Armenian ARMSCII Armenian
Առաջին ընթերցում
Պ-289-04.05.2004-ՊԻ,ՍԱ-010/1

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՕՐԵՆՔԸ

«ԲՌՆԱԴԱՏՎԱԾՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ» ՀՀ ՕՐԵՆՔՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ԼՐԱՑՈՒՄ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Հոդված 1. «Բռնադատվածների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի (այսուհետ` օրենք) 6-րդ հոդվածի առաջին մասը շարադրել հետեւյալ խմբագրությամբ.

«Բնակարանային պայմանների բարելավման կարիք ունենալու դեպքում սեփականության իրավունքով տրամադրվում է սահմանված չափով հողատարածք բնակարանային անհատական շինարարության համար` այդ նպատակի համար արտոնյալ պայմաններով հատկացնելով երկարաժամկետ վարկ`

1.Հայաստանի Հանրապետության տարածքից բռնադատվածներին` իրենց նախկին բնակության վայրերում կամ վերջին երեք տարվա մշտական բնակության վայրում, բացի Երեւան քաղաքից,

2. Այլ հանրապետություններից բռնադատվածներին` Հայաստանի Հանրապետության կառավարության կողմից սահմանված բնակավայրերում կամ վերջին երեք տարվա մշտական բնակության վայրում, բացի Երեւան քաղաքից:

Վերջին երեք տարիներին Երեւան քաղաքում մշտապես բնակվող եւ մինչեւ 2003 թվականի հունիսի 15-ը բնակարանային անհատական շինարարության համար սեփականության իրավունքով անհատույց հողամաս չստացած բռնադատվածներին հողատարածք տրամադրվում է Հայաստանի Հանրապետության կառավարության կողմից սահմանված բնակավայրերում:

Բռնադատվածներին սեփականության իրավունքով անհատույց հողամասերը տրամադրվում են մինչեւ 2005 թվականի դեկտեմբերի 31-ը:»:

Հոդված 2. Օրենքի 6-րդ հոդվածը լրացնել հետեւյալ բովանդակությամբ նոր մասերով.

«Սեփականության իրավունքով հողատարածք ունեցող բռնադատվածներին սույն հոդվածի առաջին մասով նախատեսված նպատակների համար տրամադրվում է արտոնյալ պայմաններով երկարաժամկետ վարկ:

Սույն հոդվածի համաձայն` համայնքների սեփականություն հանդիսացող հողերը սեփականության իրավունքով բռնադատված քաղաքացիներին օտարման եղանակով անհատույց տրամադրելու դեպքերի համար «Տեղական ինքնակառավարման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 67-րդ հոդվածի երկրորդ մասով եւ 71-րդ հոդվածի երկրորդ մասով սահմանված դրույթները չեն գործում:»:

Հոդված 3. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը հաջորդող տասներորդ օրվանից: