Armenian ARMSCII Armenian
Երկրորդ ընթերցում
Կ-1344-31.10.2012,01.02.2013-ՊԻ-010/2

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՕՐԵՆՔԸ

«ԶԻՆԱՊԱՐՏՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Հոդված 1 . «Զինապարտության մասին» Հայաստանի Հանրապետության  1998 թվականի սեպտեմբերի 16-ի ՀՕ-250 օրենքի (այսուհետ` Օրենք) 14-րդ հոդվածի  1-ին մասի «դ» կետում եւ 4-րդ մասում «դատական դպրոցի» բառերը փոխարինել «Արդարադատության ակադեմիայի» բառերով։

Հոդված 2. Օրենքի 15-րդ հոդվածի 2-րդ մասի 2-րդ պարբերությունում «դատական դպրոցում» բառերը փոխարինել «Արդարադատության ակադեմիայում» բառերով։

Հոդված 3. Uույն oրենքն ուժի մեջ է մտնում 2014 թվականի հունվարի 1-ից։