Armenian ARMSCII Armenian
Երկրորդ ընթերցում
Կ-259-30.03.2004-ՖՎ,ՊԱ-010/2

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՕՐԵՆՔԸ

ԻՆԿԱՍԱՑԻԱՅԻ ՄԱՍԻՆ

ԳԼՈՒԽ 1
ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ

Հոդված 1. Օրենքի կարգավորման առարկան եւ գործողության ոլորտը

Սույն օրենքը սահմանումկարգավորում է Հայաստանի Հանրապետության տարածքում ինկասացիոն գործունեության եւ ինկասացիոն ծառայությանկազմակերպության հասկացությունը, ինկասացիոն գործունեության իրականացման կարգը, ինչպես նաեւ ինկասացիոն գործունեության ընթացքում ինկասացիոն կազմակերպությունների կողմից օրենսդրության խախտումները եւ դրանց համար կիրառվող պատասխանատվության միջոցները:

Սույն օրենքը տարածվում է Հայաստանի Հանրապետության տարածքում գործող բանկերի եւ վարկային կազմակերպությունների կենտրոնական բանկի կողմից լիցենզավորվող սուբյեկտների մասնակցությամբ հարաբերությունների վրա:

Հոդված 2. Ինկասացիայի մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությունը

Հայաստանի Հանրապետության տարածքում իրականացվող ինկասացիոն գործունեությունը կարգավորվում է սույն օրենքով, Հայաստանի Հանրապետության միջազգային պայմանագրերով, Հայաստանի Հանրապետության այլ օրենքներով, իսկ օրենքով նախատեսված դեպքերում՝ նաեւ իրավական այլ ակտերով:

Եթե Հայաստանի Հանրապետության միջազգային պայմանագրերով սահմանված են այլ նորմեր, քան նախատեսված են սույն օրենքով, ապա կիրառվում են միջազգային պայմանագրերի նորմերը:

Հոդված 3. Օրենքում օգտագործվող հիմնական հասկացությունները

Սույն օրենքում օգտագործվող հիմնական հասկացություններն են՝

ա) ինկասացիոն ծառայությունինկասացիոն կազմակերպություն՝ սույն օրենքով եւ «Լիցենզավորման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված կարգով ինկասացիոն ծառայությունների մատուցման գործունեության լիցենզիա ունեցող առեւտրային իրավաբանական անձ:,

բ) կանխիկ դրամ՝ շրջանառության մեջ գտնվող, ինչպես նաեւ շրջանառությունից հետ կանչված եւ հանված, սակայն փոխանակման ենթակա Հայաստանի Հանրապետության դրամը, ինչպես նաեւ կանխիկ արտարժույթը, թանկարժեք մետաղների ստանդարտացված ձուլակտորները,

գ) այլ արժեքներ՝ արժեթղթերը, վճարահաշվարկային փաստաթղթերը, թանկարժեք մետաղների ստանդարտացված ձուլակտորները, ինչպես նաեւ այլ գույք, որը պատվիրատուն ցանկանում է ինկասացիոն ծառայությանփոխադրելկասացիոն կազմակերպության միջ,

դ) բանկ՝ Հայաստանի Հանրապետության տարածքում գործող բանկ, բանկի գլխամաս, բանկի տարածքային ստորաբաժանումներ,

ե) վարկային կազմակերպություն՝ Հայաստանի Հանրապետության տարածքում գործող վարկային կազմակերպություն, վարկային կազմակերպության գլխամաս, վարկային կազմակերպության տարածքային ստորաբաժանումներ,

զ) հաճախորդ(ներ)՝ բանկերի, վարկային կազմակերպությունների ծառայություններից օգտվող անձինք,

է) պատվիրատու(ներ)՝ անձ, որը ինկասացիոն կազմակերպության հետ կնքել է կանխիկ դրամի եւ (կամ) այլ արժեքների ինկասացիայի մասին պայմանագիր::

Հոդված 4. Ինկասացիոն գործունեություն

1. Հայաստանի Հանրապետության տարածքում ինկասացիոն գործունեություն է համարվում կանխիկ դրամի եւ (կամ) այլ արժեքների զինված ուղեկցությամբ միջբանկային փոխադրումները, դրանց անվտանգ փոխադրման բանկերում, վարկային կազմակերպություններում դրանց ընդունման եւ հանձման գործընթացը, ժամանակավոր պահպանությունը, ինչպես նաեւ բանկերի, վարկային կազմակերպությունների հաճախորդների կանխիկ դրամական հասույթների հավաքագրման, տեղափոխման ու բանկերի, վարկային կազմակերպությունների դրամարկղեր հանձնելու գործունեությունը:

Ինկասացիոն գործունեություն չի համարվում սույն հոդվածի առաջին մասով նախատեսված գործունեությունը, որը չի իրականացվում որպես ձեռնարկատիրական գործունեություն:

2. Ինկասացիոն գործունեություն կարող են իրականացնել միայն «Լիցենզավորման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված կարգով ինկասացիոն ծառայությունների մատուցման գործունեության լիցենզիա ունեցող առեւտրային իրավաբանական անձինք, որոնց կանոնադրական կապիտալը կազմում է առնվազն 20 մլն. դրամ:

3. Ինկասացիոն կազմակերպությունները եւ նրանց մասնագիտացված աշխատակիցները ն իրենց գործառնական պարտականությունները կատարելու համար իրավունք ունեն օգտագործել քաղաքացիական եւ ծառայողացան զենք, իսկ առանձին դեպքերում՝ ոստիկանության կողմից ժամանակավոր օգտագործման համար հատկացված մարտական զենքի առանձին տեսակներ: Ինկասացիոն գործունեություն իրականացնող կազմակերպությունների աշխատակիցների կողմից օգտագործվող քաղաքացիական եւ ծառայողական զենքի տեսակը, ձեւը, մոդելը եւ քանակը սահմանում է Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը:

4. Ինկասացիոն կազմակերպությունը պետք է ունենա առնվազն մեկ միավոր զրահապատ ավտոտրանսպորտային միջոց, որը պետք է ունենա գունային տարբերակում, սարքավորված լինի ռադիոկապով, ինչպես նաեւ հատուկ ձայնային եւ կապույտ դեղին գույնի առկայծող փարոսիկների տեսքով լուսային ազդանշաններով:

5. Ինկասացիոն կազմակերպությունն գործունեություն իրականացնելու լիցենզիա ստացած իրավաբանական անձինք իրավունք չունի են իրականացնել այլ գործունեություն, եթե այլ բան նախատեսված չէ օրենքով:

Հոդված 5. Ինկասացիոն ծառայությանԻնկասացիոն կազմակերպության լիցենզավորումը, ինկասացիոն ծառայությանինկասացիոն կազմակերպության մասնագիտացված աշխատակիցների որակավորման եւ մասնագիտական համապատասխանության եւ հատուկ պատրաստության ստուգումների կարգերը

1. Ինկասացիոն ծառայությանԻնկասացիոն կազմակերպության լիցենզավորումն իրականացվում է «Լիցենզավորման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքով եւ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության կողմից սահմանված , համապատասխան լիցենզավորման կարգով եւ դրանց համապատասխան պետականՀայաստանի Հանրապետության կառավարության լիազորված մարմնի կողմից ընդունվածսահմանված կարգերով եւ պայմաններով:

2. Ինկասացիոն ծառայությանԻնկասացիոն կազմակերպության մասնագիտացված աշխատակիցների որակավորման եւ մասնագիտական համապատասխանության ստուգման կարգը սահմանվում է «Լիցենզավորման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքով, համապատասխան լիցենզավորման կարգով, «Զենքի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքով եւ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության կողմից սահմանված լիցենզավորման կարգով, որը համաձայնեցվում է դրանց համապատասխան պետական լիազորված մարմնի եւ Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի հետկողմից համատեղ սահմանված կարգով:

3. Ինկասացիոն ծառայությանԻնկասացիոն կազմակերպության մասնագիտացված աշխատակիցների որակավորման եւ մասնագիտական համապատասխանության վկայականը տրվում է երեք տարի ժամկետով եւ «Հայաստանի Հանրապետությունում ստուգումների կազմակերպման եւ անցկացման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված յուրաքանչյուր ստուգումից հետո կարող է երկարաձգվում է ել հինգ տարի ժամկետով:

4. Ինկասացիոն ծառայությանԻնկասացիոն կազմակերպության մասնագիտացված աշխատակիցներն անցնում են նաեւ հատուկ պատրաստության ստուգումներ, որոնոց անցկացման կարգը եւ պայմանները սահմանվում են «Զենքի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքով: եւ պետական լիազորված մարմինների կողմից ընդունված իրավական ակտերով:

Հոդված 6. Ինկասացիոն գործունեության նկատմամբ վերահսկողությունը

Ինկասացիոն ծառայությունների մատուցման գործունեության լիցենզիայի պահանջների կամ պայմանների պահպանման նկատմամբ վերահսկողությունն իրականացվում է «Զենքի մասին» եւ «Հայաստանի Հանրապետությունում ստուգումների կազմակերպման եւ անցկացման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքներով սահմանված կարգով՝ լիազորված մարմնի կողմից:Ինկասացիոն գործունեության նկատմամբ վերահսկողությունն իրականացվում է լիազորված մարմնի կողմից՝ «Հայաստանի Հանրապետությունում ստուգումների կազմակերպման եւ անցկացման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված կարգով:

ԳԼՈՒԽ 2.

ԿԱՆԽԻԿ ԴՐԱՄԻ ԵՎ ԱՅԼ ԱՐԺԵՔՆԵՐԻ ԻՆԿԱՍԱՑԻԱ

Հոդված 7. Կանխիկ դրամի եւ այլ արժեքների փոխադրումը ինկասացիոն ծառայություն ինկասացիոն կազմակերպությունների միջոցով

1. Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի կողմից՝ Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի կողմից լիցենզավորվող կազմակերպությունների համար, իսկ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության կողմից՝ այլ կազմակերպությունների համար սահմանված առավելագույն սահմանաքանակը գերազանցող կանխիկ դրամի եւ այլ արժեքների (բացառությամբ այլ գույքի, որը պատվիրատուի ցանկությամբ փոխադրվում է ինկասացիոն ծառայության կողմից) ինկասացիան պարտադիր իրականացվում է ինկասացիոն ծառայությունինկասացիոն կազմակերպությունների կողմից:

2. Ինկասացիոն ծառայություններըկազմակերպությունները այլ արժեքների գույքի փոխադրումն իրականացնում են պատվիրատուի կողմից այդպիսի ցանկության առկայության դեպքում, ինկասացիոն ծառայությանինկասացիոն կազմակերպության հետ կնքված պայմանագրի հիման վրա:

Այլ գույքի արժեքների փոխադրումը կարող է իրականացվել ազատ՝ ինկասացիոն ծառայությունների մատուցման գործունեության լիցենզիա չունեցող անձանց կողմից:

Հոդված 8. Ինկասացիոն ծառայությանԻնկասացիոն կազմակերպության կողմից կանխիկ դրամի եւ այլ արժեքների ընդունման եւ հանձնման ձեւերը

1. Ինկասացիոն ծառայությանԻնկասացիոն կազմակերպության կողմից կանխիկ դրամի եւ այլ արժեքների (բացառությամբ այլ գույքի, որը պատվիրատուի ցանկությամբ փոխադրվում է ինկասացիոն ծառայության կողմից) ընդունումն ու հանձնումը կատարվում է Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի խորհրդի կողմիցՀայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի կողմից սահմանված սահմանված կարգով եւ պայմաններով:

2. Ինկասացիոն ծառայությանԻնկասացիոն կազմակերպության կողմից այլ արժեքների եւ այլ արժեքների (բացառությամբ այլ գույքի, որը պատվիրատուի ցանկությամբ փոխադրվում է ինկասացիոն ծառայության կողմից) ընդունումն ու հանձնումը կատարվում է Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի խորհրդի եւ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության լիազորված մարմնի համատեղՀայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի կողմից սահմանված սահմանված կարգով եւ պայմաններով:

Հոդված 9. Ինկասացիոն ծառայությանԻնկասացիոն կազմակերպության կողմից փոխադրվող կանխիկ դրամի եւ այլ արժեքների, մասնագիտացված աշխատակիցների կյանքի եւ առողջության ապահովագրումը

Ինկասացիոն ծառայությունըկազմակերպությունը (ապահովագրվող) պարտավոր է իր հաշվին ապահովագրել իր կողմից փոխադրվող կանխիկ դրամըարժեքները (բացառությամբ այլ գույքի, որը պատվիրատուի ցանկությամբ փոխադրվում է ինկասացիոն ծառայության կողմից), ինչպես նաեւ ինկասացիոն ծառայությանինկասացիոն կազմակերպության մասնագիտացված աշխատակիցների կյանքը եւ առողջությունը: Կանխիկ դրամի տարբեր խմբաքանակների պարբերաբար ապահովագրությունն ապահովագրողի հետ որոշակի ժամանակահատվածի ընթացքում եւ միանման պայմաններով կարող է ապահովագրողի եւ ապահովագրվողի համաձայնությամբ իրականացվել մեկ ապահովագրության պայմանագրի՝ գլխավոր պոլիսի միջոցով:

Այլ գույքիարժեքների ապահովագրումը կամավորկատարվում է պատվիրատուի ցանկությամբ:

ԳԼՈՒԽ 3

ՕՐԵՆՍԴՐՈՒԹՅԱՆ ԽԱԽՏՈՒՄՆԵՐԸ ԵՎ ԴՐԱՆՑ ՀԱՄԱՐ ԿԻՐԱՌՎՈՂ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐԸ

Հոդված 10. Ինկասացիոն ծառայության Ինկասացիոն կազմակերպության նկատմամբ կիրառվող պատասխանատվության միջոցները

Ինկասացիոն ծառայությանԻնկասացիոն կազմակերպության նկատմամբ կարող են կիրառվել պատասխանատվության հետեւյալ միջոցները՝

ա) նախազգուշացում եւ խախտումը վերացնելու հանձնարարական,

բ) լիցենզիայի գործողության կասեցում,

գ) լիցենզիայի գործողության դադարեցումուժը կորցրած ճանաչում:

Հոդված 11. Օրենսդրության խախտումները

Ինկասացիոն ծառայությանԻնկասացիոն կազմակերպության նկատմամբ կարող են կիրառվել սույն օրենքի 10-րդ հոդվածով սահմանված պատասխանատվության միջոցները, եթե՝

ա) ինկասացիոն ծառայությունը գործունեություն է իրականացրել սույն օրենքի, այլ օրենքների կամ իրավական այլ ակտերի, ինչպես նաեւ լիցենզիայով սահմանված պարտադիր պահանջների կամ պայմանների խախտումներով.,

բ) ինկասացիոն ծառայությանինկասացիոն կազմակերպության կանոնադրական կապիտալի չափը չի համապատասխանում սույն օրենքով սահմանված կանոնադրական կապիտալի չափին,.

գբ) ինկասացիոն ծառայությունինկասացիոն կազմակերպությունն իրականացրել է սույն օրենքով չնախատեսված գործունեություն.,

գդ) ինկասացիոն ծառայությունինկասացիոն կազմակերպությունը լիցենզիա ստանալու համար անհրաժեշտ փաստաթղթերը ներկայացնելիս խեղաթյուրել է պահանջվող տեղեկությունները կամ ներկայացրել է ոչ լիարժեք տեղեկություններ, եթե դրանց ճիշտ կամ լիարժեք ներկայացումը կհանգեցներ լիցենզիա ստանալու դիմումի մերժման.

դգդե) խախտվել են ինկասացիոն ծառայությանինկասացիոն կազմակերպության անձնակազմի պատրաստվածության եւ տեխնիկական միջոցների պահանջվող վիճակը ապահովելու միջոցառումների կատարման վերաբերյալ պետական լիազորված մարմնի կողմից սահմանված պահանջները.

դե) ինկասացիոն կազմակերպությունը պետական լիազորված մարմնի կողմից սահմանված ժամկետում չի կատարել պետական լիազորված մարմնի սույն օրենքով սահմանված խախտումները վերացնելու հանձնարարականը.

եզ) «Լիցենզավորման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքով նախատեսված այլ դեպքերում:եզ) տվյալ ժամանակահատվածի համար չի վճարվել «Պետական տուրքի» մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված տարեկան պետական տուրքի վճարը,

զէ) ինկասացիոն ծառայությունինկասացիոն կազմակերպությունը պետական լիազորված մարմնի կողմից սահմանված ժամկետում չի կատարել պետական լիազորված մարմնի սույն օրենքով սահմանված խախտումները վերացնելու հանձնարարականը:

Հոդված 12. Նախազգուշացում եւ խախտումները վերացնելու հանձնարարական

1. Նախազգուշացմամբ արձանագրվում է թույլ տված խախտումը եւ այդ մասին տեղեկացվում է ինկասացիոն ծառայությանինկասացիոն կազմակերպությանը:

2. Նախազգուշացումը նախատեսում է նաեւ թույլ տված խախտումը պետական լիազորված մարմնի կողմից սահմանված ժամկետում վերացնելու կամ ապագայում նման խախտումը կանխելուն ուղղված միջոցառումներ ձեռնարկելու հանձնարարական, որի կատարումը պարտադիր է:

3. Նախազգուշացումը, որպես պատժամիջոցպատասխանատվության միջոց, կարող է կիրառվել այն դեպքում, երբ տվյալ իրավախախտման համար սույն օրենքով լիցենզիայի գործողության կասեցում կամ լիցենզիայի գործողության դադարեցում նախատեսված չէում է :

Սույն օրենքով նախատեսված իրավախախատման մեկ տեսակի համար կարող է կիրառվել պատասպխանատվության մեկ միջոց: սույն օրենքի 11-րդ հոդվածով նախատեսված հիմքերից որեւէ մեկի յուրաքանչյուրի առկայության դեպքում:

Հոդված 13. Լիցենզիայի գործողության կասեցումը

Ինկասացիոն գործունեության լիցենզիան կարող է կասեցվել, «Լիցենզավորման մասին» ՀՀ օրենքով սահմանված լիցենզիայի գործողության կասեցման դեպքերում, ինչպես նաեւ սույն օրենքի 11-րդ հոդվածի «եդ» կետով նախատեսված դեպքում:եթե տվյալ ժամանակահատվածի համար չի վճարվել «Պետական տուրքի» մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված տարեկան պետական տուրքի վճարը :

Հոդված 14. Լիցենզիայի գործողության դադարեցումըն ուժը կորցրած ճանաչելը

1. Ինկասացիոն ծառայությանԻնկասացիոն կազմակերպության ինկասացիոն գործունեության լիցենզիայի գործողությունը ն կարող է ուժը կորցրած ճանաչվելդադարեցվել «Լիցենզավորման մասին» ՀՀ օրենքով սահմանված լիցենզիայի գործողության դադարեցման դեպքերում, ինչպես նաեւ սույն օրենքի 11-րդ հոդվածի «ա», «բ», եւ «գ», «դ» եւ «զ» կետերով նախատեսված հիմքերից որեւէ մեկի դեպքում կամ «Լիցենզավորման մասին» ՀՀ օրենքով լիցենզիայի գործողության դադարեցման համար սահմանված դեպքերումառկայության դեպքում:

Ինկասացիոն կազմակերպության ինկասացիոն գործունեության լիցենզիայի գործողությունը կարող է դադարեցվել նաեւ սույն օրենքի 11-րդ հոդվածի «ա» կետով թույլ տված խախտումը վերացնելու մասին պետական լիազորված մարմնի կողմից տրված հանձնարարականը չկատարելու դեպքում:

2. Ինկասացիոն ծառայությանԻնկասացիոն կազմակերպության լիցենզիայի գործողությունը ան ուժը կորցրած է ճանաչվումդադարեցվում է նաեւ ինկասացիոն ծառայության կազմակերպության կողմից լիցենզիա ստանալուց հետո մեկ տարվա ընթացքում գործունեություն չիրականացնելու դեպքում:

3. Ինկասացիոն կազմակերպության ինկասացիոն գործունեության լիցենզիայի գործողությունը կարող է դադարեցվել դատական կարգով:

ԳԼՈՒԽ 4.

ԱՆՑՈՒՄԱՅԻՆ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ

Հոդված 15. Օրենքի ուժի մեջ մտնելը

1. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում հրապարակվելուց վեց ամիս հետոհրապարակմանը հաջորդող տասներորդ օրը:

2. Սահմանել, որ սույն օրենքն ուժի մեջ մտնելը ստեղծված եւ լիցենզավորվող ինկասացիոն ծառայությունինկասացիոն կազմակերպությունները պարտավոր են վեցամսյա ժամկետում իրենց գործունեությունն համապատասխանեցնել սույն օրենքի պահանջներին:

3. Սահմանել, որ լիազորված մարմինը եւ Կենտրոնական բանկը սույն օրենքն ուժի մեջ մտնելու պահից եռամսյա ժամկետում ընդունում են սույն օրենքից բխող նորմատիվ իրավական ակտերը: