Armenian ARMSCII Armenian
Առաջին ընթերցում
Կ-1732-02.11.2017-ՏՏԳԲ-011/1

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՕՐԵՆՔԸ

«ՊԵՏԱԿԱՆ ՏՈՒՐՔԻ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Հոդված 1. «Պետական տուրքի մասին» Հայաստանի Հանրապետության 1997 թվականի դեկտեմբերի 27-ի ՀՕ-186 օրենքի 19-րդ հոդվածի 7.1 կետը շարադրել հետեւյալ խմբագրությամբ՝

«7.1. ՋՐԱՅԻՆ ԲՆԱԳԱՎԱՌ
 
7.1.1.  խմելու ջրամատակարարման եւ (կամ)  ջրահեռացման (կեղտաջրերի մաքրման) ծառայությունների մատուցման համար` տարեկան բազային տուրքի100-ապատիկի չափով

Հոդված 2. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում 2019թ. հունվարի 1-ին:

: