելու նպատակով իրականացվող ներքին ընթացակարգ է, բացառությամբ սույն կետի երկրորդ պարբերությամբ նախատեսված արտագնա ուսումնասիրությունների:

«Տնտեսական մրցակցության պաշտպանության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված դեպքերում Հայաստանի Հանրապետության տնտեսական մրցակցության պաշտպանության պետական հանձնաժողովն իրականացնում է հսկիչ գնումներ` սույն օրենքի N2.1 հավելվածով սահմանված կարգով, որոնց արդյունքներն օգտագործվում են տնտեսվարող սուբյեկտի կողմից «Տնտեսական մրցակցության պաշտպանության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի խախտման հարցի քննարկման նպատակով: Տնտեսավարող սուբյեկտների պաշտոնատար անձանց եւ ստուգում իրականացնող անձանց` սույն օրենքով սահմանված իրավունքներն ու պարտականությունները գործում են նաեւ սույն պարբերությամբ սահմանված ուսումնասիրությունների անցկացման դեպքում:»,

3) 4-րդ մասում «հարկային, մաքսային, պարտադիր սոցիալական ապահովության, բնօգտագործման, բնապահպանական եւ օրենքով սահմանված այլ պարտադիր վճարների հաշվարկման ու վճարման ճշտությունը պարզելուն ուղղված ստուգումները, պետական բյուջեի հետ փոխհարաբերությունների ճշտության ստուգումները» բառերը փոխարինել «ընդերքօգտագործման եւ բնապահպանական օրենսդրության պահանջների կատարման, այդ թվում` բնապահպանական հարկով հարկման բազայի եւ (կամ) բնօգտագործման վճարի բազայի փաստացի ծավալների ու դրանց չափաքանակների (սահմանափակումների) ստուգումները» բառերով,

4) 6-րդ մասը «մաքսային հսկողության» բառերից հետո լրացնել «, Հայաստանի Հանրապետության հարկային օրենսգրքով նախատեսված հարկային հսկողության»:

Հոդված 2. Օրենքի 2-րդ հոդվածի 1-ին մասը լրացնել հետեւյալ բովանդակությամբ նոր պարբերությամբ

«Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր պետական եկամուտների կոմիտեն հարկային հսկողությունն իրականացնում է Հայաստանի Հանրապետության հարկային օրենսգրքով սահմանված կարգով:»:

Հոդված 3. Օրենքի 2.1-րդ հոդվածի 6-րդ մասից հանել «. բացառությամբ հարկային մարմնի, որը ստուգումների տարեկան ծրագիրը հաստատում է մինչեւ յուրաքանչյուր տարվա հունիսի 1-ը` ծրագրի հաստատման տարվա հուլիսի 1-ից մինչեւ ծրագրի հաստատմանը հաջորդող տարվա հուլիսի 1-ն ընկած ժամանակահատվածի համար» բառերը:

Հոդված 4. Օրենքի 3-րդ հոդվածում`

1) 1.1-րդ մասի առաջին պարբերությունից հանել «հարկային եւ մաքսային մարմինների կողմից իրականացվող ստուգումների,» բառերը,

2) 2-րդ մասում`

ա. առաջին պարբերությունից հանել «(հարկային մարմինների կողմից իրականացվող ստուգումների դեպքում` ստուգվող տնտեսավարող սուբյեկտի (վերակազմակերպման դեպքերում իրավանախորդի (իրավանախորդների) լրիվ անվանումը եւ հարկ վճարողի հաշվառման համարը (համարները),» եւ «հարկային եւ մաքսային մարմինների,» բառերը,

բ. հանել երկրորդ պարբերությունը,

3) 3-րդ մասում «ֆինանսների եւ էկոնոմիկայի» բառերը փոխարինել «տնտեսական զարգացման եւ ներդրումների» բառերով, մասից հանել «հարկային մարմինների կողմից ակցիզային դրոշմանիշների, դրոշմապիտակների եւ հսկիչ-դրամարկղային մեքենաների կիրառման, օրենքով սահմանված ելակետային տվյալների եւ գործակիցների, հարկ վճարողների կողմից «Հարկերի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 15-րդ հոդվածի «թ» կետով սահմանված` հայտարարության փակցման եւ դրանում պահանջվող տեղեկությունների ներառման, տարադրամի փոխանակման կետերի կամ արժութային դիլերների-բրոքերների, առանց համապատասխան լիցենզիայի (թույլտվության) ձեռնարկատիրական գործունեության իրականացման, արժութային հարաբերությունները կարգավորող օրենքների եւ այդ օրենքների հիման վրա ընդունված իրավական այլ ակտերի կիրառման, տարադրամի փոխանակման կետերի կամ արժութային դիլերների-բրոքերների կողմից արտարժույթի առքուվաճառքի գործառնությունների գրանցման պարզեցված հարկ վճարողների մոտ իրենց պատկանող ապրանքային մնացորդների, պարտադիր սոցիալական ապահովության վճարների (այդ թվում` վարձու աշխատողների աշխատանքային պայմանագրերի գրանցամատյանի վարման, ճշտությանն ուղղված դեպքերում իրականացվող ստուգումների,» եւ «կամ հարկային մարմինների» բառերը,

4) 4-րդ մասից հանել «հարկային եւ մաքսային մարմինների,» բառերը:

Հոդված 5. Օրենքի 4-րդ հոդվածում`

1) 1-ին մասից հանել «` յուրաքանչյուր տարվա համար» բառերը,

2) 3.1-րդ մասում`

ա. հանել 5-րդ եւ 5.1-րդ կետերը,

բ. 5.2-րդ կետը շարադրել հետեւյալ խմբագրությամբ.

«5.2. բնապահպանական հարկով հարկման բազայի եւ (կամ) բնօգտագործման վճարի բազայի փաստացի ծավալների ու դրանց չափաքանակների (սահմանափակումների) ստուգումներ ընդերքօգտագործող այն տնտեսավարող սուբյեկտների մոտ, որոնք Հայաստանի Հանրապետության հարկային օրենսգրքին համապատասխան` ընդգրկված են հարկային մարմնի ստուգումների տարեկան ծրագրում.»,

3) 4-րդ մասից հանել առաջին պարբերության երկրորդ նախադասությունը:

Հոդված 6. Օրենքի 5-րդ հոդվածում`

1) առաջին նախադասությունը շարադրել հետեւյալ խմբագրությամբ

«Վերստուգումն ստուգում իրականացնող մարմնի կողմից նույն տնտեսավարող սուբյեկտի մոտ ստուգված ժամանակաշրջանի եւ ստուգված հարցերի երկրորդ եւ ավելի անգամ ստուգումն է, իսկ կրկնակի ստուգումը` սույն օրենքի 4-րդ հոդվածի 3-րդ մասով սահմանված ժամանակահատվածում կատարված երկրորդ եւ ավելի անգամ ստուգումն է:»,

2) «թ» կետում «, ինչպես նաեւ հարկային պարտավորությունների սահմանված չափից ավելի վճարված գումարները հարկ վճարողի դիմումի հիման վրա հարկ վճարողի այլ հարկային պարտավորություններին հաշվանցելուց կամ նրան վերադարձնելուց առաջ տնտեսավարող սուբյեկտի մոտ կատարվող ստուգման դեպքերում` իրավասու պետական մարմնի ղեկավարի գրավոր հանձնարարությամբ` օրենքի 3-րդ հոդվածի 4-րդ կետի սահմանված կարգով» բառերը փոխարինել «դեպքերում» բառով:

Հոդված 7. Օրենքի 6-րդ հոդվածում`

1) 1-ին մասից հանել «իսկ հարկային եւ մաքսային» բառերը,

2) 2-րդ մասի՝

ա. 5-րդ կետից հանել «(հարկային մարմինների կողմից իրականացվող ստուգումների դեպքում` ստուգվող տնտեսավարող սուբյեկտի (վերակազմակերպման դեպքերում իրավանախորդի (իրավանախորդների) լրիվ անվանումը եւ հարկ վճարողի հաշվառման համարը (համարները)« բառերը,

բ. 8-րդ կետից հանել «հարկային եւ մաքսային մարմինների կողմից իրականացվող ստուգումների,» բառերը:

Հոդված 8. Օրենքի 8-րդ հոդվածի՝

1) 1-ին մասից հանել «ը» կետը,

2) 4-րդ մասից հանել «բացառությամբ հարկային մարմնի կողմից օրենսդրությամբ սահմանված կարգով իրականացվող գույքագրման եւ չափագրման դեպքերի» բառերը,

Հոդված 9. Օրենքի 10-րդ հոդվածի առաջին պարբերությունից հանել «ե» կետը եւ երկրորդ պարբերությունը, իսկ 11-րդ հոդվածի 6-րդ մասից հանել «(հարկային եւ մաքսային մարմինների մասով` գանգատարկման հանձնաժողովի)» բառերը:

Հոդված 10. Ուժը կորցրած ճանաչել օրենքի N1, N2, N3, N4 եւ N5 հավելվածները:

Հոդված 11. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում 2018 թվականի հունվարի 1-ից:


Հիմնավորում

«Հայաստանի Հանրապետության հարկային օրենսգրքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ օրենքի նախագծի եւ հարակից ՀՀ օրենքների նախագծերի փաթեթի վերաբերյալ

1. Իրավական ակտի անհրաժեշտությունը.

Նախագծերի փաթեթի ներկայացումը պայմանավորված է մինչեւ ՀՀ հարկային օրենսգրքի ամբողջական կիրառության մեջ մտնելը ՀՀ հարկային օրենսգրքով սահմանված առանձին իրավական նորմերի վերանայման անհրաժեշտությամբ:

2. Ընթացիկ իրավիճակը եւ խնդիրները.

Խնդիրը կայանում է նրանում, որ 2018 թվականի հունվարի 1-ից ուժի մեջ է մտնելու ՀՀ հարկային օրենսգիրքը, որի առանձին կարգավորումները կարող են տարընկալումների տեղիք տալ:

3. Կարգավորման նպատակը եւ բնույթը.

Նախագծերի փաթեթի կարգավորման նպատակը մինչեւ ՀՀ հարկային օրենսգրքի ամբողջական կիրառության մեջ մտնելը ՀՀ հարկային օրենսգրքով սահմանված առանձին իրավական նորմերի վերանայումն է` դրանցում բովանդակային, խմբագրական, ինչպես նաեւ տերմինաբանական փոփոխություններ կամ լրացումներ կատարելու ճանապարհով: Առաջարկվող բովանդակային փոփոխություններից էականները հետեւյալներն են.

1. Շահաբաժինների հարկման մասով առաջարկվում է`

ա) հարկել միայն ընդհանուր ժողովի կողմից հայտարարված (փաստացի բաշխված) շահաբաժինները` հանելով յուրաքանչյուր տարվա հունիսի 30-ին հարկի առաջացման նորմը։

բ) ոչ ռեզիդենտ ֆիզիկական անձանց դեպքում հարկել 2017 թվականի եւ դրան հաջորդող հաշվետու ժամանակաշրջաններում առաջացած շահույթի բաշխումից առաջացած շահաբաժինները։

գ) ռեզիդենտ ֆիզիկական անձանց դեպքում հարկել 2018 թվականի եւ դրան հաջորդող հաշվետու ժամանակաշրջաններում առաջացած շահույթի բաշխումից առաջացած շահաբաժինները։

2. Նվազագույն շահութահարկի մասով առաջարկվում է վերացնել նվազագույն շահութահարկի գերավճարների «զրոյացման» իրավական նորմը` թույլ տալով նվազագույն շահութահարկը նվազեցնել շահութահարկի փաստացի գումարի եւ այդ տարվա շահութահարկի կանխավճարի դրական տարբերություն առաջանալու դեպքում` առանց ժամկետային սահմանափակման:

3. Եկամտային հարկի հաշվին հիպոտեկային վարկի տոկոսների փոխհատուցման մասով առաջարկվում է սահմանել որոշակի սահմանափակումներ: Մասնավորապես,

ա) 2018 թվականի հունվարի 1-ից հետո ստացված եւ կառուցապատողից, պետությունից կամ համայնքից փաստացի բնակարան ձեռք բերելուն կամ կառուցապատողից անհատական բնակելի տուն ձեռք բերելուն ուղղված հիպոտեկային վարկի սպասարկման համար վարձու աշխատող հանդիսացող ֆիզիկական անձի կողմից վճարված տոկոսների գումարների չափով փոխհատուցման ենթակա եկամտային հարկը վարձու աշխատող հանդիսացող ֆիզիկական անձանց չի փոխհատուցվում, եթե բնակարանի կամ անհատական բնակելի տան ձեռք բերման պայմանագրային արժեքը գերազանցում է 55 միլիոն դրամը,

բ) 2018 թվականի հունվարի 1-ից հետո ստացված եւ կառուցապատողից, պետությունից կամ համայնքից փաստացի բնակարան ձեռք բերելուն կամ անհատական բնակելի տան կառուցմանը կամ անհատական բնակելի տան ձեռք բերելուն փաստացի ուղղված հիպոտեկային վարկի սպասարկման համար վճարվող տոկոսների գումարների չափով վարկառուին եւ համավարկառուներին փոխհատուցման ենթակա եկամտային հարկի գումարը յուրաքանչյուր եռամսյակի համար յուրաքանչյուր ձեռք բերված բնակարանի կամ կառուցված անհատական բնակելի տան կամ ձեռք բերված անհատական բնակելի տան մասով չի կարող գերազանցել 1,5 մլն. դրամը:

գ) 2018 թվականի հունվարի 1-ից հետո եկամտային հարկի վերադարձման հնարավորությունից ֆիզիկական անձինք կարող են օգտվել միայն մեկ անգամ, այդ թվում որպես համավարկառու։

4. Առաջարկվում է վերականգնել ներգնա զբոսաշրջության ոլորտի` ԱԱՀ-ից ազատման արտոնությունը:

5. Հանրային սննդի ոլորտի հարկման մասով առաջարկվում է`

ա) մինչեւ 2018 թվականի հուլիսի 1-ը վերականգնել 600 քմ շեմը, որը հնարավորություն կընձեռի ոլորտում գործող տնտեսավարողների հարկային բեռը չավելացնել մինչեւ 2018 թվականի հուլիսի 1-ը,

բ) սահմանել, որ հանրային սննդի ոլորտում գործունեություն իրականացնող ռեզիդենտ առեւտրային կազմակերպությունները եւ անհատ ձեռնարկատերերը գործունեության այդ տեսակի մասով 2018 թվականի հուլիսի 1-ից համարվում են եւ չեն դադարում համարվել շրջանառության հարկ վճարող,

գ) սահմանել, որ հաշվետու ժամանակաշրջանի համար հարկ վճարողի հարկային պարտավորությունը հաշվարկվում է որպես հանրային սննդի ոլորտում իրականացվող գործունեությունից ստացվող եկամուտների 10 տոկոսի եւ տվյալ հաշվետու ժամանակաշրջանում հանրային սննդի ոլորտում իրականացվող գործունեության հետ անմիջականորեն կապված` սահմանված կարգով հաշվարկային փաստաթղթերով հիմնավորված ծախսերի (բացառությամբ հիմնական միջոցների եւ ոչ նյութական ակտիվների ամորտիզացիոն մասհանումների) հանրագումարի 6 տոկոսի տարբերություն:

6. Դիզելային վառելիքի` ԱԱՀ-ով հարկման մասով առաջարկվում է սահմանել, որ մինչեւ 2017 թվականի դեկտեմբերի 31-ը ներառյալ ներմուծված եւ 2018 թվականի հունվարի 1-ի դրությամբ հարկ վճարողների մոտ առկա դիզելային վառելիքի ապրանքային մնացորդների մասով ներմուծման ժամանակ վճարված ակցիզային հարկից ենթակա է հաշվանցման յուրաքանչյուր տոննայի հաշվով 22000 դրամ (35000-13000)` 2018 թվականի առաջին հաշվետու ժամանակաշրջանի համար ներկայացված ակցիզային հարկի եւ ԱԱՀ-ի միասնական հաշվարկում` որպես մատակարարին վճարած ակցիզային հարկ:

7. Բազմակի օգտագործման տարաների հարկման մասով առաջարկվում է սահմանել, որ տարայավորված ապրանքի մատակարարման դեպքում տարայի արժեքը ներառվում է ԱԱՀ-ով հարկման բազայի մեջ, բացառությամբ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության կողմից սահմանված չափանիշներին բավարարող շրջանառելի բազմակի օգտագործման տարայի արժեքի։

8. Ծախսերի փաստաթղթավորման մասով, մասնավորապես, առաջարկվում է`

ա) հարկ վճարողներին հնարավորություն ընձեռել ստորեւ նշված դեպքերում էլեկտրոնային հաշվարկային փաստաթղթի փոխարեն գործարքի կողմերի միջեւ թղթային եղանակով կազմել այլ փաստաթղթեր: Նշված դեպքերն են`

1) ֆիզիկական անձանց հետ կնքված քաղաքացիաիրավական պայմանագրերի շրջանակներում ապրանքների, աշխատանքների եւ ծառայությունների ձեռք բերում,

2) գյուղատնտեսական արտադրանքի արտադրությամբ զբաղվող ֆիզիկական անձանցից գյուղատնտեսական արտադրանքի ձեռք բերում,

3) ֆիզիկական անձանցից գույքի ձեռք բերում կամ վարձակալություն,

4) արտասահմանյան գործընկերներից ապրանքների, աշխատանքների եւ ծառայությունների ձեռք բերում:

բ) հարկ վճարողներին հնարավորություն ընձեռել 2018թ. հուլիսի 1-ից ձեռքբերումները հիմնավորել նաեւ հսկիչ դրամարկղային մեքենայի կտրոններով, եթե վերջինիս վրա ՀԴՄ էլեկտրոնային համակարգով տպագրված կլինի գնորդի կամ ծառայություն ստացողի հարկ վճարողի հաշվառման համարը:

9. Գործարքների ճշգրտման եւ չեղարկման մասով առաջարկվում է`

ա) ճշգրտումը կիրառել բացառապես գործարքի առարկա համարվող ապրանքների քանակությունների փոփոխության դեպքերում,

բ) հաշվարկային փաստաթղթերը սխալներով լրացնելու բոլոր դեպքերում կիրառել չեղարկում:

10. Ապրանքների տեղափոխության փաստաթղթավորման մասով առաջարկվում է`

1) հարկ վճարողներին հնարավորություն ընձեռել Եվրասիական տնտեսական միության անդամ պետություններից ներմուծվող ապրանքների տեղափոխությունն իրականացնել հարկային մարմնի կողմից անվճար տրամադրվող` ապրանքների հետագծելիությունն ապահովող էլեկտրոնային սարքերով: Այս դեպքում հարկ վճարողներն այլեւս ստիպված չեն լինի ուղեկցող փաստաթղթեր կազմել, քանի որ նշված էլեկտրոնային սարքերի ուղեկցությամբ տեղափոխվող ապրանքները չեն համարվի առանց ուղեկցող փաստաթղթերի տեղափոխվող ապրանքներ: Մյուս կողմից, կբարձրանա Եվրասիական տնտեսական միության անդամ պետություններից ներմուծվող ապրանքների տեղաշարժի նկատմամբ հսկողության արդյունավետությունը:

2) հանրային ծառայություններ մատուցող հարկ վճարողներին հնարավորություն ընձեռել հանրային ծառայությունների ենթակառուցվածքները շահագործելու եւ սպասարկելու նպատակով տեղափոխվող ապրանքներն ու պահեստամասերը տեղափոխել առանց համապատասխան ուղեկցող փաստաթղթերի:

11. Հարկային օրենսգրքով սահմանված պատասխանատվության միջոցների մասով, մասնավորապես, առաջարկվում է`

1) առանց արտոնագրի գործունեություն իրականացնելու առաջին խախտման դեպքում կիրառել ընդամենը նախազգուշացում,

2) վերացնել հարկային վնասն ավել ցույց տալու համար նախատեսված տուգանքի կիրառությունը,

3) ֆիզիկական անձի կողմից հարկային հաշվարկը հարկային մարմին ուշ ներկայացնելու կամ չներկայացնելու դեպքում նշված տուգանքի կիրառությունը սկսել ոչ թե հաշվարկի ներկայացման վերջնաժամկետից, այլ հարկի գումարի նախնական հաշվարկը հարկային մարմնի կողմից կատարելու օրվան հաջորդող օրվանից:

12. ԵՏՄ միասնական օրենսդրությամբ անմաքս առեւտրի խանութների համար սահմանված արտոնությունների կիրառության շարունակականության մասով առաջարկվում է ԵՏՄ միասնական օրենսդրությամբ անմաքս առեւտրի խանութների համար ներկայումս սահմանված արտոնությունները ամրագրել նաեւ ազգային օրենսդրությամբ` հաշվի առնելով այն, որ առաջիկայում ուժի մեջ մտնող ԵՏՄ նոր մաքսային օրենսգրքով այդ արտոնություններն այլեւս նախատեսված չեն: Մասնավորապես, նախագծով առաջարկվում է կարգավորել անմաքս առեւտրի խանութների գործունեության հետ կապված ընթացակարգային հարցերը, ինչպես նաեւ սահմանել, որ`

1) անմաքս առեւտրի խանութներ ապրանքների ներմուծումը (այդ թվում` ԵՏՄ անդամ համարվող կամ չհամարվող երկրներից) ազատվում է ավելացված արժեքի հարկից եւ ակցիզային հարկից,

2) անմաքս առեւտրի խանութներ ներմուծվող ապրանքները ենթակա չեն դրոշմավորման` հաշվի առնելով այն, որ այդ ապրանքներն արդեն իսկ հաշվառվում են եւ գտնվում են հսկողության ներքո:

13. ՀՀ տարածքից դուրս սկսվող եւ ավարտվող տրանսպորտային ծառայությունների` ԱԱՀ-ով հարկման մասով առաջարկվում է սահմանել, որ ՀՀ տարածքից դուրս սկսվող եւ ՀՀ տարածքից դուրս ավարտվող տրանսպորտային ծառայությունները` անկախ այն հանգամանքից, որ ծառայություն մատուցողը գրանցված է ՀՀ-ում, համարել ԱԱՀ-ով չհարկվող գործարք:

14. ԱՏԳ ԱԱ 3403 ծածկագրին դասվող շարժիչային յուղի` ակցիզային հարկով հարկման մասով առաջարկվում է հարկումից խուսափելու եւ չարաշահումների դեմ պայքարելու, ինչպես նաեւ հարկման արդարության սկզբունքը պահպանելու նպատակով ակցիզային հարկով հարկել նաեւ ԱԱ 3403 ծածկագրին դասվող շարժիչային յուղը:

15. Հարկման հատուկ համակարգերում գործող ԱՁ-ների կողմից ամսական 5000 դրամի չափով շահութահարկի վճարման մասով առաջարկվում է սահմանել, որ ԱՁ-ն չաշխատած ամիսների համար (եթե հարկային մարմին է ներկայացրել գործունեությունը ժամանակավոր կամ անորոշ ժամկետով դադարեցնելու մասին հայտարարություն) ամսական 5000 դրամի չափով շահութահարկը չի վճարում:

16. Արտոնագրի տրամադրման մասով առաջարկվում է սահմանել, որ արտոնագիրը տրամադրվում է ներկայացված դիմումի հիման վրա` անկախ արտոնագրային հարկը վճարված լինելու հանգամանքից:

17. ԵՏՄ-ում կիրառվող հսկիչ (նույնականացման) նշաններով ապրանքների դրոշմավորման մասով առաջարկվում է ազգային օրենսդրությամբ ամրագրել, որ ՀՀ վավերացված միջազգային համաձայնագրերի հիման վրա հսկիչ (նույնականացման) նշաններով ապրանքների դրոշմավորում սահմանված լինելու դեպքում հսկիչ (նույնականացման) նշաններով ապրանքների դրոշմավորման պարտավորություն կրող կազմակերպությունների եւ անհատ ձեռնարկատերերի նկատմամբ կիրառվում են դրոշմապիտակներով դրոշմավորման ենթակա ապրանքներ արտադրող կամ ներմուծող կազմակերպությունների եւ անհատ ձեռնարկատերերի համար հարկային օրենսգրքով, այլ օրենքներով եւ դրոշմապիտակների համակարգի կիրառությունն ապահովող համապատասխան ենթաօրենսդրական ակտերով նախատեսված կարգավորումները:

18. Հարակից ՀՀ օրենքների նախագծերով առաջարկվում է Հայաստանի Հանրապետության հարկային օրենսգրքի ընդունմամբ պայմանավորված փոփոխություններ կատարել թվով 55 օրենքների մեջ` նպատակ ունենալով դրանք համապատասխանեցնել Հայաստանի Հանրապետության հարկային օրենսգրքով հարկային համակարգում կատարված փոփոխություններին:

4. Նախագծի մշակման գործընթացում ներգրավված ինստիտուտները եւ անձինք.

Նախագծերի փաթեթը մշակվել է ՀՀ ֆինանսների նախարարության եւ ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ-ի կողմից:

5. Ակնկալվող արդյունքը.

Նախագծերի փաթեթի ընդունման արդյունքում ակնկալվում է առաջարկվող բովանդակային լրացումներով եւ փոփոխություններով նախատեսված նոր գաղափարների ներդրմամբ հստակեցնել հարկային հարաբերությունները որոշ ոլորտների համար, ինչպես նաեւ գործառնությունների եւ գործարքների իրականացման ժամանակ:

Տեղեկանք

«Հայաստանի Հանրապետության հարկային օրենսգրքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ օրենքի նախագծի եւ հարակից ՀՀ օրենքների նախագծերի փաթեթի ընդունման առնչությամբ այլ իրավական ակտերի ընդունման անհրաժեշտության վերաբերյալ

«Հայաստանի Հանրապետության հարկային օրենսգրքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ օրենքի նախագծի եւ հարակից ՀՀ օրենքների նախագծերի փաթեթի ընդունմամբ այլ իրավական ակտերի ընդունման անհրաժեշտության չի առաջանում:

Եզրակացություն

«Հայաստանի Հանրապետության հարկային օրենսգրքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ օրենքի նախագծի եւ հարակից ՀՀ օրենքների նախագծերի փաթեթի ընդունմամբ պետական բյուջեի եկամուտների նվազեցման կամ ծախսերի ավելացման մասին

«Հայաստանի Հանրապետության հարկային օրենսգրքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ օրենքի նախագծի եւ հարակից ՀՀ օրենքների նախագծերի փաթեթի ընդունմամբ պետական բյուջեի եկամուտների նվազեցում կամ ծախսերի ավելացում չի ակնկալվում:

Տեղեկանք գործող օրենքի փոփոխվող հոդվածների վերաբերյալ
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ԱԶԳԱՅԻՆ ԺՈՂՈՎԻ ՆԱԽԱԳԱՀ
պարոն ԱՐԱ ԲԱԲԼՈՅԱՆԻՆ
Հարգելի պարոն Բաբլոյան

Համաձայն Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրության 109-րդ եւ «Ազգային ժողովի կանոնակարգ» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 65-րդ հոդվածների` Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը Հայաստանի Հանրապետության Ազգային ժողով է ներկայացնում «Հայաստանի Հանրապետության հարկային օրենսգրքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին», «Անհատ ձեռնարկատիրոջ մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին», «Հայաստանի Հանրապետության անտառային օրենսգրքում փոփոխություններ կատարելու մասին», «Արդյունաբերական քաղաքականության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացում եւ փոփոխություն կատարելու մասին», «Առեւտրի եւ ծառայությունների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին», «Ավտոմոբիլային ճանապարհների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին», «Ազատ տնտեսական գոտիների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացում եւ փոփոխություն կատարելու մասին», «Ընկերությունների կողմից վճարվող բնապահպանական վճարների նպատակային օգտագործման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ եւ լրացում կատարելու մասին», «Բնապահպանական վերահսկողության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին», «Բուսական աշխարհի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացում եւ փոփոխություններ կատարելու մասին», «Հայաստանի Հանրապետության բյուջետային համակարգի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին», «Երեւան քաղաքում տեղական ինքնակառավարման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին», «Ֆինանսական համահարթեցման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ եւ լրացում կատարելու մասին», «Գաֆէսճեան թանգարան» հիմնադրամին հարկային, մաքսային եւ պարտադիր վճարների գծով արտոնություններ տրամադրելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ եւ լրացում կատարելու մասին», «Գործունեության իրականացման ծանուցման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություն եւ լրացում կատարելու մասին», «Գովազդի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ եւ լրացում կատարելու մասին», «Հանրային ծառայությունների կարգավորման պարտադիր վճարների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին», «Հարկային ծառայության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին», «Հաշվապահական հաշվառման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին», «Հայաստանի Հանրապետության կառավարության եւ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների կառավարության միջեւ համագործակցության վերաբերյալ մարդասիրական եւ տեխնիկական տնտեսական օգնության վերահսկումը հեշտացնելու մասին» 1992 թվականի դեկտեմբերի 15-ին ստորագրված համաձայնագրով նախատեսված հարկային, մաքսային եւ պարտադիր վճարների արտոնություններից օգտվելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին», «Հայաստանի Հանրապետության հողային օրենսգրքում փոփոխություններ կատարելու մասին», «Հողի հարկի արտոնությունների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ եւ լրացում կատարելու մասին», «Ինքնազբաղված անձանց հարկային արտոնությունների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին», «Իրան-Հայաստան 400 կՎ լարման էլեկտրահաղորդման օդային գծի` Հայաստանի Հանրապետության տարածքով անցնող հատվածի շինարարության աշխատանքների նկատմամբ հարկային եւ մաքսային վճարների արտոնություններ սահմանելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին», «Իրավաբանական անձանց պետական գրանցման, իրավաբանական անձանց առանձնացված ստորաբաժանումների, հիմնարկների եւ անհատ ձեռնարկատերերի պետական հաշվառման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացումներ կատարելու մասին», «Ճանապարհային երթեւեկության անվտանգության ապահովման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ եւ լրացում կատարելու մասին», «Հայաստանի Հանրապետության ջրային օրենսգրքում փոփոխություններ կատարելու մասին», «Հայաստանի Հանրապետության ջրի ազգային ծրագրի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ եւ լրացում կատարելու մասին», «Ջրի ազգային քաղաքականության հիմնադրույթների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին», «Կենդանական աշխարհի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացում եւ փոփոխություն կատարելու մասին», «Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացում եւ փոփոխություններ կատարելու մասին», «Լիցենզավորման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացում կատարելու մասին», «Մաքսային ծառայության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին», «Մթնոլորտային օդի պահպանության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին», «Եկամտային հարկի եւ սոցիալական վճարի անձնավորված հաշվառման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին», «Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության ժամանակ զինծառայողների կյանքին կամ առողջությանը պատճառված վնասների հատուցման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին», «Պետական կենսաթոշակների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին», «Պետական նպաստների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին», «Աղբահանության եւ սանիտարական մաքրման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին», «Ժամանակավոր անաշխատունակության եւ մայրության նպաստների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին», «Կուտակային կենսաթոշակների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին», «Էլեկտրոնային հաղորդակցության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին», «Նոտարիատի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություն եւ լրացում կատարելու մասին», «Օպերատիվ-հետախուզական գործունեության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին», «Պետական տուրքի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացումներ եւ փոփոխություններ կատարելու մասին», «Փոստային կապի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին», «Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական օրենսգրքում փոփոխություն եւ լրացում կատարելու մասին», «Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքում փոփոխություն կատարելու մասին», «Սահմանամերձ համայնքներում իրականացվող գործունեությունը հարկերից ազատելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին», «Սնանկության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին», «Հայաստանի Հանրապետությունում ստուգումների կազմակերպման եւ անցկացման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ եւ լրացում կատարելու մասին», «Թափոնների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին», «Տեղական ինքնակառավարման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին», «Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ Հայաստանի Հանրապետության օրենսգրքում փոփոխություններ կատարելու մասին», «Հայաստանի Հանրապետությունում ջրամատակարարման, ջրահեռացման եւ կեղտաջրերի մաքրման ծառայություններ մատուցող ընկերությանը բնապահպանական վճարների գծով արտոնություններ սահմանելու եւ «Երեւան ջուր» փակ բաժնետիրական ընկերությանը բնապահպանական վճարների գծով արտոնություններ սահմանելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին» եւ «Հայաստանի Հանրապետության ընդերքի մասին օրենսգրքում լրացումներ եւ փոփոխություններ կատարելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքների նախագծերի փաթեթը:

Օրենքների նախագծերի փաթեթին կից ներկայացվում են օրենքների ընդունման հիմնավորումը, օրենքների ընդունման առնչությամբ այլ օրենքների ընդունման անհրաժեշտության բացակայության եւ գործող օրենքների փոփոխվող հոդվածների մասին տեղեկանքները, Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջեի եկամուտների էական նվազեցման կամ ծախսերի ավելացման մասին Հայաստանի Հանրապետության կառավարության եզրակացությունը, ինչպես նաեւ նախաձեռնության վերաբերյալ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2017 թվականի նոյեմբերի 23-ի N 1487-Ա որոշումը:

Միաժամանակ հայտնում ենք, որ, նշված օրենքների նախագծերի փաթեթը Հայաստանի Հանրապետության Ազգային ժողովում քննարկելիս, Հայաստանի Հանրապետության կառավարության ներկայացուցիչ (հիմնական զեկուցող) է նշանակվել Հայաստանի Հանրապետության ֆինանսների նախարարի տեղակալ Դավիթ Անանյանը:

Հարգանքով` ԿԱՐԵՆ ԿԱՐԱՊԵՏՅԱՆ