Armenian ARMSCII Armenian
Կ-534-20.03.2023-ՊԻ-011/2ամբ.

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՍԱՀՄԱՆԱԴՐԱԿԱՆ ՕՐԵՆՔԸ

«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԴԱՏԱԿԱՆ ՕՐԵՆՍԳԻՐՔ» ՍԱՀՄԱՆԱԴՐԱԿԱՆ ՕՐԵՆՔՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԵՎ ԼՐԱՑՈՒՄ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Հոդված 1. «Հայաստանի Հանրապետության դատական օրենսգիրք» 2018 թվականի փետրվարի 7-ի ՀՕ-95-Ն սահմանադրական օրենքի (այսուհետ՝ Օրենսգիրք) 86-րդ հոդվածի 3-րդ մասի 3-րդ կետում «իր պաշտոնում նշանակվելուն» բառերը փոխարինել «պաշտոնավարմանը» բառով:

Հոդված 2. Օրենսգրքի 98-րդ հոդվածի 2-րդ մասի 10-րդ կետում «նշանակմանը» բառից հետո լրացնել «, նշանակվելուց հետո պաշտոնավարմանը» բառերը:

Հոդված 3. Օրենսգրքի 112-րդ հոդվածի 2-րդ մասը շարադրել հետեւյալ խմբագրությամբ.

«2. Դատավորի պաշտոնում նշանակմանը, նշանակվելուց հետո պաշտոնավարմանը խոչընդոտող հիվանդությունների եւ վիճակների ցանկը, ինչպես նաեւ սույն օրենսգրքով նախատեսված բժշկական զննության իրականացման կարգը սահմանում է Կառավարությունը:»:

Հոդված 4. Օրենսգրքի 113-րդ հոդվածի 4-րդ մասի 1-ին նախադասությունը շարադրել հետեւյալ խմբագրությամբ.

«Եթե առերեւույթ առկա է դատավորի պաշտոնում նշանակմանը խոչընդոտող հիվանդություն կամ վիճակ, ապա Բարձրագույն դատական խորհրդի կողմից կազմակերպվում է դատավորի թեկնածուի հավակնորդի կամ դատավորի թեկնածուի` սույն օրենսգրքով նախատեսված բժշկական զննության իրականացումը:»:

Հոդված 5. Օրենսգրքի 159-րդ հոդվածում`

1) 2-րդ մասի 4-րդ կետում «ունի դատավորի պաշտոնում նշանակմանը խոչընդոտող ֆիզիկական արատ կամ հիվանդություն» բառերը փոխարինել «ունի դատավորի պաշտոնում նշանակմանը, նշանակվելուց հետո պաշտոնավարմանը խոչընդոտող հիվանդություն կամ վիճակ» բառերով:

2) 3-րդ մասում «դիմում է Լիազոր մարմնին` դատավորի բժշկական զննությունն իրավասու մարմնի միջոցով կազմակերպելու համար» բառերը փոխարինել «դիմում է Բարձրագույն դատական խորհրդին` դատավորի` սույն օրենսգրքով նախատեսված բժշկական զննության իրականացումը կազմակերպելու համար» բառերով:

3) 3-րդ եւ 4-րդ մասերում «1-ին մասի» բառերը փոխարինել «2-րդ մասի» բառերով:

Հոդված 6. Օրենսգրքի ամբողջ տեքստում «ֆիզիկական արատներ եւ հիվանդություններ» եւ «ֆիզիկական արատ կամ հիվանդություն» բառերը` համապատասխան հոլովաձեւերով, փոխարինել «հիվանդություններ եւ վիճակներ» եւ «հիվանդություն կամ վիճակ» բառերով` համապատասխան հոլովաձեւերով:

Հոդված 7. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը հաջորդող օրվանից: