Armenian ARMSCII Armenian
Առաջին ընթերցում
Պ-171-06.12.2012,29.01.2013-ՍՀ-010/1

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՕՐԵՆՔԸ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՕՐԵՆՍԳՐՔՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Հոդված 1. Հայաստանի Հանրապետության 2004 թվականի նոյեմբերի 9-ին աշխատանքային օրենսգրքի (այսուհետ` օրենսգիրք) 171-րդ հոդվածի երկրորդ պարբերությունը շարադրել նոր խմբագրությամբ.

«Նպատակային արձակուրդի ժամանակ պահպանվում է աշխատողի աշխատատեղը՝ բացառությամբ uույն oրենuգրքի 113-րդ հոդվածի 1-ին մաuի 1-ին կետով նախատեuված դեպքի:»:

Հոդված 2. Ոժը կորցրած ճանաչել օրենսգրքի 173-րդ հոդվածի 2-րդ մասը:

Հոդված 3. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման օրվան հաջորդող տասներորդ օրը: