Armenian ARMSCII Armenian
Երկրորդ ընթերցում
Կ-4233-19.11.2004-ՊԱ-010/2

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՕՐԵՆՔԸ

«ՈՍՏԻԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ» ՀՀ ՕՐԵՆՔՈՒՄ ԼՐԱՑՈՒՄ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Հոդված 1.   «Ոստիկանության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի (16‑ը ապրիլի 2001 թվական, ՀՕ-177) 27-րդ հոդվածում «ձերբակալել» բառից հետո լրացնել «զորամասերի, զինվո՟րական այլ կազմակերպու՟թյունների տարածքներից դուրս» բառերը:

Հոդված 2.   Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը հաջորդող տասներոր դ օրվանից: