Armenian ARMSCII Armenian
Երրորդ ընթերցում
Նախագիծ
Կ-432-23.01.2014,21.02.2014-ՊԻ-010/3


ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

Օ Ր Ե Ն Ք Ը

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՔՆՆՉԱԿԱՆ ԿՈՄԻՏԵԻ ՄԱՍԻՆ

Գ Լ ՈՒ Խ 1

ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ

Հոդված 1. Օրենքի կարգավորման առարկան

1. Սույն օրենքը կարգավորում է Հայաստանի Հանրապետության քննչական կոմիտեում (այսուհետ՝ քննչական կոմիտե) ծառայության անցնելու կարգը, պաշտոնների ու կոչումների դասակարգումը, ծառայողների իրավունքները, պարտականությունները եւ պատասխանատվությունը, իրավական ու սոցիալական երաշխիքները եւ ծառայության հետ կապված մյուս հարաբերությունները:

Հոդված 2. Հիմնական հասկացությունները

1. Քննչական կոմիտեում ծառայություն` պետական ծառայության հատուկ տեսակ, որի առանձնահատկությունները սահմանվում են սույն օրենքով:

2. Քննչական կոմիտեի ծառայող` քննչական կոմիտեի նախագահը, նրա տեղակալները, քննչական կոմիտեի կենտրոնական մարմնի գլխավոր վարչությունների, վարչությունների պետերը եւ նրանց տեղակալները, բաժնի պետերը, բաժնի պետի տեղակալները, բաժանմունքի պետերը, հատկապես կարեւոր գործերով ավագ քննիչները, հատկապես կարեւոր գործերով քննիչները, ավագ քննիչները եւ քննիչները:

Հոդված 3. Քննչական կոմիտեում դիմումների (հաղորդումների), միջնորդությունների եւ բողոքների քննարկումը

1. Քննչական կոմիտեում քրեական վարույթին առնչվող դիմումները (հաղորդումները), բողոքները եւ միջնորդությունները քննարկվում են Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարության օրենսգրքով սահմանված կարգով:

Հոդված 4. Քննչական կոմիտեի գործունեության վերաբերյալ վիճակագրական հաշվետվությունները

1. Քննչական կոմիտեում քննչական կոմիտեի գործունեության վերաբերյալ վարվում է վիճակագրություն, որի հիման վրա յուրաքանչյուր կիսամյակ կազմվում են վիճակագրական հաշվետվություններ:

2. Վիճակագրության վարման համար պարտադիր վիճակագրական դասակարգիչները, վիճակագրական տվյալների (տեղեկությունների) ցանկը եւ վիճակագրական հաշվետվությունների բովանդակության նկարագրությունը սահմանում է Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը:

Հոդված 5. Քննչական կոմիտեի ներկայացուցչի մասնակցությունը գործադիր իշխանության եւ տեղական ինքնակառավարման մարմինների նիստերին

1. Քննչական կոմիտեի նախագահը, նրա տեղակալները, իսկ նրանց հանձնարարությամբ` քննչական կոմիտեի այլ ծառայողներ գործադիր իշխանության եւ տեղական ինքնակառավարման մարմինների` հանցավորության հարցերին վերաբերող նիստերին կարող են մասնակցել այդ մարմինների հրավերի հիման վրա:

ԳԼՈՒԽ 2

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՔՆՆՉԱԿԱՆ ԿՈՄԻՏԵԻ ԼԻԱԶՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԵՎ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՍԿԶԲՈՒՆՔՆԵՐԸ

Հոդված 6. Քննչական կոմիտեի լիազորությունները

1. Քննչական կոմիտեի լիազորությունն է Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարության օրենսգրքով իր իրավասությանը վերապահված՝ ենթադրյալ հանցագործությունների կապակցությամբ նախաքննության կազմակերպումը եւ իրականացումը:

Հոդված 7. Քննչական կոմիտեի ինքնուրույնությունը, նրա ծառայողների գործունեությանը միջամտելու անթույլատրելիությունը

1. Քննչական կոմիտեի ծառայողն իր լիազորություններն իրականացնելիս ենթարկվում է միայն օրենքին։

2. Քննչական կոմիտեի ծառայողի լիազորությունների իրականացմանը միջամտելն արգելվում է:

Հոդված 8. Քննչական կոմիտեի գործունեության հրապարակայնությունը

1. Քննչական կոմիտեն հանրությանը տեղեկացնում է իր գործունեության մասին՝ ապահովելով նախաքննության գաղտնիությունը, ինչպես նաեւ պետական եւ ծառայողական կամ օրենքով պաշտպանվող այլ գաղտնիքների պահպանությունը:

2. Քննչական կոմիտեն յուրաքանչյուր տարի հրապարակում է տեղեկատվություն իր գործունեության մասին:

3. Քննչական կոմիտեի նախագահը յուրաքանչյուր տարի Հանրապետության Նախագահին եւ Հայաստանի Հանրապետության կառավարություն է ներկայացնում գրավոր հաղորդում՝ քննչական կոմիտեի նախորդ տարվա գործունեության մասին:

Հոդված 9. Քննչական կոմիտեի ծառայողի պահանջների կատարման պարտադիրությունը

1. Քննչական կոմիտեի ծառայողի՝ Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարության օրենսգրքով նախատեսված լիազորություններից բխող պահանջները ենթակա են կատարման:

2. Հանրային ծառայողի կողմից քննչական կոմիտեի ծառայողի լիազորություններից բխող պահանջները չկատարվելու դեպքում քննչական կոմիտեի նախագահը կամ նրա տեղակալը տվյալ ծառայողի նկատմամբ կարգապահական վարույթ հարուցելու միջնորդությամբ դիմում է նման լիազորություն ունեցող պետական կամ տեղական ինքնակառավարման մարմնին կամ պաշտոնատար անձին:

Հոդված 10. Քննչական կոմիտեում ծառայողի նկատմամբ կիրառվող սահմանափակումները

1. Քննչական կոմիտեի ծառայողի նկատմամբ կիրառվում են «Հանրային ծառայության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքով նախատեսված սահմանափակումները:

2. Քննչական կոմիտեի ծառայողը չի կարող լինել որեւէ կուսակցության անդամ կամ զբաղվել քաղաքական գործունեությամբ: Քննչական կոմիտեի ծառայողը յուրաքանչյուր պարագայում պարտավոր է դրuեւորել քաղաքական զuպվածություն եւ չեզոքություն:

ԳԼՈՒԽ 3.

ՔՆՆՉԱԿԱՆ ԿՈՄԻՏԵԻ ՀԱՄԱԿԱՐԳԸ

Հոդված 11. Քննչական կոմիտեի համակարգը

1. Քննչական կոմիտեի համակարգը ներառում է քննչական կոմիտեի կենտրոնական մարմինը, զինվորական քննչական գլխավոր վարչությունը, Երեւան քաղաքի քննչական վարչությունը, մարզային քննչական վարչությունները, ինչպես նաեւ Հայաստանի Հանրապետության քննչական կոմիտեի դեպարտամենտը:

2. Քննչական կոմիտեի կենտրոնական մարմնի ստորաբաժանումներն են կենտրոնական մարմնի գլխավոր վարչությունները, այդ թվում՝ զինվորական քննչական գլխավոր վարչությունը, վարչությունները եւ բաժինները, զինվորական քննչական գլխավոր վարչության ստորաբաժանումներն են գլխավոր վարչության վարչությունները, բաժինները եւ կայազորային քննչական բաժինները (բաժանմունքները), Երեւան քաղաքի քննչական վարչության ստորաբաժանումներն են Երեւան քաղաքի վարչական շրջանների քննչական բաժինները, մարզային քննչական վարչությունների ստորաբաժանումներն են մարզային քննչական վարչությունների տարածքային բաժինները (բաժանմունքները):

3. Զինվորական քննչական գլխավոր վարչության պետն ի պաշտոնե քննչական կոմիտեի նախագահի տեղակալն է (այսուհետ՝ քննչական կոմիտեի նախագահի տեղակալ):

4. Քննչական կոմիտեի լիազորությունների լիարժեք եւ արդյունավետ իրականացումը եւ քաղաքացիական իրավահարաբերություններին նրա մասնակցությունը ապահովում է քննչական կոմիտեի դեպարտամենտը:

5. Քննչական կոմիտեի դեպարտամենտում պետական ծառայության առանձնահատկությունները սահմանվում են «Քննչական կոմիտեի դեպարտամենտում պետական ծառայության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքով:

6. Քննչական կոմիտեի կառուցվածքը, անվանացանկը եւ հաստիքացուցակը ինչպես նաեւ քննչական կոմիտեի դեպարտամենտի կառուցվածքը, անվանացանկն ու հաստիքացուցակը հաստատում է Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը:

Հոդված 12. Քննչական կոմիտեի նախագահը

1. Քննչական կոմիտեի նախագահը ղեկավարում եւ վերահսկում է քննչական կոմիտեի գործունեությունը եւ պատասխանատու է քննչական կոմիտեի լիազորությունների իրականացման համար:

2. Քննչական կոմիտեի նախագահը՝

1) սահմանում է քննչական կոմիտեի ծառայողների կողմից նախաքննության արդյունավետության, այդ թվում՝ դրա պատշաճ կազմակերպման ուղեցույցները եւ ապահովում դրանց իրականացման նկատմամբ վերահսկողությունը.

2) կատարում է աշխատանքի բաժանում իր տեղակալների միջեւ.

3) իր իրավասության սահմաններում ընդունում է ներքին եւ անհատական իրավական ակտեր (որոշումներ, հրամաններ, հանձնարարականներ).

4) ներկայացնում է քննչական կոմիտեն պետական եւ տեղական ինքնակառավարման մարմինների, կազմակերպությունների հետ հարաբերություններում.

5) հաստատում է քննչական կոմիտեի կանոնադրությունը.

6) իր իրավասության սահմաններում խրախուսում եւ կարգապահական պատասխանատվության է ենթարկում քննչական կոմիտեի ծառայողներին.

7) քննչական կոմիտեի խնդիրների իրականացման, քննչական կոմիտեի ծառայողների գործունեության արդյունավետության բարձրացման նպատակով ստեղծում է խորհրդակցական մարմիններ՝ սահմանելով դրանց գործունեության կարգը.

8) իրականացնում է օրենքով նախատեսված այլ լիազորություններ:

Հոդված 13. Քննչական կոմիտեի նախագահի տեղակալը

1. Քննչական կոմիտեի նախագահի տեղակալը՝

1) համակարգում է քննչական կոմիտեի նախագահի կողմից իրեն հանձնարարված ոլորտի աշխատանքները.

2) իր իրավասության սահմաններում ընդունում է ներքին իրավական ակտեր.

3) միջնորդություններ է ներկայացնում քննչական կոմիտեի ծառայողներին խրախուսելու կամ նրանց կարգապահական պատասխանատվության ենթարկելու վերաբերյալ.

4) քննչական կոմիտեի նախագահի ժամանակավոր բացակայության դեպքում նրա հրամանով փոխարինում է քննչական կոմիտեի նախագահին: Նման հրամանի բացակայության դեպքում քննչական կոմիտեի նախագահին ժամանակավորապես փոխարինում է քննչական կոմիտեի նախագահի` առավել երկար մասնագիտական ստաժ ունեցող տեղակալը:

Հոդված 14. Ծառայողական եւ քրեադատավարական վերադասությունը

1. Քննչական կոմիտեի նախագահը վերադաս է քննչական կոմիտեի բոլոր ծառայողների համար:

2. Քննչական կոմիտեի նախագահի տեղակալը վերադաս է իր համակարգման ներքո գտնվող քննչական կոմիտեի բոլոր ծառայողների համար:

3. Քննչական կոմիտեի ստորաբաժանման պետը վերադաս է տվյալ ստորաբաժանման բոլոր ծառայողների համար:

4. Քննչական կոմիտեում ծառայողական վերադասության մյուս հարաբերությունները կարգավորվում են քննչական կոմիտեի կանոնադրությամբ:

5. Քննչական կոմիտեում քրեադատավարական վերադասության հարաբերությունները կարգավորվում են Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարության օրենսգրքով:

Հոդված 15. Քննչական կոմիտեի կարգապահական եւ որակավորման հանձնաժողովները

1. Քննչական կոմիտեում գործում են կարգապահական եւ որակավորման հանձնաժողովներ:

2. Կարգապահական հանձնաժողովը բաղկացած է 8 անդամից: Հանձնաժողովի կազմի մեջ են մտնում քննչական կոմիտեի նախագահի տեղակալներից մեկը՝ կոմիտեի նախագահի որոշմամբ, քննչական կոմիտեի՝ վիճակահանությամբ ընտրվող 3 ծառայող, Հայաստանի Հանրապետության Նախագահի եւ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի կողմից համապատասխանաբար Հայաստանի Հանրապետության Նախագահի աշխատակազմից եւ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության աշխատակազմից նշանակված երկուակական ներկայացուցիչ: Կարգապահական հանձնաժողովի անդամները նշանակվում են 3 տարի ժամկետով եւ չեն կարող միաժամանակ լինել որակավորման հանձնաժողովի անդամներ: Կարգապահական հանձնաժողովում նոր անդամների նշանակումները սույն հոդվածի սույն մասով սահմանված կարգով կատարվում են կարգապահական հանձնաժողովի գործող անդամների լիազորությունները դադարելու օրվան նախորդող օրը:

3. Կարգապահապական հանձնաժողովը ղեկավարում է դրա անդամների ձայների մեծամասնությամբ ընտրված անդամներից մեկը:

4. Կարգապահական հանձնաժողովի անդամներն անկախ են: Նրանց գործառույթներն իրականացնելու առնչությամբ որեւէ միջամտություն արգելվում է:

5. Որակավորման հանձնաժողովը կազմված է 9 անդամից: Որակավորման հանձնաժողովի կազմի մեջ են մտնում քննչական կոմիտեի նախագահի տեղակալներից մեկը, քննչական կոմիտեի 4 ծառայողներ, 4 իրավաբան-գիտնական:

6. Որակավորման հանձնաժողովի անդամներին նշանակում է քննչական կոմիտեի նախագահը 3 տարի ժամանակով: Որակավորման հանձնաժողովի նոր անդամներին քննչական կոմիտեի նախագահը նշանակում է որակավորման հանձնաժողովի գործող անդամների լիազորությունների դադարեցման օրը:

7. Որակավորման հանձնաժողովը ղեկավարում է քննչական կոմիտեի նախագահի տեղակալը:

ԳԼՈՒԽ 4

ՔՆՆՉԱԿԱՆ ԿՈՄԻՏԵՈՒՄ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ՊԱՇՏՈՆՆԵՐԸ, ԾԱՌԱՅՈՂՆԵՐԻ ՆՇԱՆԱԿՄԱՆ ՈՒ ԱԶԱՏՄԱՆ, ԿՈՉՈՒՄՆԵՐ ՇՆՈՐՀԵԼՈՒ ԿԱՐԳԸ

Հոդված 16. Քննչական կոմիտեում ծառայության պաշտոնները

1.Քննչական կոմիտեի ծառայության պաշտոնները դասակարգվում են հետեւյալ խմբերի.

1) բարձրագույն պաշտոններ,

2) գլխավոր պաշտոններ,

3) առաջատար պաշտոններ,

4) կրտսեր պաշտոններ:

2. Քննչական կոմիտեում ծառայության պաշտոնների յուրաքանչյուր խումբ դաuակարգվում է 1-ին, 2-րդ եւ 3-րդ ենթախմբերի։

3. Քննչական կոմիտեում ծառայության պաշտոնների խմբերում 1-ին ենթախումբը տվյալ խմբի բարձրագույն ենթախումբն է։

4. Քննչական կոմիտեում ծառայության բարձրագույն խմբի պաշտոնը դաuակարգվում է հետեւյալ ենթախմբերի՝ ընդգրկելով հետեւյալ պաշտոնները.

1) 1-ին ենթախումբ` քննչական կոմիտեի նախագահ.

2) 2-րդ ենթախումբ` քննչական կոմիտեի նախագահի տեղակալ.

3) 3-րդ ենթախումբ` քննչական կոմիտեի կենտրոնական մարմնի գլխավոր վարչության պետ, Երեւան քաղաքի քննչական վարչության պետ, զինվորական քննչական գլխավոր վարչության պետի տեղակալ:

5. Քննչական կոմիտեի ծառայության գլխավոր պաշտոնը դաuակարգվում է հետեւյալ ենթախմբերի՝ ընդգրկելով հետեւյալ պաշտոնները.

1) 1-ին ենթախումբ` քննչական կոմիտեի կենտրոնական մարմնի վարչության պետ, կենտրոնական մարմնի գլխավոր վարչության պետի տեղակալ, զինվորական քննչական գլխավոր վարչության վարչության պետ, Երեւան քաղաքի քննչական վարչության պետի տեղակալ, մարզային վարչության պետ.

2) 2-րդ ենթախումբ` քննչական կոմիտեի կենտրոնական մարմնի բաժնի պետ, կենտրոնական մարմնի վարչության պետի տեղակալ, զինվորական քննչական գլխավոր վարչության վարչության պետի տեղակալ, զինվորական քննչական գլխավոր վարչության կայազորային քննչական բաժնի պետ, զինվորական քննչական գլխավոր վարչության վարչության բաժնի պետ, Երեւան քաղաքի վարչական շրջանի բաժնի պետ, մարզային վարչության պետի տեղակալ, գլխավոր վարչության հատկապես կարեւոր գործերով ավագ քննիչ, զինվորական քննչական գլխավոր վարչության հատկապես կարեւոր գործերով ավագ քննիչ.

3) 3-րդ ենթախումբ` քննչական կոմիտեի կենտրոնական մարմնի բաժնի պետի տեղակալ, զինվորական քննչական գլխավոր վարչության բաժնի պետի տեղակալ, Երեւան քաղաքի վարչական շրջանի բաժնի պետի տեղակալ, մարզային վարչության քննչական բաժնի (բաժանմունքի) պետ, զինվորական քննչական գլխավոր վարչության կայազորային քննչական բաժնի պետի տեղակալ, կայազորային քննչական բաժանմունքի պետ, գլխավոր վարչության հատկապես կարեւոր գործերով քննիչ, կենտրոնական մարմնի վարչության հատկապես կարեւոր գործերով քննիչ, կենտրոնական մարմնի վարչության հատկապես կարեւոր գործերով ավագ քննիչ, զինվորական քննչական գլխավոր վարչության հատկապես կարեւոր գործերով քննիչ, Երեւան քաղաքի քննչական վարչության հատկապես կարեւոր գործերով քննիչ, մարզային վարչության հատկապես կարեւոր գործերով ավագ քննիչ:

6. Քննչական կոմիտեում ծառայության առաջատար պաշտոնը դաuակարգվում է հետեւյալ ենթախմբերի՝ ընդգրկելով հետեւյալ պաշտոնները.

1) 1-ին ենթախումբ` քննչական կոմիտեի կենտրոնական մարմնի գլխավոր վարչության ավագ քննիչ, զինվորական քննչական գլխավոր վարչության վարչության բաժնի ավագ քննիչ.

2) 2-րդ ենթախումբ` քննչական կոմիտեի կենտրոնական մարմնի վարչության ավագ քննիչ, քննչական կոմիտեի կենտրոնական մարմնի բաժնի ավագ քննիչ, զինվորական քննչական գլխավոր վարչության վարչության բաժնի քննիչ, կայազորային քննչական բաժնի հատկապես կարեւոր գործերով քննիչ, Երեւան քաղաքի քննչական վարչության ավագ քննիչ, մարզային վարչության հատկապես կարեւոր գործերով քննիչ, մարզային վարչության բաժնի պետի տեղակալ.

3) 3-րդ ենթախումբ` քննչական կոմիտեի կենտրոնական մարմնի վարչության քննիչ, քննչական կոմիտեի կենտրոնական մարմնի բաժնի քննիչ, զինվորական քննչական գլխավոր վարչության կայազորային քննչական բաժնի ավագ քննիչ, Երեւան քաղաքի քննչական վարչության քննիչ, Երեւան քաղաքի վարչական շրջանի բաժնի ավագ քննիչ, մարզային վարչության ավագ քննիչ:

7. Քննչական կոմիտեի ծառայության կրտսեր պաշտոնը դաuակարգվում է հետեւյալ ենթախմբերի՝ ընդգրկելով հետեւյալ պաշտոնները.

1) 1-ին ենթախումբ` զինվորական քննչական գլխավոր վարչության կայազորային քննչական բաժնի (բաժանմունքի) քննիչ, Երեւան քաղաքի վարչական շրջանի բաժնի քննիչ, մարզային վարչության քննիչ.

2) 2–րդ ենթախումբ` մարզային վարչության բաժնի ավագ քննիչ.

3) 3-րդ ենթախումբ` մարզային վարչության բաժնի քննիչ:

Հոդված 17. Քննչական կոմիտեի ծառայողներին ներկայացվող հիմնական պահանջները

1. Քննչական կոմիտեում ծառայության կարող է անցնել Հայաստանի Հանրապետությունում մշտապես բնակվող, Հայաստանի Հանրապետությունում բակալավրի, մագիստրոսի կամ դիպլոմավորված մասնագետի բարձրագույն իրավաբանական կրթություն ունեցող Հայաստանի Հանրապետության այն քաղաքացին, որը`

1) անցել է պարտադիր զինվորական ծառայություն (բացառությամբ իգական սեռի անձանց կամ սույն հոդվածի 2-րդ մասով նախատեսված դեպքերի) կամ պահեստազորի սպա է.

2) տիրապետում է հայերենին.

3) չունի քննչական կոմիտեի ծառայողի պաշտոնում նշանակմանը խոչընդոտող ֆիզիկական արատ կամ հիվանդություն (որոնց ցանկը սահմանում է Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը):

2. Քննչական կոմիտեում պաշտոնի կարող են նշանակվել նա սույն հոդվածի 1-ին մասի 1-ին կետի պահանջներին չհամապատասխանող, սակայն դիմելու պահին «Զինապարտության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 12-րդ հոդվածի 1-ին մասի «բ-ե» կետերով նախատեսված հիմքերով պարտադիր զինվորական ծառայությունից ազատված կամ այդ օրենքի 13-րդ հոդվածի համաձայն՝ մինչեւ 27 տարին լրանալը պարտադիր զինվորական ծառայության զորակոչից տարկետում ստացած եւ պահեստազորում հաշվառված անձինք:

3. Քննչական կոմիտեում ծառայության չի կարող անցնել այն քաղաքացին՝

1) որն օրինական ուժի մեջ մտած դատական ակտով ճանաչվել է անգործունակ կամ սահմանափակ գործունակ.

2) որն օրինական ուժի մեջ մտած դատական ակտով զրկվել է հանրային ծառայությունում որեւէ պաշտոն զբաղեցնելու իրավունքից.

3) որը դատապարտվել է հանցագործություն կատարելու համար` անկախ դատվածությունը սահմանված կարգով հանված կամ մարված լինելու հանգամանքից.

4) որի նկատմամբ իրականացվում է քրեական հետապնդում.

5) որի նկատմամբ առկա է ոչ արդարացման հիմքով քրեական հետապնդումը դադարեցնելու մասին որոշում.

6) որը չի համապատասխանում սույն հոդվածի 1-ին մասով սահմանված պահանջներին:

4. Քննչական կոմիտեում պաշտոն զբաղեցնելու սահմանային տարիք է 60 տարեկանը: Սահմանային տարիքը լրանալուց հետո քննչական կոմիտեի նախագահը կարող է մինչեւ 5 տարի ժամկետով երկարաձգել ծառայության ժամկետը:

5. Քննչական կոմիտեի նախագահի եւ նախագահի տեղակալի պաշտոնի սահմանային տարիքը 65 տարեկանն է, որը Հայաստանի Հանրապետության Նախագահի կողմից կարող է երկարացվել մինչեւ 2 տարի ժամկետով:

Հոդված 18. Քննչական կոմիտեի ծառայողների թեկնածությունների ցուցակը

1. Քննչական կոմիտեի ծառայողների թեկնածությունների ցուցակը համալրում է քննչական կոմիտեի որակավորման հանձնաժողովը՝ տարին մեկ անգամ, որպես կանոն, յուրաքանչյուր տարվա հունվար ամսին:

2. Քննչական կոմիտեի նախագահի հանձնարարությամբ քննչական կոմիտեի ծառայողների թեկնածությունների ցուցակում լրացումներ կատարելու համար տարվա ընթացքում կարող է անցկացվել հավակնորդների լրացուցիչ որակավորման ստուգում:

3. Որակավորման հանձնաժողովը քննչական կոմիտեի ծառայողների թեկնածությունների ցուցակի համալրման նպատակով հայտերի ընդունման մասին առնվազն մեկ ամիս առաջ առնվազն 3000 տպաքանակ ունեցող մամուլում, հրապարակային ծանուցումների պաշտոնական ինտերնետային կայքում (www.azdarar.am) եւ քննչական կոմիտեի պաշտոնական ինտերնետային կայքում հրապարակում է հայտարարություն` քննչական կոմիտեի ծառայողների թեկնածությունների ցուցակի համալրման նպատակով որակավորման ստուգում անցկացնելու մասին՝ նշելով դիմումների ընդունման ժամկետները, վայրը, որակավորման գրավոր քննության օրը, համալրման ենթակա տեղերի քանակը:

4. Քննչական կոմիտեի ծառայողների թեկնածությունների ցուցակում ընդգրկվելուն հավակնող անձը ներկայացնում է`

1) անձը հաստատող փաստաթուղթ.

2) բարձրագույն իրավաբանական կրթությունը հավաստող փաստաթուղթ.

3) կենսագրական տվյալները պարունակող քարտ` իրավաբանի մասնագիտություն ձեռք բերելուց հետո իր մասնագիտական իրավաբանական գործունեության նկարագրությամբ` կցելով համապատասխան ապացույցներ (այդ թվում՝ պաշտոնի անձնագիր կամ այլ փաստաթղթեր, որոնք հավաստում են մասնագիտական իրավաբանական ստաժ դիտարկվող աշխատանքում աշխատանքային պարտականությունները).

4) պարտադիր զինվորական ծառայություն անցած լինելու կամ օրենքով նախատեսված կարգով պարտադիր զինվորական ծառայությունից ազատված լինելը կամ տարկետում ունենալը հավաստող փաստաթուղթ (եթե արական սեռի հավակնորդ է).

5) քննչական կոմիտեում ծառայությանը խոչընդոտող ֆիզիկական արատների եւ հիվանդությունների բացակայության մասին Հայաստանի Հանրապետության կառավարության սահմանած կարգով տրված փաստաթուղթ:

5. Հայտատուն իրավունք ունի ներկայացնելու նաեւ երաշխավորագիր-նամակներ:

6. Հայտերը ներկայացնելու համար սահմանված ժամկետի խախտմամբ կամ օրենքով նախատեսված պահանջները չբավարարող հայտերի ընդունումը մերժվում է, եւ դրանք ենթակա են վերադարձման որակավորման հանձնաժողովի կողմից երեք աշխատանքային օրվա ընթացքում:

7. Որակավորման հանձնաժողովը ստուգում է հայտատուի մասնագիտական պատրաստվածությունը, գործնական ունակությունները, ինչպես նաեւ նրա կողմից ներկայացված փաստաթղթերի համապատասխանությունը օրենքով նախատեսված այլ պահանջներին:

8. Այն հայտատուների թեկնածությունները, որոնց վերաբերյալ որակավորման հանձնաժողովը տալիս է դրական եզրակացություն ընդգրկվում են քննչական կոմիտեի ծառայողների թեկնածությունների ցուցակում:

9. Քննչական կոմիտեի ծառայողների թեկնածությունների ցուցակում ընդգրկված անձինք արդարադատության ակադեմիայում ուսումնառության ծրագիր են անցնում եւ հանձնում որակավորման քննություն: Որակավորման քննություն չհանձնած անձը հանվում է քննչական կոմիտեի ծառայողների թեկնածությունների ցուցակից՝ որակավորման հանձնաժողովի որոշմամբ:

10. Անձն ազատվում է ուսումնառության դասընթացներից եւ որակավորման քննություն հանձնելուց, եթե`

1) ունի դատախազի, դատավորի, քննիչի պաշտոնում կամ փաստաբանի 3 տարվա մասնագիտական աշխատանքի ստաժ, եթե չի անցել այդ պաշտոնը թողնելուց հետո 5 տարի կամ

2) իրավաբանական գիտությունների դոկտոր է կամ

3) իրավաբանական գիտությունների թեկնածու է եւ ունի իրավաբանի մասնագիտությամբ աշխատանքի 5 տարվա ստաժ:

11. Արդարադատության ակադեմիայում ուսումնառությունից ազատված անձի միջնորդությամբ որակավորման հանձնաժողովը կարող է քննության առնել հայտատուին միաժամանակ քննչական կոմիտեի ծառայողների թեկնածությունների եւ ծառայողական առաջխաղացման ցուցակներում ընդգրկելու հարցը:

12. Որակավորման հանձնաժողովի կողմից ընդունված որոշումները կարող են բողոքարկվել վարչական դատարան՝ որոշումը ստանալուց հետո` տասը աշխատանքային օրվա ընթացքում: Դատարանը գործը քննում եւ լուծում է այն ստանալուց հետո՝ 15 աշխատանքային օրվա ընթացքում:

Որակավորման հանձնաժողովի՝ հայտի ընդունման մերժումը դատական կարգով բողոքարկելը չի կասեցնում հայտերի ընդունման եւ քննչական կոմիտեի ծառայողների թեկնածությունների ցուցակը կազմելու` սույն օրենքով նախատեսված ընթացակարգը: Որակավորման հանձնաժողովի` հայտի ընդունման մերժումը դատարանի կողմից ոչ իրավաչափ ճանաչվելու դեպքում հայտատուի հայտը ենթակա է քննարկում է որակավորման հանձնաժողովը:

Հոդված 19. Քննչական կոմիտեի ծառայողների առաջխաղացման ցուցակը

1. Քննչական կոմիտեի ծառայողների առաջխաղացման ցուցակը ձեւավորում է որակավորման հանձնաժողովը`

1) քննչական կոմիտեի ծառայողների հերթական ատեստացիայի ժամանակ.

2) արտահերթ կարգով, երբ քննչական կոմիտեի նախագահը կամ նրա տեղակալն առաջարկություն են ներկայացնում որակավորման հանձնաժողով` քննչական կոմիտեի ծառայողի նկատմամբ որպես խրախուսում նրան առաջխաղացման ցուցակում ընդգրկելու վերաբերյալ` ներկայացնելով համապատասխան ծառայողական բնութագիր: Քննչական կոմիտեի ծառայողն ընդգրկվում է ծառայողական առաջխաղացման ցուցակում որակավորման հանձնաժողովի դրական եզրակացության դեպքում.

3) այն դեպքերում, երբ որակավորման հանձնաժողովը որոշում է կայացնում արդարադատության ակադեմիայում ուսումնառությունից ազատված անձին միաժամանակ քննչական կոմիտեի ծառայողների թեկնածությունների եւ ծառայողական առաջխաղացման ցուցակներում ընդգրկելու վերաբերյալ:

Հոդված 20. Քննչական կոմիտեում պաշտոնի նշանակելը եւ պաշտոնից ազատելը

1. Քննչական կոմիտեի նախագահին նշանակում է Հայաստանի Հանրապետության Նախագահը՝ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի ներկայացմամբ՝ վեց տարի ժամկետով:

2. Նույն անձը չի կարող ավելի քան երկու անգամ անընդմեջ նշանակվել քննչական կոմիտեի նախագահի պաշտոնում:

3. Քննչական կոմիտեի նախագահի պաշտոնավարման ժամկետը չի կարող գերազանցել սույն օրենքով սահմանված պաշտոնավարման սահմանային տարիքը՝ անկախ վերանշանակման հանգամանքից, բացառությամբ սույն օրենքի 17-րդ հոդվածի 5-րդ մասով նախատեսված դեպքի:

4. Քննչական կոմիտեի նախագահի տեղակալներին քննչական կոմիտեի նախագահի ներկայացմամբ նշանակում է Հայաստանի Հանրապետության Նախագահը:

5. Հայաստանի Հանրապետության Նախագահը քննչական կոմիտեի նախագահին եւ նրա տեղակալներին պաշտոնից ազատում է սույն օրենքի 22-րդ հոդվածով նախատեսված հիմքերով:

6. Քննչական կոմիտեի կենտրոնական մարմնի գլխավոր վարչությունների,վարչությունների եւ բաժինների, զինվորական քննչական գլխավոր վարչության վարչությունների, բաժինների եւ կայազորային քննչական բաժինների (բաժանմունքների), Երեւան քաղաքի քննչական վարչության, Երեւան քաղաքի վարչական շրջանների քննչական բաժինների, մարզային քննչական վարչությունների բաժինների (բաժանմունքների) կազմում գործող քննիչներին պաշտոնի է նշանակում քննչական կոմիտեի նախագահը քննչական կոմիտեի ծառայողների թեկնածությունների ցուցակում ընդգրկված այն անձանց թվից, որոնք, ավարտելով ուսումնառությունը արդարադատության ակադեմիայում, հաջողությամբ հանձնել են որակավորման քննությունը կամ սույն օրենքով սահմանված կարգով ազատված են եղել արդարադատության ակադեմիայում ուսումնառությունից: Պաշտոնի նշանակվելու դեպքում անձը քննչական կոմիտեի նախագահի կողմից հանվում է քննչական կոմիտեի ծառայողների թեկնածությունների ցուցակից:

7. Քննչական կոմիտեի մյուս ծառայողներին նշանակում է քննչական կոմիտեի նախագահը քննչական կոմիտեում ծառայողական առաջխաղացման ցուցակում ընդգրկված անձանց թվից: Պաշտոնի նշանակվելու դեպքում անձը քննչական կոմիտեի նախագահի կողմից հանվում է քննչական կոմիտեում ծառայողական առաջխաղացման ցուցակից:

8. Քննչական կոմիտեի նախագահը սույն հոդվածի 4-րդ եւ 5-րդ մասերում նշված քննչական կոմիտեի ծառայողներին պաշտոնից ազատում է սույն օրենքի 22-րդ հոդվածով նախատեսված հիմքերով:

Հոդված 21. Քննչական կոմիտեի ծառայողի երդումը

1. Քննչական կոմիտեում առաջին անգամ պաշտոնի նշանակվող անձինք քննչական կոմիտեի նախագահի սահմանած կարգով Հայաստանի Հանրապետության դրոշի առջեւ տալիս են հետեւյալ բովանդակությամբ երդում.

«Ես (անուն, հայրանուն, ազգանուն), Հայաստանի Հանրապետության քննչական կոմիտեում պաշտոն ստանձնելով, երդվում եմ`

հավատարմորեն ծառայել Հայաստանի Հանրապետության ժողովրդին, խստագույնս պահպանել Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրությունը եւ օրենքները, հանցավոր ոտնձգություններից պաշտպանել սահմանադրական կարգը, մարդու եւ քաղաքացու իրավունքներն ու ազատությունները, հասարակական կարգն ու անվտանգությունը, անվերապահորեն եւ բարեխղճորեն կատարել իմ պարտականությունները»:

2. Քննչական կոմիտեի ծառայողը երդում տալիս է մեկ անգամ` անհատական կարգով, երդման տեքստն ընթերցելու միջոցով:

3. Քննչական կոմիտեի ծառայողն ստորագրում է իր ընթերցած երդման տեքստը, որը պահպանվում է նրա անձնական գործում:

Հոդված 22. Քննչական կոմիտեի ծառայողի լիազորությունների դադարումը

1. Քննչական կոմիտեի ծառայողի լիազորությունները դադարում են՝

1) Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիության դադարեցման.

2) իր գրավոր դիմումի հիման վրա.

3) սույն օրենքով նախատեսված սահմանային տարիքը լրանալու կապակցությամբ, եթե սույն օրենքով սահմանված կարգով այն չի երկարացվել.

4) հաստիքների կրճատման, քննչական կոմիտեի լուծարման կամ վերակազմակերպման դեպքում, եթե քննչական կոմիտեի ծառայողին համապատասխան պաշտոնում նշանակելը հնարավոր չէ, եւ հաստիքների կրճատումը պայմանավորված է հաստիքների ընդհանուր թվի կրճատմամբ.

5) հիվանդության կամ ֆիզիկական արատի պատճառով ծառայությանը ոչ պիտանի լինելու դեպքում.

6) ժամանակավոր անաշխատունակության հետեւանքով ավելի քան 120 օր անընդմեջ կամ վերջին տասներկու ամսվա ընթացքում ավելի քան 140 օր ծառայության չներկայանալու դեպքում` չհաշված հղիության եւ ծննդաբերության կամ երեխային խնամելու համար արձակուրդը:

2. Քննչական կոմիտեի ծառայողի լիազորությունները դադարեցվում են ՝

1) նրա նկատմամբ լիազորությունների դադարեցման ձեւով կարգապահական տույժ նշանակելու դեպքում.

2) եթե նրա նկատմամբ հարուցված քրեական հետապնդումը դադարեցվել է ոչ արդարացնող հիմքով.

3) օրինական ուժի մեջ մտած դատական ակտով անգործունակ կամ սահմանափակ գործունակ ճանաչվելու դեպքում.

4) նրա նկատմամբ դատարանի մեղադրական դատավճիռն օրինական ուժի մեջ մտնելու դեպքում.

5) սույն օրենքի պահանջների խախտմամբ պաշտոնի նշանակված լինելու դեպքում.

6) ատեստավորման արդյունքներով զբաղեցրած պաշտոնին նրա չհամապատասխանելու դեպքում.

7) նրա՝ սույն օրենքով նախատեսված ատեստավորմանը երկու անգամ անընդմեջ անհարգելի պատճառներով չներկայանալու դեպքում:

Հոդված 23. Քննչական կոմիտեի ծառայողների կոչումները

1. Քննչական կոմիտեի ծառայողների համար սահմանվում են հետեւյալ կոչումները.

1) արդարադատության գեներալ-լեյտենանտ.

2) արդարադատության գեներալ-մայոր.

3) արդարադատության գնդապետ.

4) արդարադատության փոխգնդապետ.

5) արդարադատության մայոր.

6) արդարադատության կապիտան.

7) արդարադատության ավագ լեյտենանտ.

8) արդարադատության լեյտենանտ:

2. Արդարադատության գեներալ-լեյտենանտի, արդարադատության գեներալ-մայորի կոչումները բարձրագույն կոչումներ են, որոնք շնորհում է Հայաստանի Հանրապետության Նախագահը:

3. Քննչական կոմիտեի ծառայողների մյուս կոչումները շնորհում է քննչական կոմիտեի նախագահը:

4. Քննչական կոմիտեի ծառայողներին կոչումները շնորհվում են հերթականության կարգով՝ նախորդ կոչումում ծառայության սահմանված ժամկետը լրանալուց հետո` տասնհինգ օրվա ընթացքում, բացառությամբ սույն օրենքով նախատեսված դեպքերի:

5. Քննչական կոմիտեի ծառայողների կոչումները շնորհվում են անհատական կարգով՝ ցմահ:

6. Սույն օրենքի 22-րդ հոդվածի 2-րդ մասի 1-ին, 4-րդ եւ 5-րդ կետերով նախատեսված հիմքերով լիազորությունները դադարելու (դադարեցվելու) դեպքում քննչական կոմիտեի ծառայողը կարող է զրկվել քննչական կոմիտեում ծառայության կոչումից` տվյալ կոչումը շնորհելու իրավասություն ունեցող պաշտոնատար անձի որոշմամբ:

Հոդված 24. Քննչական կոմիտեի ծառայողների պաշտոններին համապատասխանող կոչումները

1. Քննչական կոմիտեի նախագահի պաշտոնին համապատասխանող կոչումի վերին սահմանն արդարադատության գեներալ-լեյտենանտի կոչումն է, իսկ ստորին սահմանը՝ արդարադատության գեներալ-մայորի կոչումը:

2. Քննչական կոմիտեի նախագահի տեղակալի պաշտոնին համապատասխանող կոչումի վերին սահմանն արդարադատության գեներալ-մայորի կոչումն է, իսկ ստորին սահմանը՝ արդարադատության գնդապետի կոչումը:

3. Բարձրագույն պաշտոնի երրորդ ենթախմբի եւ գլխավոր պաշտոնի առաջին ենթախմբի պաշտոններին համապատասխանող կոչումի վերին սահմանն արդարադատության գնդապետի կոչումն է, իսկ ստորին սահմանը՝ արդարադատության փոխգնդապետի կոչումը:

4. Գլխավոր պաշտոնի երկրորդ ենթախմբի պաշտոններին համապատասխանող կոչումի վերին սահմանն արդարադատության փոխգնդապետի կոչումն է, իսկ ստորին սահմանը՝ արդարադատության մայորի կոչումը:

5. Գլխավոր պաշտոնի երրորդ ենթախմբի պաշտոններին համապատասխանող կոչումի վերին սահմանն արդարադատության մայորի կոչումն է, իսկ ստորին սահմանը՝ արդարադատության կապիտանի կոչումը:

6. Առաջատար պաշտոնի առաջին եւ երկրորդ ենթախմբի պաշտոններին համապատասխանող կոչումի վերին սահմանն արդարադատության կապիտանի կոչումն է:

7. Առաջատար պաշտոնի երրորդ ենթախմբի եւ կրտսեր պաշտոնի առաջին ենթախմբի պաշտոններին համապատասխանող կոչումի վերին սահմանն արդարադատության ավագ լեյտենանտի կոչումն է:

8. Կրտսեր պաշտոնի երկրորդ եւ երրորդ ենթախմբի պաշտոններին համապատասխանող կոչումի վերին սահմանն արդարադատության լեյտենանտի կոչումն է:

9. Այլ մարմիններում հանրային ծառայություն անցած (աշխատած) եւ զինվորական կամ հատուկ կոչում (դասային աստիճան, որակավորման դաս) ունեցող անձանց քննչական կոմիտեում պաշտոնի նշանակելիս նրանց զինվորական կամ հատուկ կոչումը (դասային աստիճանը, որակավորման դասը) համապատասխանեցվում է քննչական կոմիտեի ծառայողի կոչմանը:

10. Զինվորական կամ հատուկ կոչումների (դասային աստիճանների, որակավորման դասերի) համապատասխանությունը սույն օրենքով սահմանված կոչումներին սահմանում է Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը:

Հոդված 25. Քննչական կոմիտեի ծառայողների կոչումների շնորհման ժամկետները

1. Արդարադատության լեյտենանտի կոչումն սկզբնական կոչում է եւ շնորհվում է քննչական կոմիտեում պաշտոնի նշանակվելիս:

2. Սույն օրենքով սահմանված կարգով հերթական կոչումի շնորհման համար uահմանվում են ծառայության հետեւյալ ժամկետները.

1) արդարադատության լեյտենանտի կոչում ունեցողի համար՝ 2 տարի.

2) արդարադատության ավագ լեյտենանտի կոչում ունեցողի համար՝ 3 տարի.

3) արդարադատության կապիտանի կոչում ունեցողի համար՝ 3 տարի.

4) արդարադատության մայորի կոչում ունեցողի համար՝ 4 տարի.

5) արդարադատության փոխգնդապետի կոչում ունեցողի համար՝ 5 տարի:

3. Արդարադատության գնդապետի կոչում ունեցող ծառայողին բարձրագույն կոչում շնորհելու համար ծառայության ժամկետ չի uահմանվում:

4. Նախորդ կոչումը կրելու ժամկետը հաշվարկվում է այդ կոչումը շնորհելու մասին իրավական ակտը ստորագրելու հաջորդ օրվանից:

5. Ատեստավորումը սույն օրենքով սահմանված կարգով հետաձգվելու եւ վերապատրաստման գործուղվելու, կարգապահական տույժ ունենալու, քննչական կոմիտեի ծառայողի լիազորությունները կասեցնելու կամ նրա նկատմամբ կարգապահական վարույթ հարուցված լինելու դեպքերում հերթական կոչումի շնորհումը հետաձգվում է մինչեւ նշված խոչընդոտները վերանալը:

ԳԼՈՒԽ 5

ՔՆՆՉԱԿԱՆ ԿՈՄԻՏԵԻ ԾԱՌԱՅՈՂԻ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐՆ ՈՒ ՊԱՐՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ, ԱՏԵՍՏԱՎՈՐՈՒՄԸ, ՎԵՐԱՊԱՏՐԱՍՏՈՒՄԸ ԵՎ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆԸ

Հոդված 26. Քննչական կոմիտեի ծառայողի ծառայողական իրավունքները

1. Քննչական կոմիտեի ծառայողն իրավունք ունի՝

1) ծանոթանալու իր անձնական գործի բոլոր նյութերին, իր գործունեության գնահատագրերին եւ այլ փաստաթղթերին, ինչպես նաեւ ներկայացնելու պարզաբանումներ.

2) սահմանված կարգով ստանալու ծառայողական պարտականությունների կատարման համար անհրաժեշտ տեղեկություններ եւ նյութեր.

3) ստանալու օրենքով նախատեսված վարձատրություն, հավելավճարներ եւ այլ վճարներ.

4) սահմանված կարգով մասնակցելու ծառայողական առաջխաղացմանը եւ ստանալու իր պաշտոնին համապատասխանող ավելի բարձր կոչում.

5) սահմանված կարգով վերապատրաստվելու պետական բյուջեի, ինչպես նաեւ Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ չարգելված այլ միջոցների հաշվին.

6) ներկայացնելու առաջարկություններ քննչական կոմիտեի գործունեության կատարելագործման վերաբերյալ:

Հոդված 27. Քննչական կոմիտեի ծառայողի ծառայողական պարտականությունները

1. Քննչական կոմիտեի ծառայողը պարտավոր է՝

1) տիրապետել զբաղեցրած պաշտոնում իր իրավունքներն ու պարտականությունները սահմանող իրավական ակտերին.

2) կատարել Սահմանադրության, օրենքների եւ այլ իրավական ակտերի պահանջները.

3) ապահովել պահանջվող մասնագիտական որակավորում եւ գործնական հմտություններ.

4) իր գործունեության ժամանակ պահպանել մարդու եւ քաղաքացու իրավունքներն ու օրինական շահերը.

5) պահպանել ծառայողական կարգապահությունը.

6) պահպանել պետական, ծառայողական կամ օրենքով պահպանվող այլ գաղտնիք պարունակող փաստաթղթերի հետ աշխատելուն սահմանված պահանջները, այդ թվում` պաշտոնավարումը դադարեցնելուց հետո:

2. Քննչական կոմիտեի ծառայողն ունի օրենքով սահմանված այլ պարտականություններ:

Հոդված 28. Քննչական կոմիտեի ծառայողի խրախուսման միջոցները

1. Ծառայողական պարտականությունները գերազանց կատարելու, աշխատանքային հաջողությունների եւ այլ վաստակի համար քննչական կոմիտեի ծառայողի նկատմամբ կարող են կիրառվել խրախուսման հետեւյալ միջոցները.

1) շնորհակալություն.

2) միանվագ դրամական պարգեւ կամ հուշանվերով պարգեւատրում.

3) լրացուցիչ վճարովի 10-օրյա արձակուրդի տրամադրում.

4) արտահերթ կոչում շնորհելը.

5) սույն օրենքի 24-րդ հոդվածով նախատեսված կոչումի վերին սահմանից մեկ աստիճանով ավելի բարձր կոչում շնորհելը.

6) մեդալով կամ կրծքանշանով պարգեւատրումը:

2. Քննչական կոմիտեի ծառայողի խրախուսման համար կարող է կիրառվել նաեւ նախկինում նշանակված կարգապահական տույժը ժամկետից շուտ հանելը։

3. Սույն հոդվածի 1-ին մասի 4-րդ կետով նախատեսված խրախուսանքը քննչական կոմիտեի ծառայողի նկատմամբ կարող է կիրառվել ծառայության ամբողջ ընթացքում՝ մեկ անգամ:

4. Սույն հոդվածի 1-2-րդ մասերով սահմանված խրախուսման միջոցները քննչական կոմիտեի ծառայողների նկատմամբ կիրառում է քննչական կոմիտեի նախագահը, բացառությամբ սույն հոդվածի 5-7-րդ մասերով նախատեսված դեպքերի:

5. Եթե արտահերթ շնորհվող կոչումը կամ օրենքով նախատեսված կոչումի վերին սահմանից մեկ աստիճանով ավելի բարձր շնորհվող կոչումը բարձրագույն կոչում է, ապա սույն հոդվածի 1-ին մասի 4-5-րդ կետերով նախատեսված խրախուսման միջոցները կիրառում է Հայաստանի Հանրապետության Նախագահը՝ քննչական կոմիտեի նախագահի ներկայացմամբ:

6. Սույն հոդվածի 2-րդ մասով նախատեսված խրախուսման միջոցները քննչական կոմիտեի ծառայողների նկատմամբ կիրառում է Հայաստանի Հանրապետության Նախագահը, եթե կարգապահական տույժը կիրառել է Հայաստանի Հանրապետության Նախագահը:

7. Սույն հոդվածի 1-2-րդ մասերով նախատեսված խրախուսման միջոցները քննչական կոմիտեի նախագահի նկատմամբ կիրառում է Հայաստանի Հանրապետության Նախագահը:

8. Քննչական կոմիտեի գլխավոր, առաջատար եւ կրտսեր պաշտոնների խմբերում պաշտոն զբաղեցնող ծառայողներին խրախուսման ներկայացնելու կարգը սահմանում է քննչական կոմիտեի նախագահը:

Հոդված 29. Քննչական կոմիտեի ծառայողի կարգապահական պատասխանատվության հիմքերը

1. Քննչական կոմիտեի ծառայողը կարգապահական պատասխանատվության կարող է ենթարկվել`

1) իր լիազորություններն իրականացնելիս օրենքը կոպիտ կամ պարբերաբար խախտելու դեպքում.

2) սույն օրենքով նախատեսված պարտականությունները չկատարելու, ոչ պատշաճ կատարելու դեպքում.

3) սույն օրենքի 10-րդ հոդվածով սահմանված անհամատեղելիության կանոնները խախտելու դեպքում:

Հոդված 30. Կարգապահական տույժերը

1. Կարգապահական խախտման ծանրությունից ելնելով` քննչական կոմիտեի ծառայողի նկատմամբ կարող են կիրառվել հետեւյալ կարգապահական տույժերը.

1) զգուշացում.

2) նկատողություն.

3) խիստ նկատողություն.

4) կոչումի իջեցում` մեկ աստիճանով.

5) պաշտոնի իջեցում՝ մեկ աստիճանով.

6) լիազորությունների դադարեցում:

2. Սույն հոդվածի 1-ին մասով սահմանված կարգապահական տույժերը քննչական կոմիտեի ծառայողների նկատմամբ կիրառում է քննչական կոմիտեի նախագահը, բացառությամբ սույն հոդվածի 3-5-րդ մասերով նախատեսված դեպքերի:

3. Սույն հոդվածի 1-ին մասի 4-րդ կետով նախատեսված կարգապահական տույժը բարձրագույն կոչում ունեցողների նկատմամբ կիրառում է Հայաստանի Հանրապետության Նախագահը:

4. Քննչական կոմիտեի նախագահի տեղակալների նկատմամբ սույն հոդվածի 1-ին մասի 6-րդ կետով նախատեսված կարգապահական տույժը կիրառում է Հայաստանի Հանրապետության Նախագահը:

5. Սույն հոդվածի 1-ին մասով նախատեսված կարգապահական տույժերը քննչական կոմիտեի նախագահի նկատմամբ կիրառում է Հայաստանի Հանրապետության Նախագահը:

Հոդված 31. Քննչական կոմիտեի ծառայողին կարգապահական պատասխանատվության ենթարկելու կարգը

1. Կարգապահական խախտման փաստի առթիվ քննչական կոմիտեի ծառայողի նկատմամբ կարգապահական վարույթ կարող է հարուցվել կարգապահական հանձնաժողովի որոշմամբ՝ քննչական կոմիտեի նախագահի, նրա տեղակալի կամ կարգապահական հանձնաժողովի որեւէ անդամի միջնորդությամբ:

2. Եթե կարգապահական վարույթը հարուցվել է կարգապահական հանձնաժողովի անդամներից մեկի նկատմամբ, ապա նրա մասնակցությունը հանձնաժողովի աշխատանքներին կասեցվում է մինչեւ համապատասխան որոշում ընդունելը:

3. Քննչական կոմիտեի ծառայողն իրավունք ունի բացատրություն տալու իր նկատմամբ հարուցված կարգապահական վարույթի առնչությամբ:

4. Կարգապահական վարույթը հարուցվում է կարգապահական խախտում հայտնաբերելու օրվանից հետո` 30-օրյա ժամկետում, բայց ոչ ուշ, քան այն կատարելու օրվանից 12 ամիս հետո:

5. Կարգապահական վարույթի տեւողությունը չի կարող գերազանցել 3 շաբաթը, բացառությամբ քննչական կոմիտեի ծառայողի բացակայության դեպքերի: Այդ դեպքերում կարգապահական վարույթի տեւողությունը կարող է երկարաձգվել քննչական կոմիտեի ծառայողի բացակայության ժամանակահատվածով:

6. Եթե մինչեւ կարգապահական վարույթ հարուցելը կամ կարգապահական վարույթ հարուցելուց հետո պարզվել է, որ առկա է քննչական կոմիտեի տվյալ ծառայողի մասնակցությամբ կամ նրա կատարած ենթադրյալ հանցագործության դեպք, ապա կարգապահական վարույթի հարուցումը հետաձգվում է, իսկ հարուցված կարգապահական վարույթը կասեցվում է մինչեւ համապատասխան նյութերի նախապատրաստման կամ քրեական գործի քննության ավարտը:

7. Սույն օրենքի 30-րդ հոդվածի 1-ին մասի 1-3-րդ կետերով նախատեսված դեպքերում կարգապահական տույժը նշանակվում է կարգապահական վարույթի ավարտից հետո` եռօրյա ժամկետում:

8. Սույն օրենքի 30-րդ հոդվածի 1-ին մասի 4-6-րդ կետերով նախատեսված դեպքերում կարգապահական վարույթի ավարտից հետո` մեկշաբաթյա ժամկետում, քննչական կոմիտեի նախագահը հարցը ներկայացնում է կարգապահական հանձնաժողովի քննարկմանը:

9. Կարգապահական հանձնաժողովը կարգապահական խախտման հարցը քննելիս քվեարկությամբ որոշում է կարգապահական խախտման փաստի առկայությունը, կատարված խախտման մեջ քննչական կոմիտեի ծառայողի մեղավորության հարցը, իսկ համապատասխան միջնորդության դեպքում՝ նաեւ տվյալ իրավիճակում «լիազորությունների դադարեցում» կարգապահական տույժ կիրառելու հնարավորության հարցը:

10. Կարգապահական տույժի մասին քննչական կոմիտեի ծառայողը իրազեկվում է ոչ ուշ, քան կարգապահական տույժ նշանակելուց հետո` եռօրյա ժամկետում:

11. Մեկ կարգապահական վարույթի շրջանակներում, անգամ եթե քննչական կոմիտեի նույն ծառայողը կատարել է մի քանի կարգապահական խախտում, քննչական կոմիտեի ծառայողի նկատմամբ կարող է նշանակվել միայն մեկ կարգապահական տույժ:

12. Եթե քննչական կոմիտեի ծառայողը կարգապահական տույժ նշանակելու օրվանից հետո` մեկ տարվա ընթացքում, նոր կարգապահական տույժի չի ենթարկվել, ապա նա համարվում է տույժ չունեցող:

13. Քննչական կոմիտեի ծառայողն իրավունք ունի իր նկատմամբ նշանակված կարգապահական տույժի մասին որոշումն օրենքով սահմանված կարգով բողոքարկելու դատարանում:

14. Կարգապահական տույժի ենթարկված քննչական կոմիտեի ծառայողը չի ազատվում նույն արարքի համար օրենքով սահմանված վարչական կամ քրեական պատասխանատվությունից:

Հոդված 32. Քննչական կոմիտեի ծառայողի լիազորությունները կասեցնելը

1. Քննչական կոմիտեի ծառայողի լիազորությունները կասեցվում են`

1) քննչական կոմիտեի ծառայողի նկատմամբ քրեական հետապնդում հարուցվելու դեպքում մինչեւ համապատասխան վերջնական որոշման ընդունումը.

2) քննչական կոմիտեի ծառայողի նկատմամբ կարգապահական վարույթ հարուցվելու դեպքում, եթե նրան վերագրվում է այնպիսի խախտում, որը, սույն օրենքի համաձայն, կարող է նրա լիազորությունների դադարեցման հիմք հանդիսանալ` մինչեւ տվյալ հիմքով հարուցված կարգապահական վարույթով վերջնական որոշման ընդունումը:

2. Քննչական կոմիտեի նախագահի եւ նրա տեղակալների լիազորությունները կասեցնում է Հայաստանի Հանրապետության Նախագահը:

3. Քննչական կոմիտեի մյուս ծառայողների լիազորությունները կասեցնում է քննչական կոմիտեի նախագահը:

4. Քննչական կոմիտեի ծառայողի լիազորությունների կասեցման ժամանակահատվածում նրա աշխատավարձը պահպանվում է:

Հոդված 33. Քննչական կոմիտեի ծառայողին ավելի ցածր պաշտոնի փոխադրելը

1. Քննչական կոմիտեի ծառայողին չի կարելի ավելի ցածր պաշտոնի փոխադրել, բացառությամբ հետեւյալ դեպքերի.

1) ավելի ցածր պաշտոնի փոխադրելն իրականացվում է քննչական կոմիտեի ծառայողի դիմումի հիման վրա.

2) ավելի ցածր պաշտոնի փոխադրելն իրականացվում է որպես կարգապահական տույժ.

3) ավելի ցածր պաշտոնի փոխադրելն իրականացվում է սույն օրենքի 35-րդ հոդվածի 14-րդ մասի 5-րդ կետով սահմանված որոշման հիման վրա:

Հոդված 34. Քննչական կոմիտեի ծառայողին գործուղելը

1. Քննչական կոմիտեի ծառայողը, առանց իր համաձայնության, իր զբաղեցրած պաշտոնին համարժեք կամ ավելի բարձր պաշտոն զբաղեցնելու պայմանով կարող է մինչեւ մեկ տարի ժամկետով գործուղվել քննչական կոմիտեի կենտրոնական կամ տարածքային ստորաբաժանում այլ ծառայության` վերջինիս կազմում քննչական կոմիտեի ծառայողի ժամանակավոր բացակայության, ծանրաբեռնվածության կամ թափուր հաստիքների պատճառով:

2. Քննչական կոմիտեի ծառայողին այլ վայր ծառայության փոխադրելը կատարվում է քննչական կոմիտեի նախագահի հրամանով: Քննչական կոմիտեի ծառայողի գրավոր համաձայնությամբ գործուղումը կարող է երկարաձգվել:

3. Քննչական կոմիտեի գործուղված ծառայողի աշխատավարձը չի կարող լինել ավելի պակաս, քան իր պաշտոնում ստացածը:

4. Քննչական կոմիտեի ծառայողը գործուղման ավարտից հետո` երկու տարվա ընթացքում, կրկին առանց իր համաձայնության չի կարող գործուղվել:

Հոդված 35. Քննչական կոմիտեի ծառայողի ատեստավորումը

1. Քննչական կոմիտեի ծառայողի ատեստավորումն անցկացվում է զբաղեցրած պաշտոնին քննչական կոմիտեի ծառայողի մասնագիտական գիտելիքների եւ աշխատանքային ունակությունների համապատասխանությունը որոշելու, ինչպես նաեւ ծառայողական առաջխաղացման նպատակով:

2. Քննչական կոմիտեի ծառայողը երեք տարին մեկ անցնում է ատեստավորում:

3. Քննչական կոմիտեի ծառայողի արտահերթ ատեստավորումը կարող է անցկացվել հերթական ատեստավորումից առնվազն մեկ տարի հետո:

4. Քննչական կոմիտեի ծառայողի արտահերթ ատեստավորումն անցկացվում է քննչական կոմիտեի նախագահի հրամանի հիման վրա կամ քննչական կոմիտեի ծառայողի ցանկությամբ:

5. Ատեստավորումն անցկացվում է քննչական կոմիտեի ծառայողի անմիջական մասնակցությամբ:

6. Ատեստավորման ենթակա չեն՝

1) քննչական կոմիտեի նախագահը եւ նրա տեղակալները.

2) քննչական կոմիտեի կենտրոնական մարմնի գլխավոր վարչությունների, վարչությունների պետերը, զինվորական քննչական գլխավոր վարչության պետի տեղակալները, զինվորական քննչական գլխավոր վարչության վարչության պետերը, Երեւան քաղաքի քննչական վարչության պետը, մարզային քննչական վարչության պետերը.

3) հղի եւ մինչեւ երեք տարեկան երեխայի խնամքի կապակցությամբ արձակուրդում գտնվող քննչական կոմիտեի ծառայողները, եթե նրանք ատեստավորվելու ցանկություն չեն հայտնել:

7. Հղիության եւ երեխայի խնամքի կապակցությամբ արձակուրդում գտնվող քննչական կոմիտեի ծառայողները ենթակա են ատեստավորման արձակուրդից վերադառնալուց հետո ոչ շուտ, քան մեկ տարի հետո, եթե վերջիններս ցանկություն չեն հայտնել ավելի վաղ ատեստավորվելու համար:

8. Ատեստավորման ենթակա, սակայն արձակուրդում, գործուղման մեջ գտնվող, ինչպես նաեւ քննչական կոմիտեի ժամանակավոր անաշխատունակ ծառայողները ենթակա են ատեստավորման աշխատանքի ներկայանալուց հետո՝ մեկամսյա ժամկետում:

9. Ատեստավորման ենթակա քննչական կոմիտեի ծառայողները ոչ ուշ, քան մեկ ամիս առաջ տեղեկացվում են ատեստավորման անցկացման մասին:

10. Ատեստավորումից առնվազն երկու շաբաթ առաջ անմիջական ղեկավարը ներկայացնում է քննչական կոմիտեի ծառայողի ծառայողական բնութագիրը:

11. Ծառայողական բնութագիրը պետք է բովանդակի տվյալներ քննչական կոմիտեի ծառայողի մասին, նրա գործնական, անձնական հատկանիշների եւ ծառայողական գործունեության արդյունքների հիմնավորված գնահատականը: Այդ գնահատականը հիմնվում է նախորդ ատեստավորումից հետո ընկած ժամանակաշրջանում քննչական կոմիտեի ծառայողի կողմից իր կատարած աշխատանքների մասին տարին մեկ անգամ անմիջական ղեկավարին ներկայացված հաշվետվությունների վերաբերյալ վերջինիս եզրակացությունների հիման վրա:

12. Քննչական կոմիտեի ծառայողն ատեստավորում անցկացնելու օրվանից առնվազն մեկ շաբաթ առաջ պետք է ծանոթանա իր գնահատագրին:

13. Սույն հոդվածով սահմանված կարգով ծառայողական բնութագիր չներկայացնելը չի կարող բացասաբար ազդել քննչական կոմիտեի ծառայողի ատեստավորման արդյունքների վրա:

14. Որակավորման հանձնաժողովն ատեստավորման արդյունքներով ընդունում է հետեւյալ որոշումներից մեկը.

1) համապատասխանում է զբաղեցրած պաշտոնին.

2) համապատասխանում է զբաղեցրած պաշտոնին՝ ներառելով քննչական կոմիտեի ծառայողների առաջխաղացման ցուցակում.

3) համապատասխանում է զբաղեցրած պաշտոնին՝ լրացուցիչ վերապատրաստում անցնելու պայմանով.

4) համապատասխանում է զբաղեցրած պաշտոնին՝ միջնորդելով արտահերթ կոչում շնորհելու մասին.

5) չի համապատասխանում զբաղեցրած պաշտոնին՝ միջնորդելով ավելի ցածր պաշտոնի փոխադրելու մասին.

6) չի համապատասխանում զբաղեցրած պաշտոնին՝ միջնորդելով պաշտոնից ազատելու մասին:

15. Քննչական կոմիտեի ծառայողն իրավունք ունի ծանոթանալու ատեստավորման արդյունքներին եւ դրանց հետ համաձայն չլինելու դեպքում եռօրյա ժամկետում բողոքարկելու դրանք քննչական կոմիտեի նախագահին:

16. Որակավորման հանձնաժողովի եզրակացությունը հանձնաժողովի նախագահն ատեստավորման օրվանից հետո` եռօրյա ժամկետում, ներկայացնում է քննչական կոմիտեի նախագահին:

17. Քննչական կոմիտեի նախագահն ատեստավորման արդյունքների հիման վրա լրացուցիչ վերապատրաստում անցնելու վերաբերյալ որոշումն ընդունում է ոչ ուշ, քան ատեստավորման արդյունքներն ստանալու օրվանից հետո` երկշաբաթյա ժամկետում, իսկ քննչական կոմիտեի ծառայողի ժամանակավոր անաշխատունակության եւ արձակուրդում գտնվելու, ինչպես նաեւ վերապատրաստման ժամանակ ատեստավորման արդյունքների հիման վրա համապատասխան որոշում է ընդունում նրա աշխատանքի ներկայանալու օրվանից հետո` երկշաբաթյա ժամկետում: Արտահերթ կոչում շնորհելու, ավելի ցածր պաշտոնի փոխադրելու կամ պաշտոնից ազատելու միջնորդությունների առկայության դեպքում քննչական կոմիտեի նախագահը կարող է համապատասխան որոշում ընդունել նույն ժամկետում:

18. Քննչական կոմիտեի ծառայողների ատեստավորում անցկացնելու կարգը սահմանում է քննչական կոմիտեի նախագահը:

Հոդված 36. Քննչական կոմիտեի ծառայողի վերապատրաստումը

1. Քննչական կոմիտեի ծառայողները, բացառությամբ քննչական կոմիտեի նախագահի եւ նրա տեղակալների, պարտավոր են ոչ պակաս, քան 2 տարին մեկ անգամ անցնել վերապատրաստում:

2. Վերապատրաստումն իրականացվում է «Արդարադատության ակադեմիայի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված կարգով:

ԳԼՈՒԽ 6

ՔՆՆՉԱԿԱՆ ԿՈՄԻՏԵԻ ԾԱՌԱՅՈՂԻ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՆՅՈՒԹԱԿԱՆ, ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ԵՎ ԱՅԼ ԵՐԱՇԽԻՔՆԵՐԸ

Հոդված 37. Քննչական կոմիտեի ծառայողի վարձատրությունը

1. Քննչական կոմիտեի ծառայողների վարձատրության, ներառյալ՝ հիմնական եւ լրացուցիչ աշխատավարձի հաշվարկների եւ չափերի հետ կապված հարաբերությունները կարգավորվում են «Պետական պաշտոններ զբաղեցնող անձանց վարձատրության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքով:

Հոդված 38. Հայաստանի Հանրապետության քննչական կոմիտեի ծառայողի կենսաթոշակային եւ սոցիալական ապահովությունը

1. Հայաստանի Հանրապետության քննչական կոմիտեի ծառայողի կենսաթոշակային ապահովությունը, պաշտոնեական պարտականությունները կատարելիս կամ դրանք կատարելու առնչությամբ ստացած վնասվածքի կամ խեղման պատճառով աշխատանքային գործունեությամբ զբաղվելու կարողության 3-րդ աստիճանի սահմանափակում ունեցող հաշմանդամ ճանաչվելու կամ զոհվելու դեպքում քննչական կոմիտեի ծառայողի եւ նրա ընտանիքի անդամների սոցիալական ապահովությունը իրականացվում է «Պետական պաշտոններ զբաղեցրած անձանց սոցիալական երաշխիքների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանած կարգով:

Հոդված 39. Հայաստանի Հանրապետության քննչական կոմիտեի ծառայողների պարտադիր պետական ապահովագրությունը

1. Հայաստանի Հանրապետության քննչական կոմիտեի ծառայողները ենթակա են պարտադիր պետական ապահովագրության իրենց պարտականությունները կատարելիս հաշմանդամ դառնալու (բացառությամբ պարտականությունները կատարելիս կամ դրանք կատարելու առնչությամբ ստացած վնասվածքի կամ խեղման պատճառով աշխատանքային գործունեությամբ զբաղվելու կարողության 3-րդ աստիճանի սահմանափակում ունեցող հաշմանդամ ճանաչվելու), առողջությանը վնաս պատճառելու դեպքերից:

2. Ապահովագրության եւ ապահովագրական գումարների չափերը, հաշվարկման, վճարման կարգը եւ պայմանները սահմանում է Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը:

Հոդված 40. Գույքային վնասի հատուցումը

1. Քննչական կոմիտեի ծառայողին կամ նրա ընտանիքի անդամներին պատճառված գույքային վնասը` պայմանավորված պարտականությունների կատարմամբ, հատուցում է պետությունը:

2. Վնասի հատուցման կարգը եւ պայմանները սահմանվում են օրենքով:

Հոդված 41. Քննչական կոմիտեի ծառայողի առողջական վիճակի հետազոտումը

1. Պետությունն ապահովում է քննչական կոմիտեի ծառայողի առողջական վիճակի անվճար հետազոտումն ու նրա բուժումը: Քննչական կոմիտեի ծառայողի առողջական վիճակի հետազոտումն ու բուժումը իրականացվում են Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության եւ Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության նախարարության՝ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության հաստատած ցանկում նշված բժշկական հաստատություններում:

2. Առողջական վիճակի հետազոտման պայմանները, պարբերականությունը եւ կարգը սահմանում է Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը:

Հոդված 42. Հայաստանի Հանրապետության քննչական կոմիտեի ծառայողին բնակելի տարածությամբ ապահովելը

1. Անհրաժեշտության դեպքում, պայմանավորված քննչական կոմիտեի ծառայողին այլ վայր ծառայության գործուղելու հետ, քննչական կոմիտեի ծառայողն ապահովվում է բնակելի տարածությամբ: Քննչական կոմիտեի ծառայողին բնակելի տարածությամբ ապահովելու անհնարինության դեպքում տրվում է դրամական փոխհատուցում` Հայաստանի Հանրապետության կառավարության սահմանած կարգով եւ չափերով:

Հոդված 43. Քննչական կոմիտեի ծառայողի այլ սոցիալական երաշխիքները

1. Պետությունը քննչական կոմիտեի ծառայողի համար երաշխավորում է՝

1) ծառայողական պարտականությունների կատարման համար անվտանգ եւ անհրաժեշտ աշխատանքային պայմաններ.

2) ամենամյա վճարովի արձակուրդ.

3) վերապատրաստում` այդ ընթացքում պահպանելով նրա պաշտոնը եւ դրա համար նախատեսված վարձատրությունը.

4) ծառայողական պարտականությունները կատարելիս հաշմանդամության դեպքում նրան, իսկ զոհվելու դեպքում նրա ընտանիքի անդամներին Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով համապատասխան վճարով ապահովում.

5) մշտական բնակության վայրից դուրս գործուղվելիս օրենսդրությամբ սահմանած չափերով եւ կարգով գործուղման ծախսերի փոխհատուցում:

Հոդված 44. Քննչական կոմիտեի ծառայողի արձակուրդը

1. Քննչական կոմիտեի ծառայողներն ունեն ամենամյա հերթական վճարովի արձակուրդի իրավունք՝ 30 աշխատանքային օր տեւողությամբ, եւ լրացուցիչ արձակուրդի իրավունք, որի տեւողությունը սահմանում է Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը:

2. Քննչական կոմիտեի ծառայողի ամենամյա հերթական վճարովի արձակուրդը պետք է տրամադրվի այնպես, որ չխոչընդոտի քննչական կոմիտեի բնականոն գործունեության իրականացմանը:

Հոդված 45. Քննչական կոմիտեի խորհրդանիշը, ծառայողի համազգեստը, վկայականը եւ կնիքը

1. Քննչական կոմիտեի խորհրդանիշի ձեւը եւ նկարագիրը սահմանում է Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը:

2. Քննչական կոմիտեի ծառայողներին պետական բյուջեի միջոցների հաշվին տրվում է համազգեստ, իսկ զինվորական քննչական գլխավոր վարչության ծառայողներին` նաեւ Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության նախարարության համակարգի զինծառայողների կրման համար նախատեսված դաշտային (ամառային եւ ձմեռային) համազգեստ:

3. Քննչական կոմիտեի համազգեստի, տարբերանշանների նկարագիրը եւ կրելու կարգը սահմանում է Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը:

4. Քննչական կոմիտեի ծառայողներին տրվում են քննչական կոմիտեի նախագահի հաստատած միասնական նմուշի վկայականներ, ինչպես նաեւ նրանց անվամբ քննչական կոմիտեում գրանցված եւ համարակալված անձնական կնիքներ:

Հոդված 46. Քննչական կոմիտեի ծառայողի անվտանգությունը եւ անձնական պաշտպանության միջոցները

1. Քննչական կոմիտեի ծառայողն ունի ծառայողական հաշվեցուցակային զենք եւ անձնական պաշտպանության հատուկ միջոցներ պահելու եւ կրելու իրավունք: Քննչական կոմիտեի ծառայողին ծառայողական հաշվեցուցակային զենք եւ անձնական պաշտպանության հատուկ միջոցներ տրամադրում է Հայաստանի Հանրապետության կառավարության լիազոր մարմինը:

2. Ծառայողական հաշվեցուցակային զենքը եւ անձնական պաշտպանության հատուկ միջոցները պահելու եւ կրելու կարգը սահմանվում է քննչական կոմիտեի նախագահի հրամանով։

3. Քննչական կոմիտեի ծառայողի անձնական պաշտպանության հատուկ միջոցների ցանկը, ինչպես նաեւ դրանք սպառազինության մեջ ընդգրկելու, սպառազինությունից հանելու եւ ոչնչացնելու կարգը հաստատում է Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը:

4. Ծառայողական հաշվեցուցակային զենքի եւ անձնական պաշտպանության հատուկ միջոցների գործադրման հիմքերի եւ կարգի նկատմամբ կիրառվում են «Ոստիկանության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 4-րդ գլխի նորմերն այնքանով, որքանով դրանք իրենց էությամբ կիրառելի են քննչական կոմիտեում ծառայողների նկատմամբ եւ չեն հակասում սույն օրենքին:

5. Քննչական կոմիտեի ծառայողը, նրա ընտանիքի անդամների կամ նրա զբաղեցրած բնակելի եւ ծառայողական տարածքների անձեռնմխելիության նկատմամբ ոչ իրավաչափ ներգործության սպառնալիքի դեպքում քննչական կոմիտեի ծառայողի պահանջով իրավասու պետական մարմինները պարտավոր են անհապաղ ձեռնարկել բոլոր անհրաժեշտ միջոցները քննչական կոմիտեի ծառայողի, նրա ընտանիքի անդամների եւ նրա զբաղեցրած բնակելի եւ ծառայողական շինությունների անվտանգությունն ապահովելու ուղղությամբ:

Գ Լ ՈՒ Խ 7

ՔՆՆՉԱԿԱՆ ԿՈՄԻՏԵԻ ՖԻՆԱՆՍԱՎՈՐՈՒՄԸ

Հոդված 47. Քննչական կոմիտեի ֆինանսավորումը

1. Քննչական կոմիտեի ֆինանսավորումն իրականացվում է պետական բյուջեով նախատեսված միջոցների հաշվին:

2. Քննչական կոմիտեի բյուջետային հայտը Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունն ընդունում եւ ընդգրկում է պետական բյուջեի նախագծում, իսկ առարկությունների դեպքում այն պետական բյուջեի նախագծի հետ ներկայացվում է Ազգային ժողով: Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը Ազգային ժողով եւ քննչական կոմիտե է ներկայացնում բյուջետային հայտի վերաբերյալ առարկությունների մանրամասն հիմնավորումները:

3. Քննչական կոմիտեի բնականոն գործունեության ապահովման համար չկանխատեսված ծախսերի ֆինանսավորման նպատակով նախատեսվում է քննչական կոմիտեի պահուստային ֆոնդ, որը ներկայացվում է բյուջեի առանձին տողով: Պահուստային ֆոնդի մեծությունը հավասար է տվյալ տարվա պետական բյուջեի մասին օրենքով քննչական կոմիտեի ծառայողների եւ քննչական կոմիտեի դեպարտամենտում ծառայողների աշխատավարձի միասնական ֆոնդի երկու տոկոսին:

4. Պահուստային ֆոնդից հատկացումները կատարվում են քննչական կոմիտեի նախագահի որոշմամբ:

Գ Լ ՈՒ Խ 8

ԱՆՑՈՒՄԱՅԻՆ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ

Հոդված 48. Քննչական կոմիտեի ծառայողի վարձատրությունը անցումային փուլում

1. Մինչեւ ?Պետական պաշտոններ զբաղեցնող անձանց վարձատրության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքով քննչական կոմիտեի ծառայողների համար սահմանված վարձատրության համակարգի գործելը քննչական կոմիտեի ծառայողների վարձատրությունն իրականացվում է սույն հոդվածով սահմանված կարգով:

2. Քննչական կոմիտեի ծառայողի աշխատավարձը բաղկացած է պաշտոնային դրույքաչափից, կոչումների հավելավճարներից եւ օրենքով նախատեսված այլ վճարներից:

3. Քննչական կոմիտեի նախագահի պաշտոնային դրույքաչափը հավասար է Հայաստանի Հանրապետության հատուկ քննչական ծառայության պետի պաշտոնային դրույքաչափին։

4. Բարձրագույն պաշտոնի 2-րդ ենթախմբի պաշտոնի պաշտոնային դրույքաչափը կազմում է քննչական կոմիտեի նախագահի պաշտոնային դրույքաչափի 90.52 %-ը։

5. Բարձրագույն պաշտոնի 3-րդ ենթախմբի պաշտոնի պաշտոնային դրույքաչափը կազմում է քննչական կոմիտեի նախագահի պաշտոնային դրույքաչափի 80.79%-ը:

6. Գլխավոր պաշտոնի 1-ին ենթախմբի պաշտոնի պաշտոնային դրույքաչափը կազմում է քննչական կոմիտեի նախագահի պաշտոնային դրույքաչափի 75.99%-ը:

7. Գլխավոր պաշտոնի 2-րդ ենթախմբի պաշտոնի պաշտոնային դրույքաչափը կազմում է քննչական կոմիտեի նախագահի պաշտոնային դրույքաչափի 71.19%-ը։

8. Գլխավոր պաշտոնի 3-րդ ենթախմբի պաշտոնի պաշտոնային դրույքաչափը կազմում է քննչական կոմիտեի նախագահի պաշտոնային դրույքաչափի 66.39%-ը։

9. Առաջատար պաշտոնի 1-ին ենթախմբի պաշտոնի պաշտոնային դրույքաչափը կազմում է քննչական կոմիտեի նախագահի պաշտոնային դրույքաչափի 61.59%-ը:

10. Առաջատար պաշտոնի 2-րդ ենթախմբի պաշտոնի պաշտոնային դրույքաչափը կազմում է քննչական կոմիտեի նախագահի պաշտոնային դրույքաչափի 56.79%-ը։

11. Առաջատար պաշտոնի 3-րդ ենթախմբի պաշտոնի պաշտոնային դրույքաչափը կազմում է քննչական կոմիտեի նախագահի պաշտոնային դրույքաչափի 51.99%-ը։

12. Կրտսեր պաշտոնի պաշտոնային դրույքաչափը կազմում է քննչական կոմիտեի նախագահի պաշտոնային դրույքաչափի 47.18%-ը։

13. Քննչական կոմիտեի նախագահի պաշտոնային դրույքաչափից ելնելով` կոչումների համար սահմանվում են հետեւյալ չափերով հավելավճարներ.

1) արդարադատության գեներալ-լեյտենանտ՝ 80 տոկոսով.

2) արդարադատության գեներալ-մայոր՝ 75 տոկոսով.

3) արդարադատության գնդապետ՝ 65 տոկոսով.

4) արդարադատության փոխգնդապետ՝ 60 տոկոսով.

5) արդարադատության մայոր՝ 55 տոկոսով.

6) արդարադատության կապիտան՝ 50 տոկոսով.

7) արդարադատության ավագ լեյտենանտ՝ 45 տոկոսով.

8) արդարադատության լեյտենանտ՝ 40 տոկոսով:

14. Կոչում ունեցող քննչական կոմիտեի ծառայողն ստանում է հավելավճար` դատախազի, դատավորի, քննիչի եւ հետաքննիչի պաշտոնում աշխատած յուրաքանչյուր տարվա համար` իրենց շնորհված կոչման նկատմամբ սահմանված հավելավճարի առավելագույն չափի 4-ական տոկոսի չափով: Բոլոր դեպքերում կոչման համար տրվող հավելավճարը չի կարող գերազանցել տվյալ ծառայողի պաշտոնային դրույքաչափը:

15. Քննչական կոմիտեի ծառայության պաշտոնի նշանակված դատավորների, դատախազների, քննիչների կամ հետաքննիչների նախկին ծառայության կամ աշխատանքի ժամկետը հաշվի է առնվում նրանց աշխատավարձը հաշվարկելիս:

Հոդված 49. Ծառայության ստաժը հաշվարկելը

1. Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր Հայաստանի Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության, պաշտպանության բնագավառի պետական լիազոր մարմնի քննիչներին եւ հետաքննիչներին քննչական կոմիտեի համապատասխան ստորաբաժանումներում նշանակելիս Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանությունում եւ Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության նախարարությունում նրանց ունեցած ծառայության ստաժը հաշվարկվում է քննչական կոմիտեում ծառայության ստաժի մեջ:

Հոդված 50. Նախկինում շնորհված կոչումները (դասային աստիճաննեը), կիրառված կարգապահական տույժերը

1. Քննչական կոմիտեում ծառայության անցնելու կապակցությամբ քննչական կոմիտեի ծառայողներին նախկինում շնորհված կոչումները (դասային աստիճանները) պահպանվում են անկախ քննչական կոմիտեում զբաղեցրած պաշտոնից եւ համապատասխանեցվում են սույն օրենքով սահմանված կոչումներին:

2. Քննչական կոմիտեում պաշտոնի նշանակվելիս տվյալ պաշտոնի համար սահմանված վերին սահմանից ավելի բարձր կոչում (դասային աստիճան) ունեցող անձանց սույն օրենքով համապատասխանեցված կոչումները պահպանվում են:

3. Սույն օրենքով սահմանված կարգով կոչումներ շնորհելիս նախկինում շնորհված կոչումով (դասային աստիճանով) ծառայության ժամկետը հաշվի է առնվում:

4. Քննչական կոմիտեի ծառայողների նկատմամբ մինչեւ սույն օրենքն ուժի մեջ մտնելը կիրառված կարգապահական տույժերը պահպանվում են: Սույն օրենքի 31-րդ հոդվածի 12-րդ մասով սահմանված ժամկետը հաշվվում է մինչեւ սույն օրենքն ուժի մետ մտնելը կիրառված կարգապահական տույժի նշանակման օրվանից:

5. Սույն օրենքի ընդունումը չի կարող հանգեցնել ծառայության պաշտոնների անվանացանկով նախատեսված պաշտոն զբաղեցնող ծառայողի դրամական բավարարման կամ աշխատավարձի չափի նվազեցման:

Հոդված 51. Քննչական կոմիտեի կառուցվածքի հաստատումը եւ ծառայողների նշանակման կարգը

1. Սույն օրենքն ուժի մեջ մտնելուց հետո Հայաստանի Հանրապետության Նախագահը 20-օրյա ժամկետում նշանակում է քննչական կոմիտեի նախագահ:

2. Քննչական կոմիտեի նախագահը՝

1) պաշտոնի նշանակվելուց հետո՝ տասնօրյա ժամկետում, Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունում քննարկման ներկայացնելու նպատակով Հայաստանի Հանրապետության վարչապետին է ներկայացնում քննչական կոմիտեի կառուցվածքը, անվանացանկը եւ հաստիքացուցակը, ինչպես նաեւ քննչական կոմիտեի դեպարտամենտի կառուցվածքը, անվանացանկն ու հաստիքացուցակը,

2) քննչական կոմիտեի կառուցվածքը, անվանացանկը եւ հաստիքացուցակը հաստատվելուց հետո՝

ա. 5-օրյա ժամկետում Հայաստանի Հանրապետության Նախագահին՝ նշանակման նպատակով ներկայացնում է իր տեղակալների թեկնածությունները,

բ. մեկամսյա ժամկետում, նշանակումներ է կատարում քննչական ծառայության մյուս պաշտոններում:

3. Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր ոստիկանության եւ պաշտպանության բնագավառի պետական լիազոր մարմինների քննիչները քննչական կոմիտեի նախագահի կողմից նշանակվում են քննչական կոմիտեում պաշտոնի՝ սույն օրենքի 17-րդ հոդվածի պահանջներին համապատասխան: Պաշտոնի նշանակելիս պահպանվում են մինչեւ սույն օրենքի ուժի մեջ մտնելը տվյալ ծառայողի զբաղեցրած պաշտոնի խումբն ու ենթախումբը:

4. Սույն հոդվածի 2-րդ մասի 2-րդ կետով սահմանված նշանակումները կատարելուց հետո քննչական կոմիտեում թափուր պաշտոններում նշանակումները կատարվում են քննչական կոմիտեի նախագահի կողմից՝ սույն օրենքի 17-րդ հոդվածի պահանջներին համապատասխան՝ մինչեւ սույն օրենքով սահմանված կարգով քննչական կոմիտեի ծառայողների թեկնածությունների ցուցակի կազմումը:

Հոդված 52. Քննչական կոմիտեի ծառայողների առաջին ատեստավորումը

1. Քննչական կոմիտեի ծառայողների առաջին ատեստավորումն անցկացվում է սույն օրենքն ուժի մեջ մտնելուց տասնութ ամիս հետո:

2. Սույն հոդվածի 1-ին մասով նախատեսված ժամկետը լրանալուց հետո` մեկամսյա ժամկետային պարբերականությամբ երեք փուլով, յուրաքանչյուր փուլում առաջին ատեստավորում են անցնում քննչական կոմիտեի ծառայողների մեկ երրորդը:

Հոդված 53. Քննչական կոմիտեի որակավորման եւ կարգապահական հանձնաժողովները

1. Քննչական կոմիտեի որակավորման եւ կարգապահական հանձնաժողովները կազմավորվում են սույն օրենքն ուժի մեջ մտնելուց երեք ամիս հետո:

Հոդված 54. Քննչական կոմիտեի ծառայողների թեկնածությունների եւ առաջխաղացման ցուցակների կազմումը

1. Քննչական կոմիտեի ծառայողների թեկնածությունների եւ առաջխաղացման ցուցակները կազմելով եւ դրանցում ընդգրկման սույն օրենքով սահմանված կարգը գործում է Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության ակադեմիայի կողմից առաջին շրջանավարտները տալուց հետո՝ սույն օրենքով սահմանված կարգով:

Հոդված 55. Քրեական վարույթները փոխանցելը

1. Մինչեւ քննչական կոմիտեի ծառայող նշանակվելը ոստիկանության եւ պաշտպանության բնագավառում պետական լիազոր մարմնի քննիչները շարունակում են նյութեր նախապատրաստել եւ իրենց վարույթում եղած քրեական գործերով նախաքննություն իրականացնել՝ հանդես գալով համապատասխանաբար որպես ոստիկանության կամ պաշտպանության բնագավառում պետական լիազոր մարմնի քննիչներ:

2. Քննչական կոմիտեում որպես քննիչ նշանակվելու պահից ոստիկանության եւ պաշտպանության բնագավառում պետական լիազոր մարմնի նախկին քննիչները շարունակում են իրենց վարույթներում եղած նյութերի նախապատրաստումը եւ քրեական գործերով նախաքննության իրականացումը, եթե քննչական կոմիտեում իրենց զբաղեցրած պաշտոնում այդպիսի լիազորություն իրենց վերապահված է: Հակառակ դեպքում քննչական կոմիտեում նշանակվելու պահից նրանք նախապատրաստվող նյութերը եւ վարույթները հանձնում են ըստ քննչական ենթակայության:

Հոդված 56. Օրենքի ուժի մեջ մտնելը

1. Uույն oրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման օրվան հաջորդող տասներորդ օրը։

2. Սույն օրենքն ուժի մեջ մտնելուց հետո՝ վեցամսյա ժամկետում, պաշտպանության բնագավառի պետական լիազոր մարմնի եւ Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր ոստիկանության քննչական մարմիններում առկա քրեական գործերի արխիվը հանձնվում է քննչական կոմիտեի պահպանությանը:

3. Սույն օրենքի 38-րդ հոդվածը ուժի մեջ է մտնում 2014 թվականի հուլիսի 1-ից:

4. Սույն օրենքն ուժի մեջ մտնելուց հետո՝ մինչեւ 2017 թվականի հուլիսի 1-ը, «Հայաստանի Հանրապետության քննչական կոմիտեի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 22-րդ հոդվածի 1-ին մասի 2-րդ, 3-րդ եւ 5-րդ կետերով սահմանված հիմքերով, դատարանի` օրինական ուժի մեջ մտած վճռով անգործունակ ճանաչվելու հիմքով քննչական կոմիտեի ծառայողի պաշտոնից ազատված ծառայողին նշանակվում է կենսաթոշակ, եթե նա քննչական կոմիտեի ծառայողի պաշտոնում է նշանակվել «Հայաստանի Հանրապետության քննչական կոմիտեի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 51-րդ հոդվածի 4-րդ մասի համաձայն եւ քննչական կոմիտեի ծառայողի պաշտոնից ազատվելու օրվա դրությամբ ունի առնվազն 20 օրացուցային տարվա ծառայության ստաժ:

Սույն մասով սահմանված ծառայության ստաժում օրացուցային հաշվարկով հաշվառվում են զինվորական ծառայության ժամանակահատվածը եւ քննչական կոմիտեի ծառայողի պաշտոն զբաղեցնելու ժամանակահատվածը:

Սույն մասով սահմանված կենսաթոշակի չափը հաշվարկվում է սույն օրենքի 51-րդ հոդվածի 4-րդ մասի համաձայն քննչական կոմիտեի ծառայողի պաշտոնում նշանակվելու ամսվան նախորոդող ամսվա համար պաշտպանության բնագավառի պետական լիազոր մարմնի եւ Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր ոստիկանության քննչական մարմիններում ստացած դրամական բավարարման եւ սննդի փոխհատուցման գումարի 70 տոկոսի չափով. 20 տարուց ավելի ծառայության ստաժի յուրաքանչյուր լրիվ տարվա համար կենսաթոշակին ավելանում է դրամական բավարարման եւ սննդի փոխհատուցման գումարի 2 տոկոսը, իսկ մինչեւ զինվորական ծառայության պաշտոն զբաղեցնելը աշխատած եւ ծառայության ստաժում չհաշվառվող յուրաքանչյուր տարվա համար` մեկ տոկոսը: Սույն մասով կենսաթոշակի չափը չի կարող գերազանցել դրամական բավարարման եւ սննդի փոխհատուցման գումարի չափը: Սույն մասով սահմանված դրամական բավարարման չափը որոշվում է պաշտոնային դրույքաչափի, զինվորական կոչման դրույքաչափի, զինվորական ծառայության ստաժի համար տրվող հավելման գումարի եւ այդ գումարից հաշվարկված եկամտային հարկի տարբերության չափով: Կենսաթոշակը նշանակելու կարգը սահմանում է Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը:

Սույն մասով սահմանված կենսաթոշակը վճարվում է, կենսաթոշակ վճարելը դադարեցվում է, կենսաթոշակ ստանալու իրավունքը դադարեցվում եւ վերականգնվում է, չվճարված կենսաթոշակի գումարը վճարվում է «Պետական կենսաթոշակների մասին» Հայաստանի Հանրապետության oրենքով զինվորական կենսաթոշակների համար սահմանված կարգով: