Armenian ARMSCII Armenian
Կ-1344-31.10.2012,01.02.2013-ՊԻ-010/3ամբ.

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՕՐԵՆՔԸ

«ԶԻՆԱՊԱՐՏՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Հոդված 1. «Զինապարտության մասին» Հայաստանի Հանրապետության 1998 թվականի սեպտեմբերի 16-ի ՀՕ-250 օրենքի (այսուհետ` Օրենք) 14-րդ հոդվածի 1-ին մասի «դ» կետում եւ 4-րդ մասում «դատական դպրոցի» բառերը փոխարինել «արդարադատության ակադեմիայի» բառերով:

Հոդված 2. Օրենքի 15-րդ հոդվածի 2-րդ մասի երկրորդ պարբերությունում «դատական դպրոցում» բառերը փոխարինել «արդարադատության ակադեմիայում» բառերով:

Հոդված 3. Uույն oրենքն ուժի մեջ է մտնում 2014 թվականի հունվարի 1-ից: