Armenian ARMSCII Armenian
Առաջին ընթերցում
Կ-751-03.04.2015-ՊԻ-010/1

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՕՐԵՆՔԸ

«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՔԱՂԱՔԱՑՈՒ ԱՆՁՆԱԳՐԻ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԵՎ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

ՀՈԴՎԱԾ 1. «Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացու անձնագրի մասին» Հայաստանի Հանրապետության 2011 թվականի նոյեմբերի 30-ի ՀՕ-287-Ն օրենքի (այսուհետ` Օրենք) 4-րդ հոդվածի`

1. 5-րդ մասը «հիման վրա:» բառերից հետո լրացնել նոր նախադասությամբ. «Այս դեպքում դիմումին կցվում է այլ օրինական ներկայացուցիչ հանդիսանալու փաստը հավաստող փաստաթուղթ:».

2. 7-րդ մասը՝

1) «համաձայնությամբ» բառից առաջ լրացնել «գրավոր» բառով.

2) լրացնել նոր նախադասությամբ. «Սույն մասով նախատեսված դեպքերում դիմումներին կցվում է խնամակալ կամ հոգաբարձու հանդիսանալու փաստը հավաստող փաստաթուղթ:»:

ՀՈԴՎԱԾ 2. Օրենքի 5-րդ հոդվածի`

1. 2-րդ մասից հետո լրացնել նոր 2.1 մաս՝ հետեւյալ բովանդակությամբ.

«2.1. Անձնագրում անվան եւ ազգանվան անգլերեն, ինչպես նաեւ անվան, ազգանվան եւ հայրանվան հայերեն ամրագրման կարգը սահմանվում է  Հայաստանի Հանրապետության կառավարության որոշմամբ:».

2. 9-րդ մասը շարադրել հետեւյալ խմբագրությամբ.

«9. Անձնագիր ստանալու համար քաղաքացին ներկայացնում է`

1) դիմում.

2) նույնականացման քարտ, իսկ 16 տարեկանը լրացած չլինելու դեպքում՝ ծննդյան վկայական: Եթե 16 տարեկանը չլրացած քաղաքացին ստացել է  Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 1998 թվականի դեկտեմբերի 25-ի թիվ 821 որոշմամբ նախատեսված անձնագիր, ապա ծննդյան վկայականի փոխարեն ներկայացվում է անձնագիրը.

3) 16 տարեկանը լրացած չլինելու դեպքում՝  ծնողների ամուսնության, մահվան, հայրության ճանաչման վկայականները կամ միայնակ մայր լինելու վերաբերյալ տեղեկանք կամ օրենքով սահմանված կարգով անհայտ բացակայող կամ մահացած ճանաչվելու վերաբերյալ դատարանի վճիռ.

4) 18 տարեկանը լրացած չլինելու դեպքում՝ «Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված՝ ծնողների եւ (կամ) երեխայի գրավոր համաձայնությունը (եթե երեխան չի ստացել նույնականացման քարտ): Եթե ծնողն անձամբ չի կարող ներկայացնել համաձայնությունը, ապա ներկայացվող համաձայնության վրա նրա ստորագրության իսկությունը պետք է վավերացված լինի նոտարական կարգով:

5) Հայաստանի Հանրապետության կառավարության որոշմամբ նախատեսված ինքնությունը հավաստող այլ փաստաթղթեր` սույն մասի 2-րդ կետով նշված փաստաթղթերը ներկայացնելու անհնարինության դեպքում (միայն օտարերկրյա պետություններում Հայաստանի Հանրապետության դիվանագիտական ներկայացուցչություններ եւ հյուպատոսական հիմնարկներ դիմած Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների համար).

6) զինվորական կցագրման վկայական կամ զինվորական գրքույկ կամ զինվորական հաշվառման փաստը հավաստող տեղեկանք (զինապարտները).

7) պետական տուրքի վճարման անդորրագիր:».

3. 10-րդ մասը լրացնել հետեւյալ բովանդակությամբ նոր` 3.1 կետով.

«3.1) Սույն օրենքի 6-րդ հոդվածի 1-ին մասի 1-ին եւ 4-րդ կետերով նախատեսված դեպքերում` իրավասու մարմնի կողմից տրված փոփոխությունը կամ անճշտությունը հավաստող փաստաթուղթ».

4. 11-րդ մասը լրացնել հետեւյալ բովանդակությամբ նոր նախադասությամբ.

«Հայաստանի Հանրապետության կառավարության որոշմամբ սահմանված դեպքերում եւ կարգով անձնագիր ստանալու (փոխանակելու) համար դիմումատուն լուսանկարվում եւ մատնադրոշմները հանձնում է իր գտնվելու վայրում:».

5. 14-րդ մասը ճանաչել ուժը կորցրած.

6. 15-րդ մասը շարադրել հետեւյալ խմբագրությամբ.

«15. Անձնագիր տրամադրելը (փոխանակելը) մերժվում է, եթե`

1) դիմումատուն չի ներկայացրել օրենքով պահանջվող փաստաթղթերը.

2) դիմումատուն հաշվառված չէ բնակչության պետական ռեգիստրում.

3) դիմումատուն ներկայացրել է ակնհայտ կեղծ փաստաթղթեր.

4) դիմումատուն չի ներկայացրել օրենսդրությամբ նախատեսված պահանջներին համապատասխան կազմված փաստաթղթեր.

5) առկա է մինչեւ 16 տարեկան անչափահասի այն ծնողի գրավոր առարկությունը, որի մոտ օրինական հիմքերով բնակվում է երեխան.

6) դիմումատուի ներկայացրած փաստաթղթերում առկա են անճշտություններ եւ (կամ) հակասություններ.

7) դիմումատուն հետախուզվում է քրեորեն պատժելի արարք կատարելու համար.

8) դիմումատուի ներկայացրած փաստաթղթերում առկա են այնպիսի ջնջումներ, որոնք անձնագիր տրամադրելու (փոխանակելու) համար ունեն էական նշանակություն (անուն, ազգանուն, հայրանուն, ծննդյան օր, ամիս տարեթիվ, ծնողների վերաբերյալ տվյալներ, ծննդավայր,  զինապարտին տրվող տարկետման ժամկետ եւ այլն) կամ ջնջումով են փաստաթղթի հիմնական վավերապայմանները (սերիա, համար, պաշտոնատար անձի ստորագրություն եւ այլն):»:

7. 15-րդ մասից հետո լրացնել հետեւյալ բովանդակությամբ նոր՝ 15.1 եւ 15.2 մասեր.

«15.1. Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացու նկատմամբ այլ պետության կողմից հետախուզում հայտարարված լինելու դեպքում Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացու անձնագիր տրամադրվում է (փոխանակվում է) ոստիկանության ոլորտում լիազոր պետական կառավարման մարմնի ղեկավարի (տեղակալի) որոշմամբ, եթե հետախուզում հայտարարած պետության հետ Հայաստանի Հանրապետությունը չունի Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացուն հանձնելու մասին վավերացված միջազգային պայմանագիր, կամ նման պայմանագրի առկայության դեպքում քաղաքացու արտահանձնումը չի իրականացվել:

15.2. Սույն հոդվածի 15-րդ մասի 1-2-րդ եւ 4-8-րդ կետերով նախատեսված հիմքերը անձնագիրը տպագրվելուց հետո պարզվելու դեպքում տպագրված անձնագիրը չի տրամադրվում քաղաքացուն՝ մինչեւ նշված հիմքերի վերանալը, իսկ անձնագրի վավերականության  ժամկետը լրանալու դեպքում՝ այն սույն օրենքով սահմանված կարգով ճանաչվում է անվավեր: Սույն հոդվածի 15-րդ մասի 3-րդ կետով նախատեսված հիմքը անձնագիրը տպագրվելուց հետո պարզվելու դեպքում տպագրված անձնագիրը քաղաքացուն հանձնելու կամ անվավեր ճանաչելու հարցը լուծվում է օրենքով սահմանված կարգով հարուցված համապատասխան վարույթի արդյունքում կայացված վերջնական որոշմամբ:»:

8. 16-րդ մասը շարադրել հետեւյալ խմբագրությամբ.

«16. Անձնագիրը տրամադրելիս քաղաքացուն վերադարձվում են սույն օրենքի 4-րդ հոդվածի 4-րդ, 5-րդ եւ 7-րդ մասերով (բացառությամբ դիմումի եւ գրավոր համաձայնության), սույն հոդվածի 9-րդ մասի 2-րդ, 3-րդ, 5-րդ եւ 6-րդ կետերով նախատեսված փաստաթղթերը, տրամադրելը մերժելիս` սույն օրենքի 4-րդ հոդվածի 4-րդ, 5-րդ եւ 7-րդ մասերով (բացառությամբ դիմումի), սույն հոդվածի 9-րդ մասի 2-7-րդ կետերով նախատեսված փաստաթղթերը, փոխանակելիս` սույն օրենքի 4-րդ հոդվածի 4-րդ, 5-րդ եւ 7-րդ մասերով (բացառությամբ դիմումի եւ գրավոր համաձայնության), սույն հոդվածի 10-րդ մասի  3-րդ կետով նախատեսված փաստաթղթերը, փոխանակելը մերժելիս` սույն օրենքի 4-րդ հոդվածի 4-րդ, 5-րդ եւ 7-րդ մասերով (բացառությամբ դիմումի), սույն հոդվածի 10-րդ մասի 2-4-րդ կետերով նախատեսված փաստաթղթերը: Ակնհայտ կեղծ փաստաթղթերը չեն վերադարձվում քաղաքացուն:»:

ՀՈԴՎԱԾ 3. Օրենքի  7-րդ հոդվածի՝

1. 1-ին մասի 7-րդ կետը ճանաչել ուժը կորցրած.

2. 1-ին մասի 8-րդ կետից հետո լրացնել հետեւյալ բովանդակությամբ նոր՝ 9-րդ եւ 10-րդ կետեր.

«9) տպագրված անձնագիրը չի տրամադրվել քաղաքացուն սույն օրենքով նախատեսված դեպքերում.

10) եթե տվյալների փոփոխության կամ անճշտության հիմքով քաղաքացին դիմել է նույնականացման քարտը փոխանակելու համար, սակայն չի ցանկացել միաժամանակ փոխանակել անձնագիրը՝ նույնականացման քարտում ամրագրվող տվյալներին համապատասխանեցնելու համար:».

3.  3-րդ մասը շարադրել հետեւյալ խմբագրությամբ.

«3.Սույն հոդվածով նախատեսված դեպքերում անձնագիրը ճանաչվում է անվավեր` անձնագրային համակարգի ավտոմատացված համալիրի պահոցում ծրագրային ապահովմամբ համապատասխան նշում կատարելու եղանակով:»:

ՀՈԴՎԱԾ 4. Օրենքի 8-րդ հոդվածի 4-րդ մասի`

1. 2-րդ նախադասությունում «զինկոմիսարիատը» բառից հետո լրացնել «եւ ուղարկում զորակոչված անձի հաշվառման վայրի անձնագրային ծառայություն:» բառերով.

2. 4-րդ նախադասությունը շարադրել խմբագրությամբ.

«Ժամկետային զինվորական ծառայության զորակոչված անձի անձնագիրը վերադարձվում է ժամկետային զինվորական ծառայությունից զորացրվելիս՝ զինկոմիսարիատում զինվորական հաշվառման կանգնելուց եւ զինվորական գրքույկը ներկայացնելուց հետո անմիջապես:»:

ՀՈԴՎԱԾ 5. Օրենքի 9-րդ հոդվածի 4-րդ մասից հետո լրացնել նոր 5-րդ մաս՝ հետեւյալ բովանդակությամբ.

«5. Սույն օրենքի 4-րդ հոդվածի 6-րդ մասի, 5-րդ հոդվածի 15-րդ մասի, 7-րդ եւ 8-րդ հոդվածների դրույթները տարածվում են նաեւ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 1998 թվականի դեկտեմբերի 25-ի թիվ 821 որոշմամբ նախատեսված անձնագրային հարաբերությունների վրա:»:

ՀՈԴՎԱԾ 6. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման օրվան հաջորդող տասներորդ օրը: