Armenian ARMSCII Armenian
ՆԱԽԱԳԻԾ
Կ-153-22.11.2012-ԳԿ-010/0

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՕՐԵՆՔԸ

«ԳԻՏԱԿԱՆ ԵՎ ԳԻՏԱՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Հոդված 1 . «Գիտական եւ գիտատեխնիկական գործունեության մասին» Հայաստանի Հանրապետության 2000 թվականի դեկտեմբերի 5-ի ՀՕ-119 օրենքի 16-րդ հոդվածը շարադրել նոր խմբագրությամբ.

«Հոդված 16. Գիտական կադրերի պատրաստումը: Գիտական աստիճանները եւ գիտական կոչումները

1.Գիտական կադրերի պատրաստման հիմնական ձեւերն են` ասպիրանտուրա,  դոկտորանտուրա եւ հայցորդների համակարգ: Ասպիրանտուրայում եւ դոկտորանտուրայում, ինչպես նաեւ հայցորդների ուսուցման կարգը սահմանում է կառավարությունը:

2.Հայաստանի Հանրապետությունում սահմանվում են գիտության դոկտորի եւ գիտության թեկնածուի գիտական աստիճաններ, պրոֆեսորի եւ դոցենտի գիտական կոչումներ:

3.Գիտական աստիճանները շնորհում են գիտական կազմակերպություններին կամ բարձրագույն ուսումնական հաստատություններին առընթեր մասնագիտական խորհուրդները: Գիտական աստիճանների շնորհման որոշումները հաստատում եւ համապատասխան վկայագրերով ամրագրում է Հայաստանի Հանրապետության կրթության եւ գիտության նախարարության աշխատակազմի «Հայաստանի Հանրապետության բարձրագույն որակավորման հանձնաժողով » գործակալությունը` հիմք ընդունելով որակավորման գործի ուսումնասիրությունը:

Գիտական աստիճանաշնորհման  կանոնակարգը, ինչպես նաեւ վկայագրերի նմուշները  հաստատում է կառավարությունը:

4.Գիտական կոչումները շնորհում են գիտական կազմակերպությունների  եւ բարձրագույն ուսումնական հաստատությունների գիտական խորհուրդները: Գիտական կոչումների շնորհման որոշումները հաստատում եւ համապատասխան դիպլոմներով ամրագրում է Հայաստանի Հանրապետության կրթության եւ գիտության նախարարության աշխատակազմի «Հայաստանի Հանրապետության բարձրագույն որակավորման հանձնաժողով» գործակալությունը` հիմք ընդունելով որակավորման գործի ուսումնասիրությունը:

Գիտական կոչումների շնորհման  կանոնակարգը, ինչպես նաեւ դիպլոմների նմուշները  հաստատում է Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը:

5.Գիտական աստիճանի կարող են հավակնել այն անձինք, ովքեր գիտության տվյալ բնագավառում ունեն որոշակի գիտական ավանդ եւ բավարարում են Հայաստանի Հանրապետության կառավարության սահմանած գիտական աստիճանաշնորհման պահանջներին:

Գիտական կոչման կարող են հավակնել այն անձինք, ովքեր զբաղվում են գիտամանկավարժական գործունեությամբ եւ բավարարում են Հայաստանի Հանրապետության կառավարության սահմանած գիտական կոչումների շնորհման պահանջներին:

6.Գիտական աստիճանները եւ (կամ) կոչումները, որոնք շնորհվել են նախկին ԽՍՀՄ-ի եւ ՌԴ-ի կողմից մինչեւ 1994 թվականը, պահպանում են իրենց իրավաբանական ուժը եւ հավասարեցվում են դրանից հետո շնորհված գիտական աստիճաններին եւ (կամ) կոչումներին:»:

Հոդված 2 . Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը հաջորդող օրվանից:
 

  ՀԻՄՆԱՎՈՐՈՒՄ

«Գիտական եւ գիտատեխնիկական գործունեության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին ՀՀ օրենքի նախագծի

1.Անհրաժեշտությունը

«Գիտական եւ գիտատեխնիկական գործունեության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին» ՀՀ օրենքի ընդունումը բխում է ոլորտում առկա խնդիրներից:

2. Ընթացիկ իրավիճակը եւ տվյալ բնագավառում իրականացվող քաղաքականությունը

«Գիտական եւ գիտատեխնիկական գործունեության մասին» ՀՀ օրենքի (այսուհետ` օրենք) 16-րդ հոդվածի շարադրանքը խրթին է, պարունակում է  կրկնություններ, հասկացություններ, որոնք չեն բխում ոլորտը կարգավորող օրենքների էությունից եւ բովանդակությունից, ժամանակակից մոտեցումներից:

3. Կարգավորման նպատակը եւ բնույթը

Օրենքի 1-ին մասում, որպես գիտական կադրերի պատրաստման  ձեւ, նշված է օրդինատուրան: Համաձայն «Բարձրագույն եւ հետբուհական մասնագիտական կրթության մասին» ՀՀ օրենքի 8-րդ հոդվածի 4-րդ մասի` Հայաստանի Հանրապետությունում բարձրագույն մասնագիտական կրթությունն իրականացվում է բարձրագույն մասնագիտական հիմնական կրթական ծրագրերով` բակալավրի եւ մագիստրոսի (կլինիկական օրդինատորի):

Օրենքի 4-րդ եւ 5-րդ մասերում «որպես կանոն» արտահայտությունը տարաբնույթ ընկալումների տեղիք են տալիս, եւ  սահմանափակում է անձանց շրջանակը, ում կարող է շնորհվել գիտական կոչում: Հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ կոչումներ տրվում են տարիների վաստակի, գիտության ոլորտում ներդրած ավանդի եւ գիտամանկավարժական գործունեության  համար` օրենքի գործող 16-րդ հոդվածի փոփոխությունը կընձեռի հնարավորություն կառավարության սահմանած կարգով եւ չափանիշների հիման վրա գիտական կոչումներ շնորհել գիտության, բարձրագույն եւ հետբուհական մասնագիտական կրթության ոլորտի վաստակաշատ աշխատողներին:

5. Նախագծի մշակման գործընթացում ներգրավված ինստիտուտները եւ անձինք

ՀՀ Բարձրագույն որակավորման հանձնաժողով, ՀՀ Կրթության եւ գիտության նախարարություն, ներգրավվել են նաեւ աշխատանքային խմբեր բուհերից եւ գիտական կազմակերպություններից:

6. Ակնկալվող արդյունքը

Գիտամանկավարժական կադրերին պրոֆեսորի եւ դոցենտի գիտական կոչումներ շնորհելու նոր կարգի եւ նոր չափանիշների  հաստատումն է: