Armenian ARMSCII Armenian
Առաջին ընթերցում
Կ-7044-26.01.2015-ՏՏ-010/1

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՕՐԵՆՔԸ

«ՀՈՒՂԱՐԿԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՄԱՆ ԵՎ ԳԵՐԵԶՄԱՆԱՏՆԵՐԻ ՈՒ ԴԻԱԿԻԶԱՐԱՆՆԵՐԻ ՇԱՀԱԳՈՐԾՄԱՆ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔՈՒՄ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Հոդված 1. «Հուղարկավորությունների կազմակերպման եւ գերեզմանատների ու դիակիզարանների շահագործման մասին» Հայաստանի Հանրապետության 2006 թվականի փետրվարի 27-ի ՀՕ-40-Ն օրենքի (այսուհետեւ՝ Օրենք) 2-րդ հոդվածը լրացնել նոր մասով՝ հետեւյալ բովանդակությամբ՝

«քաղաքացիական հոգեհանգստի (հրաժեշտի) ծիսակատարություն՝ ազգային ավանդույթների համաձայն մահացածին հողին հանձնելուց առաջ հրաժեշտի արարողություն» բառերով:

Հոդված 2. Օրենքը լրացնել նոր 8.1-ին հոդվածով՝ հետեւյալ բովանդակությամբ՝

«Հոդված 8.1 Քաղաքացիական հոգեհանգստի (հրաժեշտի) ծիսակատարության իրականացումը

1. Քաղաքացիական հոգեհանգստի (հրաժեշտի) ծիսակատարությունը կազմակերպվում է կամավորության սկզբունքով մահացածի հարազատների կամ հուղարկավորությունը ստանձնած անձանց նախաձեռնությամբ եւ կարող է իրականացվել՝

1) բնակելի տներում, բազմաբնակարան շենքերի բնակարաններում,

2) եկեղեցիներում,

3) այն շենքերում եւ շինություններում, որտեղ իրականացվում են եւ (կամ) մատուցվում են քաղաքացիական հոգեհանգստի (հրաժեշտի) ծիսակատարության ծառայություններ:

2. Սույն հոդվածի 1-ին մասի 3-րդ կետում նշված շենքերին եւ շինություններին ներկայացվող սահմանափակումները, պահանջները եւ պայմանները սահմանվում են համայնքի ավագանու կողմից:»:

3. Քաղաքացիական հոգեհանգստի ծիսակատարության ծառայություններ իրականացնելու եւ (կամ) մատուցելու թույլտվությունը տրամադրում է համայնքի ղեկավարը:

Հոդված 3. Սույն օրենքը ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման օրվան հաջորդող տասներորդ օրը: