Armenian ARMSCII Armenian
Առաջին ընթերցում
Կ-2182-26.02.2013-ՏՀ-010/1

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՕՐԵՆՔԸ

«ՉԱՓՈՒՄՆԵՐԻ ՄԻԱՍՆԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ԱՊԱՀՈՎՄԱՆ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔՈՒՄ ԼՐԱՑՈՒՄ ԵՎ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Հոդված 1. «Չափումների միասնականության ապահովման մասին» Հայաստանի Հանրապետության 2012 թվականի փետրվարի 8-ի ՀՕ-22-Ն օրենքի (այսուհետ` Օրենք) 2-րդ հոդվածի 1-ին մասի 1)-ին կետի «լիազոր մարմնի» բառերը փոխարինել «ազգային մարմնի» բառերով:

Հոդված 2. Օրենքի 11-րդ հոդվածի 2-րդ մասը լրացնել նոր 10.1) կետով հետեւյալ բովանդակությամբ`

«10.1) սահմանում է չափման միջոցի տեսակի հաստատման սերտիֆիկատի գործողության ժամկետը»:

Հոդված 3. Օրենքի 15-րդ հոդվածի 1-ին մասը շարադրել նոր բովադակությամբ`

«1. Օրենսդրական չափագիտության տարածման ոլորտում կիրառվող եւ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության կողմից սահմանված չափման միջոցները ենթակա են տեսակի հաստատման»:

Հոդված 4. Օրենքի 16-րդ հոդվածի 1-ին եւ 2-րդ մասերը շարադրել նոր բովանդակությամբ`

«1. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության կողմից սահմանված չափման միջոցները ենթակա են ստուգաչափման:

2. Չափման միջոց կիրառող իրավաբանական անձինք եւ անհատ ձեռնարկատերերը պարտավոր են իրենց կողմից առեւտրային նպատակներով կիրառվող Հայաստանի Հանրապետության կառավարության կողմից սահմանված չափման միջոցները ենթարկել ստուգաչափման»:

Հոդված 5. Սույն օրենքն ուժի մեջ մտնելը

1. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման օրվան հաջորդող տասներորդ օրը: