Armenian ARMSCII Armenian
Առաջին ընթերցում
Կ-1973-04.12.2017-ՏՏԳԲ-011/1

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՕՐԵՆՔԸ

«ԲՈՒՍԱԿԱՆ ԱՇԽԱՐՀԻ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔՈՒՄ ԼՐԱՑՈՒՄ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Հոդված 1. «Բուսական աշխարհի մասին» Հայաստանի Հանրապետության 1999 թվականի  նոյեմբերի 23-ի ՀՕ-22  օրենքի 6-րդ հոդվածի 1-ին մասի «թ» կետից հետո լրացնել հետեւյալ բովանդակությամբ նոր «թ1» կետով.

«թ1) բուսական աշխարհի կադաստրի վարման մեթոդական ուղեցույցի հաստատում.»:

Հոդված 2. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման օրվան  հաջորդող տասներորդ օրը: