Armenian ARMSCII Armenian
Երկրորդ ընթերցում
Կ-6708-03.12.2014,23.02.2015-ՊԻ-010/2

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՕՐԵՆՔԸ

«ԲՆԱԿՉՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՌԵԳԻՍՏՐԻ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Հոդված 1.   «Բնակչության պետական ռեգիստրի մասին» Հայաստանի Հանրապետության 2002 թվականի սեպտեմբերի 24-ի ՀՕ-419-Ն օրենքի (այսուհետ՝ Օրենք) 1-ին հոդվածի 1-ին մասում, 3-րդ հոդվածում, 4-րդ հոդվածի 1-ին մասի 1-ին եւ 5-րդ կետերում, 5-րդ հոդվածի վերնագրում եւ տեքստում, 6-րդ հոդվածի վերնագրում եւ տեքստում, 7-րդ հոդվածի 1-ին մասում, 8-րդ հոդվածի վերնագրում եւ տեքստում,  12-րդ հոդվածի 1-ին եւ 2-րդ մասերում «անհատական» բառերը փոխարինել «անձնական» բառերով:

Հոդված 2. Uույն oրենքն ուժի մեջ է մտնում 2015 թվականի հուլիսի 1-ից։