Armenian ARMSCII Armenian
Լրամշակված տարբերակ
Կ-4291-08.01.2014,25.02.2014-ՊԱ-010/0

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՕՐԵՆՔԸ

«ՈՍՏԻԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Հոդված 1. «Ոստիկանության  մասին» Հայաստանի Հանրապետության 2001 թվականի ապրիլի 16-ի ՀO-177 օրենքի (այսուհետ` օրենք) 15-րդ հոդվածի 1-ին կետը շարադրել հետեւյալ խմբագրությամբ.

« 1) Օրենքով նախատեսված դեպքերում եւ կարգով ապահովել օբյեկտների պետական պահպանությունը:»:

Հոդված 2. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման օրվան հաջորդող տասներորդ օրը: