Armenian ARMSCII Armenian
ՆԱԽԱԳԻԾ
Կ-1842-20.12.2012-ԳԲ-010/0

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՕՐԵՆՔԸ

«ՊԵՏԱԿԱՆ ՏՈՒՐՔԻ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔՈՒՄ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Հոդված 1. «Պետական տուրքի մասին» Հայաստանի Հանրապետության 1997 թվականի դեկտեմբերի  27-ի ՀՕ-186 օրենքի (այսուհետ` Օրենք) 19-րդ հոդվածի 12-րդ կետը լրացնել հետեւյալ բովանդակությամբ նոր` 12.4  եւ 12.5 ենթակետերով.
 

12.45  գենետիկորեն ձեւափոխված օրգանիզմի ներմուծման, արտահանման համար՝ տարեկան
 

Տարանցիկ փոխադրման համար՝ տարեկան

12.5  գենետիկորեն ձեւափոխված օրգանիզմի գործածության՝ հետազոտության, ստացման, աճեցման, բազմացման, փորձարկման, պահպանման, տեղափոխման, ոչնչացման կամ վնասազերծման համար` տարեկան

բազային տուրքի 1տասհազարապատիկի չափով
 

 բազային տուրքի 1տասհազարապատիկի չափով
 

 բազային տուրքի 1տասհազարապատիկի  չափով

Հոդված 2 . Օրենքի 20-րդ հոդվածը լրացնել հետեւյալ բովանդակությամբ 44 կետով.

44. Ռիսկի  գնահատումը յուրաքանչյուր  փորձաքննության համար բազային տուրքի տասնհինգհազարապատիկի չափով

Հոդված 3. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը օրվան հաջորդող տասներորդ օրվանից: 
   

ՀԻՄՆԱՎՈՐՈՒՄ

«Պետական տուրքի մասին» ՀՀ օրենքում լրացում կատարելու մասին» ՀՀ օրենքի նախագծի վերաբերյալ

«Պետական տուրքի մասին» ՀՀ օրենքում լրացում կատարելու մասին» ՀՀ օրենքի նախագծի ընդունման անհրաժեշտությունը բխում է «Պետական տուրքի մասին» ՀՀ օրենքի 7-րդ հոդվածի «ժա» եւ «ժբ» ենթակետերով սահմանված դրույթներից :

Գանձվելիք պետական տուրքերը (գենետիկորեն ձեւափոխված օրգանիզմների գործածության կենսանվտանգության լիցեզավորման համար բազային տուրքի 100-ապատիկի չափով` տարեկան, ինչպես նաեւ ռիսկերի գնահատման փորձաքննությունների իրականացման համար` բազային տուրքի 150-ապատիկի չափով` տարեկան), սահմանվել են ելնելով ռիսկերի գնահատման համար պահանջվող ծախսերի հանրագումարից, ինչը նշված է «Գենետիկորեն ձեւափոխված օրգանիզմների գործածության կենսանվտանգության մասին» ՀՀ օրենքի նախագծի ընդունելու կապակցությամբ պետական բյուջեում ծախսերի եւ եկամուտների ավելացման կամ նվազեցման մասին տեղեկանքում