Armenian ARMSCII Armenian
ՆԱԽԱԳԻԾ
Կ-1592-28.11.2012-ՏՀ-010/0

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՕՐԵՆՔԸ

«ՇԱՀՈՒԹԱՀԱՐԿԻ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԵՎ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Հոդված 1. «Շահութահարկի մասին» Հայաստանի Հանրապետության 1997 թվականի սեպտեմբերի 30-ի ՀՕ-155 օրենքի (այսուհետ` Օրենք) 3-րդ հոդվածի`

1) 2-րդ մասը «կանոնների» բառից հետո լրացնել «, օգտագործվող հաշվապահական հաշվառման համակարգչային ծրագրի մասին» բառերը,

2) 3-րդ մասը լրացնել հետեւյալ բովանդակությամբ նոր նախադասությամբ.

«Սույն օրենքի կիրառման առումով օրենքով սահմանված կարգով իրականացված վերագնահատման արդյունքներ են համարվում ակտիվների եւ (կամ) պարտավորությունների վերագնահատման արդյունքները, եթե վերագնահատումը կատարվել է այն օրենքին համապատասխան, որտեղ ուղղակիորեն նշված է, որ ակտիվների եւ (կամ) պարտավորությունների վերագնահատումն իրականացվում է հարկվող շահույթի կամ շահութահարկի հաշվարկման նպատակով):»:

Հոդված 2 . Օրենքի 7-րդ հոդվածը`

1) 2-րդ մասում`

ա. «ժզ» ենթակետը շարադրել հետեւյալ խմբագրությամբ.

«ժզ) Հայաստանի Հանրապետության կառավարության սահմանած կարգով նախկինում դուրս գրված անհուսալի դեբիտորական պարտքերի մարման գումարները կամ դուրս չգրված դեբիտորական պարտքերի մարման դեպքում` սահմանված կարգով պահուստին կատարված մասհանումների գումարները, իսկ բանկերի, վարկային կազմակերպությունների, ապահովագրական ընկերությունների եւ արժեթղթերի շուկայի մասնագիտացված անձանց դեպքում` Հայաստանի Հանրապետության կառավարության լիազորած մարմնի եւ Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի համատեղ սահմանած կարգով նախկինում հաշվեկշռից դուրս գրված անհուսալի ակտիվների եւ ինվեստիցիոն արժեթղթերի` հաշվեկշռում վերականգնման արդյունքում հաշվեգրված եկամուտները, իսկ հաշվեկշռից դուրս չգրված ակտիվների դեպքում` սահմանված կարգով ձեւավորված պահուստների նվազեցման գծով հաշվեգրված եկամուտները.»,

բ. «ժէ» ենթակետը ուժը կորցրած ճանաչել,

գ. «իա» ենթակետը շարադրել հետեւյալ խմբագրությամբ.

«իա) ապահովագրական ընկերությունների տեխնիկական պահուստների, տեխնիկական պահուստներում վերաապահովագրողի մասնաբաժնի գծով ճանաչվող եկամուտները.»,

դ. «իբ» ենթակետը շարադրել հետեւյալ խմբագրությամբ.

«իբ) վերաապահովագրության փոխանցված պայմանագրերից ապահովագրական ընկերությունների ստացվող կոմիսիոն վարձատրությունները.»,

ե. լրացնել հետեւյալ բովանդակությամբ նոր` «իդ» եւ «իե» ենթակետեր.

«իդ) գույքագրման (այդ թվում` ստուգման) ժամանակ բացահայտված հիմնական միջոցների, ապրանքանյութական արժեքների, դրամական միջոցների եւ այլ գույքի ավելցուկը, իսկ հարկատուի կողմից տիրազուրկ գույքի նկատմամբ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով (բացառությամբ դատարանի որոշումների հիման վրա) իր իրավունքների ճանաչման դեպքում` տիրազուրկ գույքը: Գույքի ավելցուկը, տիրազուրկ գույքը գնահատվում է տվյալ ռեզիդենտի մոտ առկա համանման արժեքով, իսկ այդ արժեքի բացակայության դեպքում` փորձաքննության եղանակով որոշված արժեքով, որը ձեւավորում է այդ գույքի սկզբնական (ձեռքբերման) արժեքը եւ համախառն եկամտի մեջ ներառվում է ամբողջությամբ տվյալ (գույքի ավելցուկի դեպքում` ավելցուկի հայտնաբերման, իսկ տիրազուրկ գույքի դեպքում` իրավունքների ճանաչման) հաշվետու ժամանակաշրջանում.

իե) համատեղ գործունեության նպատակով միավորվող միջոցները (ստացողի մոտ), եթե համատեղ գործունեության մասով հարկերը հաշվարկելու եւ վճարելու պարտավորությունները ստանձնելու մասին հայտարարություն հարկային մարմին չի ներկայացվել:»,

2) 3-րդ մասը «ցպահանջ» բառից հետո լրացնել «դեբիտորական եւ» բառերը:

Հոդված 3. Օրենքի 8-րդ հոդվածի`

1) առաջին պարբերությունում «համատեղ գործունեության նպատակով միավորվող միջոցները» բառերը փոխարինել «ինչպես նաեւ համատեղ գործունեության նպատակով միավորվող միջոցները (ստացողի մոտ), եթե հարկային մարմին է ներկայացվել համատեղ գործունեության մասով հարկերը հաշվարկելու եւ վճարելու պարտավորությունները ստանձնելու մասին հայտարարություն» բառերով,

2) երկրորդ պարբերությունում «հիմնական միջոցների» բառերը փոխարինել «ակտիվների» բառով:

Հոդված 4. Ուժը կորցրած ճանաչել Օրենքի 10-րդ հոդվածի 2-րդ մասի «ժը» ենթակետը:

Հոդված 5. Օրենքի 11-րդ հոդվածի «դ» ենթակետում «հիմնական միջոցների» բառերը փոխարինել «ակտիվների» բառով:

Հոդված 6. Օրենքի 12-րդ հոդվածի`

1) վերնագիրը շարադրել հետեւյալ խմբագրությամբ.

«Հոդված 12. Մինչեւ 2014 թվականի հունվարի 1-ը ձեռք բերված (կառուցված, մշակված) ոչ ընթացիկ ակտիվների ամորտիզացիոն մասհանումները»,

2) 1-ին մասից հանել «գործունեության մեջ օգտագործվող եւ» բառերը եւ նույն մասում «մաշվածքի ենթակա» բառերից հետո լրացնել «սեփականության իրավունքով հարկատուին պատկանող կամ երկարաժամկետ ֆինանսական վարձակալությամբ (լիզինգով) վերցված» բառերը:

Հոդված 7. Օրենքը լրացնել հետեւյալ բովանդակությամբ նոր` 12.1-րդ հոդվածով.

«Հոդված 12.1. 2014 թվականի հունվարի 1-ից հետո ձեռք բերվող (կառուցվող, մշակվող) ոչ ընթացիկ ակտիվների ամորտիզացիոն մասհանումները

1.2014 թվականի հունվարի 1-ից հետո հարկվող շահույթը որոշելիս համախառն եկամուտը նվազեցվում է մաշվածքի ենթակա, սեփականության իրավունքով հարկատուին պատկանող կամ երկարաժամկետ ֆինանսական վարձակալությամբ (լիզինգով) վերցված ոչ ընթացիկ ակտիվների (այդ թվում` հիմնական միջոցների եւ ոչ նյութական ակտիվների) ամորտիզացիոն մասհանումների գումարի չափով` սույն հոդվածի 2-րդ, 3-րդ կամ 4-րդ մասերով սահմանված կարգով:

2.Հիմնական միջոցների ամորտիզացիոն մասհանումների գումարը հաշվարկվում է` ելնելով հիմնական միջոցների տվյալ խմբի համար ստորեւ սահմանված` ամորտիզացիոն տարեկան առավելագույն տոկոսադրույքից.
 
 
Հիմնական միջոցների խումբ  Ամորտիզացիոն տարեկան առավելագույն տոկոսադրույք

ա) հյուրանոցներ, պանսիոնատներ, հանգստյան տներ, առողջարաններ, կրթական եւ ուսումնական հաստատությունների շենքեր եւ շինություններ
 15
բ) այլ շենքեր եւ շինություններ, փոխանցող հարմարանքներ  7.5
գ) հոսքային գծեր եւ ռոբոտատեխնիկա  50
դ) հաշվողական եւ համակարգչային տեխնիկա  100
ե) այլ հիմնական միջոցներ (այդ թվում` բանող անասուններ, բազմամյա տնկիներ եւ հողերի բարելավմանն ուղղված կապիտալ ներդրումներ) 30

Աղետի գոտում գտնվող` սույն մասի «ա» եւ «բ» կետերում նշված հիմնական միջոցների խմբի ամորտիզացիոն տարեկան տոկոսադրույքը սահմանվում է 100 տոկոս: Սույն մասում նշված` աղետի գոտու տարածքը սահմանում է Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը:

Գյումրի քաղաքում գործունեություն իրականացնող կազմակերպությունների համար Գյումրի քաղաքում գտնվող` սույն մասի «ա», «բ» եւ «գ» կետերում նշված հիմնական միջոցների եւ Գյումրի քաղաքում տեղակայված` սույն մասի «ե» կետում նշված հիմնական միջոցների խմբի ամորտիզացիոն տարեկան տոկոսադրույքը սահմանվում է 100 տոկոս Գյումրի քաղաքում գտնվելու (տեղակայվելու) ժամանակաշրջանում: Եթե Գյումրի քաղաքում գտնվող (տեղակայված) հիմնական միջոցների խմբերի նկատմամբ կիրառվել է նշված ամորտիզացիոն տարեկան տոկոսադրույքը, եւ այդ հիմնական միջոցների խմբում ներառված հիմնական միջոցները տեղափոխվել են Գյումրի քաղաքից դուրս (առանց այլ անձանց օտարման), ապա հարկատուն պետք է վճարի արագացված ամորտիզացիայից օգտված լինելու հետեւանքով պակաս վճարված շահութահարկը եւ շահութահարկը (այդ թվում` կանխավճարները) ուշ վճարելու համար սահմանված տույժերը:

Եթե հաշվետու ժամանակաշրջանի վերջին օրվա ավարտին հիմնական միջոցների տվյալ խմբի հաշվեկշռային (մնացորդային) արժեքը չի գերազանցում 50 հազ. դրամը, ապա այդ հաշվետու ժամանակաշրջանի համար հիմնական միջոցների տվյալ խմբի ամորտիզացիոն տարեկան տոկոսադրույքը սահմանվում է 100 տոկոս:

3. Ոչ նյութական ակտիվների խմբի ամորտիզացիոն տարեկան տոկոսադրույքը որոշում է հարկատուն` ելնելով դրանց հնարավոր օգտագործման ժամկետներից: Վերջիններիս որոշման անհնարինության դեպքում ոչ նյութական ակտիվների խմբի ամորտիզացիոն տարեկան առավելագույն տոկոսադրույքը սահմանվում է տարեկան 20 տոկոս (բայց ոչ պակաս հարկատուի գործունեության ժամկետից ելնելով հաշվարկված` ամորտիզացիոն տարեկան տոկոսադրույքից, որը այդ ժամկետում բաշխվում է հավասարաչափ):

Հայաստանի Հանրապետության կառավարության սահմանած չափանիշների համաձայն, Հայաստանի Հանրապետության կառավարության լիազոր մարմնի կողմից որպես կոնցեսիայի պայմանագրեր որակված` ծառայությունների մատուցման կոնցեսիոն համաձայնությունների շրջանակներում կոնցեդենտից (շնորհատուից) հանրային ծառայությունների ենթակառուցվածքների (այդ թվում` կոնցեսիոների (օպերատորի) կողմից կոնցեդենտին պատկանող ենթակառուցվածքային ակտիվների, դրանց առանձին տարրերի վրա կատարված բարելավման արդյունքի կամ գնված կամ կառուցված ու սեփականության իրավունքով կոնցեդենտին հանձնված ենթակառուցվածքային ակտիվների (նյութական կամ ոչ նյութական), դրանց կազմում առանձին տարրերի) շահագործման իրավունքը կոնցեսիոների մոտ շահութահարկով հարկման նպատակով հաշվառվում է որպես ոչ նյութական ակտիվների առանձին խումբ, որի գծով ամորտիզացիոն մասհանումները, սույն օրենքով այլ բան նախատեսված չլինելու դեպքում, կատարվում են օրենքով սահմանված ընդհանուր կարգով:

4.Հարկվող շահույթը որոշելու նպատակով հարկատուն իր հայեցողությամբ կարող է ընտրել հիմնական միջոցների խմբի ամորտիզացիոն տարեկան այլ տոկոսադրույք, որը չի կարող գերազանցել հիմնական միջոցների տվյալ խմբի համար սույն հոդվածով սահմանված` ամորտիզացիոն տարեկան առավելագույն տոկոսադրույքը:

5.Ամորտիզացիոն մասհանումների տարեկան մեծությունը հաշվարկվում է ըստ ոչ ընթացիկ ակտիվների խմբերի` որպես տվյալ խմբի` հաշվետու ժամանակաշրջանի վերջին օրվա ավարտին հաշվեկշռային (մնացորդային) արժեքի եւ սույն հոդվածի 2-րդ, 3-րդ կամ 4-րդ մասերով ոչ ընթացիկ ակտիվների տվյալ խմբի համար սահմանված` ամորտիզացիոն տարեկան տոկոսադրույքի արտադրյալ: Տարվա ընթացքում ձեռք բերված ոչ ընթացիկ ակտիվի սկզբնական (ձեռք բերման) արժեքը գումարվում է ոչ ընթացիկ ակտիվների տվյալ խմբի հաշվեկշռային (մնացորդային) արժեքին, իսկ օտարված ոչ ընթացիկ ակտիվի (բացառությամբ օտարման տարվա ընթացքում ձեռք բերված ոչ ընթացիկ ակտիվի) հաշվեկշռային (մնացորդային) արժեքը հանվում է ոչ ընթացիկ ակտիվների տվյալ խմբի հաշվեկշռային (մնացորդային) արժեքից:

Սույն մասի կիրաության իմաստով, օտարված ոչ ընթացիկ ակտիվի (բացառությամբ օտարման տարվա ընթացքում ձեռք բերված ոչ ընթացիկ ակտիվի) հաշվեկշռային (մնացորդային) արժեքը որոշվում է ոչ ընթացիկ ակտիվի օտարման օրն ընդգրկող տարվա սկզբի դրությամբ ոչ ընթացիկ ակտիվների տվյալ խմբի հաշվեկշռային (մնացորդային) արժեքի եւ ոչ ընթացիկ ակտիվի օտարման օրն ընդգրկող տարվա սկզբի դրությամբ ոչ ընթացիկ ակտիվների տվյալ խմբի մեջ մտնող հիմնական միջոցների թվի հարաբերությամբ:»

Հոդված 8 . Օրենքի 13-րդ հոդվածը շարադրել հետեւյալ խմբագրությամբ.

«Հոդված 13. Մինչեւ 2014 թվականի հունվարի 1-ը ձեռք բերված (կառուցված, մշակված) ոչ ընթացիկ ակտիվների վրա կատարված ծախսերը եւ դրանց սպասարկման ծախսերը

1.Հարկվող շահույթը որոշելիս համախառն եկամուտը նվազեցվում է`

1) սեփականության իրավունքով հարկատուին պատկանող կամ վարձակալությամբ (այդ թվում` լիզինգով) կամ անհատուց օգտագործմամբ վերցված հիմնական միջոցների վրա կատարված ընթացիկ ծախսերի չափով.

2) սեփականության իրավունքով հարկատուին պատկանող կամ վարձակալությամբ (այդ թվում` լիզինգով) կամ անհատուց օգտագործմամբ վերցված հիմնական միջոցների վրա կատարված կապիտալ բնույթի ծախսերի չափով.

3) սեփականության իրավունքով հարկատուին պատկանող կամ վարձակալությամբ (այդ թվում` լիզինգով) կամ անհատուց օգտագործմամբ վերցված հիմնական միջոցների սպասարկման ծախսերի չափով:

2. Հիմնական միջոցի վրա կատարված կապիտալ բնույթի ծախսերն ավելացվում են այն հիմնական միջոցի հաշվեկշռային (մնացորդային) արժեքին, որի վրա այդ ծախսերը կատարվել են, եւ`

1) եթե այդ ծախսերը չեն գերազանցում հիմնական միջոցի` ընթացիկ տարվա հունվարի 1-ի դրությամբ հաշվեկշռային (մնացորդային) արժեքը, ապա ամորտիզացվում են սույն օրենքի 12 հոդվածով սահմանված կարգով,

2) եթե այդ ծախսերը գերազանցում են հիմնական միջոցի` ընթացիկ տարվա հունվարի 1-ի դրությամբ հաշվեկշռային (մնացորդային) արժեքը, ապա ամորտիզացվում են սույն օրենքի 12 հոդվածով սահմանված կարգով, բայց ոչ պակաս, քան հինգ տարվա ընթացքում: Եթե հիմնական միջոցի ամորտիզացիոն նվազագույն ժամկետը սահմանված է հինգ տարուց պակաս, ապա այդ հիմնական միջոցի վրա կատարված կապիտալ բնույթի ծախսերն ամորտիզացվում են այդ հիմնական միջոցի համար սահմանված ամորտիզացիոն նվազագույն ժամկետում:

3. Վարձակալությամբ (այդ թվում` լիզինգով) կամ անհատուց օգտագործմամբ վերցված հիմնական միջոցի վրա կատարված կապիտալ բնույթի ծախսերը վարձակալը (փոխառուն) ամորտիզացնում է սույն օրենքի 12-րդ հոդվածով սահմանված կարգով: Վարձակալական (անհատույց օգտագործման) պայմանագրի լուծման եւ փաստացի դադարեցման դեպքում չամորտիզացված մնացորդը չի նվազեցվում վարձակալի (փոխառուի) համախառն եկամտից:

4. Սույն օրենքի իմաստով` սեփականության իրավունքով հարկատուին պատկանող կամ վարձակալությամբ (այդ թվում` լիզինգով) կամ անհատուց օգտագործմամբ վերցված հիմնական միջոցների վրա կատարված ծախսերի տարբերակումն ըստ ընթացիկ, կապիտալ եւ սպասարկման ծախսերի կատարվում է Հայաստանի Հանրապետության կառավարության սահմանած հայտանիշների եւ (կամ) չափերի հիման վրա:»:

Հոդված 9 . Օրենքը լրացնել հետեւյալ բովանդակությամբ նոր` 13.1-րդ հոդվածով.

«Հոդված 13.1. 2014 թվականի հունվարի 1-ից հետո ձեռք բերված (կառուցված, մշակված) ոչ ընթացիկ ակտիվների վրա կատարված ծախսերը եւ դրանց սպասարկման ծախսերը

1. Հարկվող շահույթը որոշելիս համախառն եկամուտը նվազեցվում է`

1) սեփականության իրավունքով հարկատուին պատկանող կամ վարձակալությամբ (այդ թվում` լիզինգով) կամ անհատուց օգտագործմամբ վերցված հիմնական միջոցների վրա կատարված ընթացիկ ծախսերի չափով.

2) սեփականության իրավունքով հարկատուին պատկանող կամ վարձակալությամբ (այդ թվում` լիզինգով) կամ անհատուց օգտագործմամբ վերցված հիմնական միջոցների վրա կատարված կապիտալ բնույթի ծախսերի չափով.

3) սեփականության իրավունքով հարկատուին պատկանող կամ վարձակալությամբ (այդ թվում` լիզինգով) կամ անհատուց օգտագործմամբ վերցված հիմնական միջոցների սպասարկման ծախսերի չափով:

2. Հիմնական միջոցի վրա կատարված կապիտալ բնույթի ծախսերն ավելացվում են այն հիմնական միջոցի խմբի հաշվեկշռային (մնացորդային) արժեքին, որի վրա այդ ծախսերը կատարվել են, եւ`

1) եթե այդ ծախսերը չեն գերազանցում հիմնական միջոցի տվյալ խմբի` ընթացիկ տարվա հունվարի 1-ի դրությամբ հաշվեկշռային (մնացորդային) արժեքի եւ ընթացիկ տարվա հունվարի 1-ի դրությամբ տվյալ խմբում ներառված հիմնական միջոցների թվի հարաբերությանը, ապա ամորտիզացվում են սույն օրենքի 12.1-րդ հոդվածով սահմանված կարգով,

2) եթե այդ ծախսերը գերազանցում են հիմնական միջոցի տվյալ խմբի` ընթացիկ տարվա հունվարի 1-ի դրությամբ հաշվեկշռային (մնացորդային) արժեքի եւ ընթացիկ տարվա հունվարի 1-ի դրությամբ տվյալ խմբում ներառված հիմնական միջոցների թվի հարաբերությանը, ապա ամորտիզացվում են սույն օրենքի 12.1-րդ հոդվածով սահմանված կարգով, բայց ոչ ավելի, քան ամորտիզացիոն տարեկան 30 տոկոս տոկոսադրույքով: Եթե հիմնական միջոցի տվյալ խմբի ամորտիզացիոն տարեկան առավելագույն տոկոսադրույքը սահմանված է 30 տոկոսից ավել, ապա այդ հիմնական միջոցի վրա կատարված կապիտալ բնույթի ծախսերն ամորտիզացվում են հիմնական միջոցի տվյալ խմբի համար սահմանված` ամորտիզացիոն տարեկան առավելագույն տոկոսադրույքով:

3. Վարձակալված (այդ թվում՝ լիզինգով) կամ անհատույց օգտագործմամբ վերցված հիմնական միջոցի վրա կատարված կապիտալ բնույթի ծախսերը վարձակալը (փոխառուն) ամորտիզացնում է սույն օրենքի 12.1-րդ հոդվածով սահմանված կարգով: Վարձակալական (անհատույց օգտագործման) պայմանագրի լուծման եւ փաստացի դադարեցման դեպքում չամորտիզացված մնացորդը չի նվազեցվում վարձակալի (փոխառուի) համախառն եկամտից:

4. Սույն օրենքի իմաստով` սեփականության իրավունքով հարկատուին պատկանող կամ վարձակալությամբ (այդ թվում՝ լիզինգով) կամ անհատույց օգտագործմամբ վերցված հիմնական միջոցների վրա կատարված ծախսերի տարբերակումն ըստ ընթացիկ, կապիտալ եւ սպասարկման ծախսերի կատարվում է Հայաստանի Հանրապետության կառավարության սահմանած հայտանիշների եւ (կամ) չափերի հիման վրա:»:

Հոդված 10 . Օրենքի 16-րդ հոդվածի`

1) 1-ին մասը`

ա. «ա» ենթակետում «վճարները» բառից հետո լրացնել «, ինչպես նաեւ ձեռքբերված վառելիքի (բենզին, դիզելային վառելիք, հեղուկ եւ բնական գազ) համար Հայաստանի Հանրապետության կառավարության սահմանած կարգով որոշված չափերը գերազանցող ծախսերը» բառերը,

բ. լրացնել հետեւյալ բովանդակությամբ նոր` «ժե» եւ «ժզ» ենթակետերով.

«ժե) բանկ կամ վարկային կազմակերպություն չհամարվող սուբյեկտների կողմից վերցված (ներգրավված) վարկերի կամ փոխառությունների գումարների նկատմամբ հաշվարկվող տոկոսները, եթե դրանք անտոկոս տրամադրվում են այլ անձանց, կամ հարկատուի կողմից վարձակալությամբ վերցված ոչ ընթացիկ ակտիվների գծով հաշվարկվող վարձավճարները, եթե դրանք անհատույց օգտագործմամբ տրամադրվում են այլ անձանց.

ժզ) բանկ կամ վարկային կազմակերպություն չհամարվող սուբյեկտների կողմից վերցված (ներգրավված) վարկերի կամ փոխառությունների գումարների նկատմամբ հաշվարկվող տոկոսների այն մասը, որը գերազանցում է այդ միջոցների հաշվին այլ անձանց տրամադրված վարկերի կամ փոխառությունների գումարների նկատմամբ հաշվարկվող տոկոսներին, կամ հարկատուի կողմից վարձակալությամբ վերցված ոչ ընթացիկ ակտիվների գծով հաշվարկվող վարձավճարների այն մասը, որը գերազանցում է այդ ոչ ընթացիկ ակտիվներն այլ անձանց ենթավարձակալության տրամադրելու դիմաց ստացվող եկամուտներին:»,

2) 3-րդ մասը ուժը կորցրած ճանաչել:

Հոդված 11. Օրենքի 18-րդ հոդվածի 1-ին մասում «ներդրումային ընկերությունների եւ ապահովագրական ընկերությունների» բառերը փոխարինել «ապահովագրական ընկերությունների եւ արժեթղթերի շուկայի մասնագիտացված անձանց» բառերով:

Հոդված 12 . Օրենքի 19-րդ հոդվածի 1-ին մասի «գ» ենթակետում «Եկամտահարկի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 21 հոդվածի 1-ին մասի «ա» ենթակետի համաձայն հաշվարկված եւ վճարված եկամտահարկի» բառերը փոխարինել «Եկամտային հարկի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 10-րդ հոդվածի 7-րդ մասի համաձայն հաշվարկված եւ վճարված եկամտային հարկի» բառերով:

Հոդված 13. Ուժը կորցրած ճանաչել Օրենքի 20-րդ հոդվածը:

Հոդված 14. Օրենքի 24-րդ հոդվածը լրացնել հետեւյալ բովանդակությամբ նոր նախադասությամբ.

«Սույն հոդվածի դրույթները կիրառվում են նաեւ դատարանի որոշումների հիման վրա տիրազուրկ ճանաչված ակտիվի սեփականության իրավունքի ճանաչման դեպքերում:»:

Հոդված 15 . Օրենքի 30-րդ հոդվածի`

1) վերնագրում «ներդրումային ընկերությունների եւ ապահովագրական ընկերությունների» բառերը փոխարինել «ապահովագրական ընկերությունների եւ արժեթղթերի շուկայի մասնագիտացված անձանց» բառերով,

2)  «ա» ենթակետը շարադրել հետեւյալ խմբագրությամբ.

«ա) բանկերի, վարկային կազմակերպությունների, ապահովագրական ընկերությունների եւ արժեթղթերի շուկայի մասնագիտացված անձանց ակտիվների եւ (կամ) ինվեստիցիոն արժեթղթերի հնարավոր կորուստների պահուստներին ուղղված գումարների չափով` Հայաստանի Հանրապետության կառավարության լիազորած մարմնի եւ Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի համատեղ սահմանած կարգով.»:

Հոդված 16. Օրենքի 31-րդ հոդվածի`

1) «դ» ենթակետը ուժը կորցրած ճանաչել,

2) «ե» ենթակետում «վճարված» բառը փոխարինել «վճարվող» բառով,

3) «թ» ենթակետը շարադրել հետեւյալ խմբագրությամբ.

«թ) ապահովագրական ընկերությունների տեխնիկական պահուստների, տեխնիկական պահուստներում վերաապահովագրողի մասնաբաժնի գծով ճանաչված ծախսերի չափով:»:

Հոդված 17 . Օրենքի 32-րդ հոդվածի`

1) 3-րդ մասում՝

ա. «դրանց իրացման համապատասխան» բառերից հետո լրացնել «, բացառությամբ սույն մասի երկրորդ պարբերությամբ նախատեսված դեպքերի» բառերը,

բ. լրացնել հետեւյալ բովանդակությամբ նոր պարբերությամբ.

«Սույն մասի կիրառության իմաստով, 2014 թվականի հունվարի 1-ից հետո ձեռք բերված (կառուցված, մշակված) ոչ ընթացիկ ակտիվների (բացառությամբ օտարման տարվա ընթացքում ձեռք բերված ոչ ընթացիկ ակտիվի) մնացորդային արժեքը որոշվում է ոչ ընթացիկ ակտիվի օտարման օրն ընդգրկող տարվա սկզբի դրությամբ ոչ ընթացիկ ակտիվների տվյալ խմբի հաշվեկշռային (մնացորդային) արժեքի եւ ոչ ընթացիկ ակտիվի օտարման օրն ընդգրկող տարվա սկզբի դրությամբ ոչ ընթացիկ ակտիվների տվյալ խմբի մեջ մտնող հիմնական միջոցների թվի հարաբերությամբ, իսկ օտարման տարվա ընթացքում ձեռք բերված ոչ ընթացիկ ակտիվի մնացորդային արժեքը ընդունվում է տվյալ ոչ ընթացիկ ակտիվի սկզբնական (ձեռք բերման) արժեքին հավասար:»,

2) 5-րդ մասում «որին դրանք վերաբերում են» բառերից հետո լրացնել «, բացառությամբ օրենսդրությամբ նախատեսված այն դեպքերի, երբ դրանք ներառվում են ակտիվի սկզբնական (ձեռքբերման) արժեքի մեջ» բառերը:

Հոդված 18 . Օրենքի 34-րդ հոդվածը շարադրել հետեւյալ խմբագրությամբ.

«Հոդված 34. Շահութահարկին փոխարինող վճարները

Առանձին վճարողների, նրանց խմբերի, գործունեության տեսակների համար օրենքով կարող են սահմանվել շահութահարկին փոխարինող շրջանառության հարկեր, հաստատագրված վճարներ կամ արտոնագրային վճարներ:»:

Հոդված 19. Օրենքը լրացնել հետեւյալ բովանդակությամբ նոր` 39.3-րդ հոդվածով.

«Հոդված 39.3. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության հավանությանն արժանացած` գործարար ծրագրեր իրականացնող ռեզիդենտների

արտոնությունները

1. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության որոշմամբ հավանության արժանացած գործարար ծրագիր իրականացնող ռեզիդենտի (բացառությամբ առեւտրի կամ ֆինանսական ոլորտում գործունեություն իրականացնող ռեզիդենտի)` գործարար ծրագրի մեկնարկման ու դրան հաջորդող երկու հաշվետու տարիների շահութահարկի գումարը նվազեցվում է գործարար ծրագրի շրջանակներում ստեղծված նոր աշխատատեղերի մասով համապատասխան տարվա ընթացքում հաշվարկված լրացուցիչ աշխատավարձի եւ դրան հավասարեցված վճարումների 100 տոկոսի չափով, բայց ոչ ավելի, քան համապատասխան հաշվետու տարվա համար հաշվարկված փաստացի շահութահարկի գումարի 30 տոկոսը:

2. Գործարար ծրագրերի հավանության արժանացման, ինչպես նաեւ սույն հոդվածի 1-ին մասով սահմանված՝ լրացուցիչ աշխատավարձի հաշվարկման կարգը սահմանում է Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը:

Հոդված 20. Օրենքի 46-րդ հոդվածը շարադրել հետեւյալ խմբագրությամբ.

«Հոդված 46. Շահութահարկի հաշվարկների ներկայացումը

Շահութահարկ վճարողներն իրենց հաշվառման վայրի հարկային տեսչության մարմնին յուրաքանչյուր տարվա արդյունքներով` մինչեւ հաշվետու տարվան հաջորդող տարվա ապրիլի 15-ը, ներկայացնում են սահմանված կարգով հարկային մարմնի կողմից հաստատված շահութահարկի հաշվարկ:»:

Հոդված 21. Օրենքի 47-րդ հոդվածի`

1) 2-րդ մասի երկրորդ պարբերությունում «5-րդ եւ 6-րդ կետերով» բառերը փոխարինել «5-րդ կետով» բառերով, իսկ «պարզեցված հարկի եւ (կամ) հաստատագրված վճարի» բառերը` «շրջանառության հարկի, հաստատագրված վճարի եւ (կամ) արտոնագրային վճարի» բառերով,

2) 3-րդ եւ 6-րդ մասերը ուժը կորցրած ճանաչել,

3) 4-րդ մասը շարադրել հետեւյալ խմբագրությամբ.

«4. Այն հարկատուն, որը հարկային մարմնին ներկայացրել է գործունեություն չիրականացնելու (գործունեությունը դադարեցնելու) մասին հայտարարություն, կարող է նշյալ հայտարարությունը ներկայացնելուց հետո շահութահարկի կանխավճարներ չկատարել:»:

Հոդված 22. Օրենքի 471-րդ հոդվածը ուժը կորցրած ճանաչել:

Հոդված 23 . Օրենքի 51-րդ հոդվածի առաջին պարբերությունը շարադրել հետեւյալ խմբագրությամբ.

«Նախորդ հաշվետու ժամանակաշրջանների համար ներկայացված շահութահարկի հաշվարկներում հարկատուի կողմից սխալներ հայտնաբերվելու դեպքում հարկատուն կարող է հարկային տեսչության մարմիններին օրենքով սահմանված դեպքերում ներկայացնել ճշտված հաշվարկ, որի հիման վրա օրենքով սահմանված կարգով կատարվում է այդ ժամանակաշրջանների համար հարկային պարտավորությունների վերահաշվարկ:»:

Հոդված 24. Օրենքի 53-րդ հոդվածի 1-ին մասի «գ» ենթակետը շարադրել հետեւյալ խմբագրությամբ.

«գ) ոչ ռեզիդենտի` ռեզիդենտից կամ այլ ոչ ռեզիդենտի Հայաստանի Հանրապետությունում հաշվառված առանձնացված ստորաբաժանումից ստացած այլ եկամուտները:»:

Հոդված 25 . Օրենքի 57-րդ հոդվածի 1-ին մասի աղյուսակը`

1) երրորդ տողում «ինչպես նաեւ այլ հայաստանյան աղբյուրներից ստացված եկամուտներ» բառերից հետո լրացնել «, բացառությամբ ոչ ռեզիդենտ կազմակերպությունների կողմից մատուցվող այլ ծառայությունների դիմաց ստացված եկամուտների» բառերը,

2) լրացնել հետեւյալ բովանդակությամբ նոր տողով.
«ոչ ռեզիդենտ կազմակերպությունների կողմից մատուցվող այլ ծառայությունների դիմաց ստացված եկամուտներ».              20

Հոդված 26. Օրենքի 64-րդ հոդվածում «վճարվող» բառից հետո լրացնել «(ներառյալ` կանխիկ կամ անկանխիկ փողային վճարման, այլ գույքով, դեբիտորական եւ կրեդիտորական պարտքերի հաշվանցման, պարտքերի վերաձեւակերպման կամ պարտքերի նորացման, ինչպես նաեւ հայաստանյան աղբյուրներից ստացման ենթակա եկամուտների մասով հարկային գործակալի նկատմամբ ոչ ռեզիդենտի կողմից հարկային գործակալ չհանդիսացող անձին պահանջի իրավունքի զիջման դեպքերում)» բառերը:

Հոդված 27 . Օրենքի 69-րդ հոդվածի`

1) երկրորդ պարբերությունը ուժը կորցրած ճանաչել,

2) երրորդ պարբերության երկրորդ նախադասությունը շարադրել հետեւյալ խմբագրությամբ.

«Ռեզիդենտները նշված տուգանքը պետական բյուջե են վճարում հարկային մարմնի կողմից համապատասխան ակտ ներկայացվելուց հետո` 10-օրյա ժամկետում:»:

Հոդված 28. Օրենքի 71-րդ հոդվածը շարադրել հետեւյալ խմբագրությամբ.

«Հոդված 71. Օրենքի կիրառման վերաբերյալ գերատեսչական նորմատիվ ակտերը

Սույն օրենքի կիրառման վերաբերյալ գերատեսչական նորմատիվ ակտերն ընդունում է Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր պետական եկամուտների կոմիտեն` համաձայնեցնելով Հայաստանի Հանրապետության ֆինանսների նախարարության հետ»:

Հոդված 29. Օրենքի 72-րդ հոդվածի 3-րդ մասը ուժը կորցրած ճանաչել:

Հոդված 30 . Սույն օրենքն ուժի մեջ մտնելը

1. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում 2013 թվականի հունվարի 1-ից, բացառությամբ սույն օրենքի 21-րդ եւ 22-րդ հոդվածների, որոնք ուժի մեջ են մտնում 2014 թվականի հունվարի 1-ից:

2. Սույն օրենքի 1-ին հոդվածի 1-ին կետի դրույթները վերաբերում են նաեւ 2012 թվականի համար ներկայացվող շահութահարկի հաշվարկներին:

3. Սույն օրենքի 21-րդ հոդվածի 3-րդ կետը կիրառվում է նաեւ այն դեպքերում, երբ գործունեություն չիրականացնելու (գործունեությունը դադարեցնելու) մասին հայտարարությունը հարկային մարմին է ներկայացվել մինչեւ 2014 թվականի հունվարի 1-ը:

Մինչեւ 2014 թվականի հունվարի 1-ը ընկած հաշվետու ժամանակաշրջաններին վերաբերող` վճարված եւ փաստացի շահութահարկից չհաշվանցված նվազագույն շահութահարկի գումարները հաշվանցվում են 2014 թվականից սկսած հաշվետու ժամանակաշրջաններին վերաբերող ռեզիդենտի փաստացի շահութահարկի գումարներից մինչեւ 2014 թվականի հունվարի 1-ը գործող օրենքով սահմանված կարգով:

Հիմնավորում

«Շրջանառության հարկի մասին», «Հարկերի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին», «Շահութահարկի մասին»  Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին», «Եկամտային հարկի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին», «Ավելացված արժեքի հարկի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին», «Հսկիչ-դրամարկղային մեքենաների կիրառման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացումներ կատարելու մասին», «Հայաստանի Հանրապետությունում ստուգումների կազմակերպման եւ անցկացման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի նախագծերի փաթեթի վերաբերյալ

1. Իրավական ակտերի անհրաժեշտությունը (նպատակը) . Նախագծերի փաթեթի ներկայացումը հիմնականում պայմանավորված է տարեկան կտրվածքով մինչեւ 58.35 մլն. դրամ շրջանառություն ունեցող տնտեսավարող սուբյեկտների համար շրջանառության հարկի համակարգի ներդրման, գործարար միջավայրի բարելավման, ստուգումների կազմակերպման եւ անցկացման առավել արդյունավետ ընթացակարգերի ու մեխանիզմների սահմանման, հարկային օրենսդրության եւ հարկային հարաբերություններ կարգավորող այլ օրենքների կիրառության ընթացքում առաջացած որոշակի խնդիրների վերացման, ինչպես նաեւ նշյալ օրենքով չկարգավորված որոշակի հարաբերությունների կարգավորման անհրաժեշտությամբ:

2. Կարգավորման հարաբերությունների ներկա վիճակը եւ առկա խնդիրները.

Գործող օրենսդրության համաձայն`

1) տարեկան կտրվածքով մինչեւ 58.35 միլիոն դրամ շրջանառություն ունեցող տնտեսավարող սուբյեկտները ԱԱՀ վճարողներ չեն համարվում եւ վճարում են շահութահարկ կամ եկամտահարկ: Խնդիրը կայանում է նրանում, որ շահութահարկի կամ եկամտահարկի վճարումը ենթադրում է, որ նշյալ տնտեսավարող սուբյեկտները պարտավոր են վարել եկամուտների ու ծախսերի բարդ ու աշխատատար հարկային հաշվառում, ինչը փոքր եւ միջին տնտեսավարող սուբյեկտների համար բավական դժվար լուծելի խնդիր է,

2) կարգավորված չեն առանց իրավաբանական անձ ձեւավորելու համատեղ գործունեություն իրականացնելու դեպքում հարկային պարտավորությունների հաշվարկման, հաշվետվությունների ներկայացման, հարկային պարտավորությունների կատարման, ինչպես նաեւ հարկային հաշիվների դուրսգրման հետ կապված հարաբերությունները,

3) հարկ վճարողի կողմից առաքվող կամ տեղափոխվող ապրանքներն ուղեկցող փաստաթղթերի էլեկտրոնային եղանակով դուրս գրման հնարավորություն նախատեսված չէ,

4) հարկ վճարողների կողմից իրացվող ապրանքների շրջանառության ծավալների նկատմամբ հսկողություն իրականացնելու համար սահմանված գործիքները հարկային մարմնին հնարավորություն չեն տալիս իրականացնել լիարժեք հսկողություն հարկ վճարողների  կողմից իրացվող ապրանքների շրջանառության ծավալների նկատմամբ,

5) անփաստաթուղթ ապրանքների կամ չգրանցված ուղեկցող փաստաթղթերով ապրանքների նկատմամբ արգելանք կիրառելու ընթացակարգեր նախատեսված չեն,

6) ընդերքօգտագործողների մոտ հարկային մարմնի կողմից ստուգումներ իրականացնելու սահմանափակումները արդյունավետ հարկային հսկողություն իրականացնելու հնարավորություն չեն ընձեռում,

7) գործարար ծրագրեր իրականացնող եւ նոր աշխատատեղեր ստեղծող ռեզիդենտների համար հարկային խթաններ նախատեսված չեն,

8) հարկ վճարողները, օրենքով սահմանված կարգով, վճարում են շահութահարկի նվազագույն գումարներ, անգամ այն դեպքում, երբ գործում են ցածր շահութաբերությամբ կամ վնասով,

9) սահմանված է հիմնական միջոցների ամորտիզացիայի գծային մեթոդը, որը ենթադրում է հիմնական միջոցների առանձին միավորների գծով աշխատատար հարկային հաշվառման իրականացում եւ միաժամանակ, չի խրախուսում հիմնական միջոցների մեջ ներդրումների կատարումը,

10) շահութահարկի գծով ճշտված հաշվարկների ներկայացման հնարավորությունները խիստ սահմանափակ են,

11) ոչ ռեզիդենտ կազմակերպությունների կողմից ռեզիդենտ կազմակերպություններին մատուցվող ծառայությունների դիմաց վճարվող եկամուտների հարկման դրույքաչափերը որոշ դեպքերում հարկային պլանավորման ու դրանով իսկ` հարկումից խուսափելու հնարավորություններ են ընձեռում,

12) ավելացված արժեքի հարկ վճարողների կամ ավելացված արժեքի հարկի վճարման պարտավորություն կրող անձանց շրջանակը, որոշ դեպքերում, տարընկալումների տեղիք է տալիս,

13) անհատ ձեռնարկատեր չհանդիսացող ֆիզիկական անձանց կողմից կազմակերպությունների կանոնադրական կապիտալում գույքային ներդրումների կատարումը, առանց որեւէ սահմանափակման եւ նախապայմանի, ավելացված արժեքի հարկից ազատելը ստեղծում է հարկումից խուսափելու հնարավորություններ,

14) արտահանման գործարքների ժամանակ պահանջվում է այնպիսի փաստաթղթերի ներկայացում, որոնց վերաբերյալ համապատասխան տեղեկատվությունն առկա է հարկային մարմնի տեղեկատվական համակարգում (արտահանման հայտարարագրեր, «բեռը ստացված է» նշումով մաքսային հայտարարագրի առկայության վերաբերյալ տեղեկանք),

15) առանց հարկային հաշիվների իրացումներ կատարելու դեպքում հարկվող շրջանառությունը 20 տոկոսով ավելացնելու համակարգը խնդիրներ է ստեղծում ինչպես հարկ վճարողների, այնպես էլ հարկային մարմնի համար,

16) ավելացված արժեքի հարկով հարկվող շրջանառությունը պակաս ցույց տալու կամ օրենքով սահմանված չափից ավել հաշվանցումներ կատարելու համար նախատեսված` պատասխանատվության կիրառման համակարգն արդարացի չէ, քանի որ տուգանքի չափը որեւէ կերպ չի կապվում պակաս վճարված կամ չվճարված հարկի գումարի հետ,

3. Առկա խնդիրների առաջարկվող լուծումները . Նախագծերի փաթեթով նախատեսվում է`

1) տարեկան կտրվածքով մինչեւ 58.35 մլն. դրամ շրջանառություն ունեցող տնտեսավարող սուբյեկտների համար ներդնել շրջանառության հարկի համակարգ, որի կիրառությունը ենթադրում է, որ հարկային պարտավորությունը հաշվարկվելու է պարզ հարկային հաշվառմամբ` շրջանառության նկատմամբ որոշակի տոկոսներով:

2) շրջանառության հարկ վճարողների հարկային բեռը թեթեւացնելու ու հարկային հաշվառումը պարզեցնելու նպատակով սահմանել, որ շրջանառության հարկ վճարողները՝
 


3)  առանց նոր իրավաբանական անձ կազմավորելու, համատեղ գործունեության մասով հարկ վճարողներին հարկերի հաշվարկման եւ վճարման հնարավորության ընձեռում,

4) 2014 թվականի հունվարի 1-ից էլեկտրոնային եղանակով հարկային հաշիվ չհամարվող այլ հաշվարկային փաստաթղթերի դուրս գրման հնարավորությունների ստեղծում եւ այդ հաշվարկային փաստաթղթերով իրականացվող առաքումների եւ տեղափոխումների մասով գրանցման գրքերում գրանցումներ կատարելու պահանջի վերացում,

5) խոշոր հարկ վճարողների մոտ (հաշվետու տարվա որեւէ ամսում իրացումից հասույթի կամ ներմուծված ապրանքների մաքսային արժեքի 100 մլն. դրամի շեմը գերազանցած հարկ վճարողներ) ստուգումների եւ չափագրումների ընթացքում, ինչպես նաեւ ավելացված արժեքի հարկ վճարողների մոտ ստուգումների ընթացքում հայտնաբերվող արտադրանքի, ապրանքների պակասորդի` Հայաստանի Հանրապետության կառավարության կողմից սահմանած կարգով հայտնաբերման եւ տուգանքի կիրառության համակարգի ներդրում: Մասնավորապես, նախատեսվում է, որ խոշոր հարկ վճարողների մոտ նշյալ տուգանքները կիրառվելու են չափագրումների արդյունքների հիման վրա անցկացվող ստուգման շրջանակներում, որոնցից առաջինը կարող է կատարվել հարկային մարմնի ղեկավարի հանձնարարականով, իսկ մեկ տարվա ընթացքում երկրորդ եւ երրորդ ստուգումները կարող են իրականացվել Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի գրավոր թույլտվությամբ: Միաժամանակ, նախագծով առաջարկվում է սահմանել, որ արտադրանքի, ապրանքների պակասորդի նկատմամբ տուգանքի կիրառության նպատակով կատարվող ստուգումների թիվը մեկ տարվա ընթացքում չի կարող գերազանցել երեքը,

6) հարկ վճարողի նկատմամբ իրականացվող հարկային հսկողության համար անհրաժեշտ՝ ռուսերեն եւ անգլերեն լեզուներից տարբերվող լեզուներով կազմված փաստաթղթերի` հայերեն թարգմանված տարբերակները ներկայացնելու պահանջի սահմանում,

7) անփաստաթուղթ ապրանքներ հայտնաբերելու դեպքերում չփաստաթղթավորված ապրանքների արգելադրման հնարավորությունների ստեղծում, քանի դեռ պարտավորություններն ամբողջությամբ մարված չեն,

8) ընդերքօգտագործողների մոտ հարկային մարմնի կողմից ստուգումներ իրականացնելու հնարավորությունների ընդլայնում,

9) Հայաստանի Հանրապետության կառավարության որոշմամբ հավանության արժանացած գործարար ծրագիր իրականացնող ռեզիդենտներին (բացառությամբ առեւտրի կամ ֆինանսական ոլորտում գործունեություն իրականացնող ռեզիդենտների) հնարավորության ընձեռում` գործարար ծրագրի մեկնարկման ու դրան հաջորդող երկու հաշվետու տարիների շահութահարկի գումարը նվազեցնելու գործարար ծրագրի շրջանակներում համապատասխան տարվա ընթացքում ստեղծված նոր աշխատատեղերի մասով հաշվարկված լրացուցիչ աշխատավարձի եւ դրան հավասարեցված վճարումների 100 տոկոսի չափով, բայց ոչ ավելի, քան համապատասխան հաշվետու տարվա համար հաշվարկված փաստացի շահութահարկի գումարի 30 տոկոսը,

10) 2014 թվականի հունվարի 1-ից նվազագույն շահութահարկի համակարգի վերացում` զուգահեռաբար կատարելագործելով շահութահարկի գծով կանխավճարների համակարգը այնպես, որ կանխավճարներ չկատարվեն միայն այն դեպքում, երբ հարկային մարմնին ներկայացվում է գործունեությունը դադարեցնելու մասին դիմում (գործող օրենսդրությամբ սահմանված է, որ նոր հիմնադրված հարկատուն, կամ այն հարկատուն, որը նախորդ տարում հարկվող շահույթ չի ունեցել, կամ որի նախորդ տարվա շահութահարկի գումարը չի գերազանցել 500 հազար դրամը, կամ որը նախորդ տարում ԱԱՀ վճարող չի համարվել, կարող է շահութահարկի կանխավճարներ չկատարել: Բացի այդ, գործող օրենսդրությամբ սահմանված են կանխավճարների չափերը ինքնուրույն որոշելու հնարավորություններ, այն դեպքերի համար, երբ նախատեսվում է, որ ընթացիկ տարվա հարկվող շահույթը նախորդ տարվա համեմատությամբ պակաս է լինելու),

11) 2014 թվականի հունվարի 1-ից ամորտիզացիոն մասհանումների կատարման խմբավորված (փուլինգային) համակարգի ներդրում,

12) բոլոր ծառայությունների դիմաց հայաստանյան աղբյուրներից ոչ ռեզիդենտի ստացված եկամուտների հարկում հարկային գործակալների կողմից` 20 տոկոս դրույքաչափով,

13) շահութահարկի գծով ճշտված հաշվարկների ներկայացման համակարգի համապատասխանեցում այլ հարկատեսակների մասով կիրառվող համակարգերին,

14) ավելացված արժեքի հարկ վճարողների կամ ավելացված արժեքի հարկի վճարման պարտավորություն կրող անձանց շրջանակի հստակեցում,

15) անհատ ձեռնարկատեր չհանդիսացող ֆիզիկական անձանց կողմից կազմակերպությունների կանոնադրական կապիտալում կատարվող ներդրումների` ավելացված արժեքի հարկից ազատում միայն այն դեպքում, եթե՝

16) արտահանման գործարքների ժամանակ պահանջվող փաստաթղթերի ցանկի կրճատում,

17) առանց հարկային հաշիվների իրացումներ կատարելու դեպքում հարկվող շրջանառությունը 20 տոկոսով ավելացնելու համակարգի վերացում,

18)  ավելացված արժեքի հարկով հարկվող շրջանառությունը պակաս ցույց տալու կամ օրենքով սահմանված չափից ավել հաշվանցումներ կատարելու համար նախատեսված` պատասխանատվության կիրառման համակարգի վերանայում` տուգանքների չափերը կապելով պակաս վճարված կամ չվճարված հարկի գումարի հետ:

4.Տվյալ բնագավառում իրականացվող քաղաքականությունը . Հայաստանի Հանրապետության կառավարության կողմից իրականացվող քաղաքականությունն ուղղված է փոքր եւ միջին ձեռնարկատիրության սուբյեկտների համար գործունեության նպաստավոր պայմանների ձեւավորմանը, գործարար միջավայրի բարելավմանը, հարկային հարաբերություններ կարգավորող օրենսդրության հստակեցմանը, պարզեցմանը, տարընկալումների վերացմանը, արդյունավետ հարկային հսկողություն իրականացնելու հնարավորությունների ձեւավորմանը, հարկումից խուսափելու հնարավորությունների սահմանափակմանը:

5.Կարգավորման առարկան . Նախագծերի փաթեթի կարգավորման առարկան հարկային օրենսդրությունը եւ հարկային հարաբերություններ կարգավորող այլ օրենքներն են:

6. Նախագծերի փաթեթի մշակման գործընթացում ներգրավված ինստիտուտները եւ անձինք . Նախագծերի փաթեթը մշակվել է Հայաստանի Հանրապետության ֆինանսների նախարարության եւ Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր պետական եկամուտների կոմիտեի կողմից:

7. Իրավական ակտերի կիրառման դեպքում ակնկալվող արդյունքը. Նախագծերի փաթեթի ընդունման արդյունքում ակնկալվում է փոքր եւ միջին ձեռնարկատիրության սուբյեկտների համար ձեւավորել գործունեության նպաստավոր պայմաններ, բարելավել գործարար միջավայրը, հստակեցնել, պարզեցնել հարկային հարաբերություններ կարգավորող օրենսդրությունը վերացնել տարընկալումները, ձեւավորել արդյունավետ հարկային հսկողություն իրականացնելու հնարավորություններ, սահմանափակել հարկումից խուսափելու հնարավորությունները: