Armenian ARMSCII Armenian
ՆԱԽԱԳԻԾ
Կ-3071-25.07.2013-ՊԻ-010/0

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՕՐԵՆՔԸ

«ՆՈՒՅՆԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ՔԱՐՏԵՐԻ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔՈՒՄ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Հոդված 1. «Նույնականացման քարտերի մասին» Հայաստանի Հանրապետության 2011 թվականի նոյեմբերի 30-ի ՀՕ-286-Ն օրենքի (այսուհետ՝ օրենք) 2-րդ հոդվածի 1-ին մասին 2-րդ կետը «հավաստագրեր» բառից հետո լրացնել «, էլեկտրոնային փոստ» բառերով:

Հոդված 2. Օրենքի 4-րդ հոդվածում.

1) 4-րդ մասը «հավաստագիր» բառից հետո լրացնել «եւ էլեկտրոնային փոստ» բառերով.

2) լրացնել հետեւյալ բովանդակությամբ նոր՝ 4.1-րդ մաս.

«4.1. Նույնականացման քարտի հետ մեկտեղ տրվող էլեկտրոնային փոստը հասանելի է ակտիվացման պահից: Նույնականացման քարտի հետ մեկտեղ էլեկտրոնային փոստի տրամադրման կարգը, ինչպես նաեւ էլեկտրոնային փոստի հասցեի վերաբերյալ տեղեկատվության տրամադրման դեպքերն ու կարգը սահմանում է Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը:»:

Հոդված 3. Օրենքի 8-րդ հոդվածում.

1) 6-րդ մասը «ժամկետում» բառից հետո լրացնել «, իսկ սույն օրենքի 4-րդ հոդվածի 4.1-րդ մասով նախատեսված իրավական ակտը՝ մինչեւ 2014 թվականի հունվարի 1-ը» բառերով.

2) լրացնել հետեւյալ բովանդակությամբ նոր՝ 7-րդ մասով.

«7. Սույն օրենքի 4-րդ հոդվածի 4-րդ մասով նախատեսված էլեկտրոնային փոստը մինչեւ 2015 թվականի հունվարի 1-ը կարող է ակտիվացվել նույնականացման քարտը կրողի ցանկությամբ՝ ծածկանունն ու գաղտնաբառը հավաքելով՝ էլեկտրոնային փոստ առաջին անգամ մուտք գործելու պահից: էլեկտրոնային փոստը ակտիվանում է նաեւ անձի կողմից էլեկտրոնային ստորագրություն ստանալու պահին, իսկ 2015 թվականի հունվարի 1-ից սկսած չակտիվացված էլեկտրոնային փոստերն ակտիվանում են ինքնաբերաբար: 2015 թվականի հունվարի 15-ից հետո նույնականացման քարտերի հետ մեկտեղ տրվող էլեկտրոնային փոստերը ակտիվացվում են նույնականացման քարտի տրման պահից:»:

Հոդված 4. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման օրվան հաջորդող տասներորդ օրը:

Հ Ի Մ Ն Ա Վ Ո Ր ՈՒ Մ
«ԻՆՏԵՐՆԵՏՈՎ ՀՐԱՊԱՐԱԿԱՅԻՆ ԵՎ ԱՆՀԱՏԱԿԱՆ ԾԱՆՈՒՑՄԱՆ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔՈՒՄ ԼՐԱՑՈՒՄ ԵՎ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ», «ՆՈՒՅՆԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ՔԱՐՏԵՐԻ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔՈՒՄ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ», «ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ԴԱՏԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՍԳՐՔՈՒՄ ԼՐԱՑՈՒՄ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ», «ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԴԱՏԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՍԳՐՔՈՒՄ ԼՐԱՑՈՒՄ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔՆԵՐԻ ՆԱԽԱԳԾԵՐԻ ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ ԱՆՀՐԱԺԵՇՏՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ

Իրավական ակտի ընդունման անհրաժեշտությունը

«Ինտերնետով հրապարակային եւ անհատական ծանուցման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացում եւ փոփոխություն կատարելու մասին», «Նույնականացման քարտերի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացումներ կատարելու մասին», «Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական դատավարության օրենսգրքում լրացում կատարելու մասին», «Հայաստանի Հանրապետության վարչական դատավարության օրենսգրքում լրացում կատարելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքների նախագծերի ընդունումը պայմանավորված է պաշտոնական էլեկտրոնային փոստի միջոցով անհատական ծանուցման ինստիտուտի ներդրման անհրաժեշտությամբ:

Ընթացիկ իրավիճակը եւ խնդիրները

Ներկայումս ծանուցումը համարվում է պատշաճ ներկայացված, եթե այն կամ ուղարկվել է փոստով, կամ հանձնվել է առձեռն կամ հրապարակվել է Հայաստանի Հանրապետության հրապարակային ծանուցումների պաշտոնական ինտերնետային կայքում: Թերեւս բացառություն է կազմում ՀՀ Քաղ. դատ. օրենսգրքի 78-րդ հոդվածի 4-րդ մասը, որով դատավարության կողմերը կարող են իրենց ցանկությամբ դատարանին մատնանշել իրենց էլ. փոստի հասցեն եւ ծանուցված համարվեն այդ փոստին ծանուցագրի ուղարկվելու միջոցով: Տեղեկատվական տեխնոլոգիաների զարգացման, ինտերնետ կապի ներկայիս հասանելիության պայմաններում հնարավոր է ծանուցման գործընթացը կազմակերպել ինտերնետի միջոցով ծանուցումների էլ. փոստին ուղարկելու եղանակով, որն ավելի էժան է, արագ եւ արդյունավետ, այն առումով, որ այլեւս խնդիր չէ օրինակ անձին իր բնակության վայրում չգտնելը:

Կարգավորման նպատակը եւ ակնկալվող արդյունքը

Նախագիծը նախատեսում է պաշտոնական էլեկտրոնային փոստի հասցեի տրամադրում՝ նույնականացման քարտի հետ մեկտեղ, որի կարգը սահմանում է ՀՀ կառավարությունը, եւ օրենքով կամ նորմատիվ իրավական այլ ակտով սահմանված այն դեպքերում, երբ նախատեսվում է անհատական ծանուցում, անձը համարվում է պատշաճ ծանուցված նաեւ այն դեպքում, երբ տեղեկատվությունը ուղարկվել է նրա պաշտոնական էլեկտրոնային փոստի հասցեով եւ առկա է այն ստանալու մասին էլեկտրոնային հավաստում:

Նախագծի ընդունումը կնպաստի ծանուցումների ընթացակարգերի պարզեցմանը, դատական ծախսերի իջեցմանը, ընթացակարգերի արագացմանը, անձին իր բնակության վայրում չգտնելը այլեւս խնդիր չի առաջացնի, քանի որ անձը առցանց կարող է ստուգել իր պաշտոնական փոստը եւ ծանուցված լինել իր ցանկացած գտնվելու վայրից: