Armenian ARMSCII Armenian
Առաջին ընթերցում
Կ-67016-03.12.2014,23.02.2015-ՊԻ-010/1

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՕՐԵՆՔԸ

«ՊԵՏԱԿԱՆ ՆՊԱՍՏՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Հոդված 1. «Պետական նպաստների մասին» Հայաստանի Հանրապետության 2013 թվականի դեկտեմբերի 12-ի ՀՕ-154-Ն օրենքի 10-րդ հոդվածի 6-րդ մասում «անհատական» բառը փոխարինել «անձնական» բառով:

Հոդված 2 . Uույն oրենքն ուժի մեջ է մտնում 2015 թվականի հուլիսի 1-ից։