Armenian ARMSCII Armenian
Առաջին ընթերցում
Կ-3073-25.07.2013-ՊԻ-010/1

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՕՐԵՆՔԸ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԴԱՏԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՍԳՐՔՈՒՄ ԼՐԱՑՈՒՄ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Հոդված 1. Հայաստանի Հանրապետության 2007 թվականի նոյեմբերի 28-ի վարչական դատավարության օրենսգրքի 62-րդ հոդվածը լրացնել հետեւյալ բովանդակությամբ նոր՝ 7-րդ մասով.

«7. Դատավարության մասնակիցները կամ նրանց ներկայացուցիչները համարվում է պատշաճ ծանուցված նաեւ այն դեպքում, երբ նրանք ծանուցվել են«Ինտերնետով հրապարակային եւ անհատական ծանուցման մասին» Հայաստանի Հանրապետությանօրենքով՝ ինտերնետի միջոցով անհատական ծանուցման համար նախատեսված կարգով:»:

Հոդված 2. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման օրվան հաջորդող տասներորդ օրը: