Armenian ARMSCII Armenian
Առաջին ընթերցում
Կ-927-29.12.2015-ՏՀ-010/1

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՕՐԵՆՔԸ

«ԴՐԱՄԱՐԿՂԱՅԻՆ ԳՈՐԾԱՌՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՄԱUԻՆ» ՀԱՅԱUՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔՈՒՄ ԼՐԱՑՈՒՄ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Հոդված 1. «Դրամարկղային գործառնությունների մաuին» Հայաuտանի Հանրապետության 2002 թվականի դեկտեմբերի 26-ի ՀO-501-Ն oրենքի 6-րդ հոդվածի 1-ին մասի «գ» կետում «միանվագ գործարքների դիմաց ընդունվող վճարումնեհջ» բառերից հետո լրացնել «, ինչպես նաեւ մանրածախ առեւտրի ոլորտում իրականացվող այն գործարքների դիմաց ընդունվող վճարումների, որոնց մասով Հայաuտանի Հանրապետության կառավարության կողմից սահմանված կարգով եւ ձեւով դուրս է գրվում ավելացված արժեքի հարկի վերադարձի հաշիվ» բառերը:

Հոդված 2. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման օրվան հաջորդող տասներորդ օրը: