Armenian ARMSCII Armenian
ՆԱԽԱԳԻԾ
Կ-9351-14.01.2016-ՏՏ-010/0

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՕՐԵՆՔԸ

«ՔԱՂԱՔԱՇԻՆՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԵՎ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Հոդված 1. «Քաղաքաշինության մասին» Հայաստանի Հանրապետության 1998 թվականի մայիսի 5-ի ՀՕ-217 օրենքի (այսուհետ` Օրենք) 6-րդ հոդվածի 3-րդ մասի «ա» կետը «փաստաթղթեր մշակողներին» բառերից հետո լրացնել «(օրենքով սահմանված դեպքերում` ճարտարապետական մրցույթի անցկացման միջոցով)» բառերով, իսկ 4-րդ մասի «դ» կետի «ճարտարապետահատակագծային առաջադրանք, այդ թվում`» բառերը փոխարինել  «ճարտարապետահատակագծային առաջադրանք (եթե Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ այլ բան նախատեսված չէ)  եւ» բառերով, «զ» կետի երկրորդ նախադասության «համապատասխան լիցենզիա ունեցող անձի փորձաքննությանը» բառերը փոխարինել «փորձաքննության» բառով, «ժ» կետում «կառուցապատումն» բառից հետո լրացնել «սկսել հողի սեփականության եւ (կամ) օգտագործման իրավունքը ձեռքբերելուց հետո Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված ժամկետում եւ այն» բառերը  եւ 4-րդ մասը լրացնել հետեւյալ բովանդակությամբ «զա» եւ «ժա» կետերով.

«զա) Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ  բարձր եւ բարձրագույն ռիսկայնության աստիճան (կատեգորիա) ունեցող օբյեկտների նախագծային փաստաթղթերը ենթական են պետական համալիր փորձաքննության` Հայաստանի Հանրապետության կառավարության սահմանած կարգով:».

«ժա) օրենքով սահմանված դեպքերում՝ ապահովել կառուցապատման աշխատանքներից բխող ռիսկերի ապահովագրությունը եւ այլ պարտականությունների կատարումը:»:

Հոդված 2. Օրենքի 9-րդ հոդվածի 2-րդ մասի «գ» կետը «մեկ տարվա ընթացքում» բառերից հետք լրացնել «, եթե օրենքով ավելի երկար ժամկետ նախատեսված չէ» բառերով:

Հոդված 3. Օրենքի 10.1-րդ հոդվածը լրացնել հետեւյալ բովանդակությամբ «ժա1» կետով.

«ժա1) հաստատում է շենքերի եւ շինությունների բազմակի օգտագործման, օրինակելի ու փորձարարական նախագծերը եւ դրանք առաջադրում կիրարկման.»:

Հոդված 4. Օրենքի 16-րդ հոդվածի 1-ին մասը «շրջակա միջավայրի պահպանության,» բառերից հետո լրացնել «տարածքների պլանավորման, հատակագծման եւ կառուցապատման,  էներգախնայողության, էներգաարդյունավետությանն ու վերականգնվող էներգիայի  օգտագործման,» բառերով:

Հոդված 5. Օրենքի 17-րդ հոդվածի 4-րդ մասի «զ» կետի «վարչատարածքային միավորների կամ դրանց խմբերի» բառերը փոխարինել «վարչատարածքային միավորների, դրանց խմբերի կամ մասերի» բառերով եւ հոդվածը լրացնել հետեւյալ բովանդակությամբ 5.1-րդ եւ 21-րդ մասերով.

«5.1. Օրենքով կարող է նախատեսվել քաղաքաշինական այլ փաստաթղթերի պարտադիր մշակման պայման:»:

«21. Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ եւ(կամ) նախագծային կապալի պայմանագրով կարող է նախատեսվել սույն հոդվածով սահմանված քաղաքաշինական փաստաթղթերի փուլային մշակման եւ(կամ) քաղաքաշինական փաստաթղթերի միավորման պայման:»:

Հոդված 6. Օրենքի 19-րդ հոդվածի 2-րդ մասը « օբյեկտների տարածքների» բառերից հետո լրացնել «(կամ գոտիների)» բառերով, 4-րդ մասի «հատուկ քաղաքաշինական նորմերի ու կանոնների, քաղաքաշինական փաստաթղթերի մշակման, համաձայնեցման եւ հաստատման» բառերը փոխարինել «հատուկ եւ(կամ) լրացուցիչ քաղաքաշինական նորմերի ու կանոնների, քաղաքաշինական փաստաթղթերի, դրանց մշակման, համաձայնեցման եւ հաստատման» բառերով,  5-րդ մասի «զ» կետը «օրենքով» բառից հետո լրացնել «, պետական նպատակային ծրագրերի իրագործման եւ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության կողմից» բառերով, 6-րդ մասի «օբյեկտներում» բառը փոխարինել «օբյեկտների (գոտիների) առանձնացումը եւ դրանցում» բառերով եւ հոդվածը լրացնել հետեւյալ բովանդակությամբ նոր 7-րդ մասով.

«Օրենքով կարող են սահմանվել հատուկ եւ լրացուցիչ պայմաններով կառուցապատվող այլ տարածքներ:»:

ՀԻՄՆԱՎՈՐՈՒՄ

«ԵՐԵՎԱՆԻ ՓՈՔՐ ԿԵՆՏՐՈՆԻ ԿԱՌՈՒՑԱՊԱՏՄԱՆ ՄԱՍԻՆ», «ՔԱՂԱՔԱՇԻՆՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱUՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ OՐԵՆՔՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԵՎ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ», «ԵՐԵՎԱՆ ՔԱՂԱՔՈՒՄ ՏԵՂԱԿԱՆ ԻՆՔՆԱԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱUՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ OՐԵՆՔՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԵՎ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ», «ՀԱՅԱUՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՀՈՂԱՅԻՆ ՕՐԵՆՍԳՐՔՈՒՄ» ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ», «ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԻՐԱՎԱԽԱԽՏՈՒՄՆԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ» ՀԱՅԱUՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՍԳՐՔՈՒՄ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԵՎ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ», «ՏԵՂԱԿԱՆ ՏՈՒՐՔԵՐԻ ԵՎ ՎՃԱՐՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱUՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ OՐԵՆՔՈՒՄ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԵՎ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ» ԵՎ «ՔԱՂԱՔԱՇԻՆՈՒԹՅԱՆ ԲՆԱԳԱՎԱՌՈՒՄ ԻՐԱՎԱԽԱԽՏՈՒՄՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱUՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ OՐԵՆՔՈՒՄ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱUՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ  ՕՐԵՆՔՆԵՐԻ ՆԱԽԱԳԾԵՐԻ ՓԱԹԵԹԻ

1. Անհրաժեշտությունը.

ՀՀ կառավարության 2013 թվականի մայիսի 16-ի 515-Ա որոշմամբ հաստատված եւ ՀՀ Ազգային Ժողովի կողմից 2013 թվականի մայիսի 23-ի ԱԺՈ-066-Ն որոշմամբ հավանության արժանացած ՀՀ կառավարության ծրագրով (3.5.1.2. կետ) սահմանված թիրախային նպատակներից է` «Երեւանին վերադարձնել իր ճարտարապետական շունչը` օրենքով բացառելով Երեւանի կենտրոնում մայրաքաղաքի պատմությանն ու նկարագրին անհարիր կառուցապատումը»:

Երեւանի փոքր կենտրոնը համազգային, համապետական եւ համաքաղաքային գործառույթների առավելագույն կենտրոնացման, Հայաստանի Հանրապետության մայրաքաղաքի քաղաքաշինական կերպարը ձեւավորող տարածական գոտի է, որի վերաբերյալ առկա են քաղաքացիական հասարակության եւ մասնագիտական շրջանակների շեշտված շահգրգռվածությունն ու լայն արձագանքները, հատկապես` մայրաքաղաքի կենտրոնում իրականացվող կառուցապատման վերաբերյալ:

Հաշվի առնելով «Փոքր կենտրոնի» հասարակական եւ քաղաքաշինական դերն ու նշանակությունը` ինչպես նաեւ վերլուծելով դրանից բխող կառուցապատման առանձնահատկությունները, հարկ է փաստել, որ ներկայումս գործող օրենսդրական գործիքակազմը բավարար չէ մայրաքաղաքի կենտրոնի կառաուցապատումը լիարժեքորեն կանոնակարգելու համար:

«Երեւանի փոքր կենտրոնի կառուցապատման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի նախագծի (այսուհետ` օրենքի նախագիծ) մշակման անհրաժեշտությունը պայմանավորված է առկա հիմնախնդիրներից բխող կառուցապատման կանոնակարգման լրացուցիչ եւ հատուկ պայմանների ու նորմերի սահմանման անհրաժեշտությամբ:

Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի 2012 թվականի ապրիլի 5-ի N 301-Ա որոշմամբ ստեղծվել է աշխատանքային խումբ եւ սահմանվել Երեւանի փոքր կենտրոնի կառուցապատման կանոնակարգման համար օրենսդրական առաջարկությունների մշակման հանձնարարական:

Հաշվի առնելով, որ նախատեսվում է բազմաբնույթ եւ կարեւոր գործընթացների կատարելագործման նպատակ հետապնդող օրենքի նախագծի մշակում եւ հիմք ընդունելով «Իրավական ակտերի մասին» ՀՀ օրենքի 27-րդ հոդվածի 2-րդ մասով սահմանված նորմը, օրենքի նախագծին նախորդել է «Փոքր կենտրոնի» կառուցապատման խնդիրները կանոնակարգող օրենքի հայեցակարգի մշակումը, որին հավանություն է տրվել Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2013 թվականի մարտի 7-ի N 9 արձանագրային որոշմամբ:

2. Ընթացիկ իրավիճակը եւ խնդիրները.

Հայաստանի Հանրապետությունում քաղաքաշինության բնագավառի օրենսդրությունը կարգավորում է օրենքով եւ մի քանի տասնյակ օրենսդրական ակտերով, որոնցով սահմանված են կառուցապատման համար հիմք հանդիսացող պարտադիր նորմեր: Ընթացիկ իրավիճակի եւ գործող  իրավական դաշտի վերլուծությունը վկայում են, որ առկա են, մասնավորապես, հետեւյալ խնդիրները`

- Երեւանի փոքր կենտրոնի` օրենքով ամրագրված հատուկ կարգավիճակի բացակայությունը, ինչն անհնարին է դարձնում նշված տարածական գոտուն բնորոշ առանձնահատուկ եւ/կամ լրացուցիչ պայմանների սահմանումը.

- կառուցապատման ընթացքում պետական, հանրային եւ մասնավոր շահերի անբավարար հավասարակշռվածությունը, ինչպես նաեւ քաղաքաշինական գործունեության սուբյեկտների (պետական կառավարման, տեղական ինքնակառավարման մարմիններ, մասնավոր հատված, հասարակություն, մասնագիտական շրջանակներ) միջեւ համագործակցության մեխանիզմների անկատարությունը,

- տարածական, տնտեսական եւ զարգացման այլ ծրագրերի (այդ թվում` ինժեներտրանսպորտային ենթակառուցվածքներ, բնապահպանական, էներգախնայողության եւ այլն) միջեւ ոչ լիարժեք փոխկապակցվածությունը,

- ճարտարապետական համալիրների եւ առանձին կառույցների նախագծերի մշակման իրավունքի ձեռքբերման մրցակցության գաղափարախոսության չկանոնակագրգված լինելը,

- կառուցապատման կանոնակարգման արդյունավետության ապահովման համար անհրաժեշտ ֆինանսական եւ տնտեսական գործիքների անկատարությունը եւ այլն:

Օրենքի նախագծով հնարավորինս ներառվել են վերը նշված խնդիրների բովանդակային շեշտադրումներն ու մտահոգությունները, փորձ է կատարվել օրենսդրական կարգավորման առաջարկներ ամրագրել վերջիններիս լուծման ուղղությամբ:

3. Տվյալ բնագավառում իրականացվող քաղաքականությունը.

Վերջին տարիներին Հայաստանում հետեւողականորեն իրականացվում են քաղաքաշինական քաղաքականության բարեփոխումներ` կառուցապատմանն ու տարածական զարգացմանն առնչվող հիմնախնդիրների օրենսդրական կարգավորման ուղղությամբ:

Բարեփոխումներն իրականացվում են միջազգային պրակտիկայում կիրառվող մոտեցումներին համահունչ, ինչպե՛ս տարածական պլանավորման, կառուցապատման եւ լանդշաֆտային խնդիրներով համապատասխան եվրոպական կառույցների աշխատանքներին մասնակցության, այնպես էլ` նշված բնագավառում միջազգային փորձի ուսումնասիրության, վերլուծության եւ Հայաստանի պայմանների հետ համադրման միջոցով:

Օրենքի նախագծի մշակման շրջանակներում ուսումնասիրվել է հատկապես կարեւոր ճանաչված տարածքների եւ կառուցապատման ծրագրերի կանոնակարգմանն առնչվող միջազգային փորձը: Մասնավորապես, եվրոպական մի շարք երկրների օրենսդրությամբ սահմանված են ազգային կարեւորություն ունեցող տարածքների կառուցապատման կարգավորման հատուկ մոտեցումներ, պահանջներ եւ սահմանափակումներ: Վերջիններս պայմանավորված են այն հանգամանքով, որ խնդրո առարկա տարածքներում տեղի ունեցող զարգացումները կարեւոր են ոչ միայն տեղային (լոկալ), այլեւ ազգային համատեքստում: Ինչպես նշվում է միջազգային փորձագետների վերլուծական նյութերում, այս տարածքներն ու ծրագրերը ունեն հեռահար հետեւանքներ եւ հնարավորություններ, որոնք լինելով բազմաբնույթ եւ բարդ` կարող են համակողմանի լուծում ստանալ միայն տեղական, ռեգիոնալ եւ ազգային մակարդակների շահագրգիռ մարմինների փոխգործակցության արդյունքում` հանրության կարծիքի լիարժեք հաշվառմամբ:

Երեւանի փոքր կենտրոնի կառուցապատումը, ելնելով վերջինիս առանձնահատկություններից, պահանջում է առկա հիմնախնդիրներից բխող թիրախավորված մոտեցում, որը պետք է ներառի կառուցապատման ընթացակարգի շղթայի բազմաթիվ օղակների գործառույթներին առնչվող լրացուցիչ նորմերի եւ պայմանների ամրագրումը եւ ներդաշնակեցումը: Այդ նպատակով «Երեւանի փոքր կենտրոնի կառուցապատման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի նախագծին կից ներկայացված են «Քաղաքաշինության մասին» Հայաuտանի Հանրապետության oրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին», «Երեւան քաղաքում տեղական ինքնակառավարման մասին» Հայաuտանի Հանրապետության oրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին», «Հայաuտանի Հանրապետության հողային օրենսգրքում» լրացումներ կատարելու մասին», «Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ» Հայաuտանի Հանրապետության օրենսգրքում լրացումներ եւ փոփոխություններ կատարելու մասին», «Տեղական տուրքերի եւ վճարների մասին» Հայաuտանի Հանրապետության oրենքում լրացումներ եւ փոփոխություններ կատարելու մասին» եւ «Քաղաքաշինության բնագավառում իրավախախտումների համար պատասխանատվության մասին» Հայաuտանի Հանրապետության oրենքում լրացումներ կատարելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքների նախագծերը:

Ընդ որում, հաշվի առնելով, որ վերը նշված լրացուցիչ նորմերն ու պայմանները առնչվելու են ֆիզիկական եւ իրավաբանական անձանց իրավունքների իրականացման պայմաններին եւ կարգին, «Իրավական ակտերի մասին» ՀՀ օրենքի 9-րդ հոդվածի 4-րդ կետին համաձայն  Երեւանի փոքր կենտրոնի կառուցապատման կանոնակարգումը պետք է սահմանվի օրենքով:

4. Կարգավորման նպատակը եւ բնույթը.

Օրենքների նախագծերի  հիմնական նպատակն է` իրավական հենքի ստեղծման միջոցով նախանշել մայրաքաղաքի զարգացման ընթացքում Երեւանի փոքր կենտրոնի բարձրարժեք ճարտարապետական կերպարի միասնականության, կառուցապատման գեղագիտական միջավայրի կատարելագործման, առողջ եւ գրավիչ կենսամիջավայրի ձեւավորման ապահովումը` տվյալ տարածական գոտու առանձնահատկություններից բխող հատուկ եւ լրացուցիչ պայմանների ամրագրման միջոցով:

Մասնավորապես, օրենքների նախագծերով առաջարկվում է`

«Փոքր կետրոնի» եւ դրա անմիջական ազդեցության (բուֆերային) գոտու  սահմաններում ընդրկված տարածքն առանձնացնել որպես ազգային կարեւորություն ունեցող հատուկ եւ լրացուցիչ պայմաններով կառուցապատվող տարածք, որի սահմանագծերը  նախատեսվում է հաստատել Հայաստանի Հանրապետության կառավարության որոշմամբ: Քաղաքաշինական գործունեությունն իրականացվելու է կառուցապատման կանոնակարգման առկա հիմնախնդիրներից բխող իրատեսական համալիր միջոցառումների կիրառման, այդ թվում` քաղաքաշինական փաստաթղթերի մշակման, համաձայնեցման եւ հաստատման, քաղաքաշինական գործունեության ու կառավարման գործառույթների, հասարակության մասնակցության եւ այլ գործընթացների վերաբերյալ լրացուցիչ եւ հատուկ պայմանների ու նորմերի սահմանման միջոցով:

5. Նախագծերի մշակման գործընթացում ներգրավված ինստիտուտները եւ անձինք.

Օրենքների նախագծերը մշակվել է ՀՀ քաղաքաշինության նախարարության կողմից` Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի 2013 թվականի ապրիլի 11-ի N 268-Ա որոշմամբ ստեղծված աշխատանքային խմբի մասնակցությամբ:

6. Ակնկալվող արդյունքը.

Օրենքների նախագծերի ընդունման շնորհիվ ակնկալվում է մայրաքաղաքի քաղաքաշինական դիմագծի ձեւավորման վրա գերիշխող ազդեցություն ունեցող տարածական գոտու պահպանման ու ներդաշնակ զարգացման իրական բարելավումը, հարմարավետ եւ բարձրարժեք գեղագիտական հատկանիշներով օժտված կենսամիջավարի ձեւավորումը:

Օրենքների նախագծերի փաթեթով առաջրկվող կառուցապատման նպատակաուղղվածությունը միտված է`

- ճարտարապետական կերպարի միասնականության եւ գեղագիտական բարձր որակի ապահովմանը,

- պետական, հանրային եւ մասնավոր շահերի հավասարակշռմանն ու փոխհամաձայնեցմանը,

- ծրագրավորված քաղաքաշինական գործունեության իրականացմանը` Երեւան քաղաքի գլխավոր հատակագծի եւ գոտիավորման նախագծերի հիման վրա,

- քաղաքաշինական փաստաթղթերի մշակման մասնագիտական բարձր որակի եւ լիարժեք հիմնավորվածության ապահովմանն ու  դրանց անվերապահ իրագործմանը,

- պատմամշակութային հուշարձանների եւ պատմական միջավայրի պահպանությանը, վերականգնմանն ու նոր կառուցապատման հետ օրգանական փոխկապակցվածության ապահովմանը,

 - հանրային օգտագործման կանաչ գոտիների պահպանությանը, ընդարձակմանն ու բարելավմանը, բնական եւ ձեռակերտ լանդշաֆտների ներդաշնակության ապահովմանը,

 - «կանաչ» ճարտարապետության ու քաղաքաշինության սկզբունքների ներառմանն ու էներգախնայող տեխնոլոգիաների ներդրմանը,

- քաղաքաշինական գործունեության ապահովագրական մեխանիզմների կիրառմանը,

- որոշումների կայացմանը հանրության լիարժեք մասնակցության ապահովմանը` կառուցապատման ծրագրերի իրագործման բաց եւ թափանցիկ ընթացակարգերի կիրառմամբ եւ այլն:

Օրենքների նախագծերի ընդունման կարեւոր ակնկալիքներից է «Փոքր կենտրոնի» գերուրբանիզացման միտումների կանխարգելումը` կառուցապատման խտության   սահմանային չափերի ամրագրման, ֆինանսական/տնտեսական լծակների կիրառմամբ այնպիսի պայմանների սահմանման միջոցով, որոնք թույլ կտան կառուցապատողների ներդրումային նախաձեռնություններն ուղղել դեպի Երեւանի այլ տարածքներ, որոնցում քաղաքի առաջընթաց զարգացման անհրաժեշտությունը առավել ակնառու է եւ գերադասելի:

ԱԶԴԵՑՈՒԹՅԱՆ  ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՄԱՍԻՆ ԵԶՐԱԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆ

«Երեւանի փոքր կենտրոնի կառուցապատման մասին» ՀՀ օրենքի նախագծի փաթեթը եւ դրանից բխող` «Քաղաքաշինության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին», «Երեւան քաղաքում տեղական ինքնակառավարման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին», «Հայաստանի Հանրապետության հողային օրենսգրքում» լրացումներ կատարելու մասին», «Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ» Հայաստանի Հանրապետության օրենսգրքում լրացումներ եւ փոփոխություններ կատարելու մասին», «Տեղական տուրքերի եւ վճարների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացումներ եւ փոփոխություններ կատարելու մասին» եւ «Քաղաքաշինության բնագավառում իրավախախտումների համար պատասխանատվության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ օրենքների  նախագծերի բնապահպանության բնագավառում կարգավորման

1. «Երեւանի փոքր կենտրոնի կառուցապատման մասին» ՀՀ օրենքի նախագծի փաթեթը եւ դրանից բխող` «Քաղաքաշինության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին», «Երեւան քաղաքում տեղական ինքնակառավարման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին», «Հայաստանի Հանրապետության հողային օրենսգրքում» լրացումներ կատարելու մասին», «Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ» Հայաստանի Հանրապետության օրենսգրքում լրացումներ եւ փոփոխություններ կատարելու մասին», «Տեղական տուրքերի եւ վճարների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացումներ եւ փոփոխություններ կատարելու մասին» եւ «Քաղաքաշինության բնագավառում իրավախախտումների համար պատասխանատվության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ օրենքների  նախագծերի (այսուհետ` նախագծեր) ընդունման արդյունքում մթնոլորտի, հողի, ջրային ռեսուրսների, ընդերքի, բուuական եւ կենդանական աշխարհի, հատուկ պահպանվող տարածքների վրա բացասական հետեւանքներ չեն առաջանա:

2. Նախագծերի չընդունման դեպքում շրջակա միջավայրի oբյեկտների վրա բացասական հետեւանքներ չեն առաջանա:

3. Նախագծերը բնապահպանության ոլորտին  առնչվում են, սակայն  ոլորտը կանոնակարգող իրավական ակտերով ամրագրված uկզբունքներին եւ պահանջներին չեն հակասում:

Օրենքների կիրարկման արդյունքում բնապահպանության բնագավառում  կանխատեuվող հետեւանքների գնահատման եւ վարվող քաղաքականության համեմատական վիճակագրական վերլուծություններ կատարելու անհրաժեշտությունը բացակայում  է:

ԵԶՐԱԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆ

Մի շարք օրենքների նախագծերի մրցակցության բնագավառում կարգավորման ազդեցության գնահատման

«Երեւանի փոքր կենտրոնի կառուցապատման մասին» ՀՀ օրենքի նախագծի փաթեթը եւ դրանից բխող` «Քաղաքաշինության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին», «Երեւան քաղաքում տեղական ինքնակառավարման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին», «Հայաստանի Հանրապետության հողային օրենսգրքում» լրացումներ կատարելու մասին», «Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ» Հայաստանի Հանրապետության օրենսգրքում լրացումներ եւ փոփոխություններ կատարելու մասին», «Տեղական տուրքերի եւ վճարների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացումներ եւ փոփոխություններ կատարելու մասին» եւ «Քաղաքաշինության բնագավառում իրավախախտումների համար պատասխանատվության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացումներ կատարելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքների նախագծերի (այսուհետ` Նախագծերի) ընդունմամբ կկանոնակարգվեն քաղաքաշինական գործունեության մի շարք գործառույթներ, ինչպես նաեւ կսահմանվեն ոլորտում առկա հիմնախնդիրներից բխող կառուցապատման կանոնակարգման լրացուցիչ նորմեր:

Նախագծերով կարգավորվող շրջանակները չեն առնչվում որեւէ ապրանքային շուկայի հետ, ուստի եւ Նախագծերի ընդունմամբ որեւէ ապրանքային շուկայում մրցակցային դաշտի վրա ազդեցություն լինել չի կարող:

Հիմք ընդունելով նախնական փուլի արդյունքները` կարգավորման ազդեցության գնահատման աշխատանքները դադարեցվել են` արձանագրելով Նախագծերի ընդունմամբ մրցակցության միջավայրի վրա ազդեցություն չհայտնաբերվելու եզրակացություն:

ԵԶՐԱԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆ

Մի շարք օրենքների նախագծերի մրցակցության բնագավառում կարգավորման ազդեցության գնահատման

«Երեւանի փոքր կենտրոնի կառուցապատման մասին» ՀՀ օրենքի նախագծի փաթեթը եւ դրանից բխող` «Քաղաքաշինության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին», «Երեւան քաղաքում տեղական ինքնակառավարման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին», «Հայաստանի Հանրապետության հողային օրենսգրքում» լրացումներ կատարելու մասին», «Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ» Հայաստանի Հանրապետության օրենսգրքում լրացումներ եւ փոփոխություններ կատարելու մասին», «Տեղական տուրքերի եւ վճարների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացումներ եւ փոփոխություններ կատարելու մասին» եւ «Քաղաքաշինության բնագավառում իրավախախտումների համար պատասխանատվության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացումներ կատարելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքների նախագծերի (այսուհետ` Նախագծերի) ընդունմամբ կկանոնակարգվեն քաղաքաշինական գործունեության մի շարք գործառույթներ, ինչպես նաեւ կսահմանվեն ոլորտում առկա հիմնախնդիրներից բխող կառուցապատման կանոնակարգման լրացուցիչ նորմեր:

Նախագծերով կարգավորվող շրջանակները չեն առնչվում որեւէ ապրանքային շուկայի հետ, ուստի եւ նախագծերի ընդունմամբ որեւէ ապրանքային շուկայում մրցակցային դաշտի վրա ազդեցություն լինել չի կարող:

Հիմք ընդունելով նախնական փուլի արդյունքները` կարգավորման ազդեցության գնահատման աշխատանքները դադարեցվել են` արձանագրելով Նախագծերի ընդունմամբ մրցակցության միջավայրի վրա ազդեցություն չհայտնաբերվելու եզրակացություն:

ԵԶՐԱԿԱՑՈՒԹՅԱՆ

ԱՌՈՂՋԱՊԱՀՈՒԹՅԱՆ ԲՆԱԳԱՎԱՌՈՒՄ ԿԱՐԳԱՎՈՐՄԱՆ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅԱՆ ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ

«Երեւանի փոքր կենտրոնի կառուցապատման մասին» ՀՀ օրենքի նախագծի փաթեթը եւ դրանից բխող` «Քաղաքաշինության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին», «Երեւան քաղաքում տեղական ինքնակառավարման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին», «Հայաստանի Հանրապետության հողային օրենսգրքում» լրացումներ կատարելու մասին», «Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ» Հայաստանի Հանրապետության օրենսգրքում լրացումներ եւ փոփոխություններ կատարելու մասին», «Տեղական տուրքերի եւ վճարների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացումներ եւ փոփոխություններ կատարելու մասին» եւ «Քաղաքաշինության բնագավառում իրավախախտումների համար պատասխանատվության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ օրենքների  նախագծերի լրամշակված տարբերակների ընդունման դեպքում

1. Նախագծի կարգավորման արդյունքները: Առաջարկվող նախագծի ընդունման դեպքում կարգավորման արդյունքները կլինեն հետեւյալը`

«Երեւանի փոքր կենտրոնի կառուցապատման մասին» ՀՀ օրենքի նախագծի փաթեթի ընդունումը դրական ազդեցություն կունենա հանրային առողջապահության վրա, քանի որ կնպաստի հանրային օգտագործման կանաչ գոտիների պահպանությանը, ընդարձակմանն ու բարելավմանը, «կանաչ» ճարտարապետության ու քաղաքաշինության սկզբունքների ներառմանն ու էներգախնայող տեխնոլոգիաների ներդրմանը:

2. Նախագիծը չընդունելու դեպքում առողջապահության բնագավառի վրա ազդեցության գնահատման արդյունքները`

Նախագիծը չընդունելու դեպքում առողջության բնագավառի վրա ազդեցություն չի ունենա:

3. Առողջապահության համապատասխան բնագավառի քաղաքականության, ինչպես նաեւ համեմատական վիճակագրական տվյալները`

Համեմատական վիճակագրական տվյալներ կարգավորվող հարաբերությունների վերաբերյալ առկա չեն:

4. Նախագծի կիրարկման արդյունքում կանխատեսվող հետեւանքները գնահատելու ժամանակացույցը`

օրենքն ուժի մեջ մտնելուց 5 տարի հետո:

5. Նախագծի կարգավորման վերաբերյալ առաջարկվող տարբերակ (առաջարկություններ)` առաջարկվող տարբերակ չկա:

Եզրակացություն

«Երեւանի փոքր կենտրոնի կառուցապատման մասին» ՀՀ օրենքի նախագծի եւ դրանից բխող` «Քաղաքաշինության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին», «Երեւան քաղաքում տեղական ինքնակառավարման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին», «Հայաստանի Հանրապետության հողային օրենսգրքում» լրացումներ կատարելու մասին», «Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ» Հայաստանի Հանրապետության օրենսգրքում լրացումներ եւ փոփոխություններ կատարելու մասին», «Տեղական տուրքերի եւ վճարների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացումներ եւ փոփոխություններ կատարելու մասին» եւ «Քաղաքաշինության բնագավառում իրավախախտումների համար պատասխանատվության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ օրենքների  նախագծերի լրամշակված տարբերակների  վերաբերյալ սոցիալական պաշտպանության ոլորտում կարգավորման ազդեցության գնահատման

«Երեւանի փոքր կենտրոնի կառուցապատման մասին» ՀՀ օրենքի նախագծի եւ դրանից բխող` «Քաղաքաշինության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին», «Երեւան քաղաքում տեղական ինքնակառավարման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին», «Հայաստանի Հանրապետության հողային օրենսգրքում» լրացումներ կատարելու մասին», «Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ» Հայաստանի Հանրապետության օրենսգրքում լրացումներ եւ փոփոխություններ կատարելու մասին», «Տեղական տուրքերի եւ վճարների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացումներ եւ փոփոխություններ կատարելու մասին» եւ «Քաղաքաշինության բնագավառում իրավախախտումների համար պատասխանատվության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ օրենքների  նախագծերի լրամշակված տարբերակների  վերաբերյալ (այսուհետ` նախագծեր) սոցիալական պաշտպանության ոլորտում կարգավորման ազդեցության գնահատումը կատարվել է «Իրավական ակտերի մասին»  ՀՀ օրենքի 27.1 հոդվածի եւ ՀՀ Կառավարության 2010 թվականի հունվարի 14-ի թիվ 18-Ն որոշման համաձայն:

Նախագծերի սոցիալական պաշտպանության ոլորտում կարգավորման ազդեցության գնահատումը կատարվել է սոցիալական պաշտպանության  ոլորտի եւ դրա առանձին ենթաոլորտների իրավիճակի բնութագրիչների եւ դրանց ինդիկատորների հիման վրա:

Նախագծերը`

ա) ռազմավարական կարգավորման ազդեցության տեսանկյունից ունեն չեզոք ազդեցություն.

բ) շահառուների վրա կարգավորման ազդեցության տեսանկյունից ունեն դրական ազդեցություն:

ՀԱԿԱԿՈՌՈՒՊՑԻՈՆ ԲՆԱԳԱՎԱՌՈՒՄ ԿԱՐԳԱՎՈՐՄԱՆ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅԱՆ ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ԵԶՐԱԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆ

«Երեւանի փոքր կենտրոնի կառուցապատման մասին» ՀՀ օրենքի, «Քաղաքաշինության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին», «Երեւան քաղաքում տեղական ինքնակառավարման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին», «Հայաստանի Հանրապետության հողային օրենսգրքում» լրացումներ կատարելու մասին», «Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ» Հայաստանի Հանրապետության օրենսգրքում լրացումներ եւ փոփոխություններ կատարելու մասին», «Տեղական տուրքերի եւ վճարների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացումներ եւ փոփոխություններ կատարելու մասին» եւ «Քաղաքաշինության բնագավառում իրավախախտումների համար պատասխանատվության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ օրենքների  նախագծերի վերաբերյալ

«Երեւանի փոքր կենտրոնի կառուցապատման մասին» ՀՀ օրենքի, «Քաղաքաշինության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին», «Երեւան քաղաքում տեղական ինքնակառավարման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին», «Հայաստանի Հանրապետության հողային օրենսգրքում» լրացումներ կատարելու մասին», «Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ» Հայաստանի Հանրապետության օրենսգրքում լրացումներ եւ փոփոխություններ կատարելու մասին», «Տեղական տուրքերի եւ վճարների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացումներ եւ փոփոխություններ կատարելու մասին» եւ «Քաղաքաշինության բնագավառում իրավախախտումների համար պատասխանատվության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ օրենքների  նախագծերն իրենց մեջ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2009 թվականի հոկտեմբերի 22-ի «Նորմատիվ իրավական ակտերի նախագծերի հակակոռուպցիոն բնագավառում կարգավորման ազդեցության գնահատման իրականացման կարգը հաստատելու մասին» թիվ 1205-Ն որոշմամբ հաստատված կարգի 9-րդ կետով նախատեսված որեւէ կոռուպցիոն գործոն չեն պարունակում:

ԵԶՐԱԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆ

«Երեւանի փոքր կենտրոնի կառուցապատման մասին» ՀՀ օրենքի նախագծի եւ դրանից բխող` «Քաղաքաշինության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին», «Երեւան քաղաքում տեղական ինքնակառավարման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին», «Հայաստանի Հանրապետության հողային օրենսգրքում» լրացումներ կատարելու մասին», «Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ» Հայաստանի Հանրապետության օրենսգրքում լրացումներ եւ փոփոխություններ կատարելու մասին», «Տեղական տուրքերի եւ վճարների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացումներ եւ փոփոխություններ կատարելու մասին» եւ «Քաղաքաշինության բնագավառում իրավախախտումների համար պատասխանատվության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ օրենքների նախագծերի բյուջետային բնագավառում կարգավորման ազդեցության գնահատման վերաբերյալ

«Երեւանի փոքր կենտրոնի կառուցապատման մասին» ՀՀ օրենքի նախագծով նախատեսվում է «Փոքր կետրոնի» եւ դրա անմիջական ազդեցության (բուֆերային) գոտու սահմաններում ընդգրկված տարածքն առանձնացնել որպես ազգային կարեւորություն ունեցող հատուկ եւ լրացուցիչ պայմաններով կառուցապատվող տարածք: Միաժամանակ, նախատեսվում է սահմանել քաղաքաշինական փաստաթղթերի մշակման, համաձայնեցման եւ հաստատման, քաղաքաշինական գործունեության ու կառավարման գործառույթների, հասարակության մասնակցության եւ այլ գործընթացների վերաբերյալ լրացուցիչ եւ հատուկ պայմաններ ու նորմեր:

«Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ» Հայաստանի Հանրապետության օրենսգրքում լրացումներ եւ փոփոխություններ կատարելու մասին» ՀՀ օրենքի նախագծով նախատեսվում է վարչական պատասխանատվություն սահմանել պաշտոնատար անձանց նկատմամբ հաստատված գլխավոր հատակագծի կամ քաղաքաշինական գոտիավորման նախագծի պահանջներին չհամապատասխանող ճարտարապետահատակագծային առաջադրանքներ տրամադրելու, պետական կամ համայնքային սեփականության հողամասերն օտարելու, պետական կամ համայնքային սեփականության հողամասերը կառուցապատման իրավունքով տրամադրելու, ինչպես նաեւ քաղաքաշինական ծրագրային փաստաթղթերի բացակայության դեպքում քաղաքաշինական գործունեության սահմանված կարգը խախ-տելու համար: Միաժամանակ, նախատեսվում է վարչական պատասխանատվություն սահմանել ՀՀ օրենսդրությամբ քաղաքաշինական գործունեության հատուկ կարգավորման օբյեկտների կամ օրենքով սահմանված հատուկ եւ լրացուցիչ պայմաններով կառուցապատ-վող տարածքում վերոնշյալ խախտումները թույլ տալու համար:

«Քաղաքաշինության բնագավառում իրավախախտումների համար պատասխանատվության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ օրենքի նախագծով նախատեսվում է կրկնակի անգամ բարձրացնել ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված քաղաքաշինական գործունեության հատուկ կարգավորման օբյեկտների կամ օրենքով սահմանված հատուկ ու լրացուցիչ պայմաններով կառուցապատվող տարածքներում «Քաղաքաշինության բնագավառում իրավախախտումների համար պատասխանատվության մասին» ՀՀ օրենքով նախատեսված խախտումների համար տուգանքները:

«Տեղական տուրքերի եւ վճարների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացումներ եւ փոփոխություններ կատարելու մասին» ՀՀ օրենքի նախագծով առաջարկվում է սահմանել տեղական տուրքի ավելի բարձր դրույքաչափ` պայմանավորված Երեւան քաղաքի գոտիավորման հետ:

«Հայաստանի Հանրապետության հողային օրենսգրքում» լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ օրենքի նախագծի ընդունումը ստեղծում է նախադրյալներ օրենքներով  պետական եւ համայնքային սեփականության հողերի վաճառքի գների եւ վարձավճարների այլ չափերի (այդ թվում` նվազագույն) սահմանման համար:

ՀՀ օրենքների նախագծերի փաթեթի ընդունումը ՀՀ պետական եւ համայնքների բյուջեների մուտքերի վրա կարող է ունենալ դրական ազդեցություն:

«Երեւանի փոքր կենտրոնի կառուցապատման մասին» ՀՀ օրենքի նախագծի ընդունումը կհանգեցնի ՀՀ պետական բյուջեի ծախսերի ավելացմանը: