Armenian ARMSCII Armenian
Առաջին ընթերցում
Կ-9766-01.04.2016-ՊԻ-010/1

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՕՐԵՆՔԸ

«ՊԵՏԱԿԱՆ ՊԱՇՏՈՆՆԵՐ ԶԲԱՂԵՑՆՈՂ ԱՆՁԱՆՑ ՎԱՐՁԱՏՐՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔՈՒՄ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Հոդված 1. «Պետական պաշտոններ զբաղեցնող անձանց վարձատրության մասին» Հայաստանի Հանրապետության 2013 թվականի դեկտեմբերի 12-ի ՀՕ-157-Ն օրենքի (այսուհետ՝ Օրենք) 2-րդ հոդվածի 1-ին մասի 1-ին կետի դ ենթակետում «քրեակատարողական» բառից հետո լրացնել «, պրոբացիայի» բառը:

Հոդված 2. Օրենքի 3-րդ հոդվածի 1-ին մասի 2-րդ կետի ա ենթակետում «քրեակատարողական» բառից հետ լրացնել «,պրոբացիայի» բառը:

Հոդված 3. Օրենքի 6-րդ հոդվածի 5-րդ մասում «քրեակատարողական» բառից հետո լրացնել «, պրոբացիայի» բառը:

Հոդված 4. Օրենքի 8-րդ հոդվածի՝

1) 3-րդ մասում «քրեակատարողական» բառից հետո լրացնել «, պրոբացիայի» բառը.

2) 5-րդ մասում «քրեակատարողական» բառից հետո լրացնել «, պրոբացիայի» բառը:

Հոդված 5. Օրենքի 4-րդ գլխի վերնագրում «ՔՐԵԱԿԱՏԱՐՈՂԱԿԱՆ» բառից հետո լրացնել «ՊՐՈԲԱՑԻԱՅԻ» բառը:

Հոդված 6. Օրենքի 16-րդ հոդվածի՝

1) վերնագրում «քրեակատարողական» բառից հետո լրացնել «, պրոբացիայի» բառով.

2) 1-ին, 2.1-ին, 3-րդ, 5-րդ եւ 6-րդ մասերում «քրեակատարողական» բառից հետո լրացնել «, պրոբացիայի» բառով.

3) 2-րդ մասում «հավելված 7-ով,» բառերից հետո լրացնել «պրոբացիայի ծառայողների պաշտոնային դրույքաչափերի հաշվարկման գործակիցները սահմանվում հավելված 7.1-ով,» բառերով:

4) 4-րդ մասը «տրվում։» բառից հետո լրացնել «Պրոբացիայի ծառայողներին դասային աստիճանի համար հավելավճար չի տրվում։» նախադասությամբ:

Հոդված 7. Օրենքի 23-րդ հոդվածի՝

1) վերնագրում «քրեակատարողական» բառից հետո լրացնել «, պրոբացիայի» բառով.

2) 1-ին մասում «քրեակատարողական» բառից հետո լրացնել «, պրոբացիայի» բառով:

Հոդված 8. Օրենքի 24-րդ հոդվածի՝

1) վերնագրում «քրեակատարողական» բառից հետո լրացնել «, պրոբացիայի» բառով.

2) 1-ին մասում «քրեակատարողական» բառից հետո լրացնել «, պրոբացիայի» բառով:

Հոդված 9. Օրենքի 25-րդ հոդվածի վերնագրում «քրեակատարողական» բառից հետո լրացնել «, պրոբացիայի» բառով:

Հոդված 10. Օրենքի 32-րդ հոդվածի 2-րդ մասում՝ «քրեակատարողական ծառայողների» բառերից հետո լրացնել «,պրոբացիայի ծառայողների» բառերով, «քրեակատարողական ծառայողներին» բառերից հետո լրացնել «,պրոբացիայի ծառայողներին» բառերով, «քրեակատարողական ծառայության» բառերից հետո լրացնել «,պրոբացիայի ծառայության» բառերով, «քրեակատարողական ծառայությունը» բառերից հետո լրացնել «, պրոբացիայի ծառայությունը» բառերով, «քրեակատարողական ծառայողներին» բառերից հետո լրացնել «,պրոբացիայի ծառայողներին» բառերով:

Հոդված 11. Օրենքի 33-րդ հոդվածի 2-րդ մասը «քրեակատարողական» բառերից հետո լրացնել «պրոբացիայի» բառերով։

Հոդված 12. Օրենքի 1-ին հավելվածում՝

1) «ՀՀ ԱՆ քրեակատարողական ծառայության պետ» «10.00» տողից հետո լրացնել հետեւյալ բովանդակությամբ նոր տող՝
ՀՀ ԱՆ պրոբացիայի ծառայության ղեկավար 8.25

2) «ՀՀ ԱՆ քրեակատարողական ծառայության պետի առաջին տեղակալ» «8.50» տողից հետո լրացնել հետեւյալ բովանդակությամբ նոր տող՝
ՀՀ ԱՆ պրոբացիայի ծառայության ղեկավարի առաջին տեղակալ 8.00

3) «ՀՀ ԱՆ քրեակատարողական ծառայության պետի տեղակալ» «7.50» տողից հետո լրացնել հետեւյալ բովանդակությամբ նոր տող՝
ՀՀ ԱՆ պրոբացիայի ծառայության ղեկավարի տեղակալ 7.50

Հոդված 13. Օրենքը լրացնել հետեւյալ բովանդակությամբ 7.1 հավելվածով.

«Հավելված 7.1

«Պետական պաշտոններ զբաղեցնող անձանց վարձատրության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի

ՀՀ արդարադատության նախարարության պրոբացիայի ծառայություն

ՀՀ արդարադատության նախարարության պրոբացիայի ծառայության տարածքային մարմնի ղեկավար 6.73
ՀՀ արդարադատության նախարարության պրոբացիայի ծառայության տարածքային մարմնի ղեկավարի տեղակալ, բաժնի պետ, բաժանմունքի պետ 6.36
ՀՀ արդարադատության նախարարության պրոբացիայի ծառայության գլխավոր մասնագետ՝ 5.49
ՀՀ արդարադատության նախարարության պրոբացիայի ծառայության առաջատար մասնագետ 4.51
ՀՀ արդարադատության նախարարության պրոբացիայի ծառայության առաջին կարգի մասնագետ 3.72
ՀՀ արդարադատության նախարարության պրոբացիայի ծառայության տարածքային մարմնի ղեկավար 6.73
ՀՀ արդարադատության նախարարության պրոբացիայի ծառայության տարածքային մարմնի ղեկավարի տեղակալ, բաժնի պետ, բաժանմունքի պետ 6.36
ՀՀ արդարադատության նախարարության պրոբացիայի ծառայության գլխավոր մասնագետ՝ 5.49
ՀՀ արդարադատության նախարարության պրոբացիայի ծառայության առաջատար մասնագետ 4.51
ՀՀ արդարադատության նախարարության պրոբացիայի ծառայության առաջին կարգի մասնագետ 3.72

Հոդված 14. Սույն օրենքը ուժի մեջ է մտնում 2017 թվականի հունվարի 1-ից: