Armenian ARMSCII Armenian
ՆԱԽԱԳԻԾ
Կ-281-11.06.2013-ՏՀ-010/0

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՕՐԵՆՔԸ

«ԱՐՏՈՆԱԳՐԱՅԻՆ ՎՃԱՐՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔՈՒՄ ԼՐԱՑՈՒՄ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Հոդված 1. «Արտոնագրային վճարների մաuին» Հայաuտանի Հանրապետության 2010 թվականի դեկտեմբերի 22-ի ՀO-209-Ն oրենքի թիվ 8 հավելվածի 4-րդ կետը լրացնել հետեւյալ բովանդակությամբ նոր` 7-րդ կետով.

«7) Հայաստանի Հանրապետության ոչ առեւտրային կազմակերպությունների (բացառությամբ պետական ոչ առեւտրային կազմակերպությունների) եւ առանձին բարերարների կողմից մարդասիրական օգնության եւ բարեգործական ծրագրերի (գործունեության) շրջանակներում բացառապես անվճար հիմունքներով իրականացվող ատամնաբուժական գործունեությունը:

Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ (այդ թվում` Հայաստանի Հանրապետության միջազգային պայմանագրերով) ուղղակիորեն նշված (ճանաչված) չլինելու դեպքում ծրագրի (գործունեության) տարբերակումն ըստ մարդասիրական օգնության եւ բարեգործական բնույթի, որոշում է Հայաստանի Հանրապետության կառավարության լիազորած պետական կառավարման մարմինը:»:

Հոդված 2. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման օրվան հաջորդող օրը եւ տարածվում է 2013 թվականի հունվարի 1-ից հետո ծագող հարաբերությունների վրա:

Սույն օրենքն ուժի մեջ մտնելուց հետո սույն օրենքի 1-ին հոդվածով նախատեսված կարգով իրականացված ատամնաբուժական գործունեության մասով մինչեւ սույն օրենքն ուժի մեջ մտնելը վճարված արտոնագրային վճարների մասով վերահաշվարկներ չեն կատարվում:


Հիմնավորում

«Արտոնագրային վճարների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացում կատարելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի նախագծի վերաբերյալ


1. Իրավական ակտի անհրաժեշտությունը (նպատակը). Նախագծի նպատակը բարեգործական եւ բացառապես անվճար հիմունքներով ատամնաբուժական գործունեություն իրականացնող անձանց գործունեության այդ տեսակի մասով արտոնագրային վճարներ կատարելու պարտավորությունից ազատելն է:

2. Կարգավորման հարաբերությունների ներկա վիճակը եւ առկա խնդիրները. «Արտոնագրային վճարների մասին» Հայաստանի Հանրապետության գործող օրենքի համաձայն, ատամնաբուժական գործունեության իրականացումը համարվում է արտոնագրային վճարի օբյեկտ` անկախ այն հանգամանքից, որ այդ գործունեությունը կարող է իրականացվել բարեգործական ծրագրի շրջանակներում եւ բացառապես անվճար հիմունքներով:

Խնդիրը կայանում է նրանում, որ բարեգործական ծրագրի շրջանակներում եւ բացառապես անվճար հիմունքներով ատամնաբուժական գործունեություն իրականացնող անձանցից արտոնագրային վճարների գանձումը կարող է վտանգել նշյալ բարեգործական ծրագրերի շարունակականությունը:

3. Առկա խնդիրների առաջարկվող լուծումները. Նախագծով առաջարկվում է սահմանել, որ Հայաստանի Հանրապետության հասարակական (ներառյալ` բարեգործական), կրոնական եւ նմանատիպ բնույթի այլ կազմակերպությունների, առանձին բարերարների կողմից մարդասիրական օգնության եւ բարեգործական ծրագրերի (գործունեության) շրջանակներում բացառապես անվճար հիմունքներով իրականացվող ատամնաբուժական գործունեությունը արտոնագրային վճարի օբյեկտ չի համարվում:

4. Կարգավորման առարկան. Նախագծի կարգավորման առարկան մարդասիրական օգնության եւ բարեգործական ծրագրերի շրջանակներում բացառապես անվճար հիմունքներով իրականացվող ատամնաբուժական գործունեության հարկման համակարգն է:

5. Իրավական ակտի կիրառման դեպքում ակնկալվող արդյունքը. Նախագծի ընդունման արդյունքում ակնկալվում է նպաստել բարեգործական ծրագրի շրջանակներում եւ բացառապես անվճար հիմունքներով ատամնաբուժական գործունեություն իրականացնող անձանց կողմից իրականացվող բարեգործական ծրագրերի շարունակականության ապահովմանը: