Armenian ARMSCII Armenian
Առաջին ընթերցում
Կ-9762-01.04.2016-ՊԻ-010/1

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՕՐԵՆՔԸ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՔՐԵԱԿԱՆ ՕՐԵՆՍԳՐՔՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԵՎ ԼՐԱՑՈՒՄ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Հոդված 1. Հայաստանի Հանրապետության 2003 թվականի ապրիլի 18-ի քրեական օրենսգրքի (այսուհետ` Օրենսգիրք) 70-րդ հոդվածի 2-րդ մասի .հանգամանքները» բառից հետո լրացնել «, ինչպես նաեւ կարող է հաշվի առնել դատարանի պահանջի հիման վրա իրավասու մարմնի կողմից ներկայացված խորհրդատվական զեկույցը» բառերով:

Հոդված 2. Օրենսգրքի 76-րդ հոդվածի 1-ին մասում 3-րդ նախադասությունում`

1)  «նաեւ» բառը հանել,

2) «հանգամանքը» բառից հետո լրացնել «, ինչպես նաեւ իրավասու մարմնի կողմից ներկայացված` պատժի չկրած մասն ավելի մեղմ պատժատեսակով փոխարինել վերաբերյալ խորհրդատվական զեկույցը:» բառերը:

Հոդված 3. Օրենսգրքի 77-րդ հոդվածի 1-ին մասում 2-րդ նախադասությունից հետո լրացնել հետեւյալ բովանդակությամբ նոր նախադասություն.

«Պատժի չկրած մասն ավելի մեղմ պատժատեսակով փոխարինելիս դատարանը հաշվի է առնում նաեւ իրավասու մարմնի կողմից ներկայացված` պատժի չկրած մասն ավելի մեղմ պատժատեսակով փոխարինել վերաբերյալ խորհրդատվական զեկույցը:»:

Հոդված 4. Օրենսգրքի 84-րդ հոդվածի 6-րդ մասում 1-ին նախադասությունից հետո լրացնել հետեւյալ բովանդակությամբ նոր նախադասություն.

«Դատվածությունը հանելիս դատարանը հաշվի է առնում նաեւ իրավասու մարմնի կողմից ներկայացված` դատվածությունը հանելու վերաբերյալ խորհրդատվական զեկույցը:»:

Հոդված 5. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում 2017 թվականի հունվարի 1-ից: