Armenian ARMSCII Armenian
Առաջին ընթերցում
Կ-5151-08.05.2014-ՍՀ-010/1

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՕՐԵՆՔԸ

«ԴԱՏԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԵՎ ԼՐԱՑՈՒՄ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

ՀՈԴՎԱԾ 1. «Դատական ծառայության մասին» Հայաuտանի Հանրապետության 2006 թվականի հուլիսի 7-ի ՀՕ-159-Ն օրենքի (այսուհետ՝ Օրենք) 25-րդ հոդվածի 1-ին մասում «տարին մեկ անգամ» բառերը փոխարինել «յուրաքանչյուր կիսամյակ» բառերով, իսկ «տարեկան» բառը` «կիսամյակային» բառով:

ՀՈԴՎԱԾ 2. Օրենքի 33-րդ հոդվածի՝

1) 1-ին մասում «Դատական ծառայողների վարձատրության մասին» բառերը փոխարինել «Պետական պաշտոններ զբաղեցնող անձանց վարձատրության մասին» բառերով.

2) 2-րդ եւ 3-րդ մասերն ուժը կորցրած ճանաչել։

ՀՈԴՎԱԾ 3. Օրենքի 37-րդ հոդվածի 1-ին մասը «տեսակներ:» բառից հետո լրացնել հետեւյալ բովանդակությամբ նոր նախադասությամբ. «Ընդ որում, դատական ծառայողի նկատմամբ, որպես խրախուսանքի տեսակ դրամական պարգեւատրումը կիրառվում է «Պետական պաշտոններ զբաղեցնող անձանց վարձատրության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված պահանջներին համապատասխան:»:

ՀՈԴՎԱԾ 4. Օրենքի 42-րդ հոդվածից հանել «Սույն օրենքի 33-րդ հոդվածն ուժի մեջ է մտնում 2007 թվականի հունվար ամսվա առաջին աշխատանքային օրվանից: Մինչեւ «Դատական ծառայողի վարձատրության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի ընդունումը դատական ծառայողների վարձատրությունն իրականացվում է «Քաղաքացիական ծառայողների վարձատրության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված կարգով:» նախադասությունները:

ՀՈԴՎԱԾ 5. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում 2014 թվականի հուլիսի 1-ից: