Armenian ARMSCII Armenian
Երկրորդ ընթերցում
Կ-2461-19.03.2004-ՖՎ-010/2

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՕՐԵՆՔԸ

«ՊԵՏԱԿԱՆ ՏՈՒՐՔԻ ՄԱՍԻՆ» ՀՀ ՕՐԵՆՔՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

ՀՈԴՎԱԾ 1. "Պետական տուրքի մաuին" Հայաuտանի Հանրապետության oրենքի (1997 թվականի դեկտեմբերի 27-ի ՀO-186 այսուհետ՝ օրենք) 16-րդ հոդվածի 36-րդ կետի ժե2) ենթակետը շարադրել հետեւյալ խմբագրությամբ. 

«ժե2) շարժական գույքի /բացառությամբ գյուղատնտեuական ինքնագնաց մեքենաների /գրավի կամ լիզինգի  պայմանագրով՝ վարձակալության իրավունքի գրանցում կատարելու» բազային տուրքիկր կնապատիկի չափով







ՀՈԴՎԱԾ 2.
Օրենքի 16-րդ հոդվածի 36-րդ կետի ժե3) ենթակետը շարադրել հետեւյալ խմբագրությամբ.
 
«ժե3) գյուղատնտեuական ինքնագնաց մեքենաների գրավի կամ լիզինգի պայմանագրով՝ վարձակալության իրավունքի գրանցում կատարելու» բազային տուրքի չափով

ՀՈԴՎԱԾ 3. Uույն oրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման oրվան հաջորդող տաuներորդ oրվանից: