Armenian ARMSCII Armenian
Առաջին ընթերցում
Կ-932-11.01.2016-ԳԲ-010/1

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՕՐԵՆՔԸ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՀՈՂԱՅԻՆ ՕՐԵՆՍԳՐՔՈՒՄ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԵՎ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Հոդված 1. Հայաստանի Հանրապետության 2001 թվականի մայիսի 2-ի հողային օրենսգրքի (այսուհետ` Օրենսգիրք) 63-րդ հոդվածը լրացնել նոր 4-րդ կետով հետեւյալ բովանդակությամբ.

«4) փոխանակությամբ:»:

Հոդված 2. Օրենսգրքի 69-րդ հոդվածի 1-ին մասում «եթե ներկայացվել է մասնակցության մեկ հայտ,» բառերը փոխարինել «եթե  աճուրդի մասնակցության համար հայտ չի ներկայացվել,» բառերով:

Հոդված 3. Օրենսգրքի 75-րդ հոդվածում՝

1. 1-ին մասի առաջին նախադասությունում «պետության» բառից հետո լրացնել «եւ համայնքների» բառերը:

2. 1-ին մասի 4-րդ ենթակետի վերջին պարբերությունում՝ «հայտն ստանալու պահից մեկամսյա ժամկետում» բառերը փոխարինել  «հայտն ստանալու պահից 15 աշխատանքային օրվա ընթացքում» բառերով:

3. 2-րդ մասի 4-րդ ենթակետում  «եթե պահանջվող հողամասը գտնվում է այլ անձի օգտագործման ներքո, հողօգտագործողի գրավոր համաձայնությունը:» բառերը փոխարինել «եթե պահանջվող հողամասը գտնվում է այլ անձի օգտագործման ներքո, լիազորված պետական մարմինը հողերի անհատույց (մշտական) օգտագործման տրամադրման հայտ ներկայացնելուց առնվազն մեկ ամիս առաջ պատշաճ կերպով ծանուցելով հողօգտագործողին՝ ստանում է հողօգտագործողի գրավոր համաձայնությունը:» բառերով:

Հոդված 4. Օրենսգրքի 76-րդ հոդվածի վերնագրում «վարձակալության» բառից հետո լրացնել «կամ կառուցապատման» բառերը:

Հոդված 5. Օրենսգրքի 77-րդ հոդվածի 2-րդ մասի վերջում լրացնել նոր  նախադասություն հետեւյալ բովանդակությամբ.

«Մրցույթում լավագույն պայմանները ճանաչելու  եւ մրցույթի մասնակիցների կողմից մրցութային պայմանների բավարարման աստիճանը գնահատելու նպատակով համայնքի ղեկավարը սահմանում է մրցութային  պայմանները միասնական կշռային գործակցով գնահատման մեթոդ:»:

Հոդված 6. Օրենսգրքի 78-րդ հոդվածի 6-րդ մասի երկրորդ պարբերության «առաջարկած» բառից հետո լրացնել «եւ կշռային գործակիցներով բարձր միավորներ հավաքած» բառերը:

Հոդված 7. Օրենսգրքի 79-րդ հոդվածի 1-ին մասում «եթե մրցույթին ներկայացվել է միայն մեկ հայտ» բառերը փոխարինել «եթե  մրցույթին  մասնակցության համար հայտ չի ներկայացվել» բառերով:

Հոդված 8. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման օրվան հաջորդող տասներորդ օրը: