Armenian ARMSCII Armenian
Առաջին ընթերցում
Կ-240-15.03.2004-ՖՎ-010/1

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՕՐԵՆՔԸ

«ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԵՎ ԱՆՀԱՏ ՁԵՌՆԱՐԿԱՏԵՐԵՐԻ ԿՈՂՄԻՑ ՆԵՐՄՈՒԾՎՈՂ ՄԱՔՍԱՏՈՒՐՔԻ 0 ՏՈԿՈՍ ԴՐՈՒՅՔԱՉԱՓ ՈՒՆԵՑՈՂ ԵՎ ԱԿՑԻԱԶԱՅԻՆ ՀԱՐԿՈՎ ՀԱՐԿՄԱՆ ՈՉ ԵՆԹԱԿԱ ԱՅՆ ԱՊՐԱՆՔՆԵՐԻ ՑԱՆԿԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ, ՈՐՈՆՑԻՑ ԱՎԵԼԱՑՎԱԾ ԱՐԺԵՔԻ ՀԱՐԿԸ ՄԱՔՍԱՅԻՆ ՄԱՐՄԻՆՆԵՐԻ ԿՈՂՄԻՑ ՉԻ ՀԱՇՎԱՐԿՎՈՒՄ ԵՎ ԳԱՆՁՎՈՒՄ» ՀՀ ՕՐԵՆՔՈՒՄ ԼՐԱՑՈՒՄ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

ՀՈԴՎԱԾ 1.

«Կազմակաերպությունների եւ անհատ ձեռնարկությունների կողմից ներմուժվող՝ մաքսատուրքի 0 տոկոս դրաույքաչափ ունեցող եւ ակցիզային հարկով հարկման ոչ ենթակա այն ապրանքների ցանկը հաստատելու մասին, որոնցից ավելացված արժեքի հարկըմաքսային մարմինների կողմից չի հաշվարկվումեւ գանձվում» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի (4 հուլիսի 2001թ., ՀՕ-195) 1-ին հոդվածի 2-րդ պարբերությունում կատարել լրացում.

«100300100» բառից հետո ավելացնել «8702» ծածկագիրը:

ՀՈԴՎԱԾ 2.

1. Օրենքով հատատված ցանկում կատարել լրացում.
 
Ծածկագիրն ըստ ԱՏԳԱԱ-Ի
Ապրանքների համառոտ անվանումը
8702
Ավտոմեքենաներ՝ նախատեսված 18 եւ ավելի 
մարդ, ներառյալ՝ վարորդը, տեղափոխելու համար

ՀՈԴՎԱԾ 3. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը հաջորդող տասներորդ օրվանից: