Armenian ARMSCII Armenian
Առաջին ընթերցում
Կ-055-24.08.2012-ՊԻ-010/1

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՕՐԵՆՔԸ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՔՐԵԱԿԱՆ ՕՐԵՆՍԳՐՔՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ԼՐԱՑՈՒՄ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Հոդված 1. Հայաստանի Հանրապետության 2003 թվականի ապրիլի 18-ի քրեական օրենսգրքի /այսուհետ` օրենսգիրք/ «Թմրամիջոցների եւ հոգեմետ (հոգեներգործուն) նյութերի արգելված` թմրանյութեր, հոգեմետ (հոգեներգործուն), խիստ ներգործող կամ թունազգալի, խոշոր եւ առանձնապես խոշոր չափերը» թիվ 1 հավելվածը շարադրել նոր խմբագրությամբ` համաձայն թիվ 1 հավելվածի :

Հոդված 2. Օրենսգիրքը լրացնել «Մշակումն վոր նյութեր պարունակող բույսերի խոշոր եւ առանձնապես խոշոր չափերը» թիվ 5 հավելվածով` համաձայն թիվ 2 հավելվածի :

Հոդված 3. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը հաջորդող օրվանից երկու ամիս հետո:


Հավելված թիվ 1

«Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքում
փոփոխություն կատարելու մասին» ՀՀ օրենքի

Հավելված թիվ 1

Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքի

ԹՄՐԱՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ԵՎ ՀՈԳԵՄԵՏ (ՀՈԳԵՆԵՐԳՈՐԾՈՒՆ) ՆՅՈՒԹԵՐԻ ԶԳԱԼԻ, ԽՈՇՈՐ ԵՎ ԱՌԱՆՁՆԱՊԵՍ ԽՈՇՈՐ ՉԱՓԵՐԸ
Հ/հ
Անվանումը

Չափերը` գրամներով
զգալի ...
մինչեւ ...
ներառյալ
խոշոր
... -ից
մինչեւ ...

ներառյալ

առանձնապես
խոշոր,
ավելի քան
Թ Մ Ր Ա Մ Ի Ջ Ո Ց Ն Ե Ր
1. Ալիլպրոդին 0.1-0.5 0.5-2.5 2.5
2. Ալֆամեպրոդին 0.1-0.5 0.5-2.5 2.5
3. Ալֆամեթադոլ 0.1-0.5 0.5-2.5 2.5
4. Ալֆա-մեթիլֆենտանիլ 0.00004-0.0002 0.0002-0.001 0.001
5. Ալֆա-մեթիլթիոֆենտանիլ 0.00004-0.0002 0.0002-0.001 0.001
6. Ալֆապրոդին 0.1-0.5 0.5-2.5 2.5
7. Ալֆացետիլմեթադոլ 0.1-0.5 0.5-2.5 2.5
8. Ալֆենտանիլ 0.0004-0.002 0.002-0.15 0.15
9. Ացետիլմեթադոլ 0.1-0.5 0.5-2.5 2.5
10. Ացետիլ-ալֆա-մեթիլֆենտանիլ 0.00004-0.0002 0.0002-0.001 0.001
11. Ացետորֆին 0.00005-0.0001 0.0001-0.0005 0.0005
12. Ամֆետամին(ֆենամին)(հիմքն ու աղերը) 0.01-0.02 0.02-3.0 3.0
13. Անիլերիդին (Քանակը որոշվում է +110-115 օ C ջերմաստիճանի պայմաններում չորացնելով վերջնական քաշը ստանալուց հետո) 0.005-0.01 0.01-0.05 0.05
14. Ափիոն (այդ թվուն` բժշկական)անկախ չեզոք լցանյութերի առկայությունից (Քանակը որոշվում է +110-115 օ C ջերմաստիճանի պայմաններում չորացնելով վերջնական քաշը ստանալուց հետո) 0.1-0.5 0.5-10.0 10.0
15. Ափիոն ացետիլացված, այդ թվում` ուղեկցող նյութերի առկայությամբ, անկախ դրանց դեղագործական բնութագրից (Քանակը որոշվում է +110-115 օ C ջերմաստիճանի պայմաններում չորացնելով վերջնական քաշը ստանալուց հետո) 0.02-0.2 0.2-5.0 5.0
16. Ափիոն մզվածքային, այդ թվում` ուղեկցող նյութերի առկայությամբ, անկախ դրանց դեղագործական բնութագրից (ներառյալ` մորֆին, կոդեին, թեբաին, օրիպավին պարունակող ցանկացած տեսակի կակաչի ծղոտի հեղուկ պատրաստուկների` հանուկների, եփուկների, ջրաթուրմերի գոլորշացման չոր մնացորդները) (Քանակը որոշվում է +110-115 օ C ջերմաստիճանի պայմաններում չորացնելով վերջնական քաշը ստանալուց հետո)
0.1-0.5

0.5-10.0

10.0
17. Ացետիլկոդեին 0.01-0.1 0.1-1.0 1.0
18. Ացետիլհիդրոկոդեին 0.1-0.5 0.5-2.5 2.5
19. Բեզիտրամիդ 0.01-0.1 0.1-0.5 0.5
20. Բետա-հիդրօքսիֆենտանիլ 0.0004-0.002 0.002-0.01 0.01
21. Բետա-հիդրօքսի - 3-մեթիլֆենտանիլ 0.0004-0.002 0.002-0.01 0.01
22. Բետամեպրոդին 0.1-0.5 0.5-2.5 2.5
23. Բետամեթադոլ 0.1-0.5 0.5-2.5 2.5
24. Բետապրոդին 0.1-0.5 0.5-2.5 2.5
25. Բետացետիլմեթադոլ 0.1-0.5 0.5-2.5 2.5
26. Բենզեթիդին 0.01-0.05 0.05-0.25 0.25
27. Բենզիլմորֆին 0.1-0.5 0.5-2.5 2.5
28. Բուպրենորֆին (սուբուտեքս, նորֆին, սանգեզիկ, տեմգեզիկ, բուպրանալ) 0.002-0.02 0.02-0.2 0.2
29. Բրոլամֆետամին (ԴՈԲ)(հիմքն ու աղերը) 0.0001-0.001 0.001-0.005 0.005
30 Դեզոմորֆին` անկախ չեզոք նյութերի առկայությունից (Քանակը որոշվում է +110-115 օ C ջերմաստիճանի պայմաններում չորացնելով վերջնական քաշը ստանալուց հետո) 0.05-0.5 0.5-2.5 2.5
31. Դեքստրոմորամիդ 0.002-0.01 0.01-0.05 0.05
32. Դիամպրոմիդ 0.1-0.5 0.5-2.5 2.5
33. Դիհիդրոմորֆին` անկախ չեզոք նյութերի առկայությունից (Քանակը որոշվում է +110-115 օ C ջերմաստիճանի պայմաններում չորացնելով վերջնական քաշը ստանալուց հետո) 0.05-0.5 0.5-2.5 2.5
34. Դեկստրոպրոպօքսիֆեն (իբուպրոկսիրոն, պրոկսիվոն, սպազմոպրոկսիվոն) 0.12-0.6 0.6-3.0 3.0
35. 4-բրոմո-2.5-դեմիթօքսիֆենէթիլամին (2C-B) 0.001-0.01 0.01-0.05 0.05
36. N,N-դիէթիլտրիպտամին (ԴԷՏ) 0.01-0.02 0.02-1.0 1.0
37. N,N-դիմեթիլտրիպտամին (ԴԷՏ) (հիմքն ու աղերը) 0.01-0.02 0.02-1.0 1.0
38. Դիէթիլթիամբուտեն 0.1-0.5 0.5-2.5 2.5
39. ԴՄՀՊ` 3-(1.2-դիմեթիլ-հեպտիլ)-1-հիդրօքսի-7,8,9,10-տետրահիդրո-6,6,9-տրիմեթիլ-6-H-դիբենզո-{b,d} պիրան 0.01-0.02 0.02-1.0 1.0
40. ԴՄԱ` ` (d|-2.5-դիմեթօքսի-ալֆա-մեթիլ ֆենիլ էթիլամին) (հիմքն ու աղերը) 0.01-0.02 0.02-1.0 1.0
41. ԴՕԷՏ` (d|-2.5-դիմեթօքսի-4-էթիլ-ալֆա-մեթիլֆենիլէթիլամին) (հիմքն ու աղերը) 0.0001-0.001 0.001-0.005 0.005
42. Դիհիդրոկոդեին 0.1-0.5 0.5-2.5 2.5
43. Դիմենօքսադոլ 0.1-0.5 0.5-2.5 2.5
44. Դիմեֆեպտանոլ 0.1-0.5 0.5-2.5 2.5
45. Դիմեպհեպտանոլ 0.1-0.5 0.5-2.5 2.5
46. Դիմեթիլթիամբուտեն 0.1-0.5 0.5-2.5 2.5
47. Դիպիպանոն 0.002-0.01 0.01-0.05 0.05
48. Դիօքսֆենթիլի բուտիրատ 0.02-0.1 0.1-0.5 0.5
49. Դրոտեբանոլ 0.1-0.5 0.5-2.5 2.5
50. Էթոնիտազին 0.001-0.01 0.01-0.05 0.05
51. Էթիլմորֆին 0.01-0.1 0.1-1.0 1.0
52. Էթիլմեթիլթիանբուտեն 0.1-0.5 0.5-2.5 2.5
53. Էթիլցիկլիդին (ՖՑԳ) (հիմքն ու աղերը) 0.001-0.01 0.01-0.05 0.05
54. N-էթիլ-ՄԴԱ (+)- N-էթիլ-ալֆա-մեթիլ-3,4-(մեթիլենդիօքսի) ֆենէթիլամին) (N-էթիլ տենամֆենտամին) (հիմքն ու աղերը) 0.1-0.2 0.2-1.5 1.5
55. Էթգոնին եւ դրա բարդ եթերներն ու ածանցյալները, որոնք կարող են փոխակերպվել էթգոնինի եւ կոկաինի 0.04-02 0.2-1.0 1.0
56. Էտօքսերիդին 0.1-0.5 0.5-2.5 2.5
57. Էֆեդրոն, մեթկատինոն (անկախ ուղեկցող նյութերի առկայությունից) 0.01-0.02 0.02-3.0 3.0
58. Էտորֆին 0.00001-0.0001 0.0001-0.001 0.001
59. Թիանեպթին՝ անկախ չեզոք նյութերի առկայությունից (Քանակը որոշվում է +110-115 օ C ջերմաստիճանի պայմաններում չորացնելով վերջնական քաշը ստանալուց հետո) 0.05-0.5 0.5-2.5 2.5
60. Թիոֆենտանիլ 0.00004-0.0002 0.0002-0.001 0.001
61. Իզոմեթադոն 0.1-0.5 0.5-2.5 2.5
62. (+)- Լիզերգիդ (ԼՍԴ, ԼՍԴ-25) 0.0001-0.001 0.001-0.005 0.005
63. Լեվոմետրոֆան 0.1-0.5 0.5-2.5 2.5
64. Լեվոմորամիդ 0.1-0.5 0.5-2.5 2.5
65. Լեվոֆենացիլմորֆան 0.1-0.5 0.5-2.5 2.5
66. Լեվորֆանոլ 0.1-0.5 0.5-2.5 2.5
67. ԽՏՊ` 2-ամինո-1-(2.5-դիմեթօքսի-4-մեթիլ ֆենիլպրոպան) 0.001-0.01 0.01-0.05 0.05
68. Կատա Էդուլիս (բուսանյութի քանակը որոշվում է 110 աստիճանում մինչեւ ն զանգված չորացումից հետո) 10.0-20.0 20.0-200.0 200.0
69. Կակաչի ծղոտ (Քանակը որոշվում է +110-115 օ C ջերմաստիճանի պայմաններում չորացնե

լով վերջնական քաշը ստանալուց հետո

10.0-50.0 50.0-200.0 200.0
70. Կակաչի ծղոտի խտանյութ (Քանակը որոշվում է +110-115 օ C ջերմաստիճանի պայմաններում չորացնելով վերջնական քաշը ստանալուց հետո 0.05-0.5 0.5-5.0 5.0
71. Կատինոն 0.01-0.02 0.02-3.0 3.0
72. Կանեփ` բոլոր տեսակների (կանեփի ամբողջական կամ ոչ ամբողջական բույսը` կենտրոնական ցողունով կամ կանեփի բոլոր տերեւապատ մասերը` առանց գագաթային հատվածների, որոնք պարունակում են տետրահիդրոկաննաբինոլներ) (քաշը որոշվում է հետազոտման պահին) 500.0-1000.0 1000.0-10000.0 10000.0
73. Կետոբեմիդոն 0.01-0.1 0.1-0.5 0.5
74. Կոդեին (հիմքն ու աղերը) 0.02-0.2 0.2-10.0 10.0
75. Կոկաին (հիմքն ու աղերը, անկախ ուղեկցող նյութերի առկայությունից) 0.001-0.01 0.01-1.0 1.0
76. Կոկայի տերեւներ (Քանակը որոշվում է +110-115 օ C ջերմաստիճանի պայմաններում չորացնելով վերջնական քաշը ստանալուց հետո)2.0-20.020.0-25.025.0

77. Կոդոքսիմ 0.1-0.5 0.5-2.5 2.5
78. Հերոին (անկախ ուղեկցող նյութերի առկայությունից) 0.005-0.01 0.01-0.1 0.1
79. Հաշիշ (անաշա, կանաբիսի խեժ) 0.2-1.0 1.0-100.0 100.0
80. Հաշիշի յուղ (Քանակը որոշվում է +110-115 օ C ջերմաստիճանի պայմաններում չորացնելով վերջնական քաշը ստանալուց հետո) 0.1-0.5 0.5-10.0 10.0
81. N -հիդրօքսի մեթինենդիօքսի-ամֆետամին (ՄԴԱ) (+)- N [ալֆա-մեթիլ-3,4-(մեթիլենդիօքսի)ֆենէթիլ] հիդրօքսիլամին 0.1-0.2 0.2-1.5 1.5
82. Հիդրոկոդոն 0.1-0.5 0.5-2.5 2.5
83. Հիդրոմորֆինոլ 0.1-0.5 0.5-2.5 2.5
84. Հիդրոմորֆոն 0.1-0.5 0.5-2.5 2.5
85. Հիդրօքսիպեթիդին 0.1-0.5 0.5-2.5 2.5
86. Մարիխուանա (Քանակը որոշվում է +110-115 օ C ջերմաստիճանի պայմաններում չորացնելով վերջնական քաշը ստանալուց հետո) 0.5-5.0 5.0-500.0 500.0
87. ՄԴՄԱ` (dl-3,4-մեթիլենդիօքսի -N - ալֆա-դիմեթիլֆենիլ-էթիլամին) (մեթիլենդիօքսիմեթամֆիտամին) (հիմքն ու աղերը)

0.05-0.20.2-1.51.5

88. ՄՊՊՊ 1-մեթիլ-4-ֆենիլ-4-պիպերիդինոլի պրոպինատ (եթեր) 0.1-0.5 0.5-2.5 2.5
89. 1-մեթիլ-4-ֆենիլպիպերիդին-4-կարբոնաթթու 0.1-0.5 0.5-2.5 2.5
90. Մեթադոն (հիմքն ու աղերը) 0.1-1.0 1.0-10.0 10.0
91. Մեթադոնի միջակա միացություն 0.05-0.5 0.5-5.0 5.0
92. Մեթապոն 0.05-0.5 0.5-5.0 5.0
93. Մեթիլդեզոմորֆին` անկախ չեզոք նյութերի առկայությունից (Քանակը որոշվում է +110-115 օ C ջերմաստիճանի պայմաններում չորացնելով վերջնական քաշը ստանալուց հետո) 0.05-0.5 0.5-5.0 5.0
94. Մեթիլդիհիդրոմորֆին` անկախ չեզոք նյութերի առկայությունից (Քանակը որոշվում է +110-115 օ C ջերմաստիճանի պայմաններում չորացնելով վերջնական քաշը ստանալուց հետո) 0.1-0.5 0.5-2.5 2.5
95. Մետոպոն 0.01-0.5 0.5-2.5 2.5
96. Մետազոցին 0.4-2.0 2.0-10.0 10.0
97. 3-մեթիլֆենտանիլ 0.00002-0.0002 0.0002-0.001 0.001
98. 3-մեթիլթիոֆենտանիլ 0.00002-0.0002 0.0002-0.001 0.001
99. Մեսկալին (հիմքն ու աղերը) 0.015-0.03 0.03-5.0 5.0
100. Մեթամֆետամին (հիմքն ու աղերը) 0.01-0.02 0.02-1.5 1.5
101. Միրոֆին 0.1-0.5 0.5-2.5 2.5
102. Մորամիդի միջակա միացություն 0.1-0.5 0.5-2.5 2.5
103. Մորֆերիդին 0.1-0.5 0.5-2.5 2.5
104. Մորֆին (հիմքն ու աղերը) 0.01-0.1 0.1-1.0 1.0
105. մորֆին- N- օքսիդ 0.1-0.5 0.5-2.5 2.5
106. Մորֆին մեթաբրոմիդ 0.1-0.5 0.5-2.5 2.5
107. ՄՄԴԱ` (dl – 5 մեթօքսի-3,4-մեթիլեն-դիօքսի-ալֆա-մեթիլֆենիլ-էթիլամին) (հիմքը եւ աղերը) 0.1-0.2 0.2-1.5 1.5
108. Նիկոմորֆին 0.1-0.5 0.5-2.5 2.5
109. Նիկոկոդեին 0.1-0.5 0.5-2.5 2.5
110. Նիկոդեկոդեին 0.1-0.5 0.5-2.5 2.5
111. Նորացիմեթադոլ 0.1-0.5 0.5-2.5 2.5
112. Նորլեվորֆանոլ 0.1-0.5 0.5-2.5 2.5
113. Նորկոդեին ( N-դեմեթիլկոդեին) 0.1-0.5 0.5-2.5 2.5
114. Նորմեթադոն 0.1-0.5 0.5-2.5 2.5
115. Նորմորֆին 0.1-0.5 0.5-2.5 2.5
116. Նօքսիրոն (գլյուտէթիմիդ) (հիմքն ու աղերը) 1.5-3.5 3.5-25.0 25.0
117. Պենտազոցին 0.05-0.3 0.3-3.0 3.0
118. Պարահեքսիլ 0.025-0.05 0.05-5.0 5.0
119. Պարա-ֆլուորֆենտանիլ 0.00002-0.0002 0.0002-0.001 0.001
120. ՊԵՊԱՊ (1-ֆենէթիլ-4-ֆենիլ-4-պիպերդինոլի ացետատ) (եթեր) 0.1-0.5 0.5-2.5 2.5
121. Պետիդին 0.1-0.5 0.5-2.5 2.5
122. Պետիդինի միջակա միացություն Ա 0.1-0.5 0.5-2.5 2.5
123. Պետիդինի միջակա միացություն Բ 0.1-0.5 0.5-2.5 2.5
124. Պետիդինի միջակա միացություն Գ 0.1-0.5 0.5-2.5 2.5
125. Պիմինոդին 0.1-0.5 0.5-2.5 2.5
126. Պիրիտրամիդ 0.007-0.15 0.15-1.5 1.5
127. Պսիլոցիբին 0.001-0.01 0.01-1.0 1.0
128. Պսիլոցին 0.001-0.01 0.01-1.0 1.0
129. Պրոհեպտազին 0.1-0.5 0.5-2.5 2.5
130. Պրոպերիդին 0.1-0.5 0.5-2.5 2.5
131. Պրոպիրամ 0.1-0.5 0.5-2.5 2.5
132. Սոմբրեւին 0.5-5.0 5.0-50.0 50.0
133. Պրոզիդոլ 0.01-0.1 0.1-1.0 1.0
134. ՊՄԱ (4-մեթօքսի-ալֆա-մեթիլֆենիլ-էթիլամին) (հիմքն ու աղերը) 0.01-0.02 0.02-1.0 1.0
135. Ռացեմետորֆան 0.1-0.5 0.5-2.5 2.5
136. Ռացեմորամիդ 0.1-0.5 0.5-2.5 2.5
137. Ռացեմորֆան 0.1-0.5 0.5-2.5 2.5
138. Ռոլիցիկլիդին (ՖՑՊԻ, ՖՊ) (հիմքն ու աղերը) 0.001-0.01 0.01-0.05 0.05
139. Սուֆենտանիլ 0.00004-0.0002 0.0002-0.001 0.001
140. Թեբաին 0.04-0.02 0.02-1.0 1.0
141. Թեբակոն 0.1-0.5 0.5-2.5 2.5
142. Տետրահիդրոկաննաբինոլներ (բոլոր իզոմերներով) 0.005-0.5 0.5-1.0 1.0
143. Տենամֆետամին (ՄԴԱ) (մեթիլենդիօքսիամֆետամին) (հիմքն ու աղերը) 0.01-0.02 0.02-1.0 1.0
144. Տենոցիկլիդին (ՏՑՊ, ՏՍՊ) (հիմքն ու աղերը) 0.001-0.01 0.01-0.05 0.05
145. Տիլիդին 0.02-0.2 0.2-2.0 2.0
146. Տոլուեն 0.02-0.2 0.2-2.0 2.0
147. Տրիմեպերիդին 0.02-0.2 0.2-2.0 2.0
148. Քլոնիտազեն 0.00004-0.0002 0.0002-0.001 0.001
149. Քրեանիպտին՝ անկախ չեզոք նյութերի առկայությունից (Քանակը որոշվում է +110-115 օ C ջերմաստիճանի պայմաններում չորացնելով վերջնական քաշը ստանալուց հետո) 0.05-0.5 0.5-2.5 2.5
150. Օմնոպոն 0.02-0.2 0.2-2.0 2.0
151. Օքսիկոդոն (14-հիդրօքսիդիհիդրոկոդեինոն) 0.1-0.5 0.5-2.5 2.5
152. Օքսիմորֆոն (14-հիդրօքսիդիհիդրոմորֆինոն) 0.1-0.5 0.5-2.5 2.5
153. Ֆենադոքսոն 0.1-0.5 0.5-2.5 2.5
154. Ֆենամպրոմիդ 0.1-0.5 0.5-2.5 2.5
155. Ֆենազոցին 0.2-2.0 2.0-10.0 10.0
156. 1-ֆենիլ-2-պրոպանոն 0.2-2.0 2.0-5.0 5.0
157. Ֆենոմորֆան 0.1-0.5 0.5-2.5 2.5
158. Ֆենտանիլ եւ դրա բոլոր ածանցյալները 0.0001-0.001 0.001-0.01 0.01
159. Ֆենցիկլիդին (ՖՑՊ) (հիմքն ու աղերը) 0.0001-0.001 0.001-0.005 0.005
160. Ֆոլկոդին (մորֆոլինիլէթիլմոեւֆին) 0.1-0.5 0.5-2.5 2.5
161. Ֆուրեթիդին 0.1-0.5 0.5-2.5 2.5

ՀՈԳԵՄԵՏ ՆՅՈՒԹԵՐ

1. Ամինորեքս 0.05-0.1 0.1-1.0 1.00
2. Ամֆեպրամոն 0.125-1.0 1.0-7.5 7.5
3. Ապրոֆեն 6.0-30.0 30.0-100.0 100.0
4. Ալպրազոլամ 0.03-0.3 0.3-3.0 3.0
5. Բրոմազեպամ 0.04-1.0 1.0-10.0 10.0
6. Գամմա-հիդրօքսիկարագաթթու (նատրիումի օքսիբուտիրատ) 25.0-100.0 100.0-400.0 400.0
7. Դիազեպամ 0.01-0.05 0.05-1.0 1.0
8. Դիֆենօքսիլատ 0.05-2.5 2.5-25 25.0
9. Դիֆենօքսին 0.01-0.1 0.1-0.5 0.5
10. Զիպեպրոլ 0.5-3.0 3.0-10.0 10.0
11. Էֆեդրին եւ դրա աղերը 0.1-1.0 1.0-10.0 10.0
12. Լորազեպամ 0.002-0.02 0.02-0.2 0.2
13. Կաթին (ֆինիլպրոպանոլամին) 0.1-1.0 1.0-10.0 10.0
14. Կետամին 0.05-0.5 0.5-5.0 5.0
15. Կլոզապին 0.05-2.5 2.5-25.0 25.0
16. Կլոքսազոլամ 0.1-1.0 1.0-10.0 10.0
17. Կլոնազեպամ 0.02-0.2 0.2-2.0 2.0
18. Կլոնիդին 0.00015-0.15 0.15-15.0 15.0
19. Հալազեպամ 0.05-2.5 2.5-25.0 25.0
20. Հալօքսազոլամ 0.05-2.5 2.5-25.0 25.0
21. Հալոպերիդոլ 0.005-0.05 0.05-0.5 0.5
22. Մեդազեպամ 0.005-0.05 0.05-1.0 1.0
23 Միդազոլամ 0.005-0.05 0.05-1.0 1.0
24. Մեթակվալոն (հիմքն ու աղերը) 0.05-0.3 0.3-1.5 1.5
25. 4-մեթիլամիննորեքս 0.05-0.1 0.1-1.0 1.0
26. Մեզոկարբ 0.05-0.5 0.5-5.0 5.0
27. Նիտրազեպամ 0.01-0.1 0.1-1.0 1.0
28. Պենտոբարբիտալ 0.6-3.0 3.0-30.0 30.0
29. Պրոպիլհեքսիդրին 0.05-0.5 0.5-5.0 5.0
30. Սեկբուտաբարբիտալ 15.0-150.0 150.0-1500.0 1500.0
31. Տարեն 10.0-50.0 50.0-100-0 100.0
32. Տետրազեպամ 0.5-5.0 5.0-50.0 50.0
33. Տեմազեպամ 0.05-0.5 0.5-5.0 5.0
34. Տրամադոլ 0.05-0.5 0.5-5.0 5.0
35. Տրիազոլամ 0.0005-0.005 0.005-0.05 0.05
36. Տրիհեքսիֆենիդիլ 0.01-0.1 0.1-1.0 1.0
37. Տրիֆլուոպերազին 0.1-1.0 1.0-10.0 10.0
38. Ցիկլոբարբիտալ 0.2-2.0 2.0-20.0 20.0
39. Քլորդիազեպօքսիդ 0.01-0.1 0.1-1.0 1.0
40. Քլորպրոմազին 0.3-3.0 3.0-30.0 30.0
41. Օքսազեպամ 0.1-1.0 1.0-10.0 10.0
42. Ֆենդիմետրազին 0.05-0.5 0.5-5.0 5.0
43. Ֆենազեպամ 0.01-0.1 0.1-1.0 1.0
44. Ֆենտերմին 0.1-1.0 1.0-10.0 10.0
45. Ֆենոբարբիտալ 0.1-1.0 1.0-10.0 10.0
46. Ֆենպրոպորեքս 0.05-0.5 0.5-5.0 5.0
47. Ֆենկամֆամին 0.05-0.5 0.5-5.0 5.0
48. Ֆենմետրազին 0.1-1.0 1.0-10.0 10.0
49. Ֆլուդիազեպամ 0.05-0.5 0.5-5.0 5.0
50. Ֆլուրազեպամ 0.05-0.5 0.5-5.0 5.0
51. Ֆլունիտրազեպամ 0.1-1.0 1.0-10.0 10.0Հ/հ
Անվանումը

Չափերը` գրամներով
զգալի ...
մինչեւ ...
ներառյալ
խոշոր
... -ից
մինչեւ ...

ներառյալ

առանձնապես
խոշոր,
ավելի քան
Թ Մ Ր Ա Մ Ի Ջ Ո Ց Ն Ե Ր
1. Ալիլպրոդին 0.1-0.5 0.5-2.5 2.5
2. Ալֆամեպրոդին 0.1-0.5 0.5-2.5 2.5
3. Ալֆամեթադոլ 0.1-0.5 0.5-2.5 2.5
4. Ալֆա-մեթիլֆենտանիլ 0.00004-0.0002 0.0002-0.001 0.001
5. Ալֆա-մեթիլթիոֆենտանիլ 0.00004-0.0002 0.0002-0.001 0.001
6. Ալֆապրոդին 0.1-0.5 0.5-2.5 2.5
7. Ալֆացետիլմեթադոլ 0.1-0.5 0.5-2.5 2.5
8. Ալֆենտանիլ 0.0004-0.002 0.002-0.15 0.15
9. Ացետիլմեթադոլ 0.1-0.5 0.5-2.5 2.5
10. Ացետիլ-ալֆա-մեթիլֆենտանիլ 0.00004-0.0002 0.0002-0.001 0.001
11. Ացետորֆին 0.00005-0.0001 0.0001-0.0005 0.0005
12. Ամֆետամին(ֆենամին)(հիմքն ու աղերը) 0.01-0.02 0.02-3.0 3.0
13. Անիլերիդին (Քանակը որոշվում է +110-115 օ C ջերմաստիճանի պայմաններում չորացնելով վերջնական քաշը ստանալուց հետո) 0.005-0.01 0.01-0.05 0.05
14. Ափիոն (այդ թվուն` բժշկական)անկախ չեզոք լցանյութերի առկայությունից (Քանակը որոշվում է +110-115 օ C ջերմաստիճանի պայմաններում չորացնելով վերջնական քաշը ստանալուց հետո) 0.1-0.5 0.5-10.0 10.0
15. Ափիոն ացետիլացված, այդ թվում` ուղեկցող նյութերի առկայությամբ, անկախ դրանց դեղագործական բնութագրից (Քանակը որոշվում է +110-115 օ C ջերմաստիճանի պայմաններում չորացնելով վերջնական քաշը ստանալուց հետո) 0.02-0.2 0.2-5.0 5.0
16. Ափիոն մզվածքային, այդ թվում` ուղեկցող նյութերի առկայությամբ, անկախ դրանց դեղագործական բնութագրից (ներառյալ` մորֆին, կոդեին, թեբաին, օրիպավին պարունակող ցանկացած տեսակի կակաչի ծղոտի հեղուկ պատրաստուկների` հանուկների, եփուկների, ջրաթուրմերի գոլորշացման չոր մնացորդները) (Քանակը որոշվում է +110-115 օ C ջերմաստիճանի պայմաններում չորացնելով վերջնական քաշը ստանալուց հետո)
0.1-0.5

0.5-10.0

10.0
17. Ացետիլկոդեին 0.01-0.1 0.1-1.0 1.0
18. Ացետիլհիդրոկոդեին 0.1-0.5 0.5-2.5 2.5
19. Բեզիտրամիդ 0.01-0.1 0.1-0.5 0.5
20. Բետա-հիդրօքսիֆենտանիլ 0.0004-0.002 0.002-0.01 0.01
21. Բետա-հիդրօքսի - 3-մեթիլֆենտանիլ 0.0004-0.002 0.002-0.01 0.01
22. Բետամեպրոդին 0.1-0.5 0.5-2.5 2.5
23. Բետամեթադոլ 0.1-0.5 0.5-2.5 2.5
24. Բետապրոդին 0.1-0.5 0.5-2.5 2.5
25. Բետացետիլմեթադոլ 0.1-0.5 0.5-2.5 2.5
26. Բենզեթիդին 0.01-0.05 0.05-0.25 0.25
27. Բենզիլմորֆին 0.1-0.5 0.5-2.5 2.5
28. Բուպրենորֆին (սուբուտեքս, նորֆին, սանգեզիկ, տեմգեզիկ, բուպրանալ) 0.002-0.02 0.02-0.2 0.2
29. Բրոլամֆետամին (ԴՈԲ)(հիմքն ու աղերը) 0.0001-0.001 0.001-0.005 0.005
30 Դեզոմորֆին` անկախ չեզոք նյութերի առկայությունից (Քանակը որոշվում է +110-115 օ C ջերմաստիճանի պայմաններում չորացնելով վերջնական քաշը ստանալուց հետո) 0.05-0.5 0.5-2.5 2.5
31. Դեքստրոմորամիդ 0.002-0.01 0.01-0.05 0.05
32. Դիամպրոմիդ 0.1-0.5 0.5-2.5 2.5
33. Դիհիդրոմորֆին` անկախ չեզոք նյութերի առկայությունից (Քանակը որոշվում է +110-115 օ C ջերմաստիճանի պայմաններում չորացնելով վերջնական քաշը ստանալուց հետո) 0.05-0.5 0.5-2.5 2.5
34. Դեկստրոպրոպօքսիֆեն (իբուպրոկսիրոն, պրոկսիվոն, սպազմոպրոկսիվոն) 0.12-0.6 0.6-3.0 3.0
35. 4-բրոմո-2.5-դեմիթօքսիֆենէթիլամին (2C-B) 0.001-0.01 0.01-0.05 0.05
36. N,N-դիէթիլտրիպտամին (ԴԷՏ) 0.01-0.02 0.02-1.0 1.0
37. N,N-դիմեթիլտրիպտամին (ԴԷՏ) (հիմքն ու աղերը) 0.01-0.02 0.02-1.0 1.0
38. Դիէթիլթիամբուտեն 0.1-0.5 0.5-2.5 2.5
39. ԴՄՀՊ` 3-(1.2-դիմեթիլ-հեպտիլ)-1-հիդրօքսի-7,8,9,10-տետրահիդրո-6,6,9-տրիմեթիլ-6-H-դիբենզո-{b,d} պիրան 0.01-0.02 0.02-1.0 1.0
40. ԴՄԱ` ` (d|-2.5-դիմեթօքսի-ալֆա-մեթիլ ֆենիլ էթիլամին) (հիմքն ու աղերը) 0.01-0.02 0.02-1.0 1.0
41. ԴՕԷՏ` (d|-2.5-դիմեթօքսի-4-էթիլ-ալֆա-մեթիլֆենիլէթիլամին) (հիմքն ու աղերը) 0.0001-0.001 0.001-0.005 0.005
42. Դիհիդրոկոդեին 0.1-0.5 0.5-2.5 2.5
43. Դիմենօքսադոլ 0.1-0.5 0.5-2.5 2.5
44. Դիմեֆեպտանոլ 0.1-0.5 0.5-2.5 2.5
45. Դիմեպհեպտանոլ 0.1-0.5 0.5-2.5 2.5
46. Դիմեթիլթիամբուտեն 0.1-0.5 0.5-2.5 2.5
47. Դիպիպանոն 0.002-0.01 0.01-0.05 0.05
48. Դիօքսֆենթիլի բուտիրատ 0.02-0.1 0.1-0.5 0.5
49. Դրոտեբանոլ 0.1-0.5 0.5-2.5 2.5
50. Էթոնիտազին 0.001-0.01 0.01-0.05 0.05
51. Էթիլմորֆին 0.01-0.1 0.1-1.0 1.0
52. Էթիլմեթիլթիանբուտեն 0.1-0.5 0.5-2.5 2.5
53. Էթիլցիկլիդին (ՖՑԳ) (հիմքն ու աղերը) 0.001-0.01 0.01-0.05 0.05
54. N-էթիլ-ՄԴԱ (+)- N-էթիլ-ալֆա-մեթիլ-3,4-(մեթիլենդիօքսի) ֆենէթիլամին) (N-էթիլ տենամֆենտամին) (հիմքն ու աղերը) 0.1-0.2 0.2-1.5 1.5
55. Էթգոնին եւ դրա բարդ եթերներն ու ածանցյալները, որոնք կարող են փոխակերպվել էթգոնինի եւ կոկաինի 0.04-02 0.2-1.0 1.0
56. Էտօքսերիդին 0.1-0.5 0.5-2.5 2.5
57. Էֆեդրոն, մեթկատինոն (անկախ ուղեկցող նյութերի առկայությունից) 0.01-0.02 0.02-3.0 3.0
58. Էտորֆին 0.00001-0.0001 0.0001-0.001 0.001
59. Թիանեպթին՝ անկախ չեզոք նյութերի առկայությունից (Քանակը որոշվում է +110-115 օ C ջերմաստիճանի պայմաններում չորացնելով վերջնական քաշը ստանալուց հետո) 0.05-0.5 0.5-2.5 2.5
60. Թիոֆենտանիլ 0.00004-0.0002 0.0002-0.001 0.001
61. Իզոմեթադոն 0.1-0.5 0.5-2.5 2.5
62. (+)- Լիզերգիդ (ԼՍԴ, ԼՍԴ-25) 0.0001-0.001 0.001-0.005 0.005
63. Լեվոմետրոֆան 0.1-0.5 0.5-2.5 2.5
64. Լեվոմորամիդ 0.1-0.5 0.5-2.5 2.5
65. Լեվոֆենացիլմորֆան 0.1-0.5 0.5-2.5 2.5
66. Լեվորֆանոլ 0.1-0.5 0.5-2.5 2.5
67. ԽՏՊ` 2-ամինո-1-(2.5-դիմեթօքսի-4-մեթիլ ֆենիլպրոպան) 0.001-0.01 0.01-0.05 0.05
68. Կատա Էդուլիս (բուսանյութի քանակը որոշվում է 110 աստիճանում մինչեւ ն զանգված չորացումից հետո) 10.0-20.0 20.0-200.0 200.0
69. Կակաչի ծղոտ (Քանակը որոշվում է +110-115 օ C ջերմաստիճանի պայմաններում չորացնե

լով վերջնական քաշը ստանալուց հետո

10.0-50.0 50.0-200.0 200.0
70. Կակաչի ծղոտի խտանյութ (Քանակը որոշվում է +110-115 օ C ջերմաստիճանի պայմաններում չորացնելով վերջնական քաշը ստանալուց հետո 0.05-0.5 0.5-5.0 5.0
71. Կատինոն 0.01-0.02 0.02-3.0 3.0
72. Կանեփ` բոլոր տեսակների (կանեփի ամբողջական կամ ոչ ամբողջական բույսը` կենտրոնական ցողունով կամ կանեփի բոլոր տերեւապատ մասերը` առանց գագաթային հատվածների, որոնք պարունակում են տետրահիդրոկաննաբինոլներ) (քաշը որոշվում է հետազոտման պահին) 500.0-1000.0 1000.0-10000.0 10000.0
73. Կետոբեմիդոն 0.01-0.1 0.1-0.5 0.5
74. Կոդեին (հիմքն ու աղերը) 0.02-0.2 0.2-10.0 10.0
75. Կոկաին (հիմքն ու աղերը, անկախ ուղեկցող նյութերի առկայությունից) 0.001-0.01 0.01-1.0 1.0
76. Կոկայի տերեւներ (Քանակը որոշվում է +110-115 օ C ջերմաստիճանի պայմաններում չորացնելով վերջնական քաշը ստանալուց հետո)2.0-20.020.0-25.025.0

77. Կոդոքսիմ 0.1-0.5 0.5-2.5 2.5
78. Հերոին (անկախ ուղեկցող նյութերի առկայությունից) 0.005-0.01 0.01-0.1 0.1
79. Հաշիշ (անաշա, կանաբիսի խեժ) 0.2-1.0 1.0-100.0 100.0
80. Հաշիշի յուղ (Քանակը որոշվում է +110-115 օ C ջերմաստիճանի պայմաններում չորացնելով վերջնական քաշը ստանալուց հետո) 0.1-0.5 0.5-10.0 10.0
81. N -հիդրօքսի մեթինենդիօքսի-ամֆետամին (ՄԴԱ) (+)- N [ալֆա-մեթիլ-3,4-(մեթիլենդիօքսի)ֆենէթիլ] հիդրօքսիլամին 0.1-0.2 0.2-1.5 1.5
82. Հիդրոկոդոն 0.1-0.5 0.5-2.5 2.5
83. Հիդրոմորֆինոլ 0.1-0.5 0.5-2.5 2.5
84. Հիդրոմորֆոն 0.1-0.5 0.5-2.5 2.5
85. Հիդրօքսիպեթիդին 0.1-0.5 0.5-2.5 2.5
86. Մարիխուանա (Քանակը որոշվում է +110-115 օ C ջերմաստիճանի պայմաններում չորացնելով վերջնական քաշը ստանալուց հետո) 0.5-5.0 5.0-500.0 500.0
87. ՄԴՄԱ` (dl-3,4-մեթիլենդիօքսի -N - ալֆա-դիմեթիլֆենիլ-էթիլամին) (մեթիլենդիօքսիմեթամֆիտամին) (հիմքն ու աղերը)

0.05-0.20.2-1.51.5

88. ՄՊՊՊ 1-մեթիլ-4-ֆենիլ-4-պիպերիդինոլի պրոպինատ (եթեր) 0.1-0.5 0.5-2.5 2.5
89. 1-մեթիլ-4-ֆենիլպիպերիդին-4-կարբոնաթթու 0.1-0.5 0.5-2.5 2.5
90. Մեթադոն (հիմքն ու աղերը) 0.1-1.0 1.0-10.0 10.0
91. Մեթադոնի միջակա միացություն 0.05-0.5 0.5-5.0 5.0
92. Մեթապոն 0.05-0.5 0.5-5.0 5.0
93. Մեթիլդեզոմորֆին` անկախ չեզոք նյութերի առկայությունից (Քանակը որոշվում է +110-115 օ C ջերմաստիճանի պայմաններում չորացնելով վերջնական քաշը ստանալուց հետո) 0.05-0.5 0.5-5.0 5.0
94. Մեթիլդիհիդրոմորֆին` անկախ չեզոք նյութերի առկայությունից (Քանակը որոշվում է +110-115 օ C ջերմաստիճանի պայմաններում չորացնելով վերջնական քաշը ստանալուց հետո) 0.1-0.5 0.5-2.5 2.5
95. Մետոպոն 0.01-0.5 0.5-2.5 2.5
96. Մետազոցին 0.4-2.0 2.0-10.0 10.0
97. 3-մեթիլֆենտանիլ 0.00002-0.0002 0.0002-0.001 0.001
98. 3-մեթիլթիոֆենտանիլ 0.00002-0.0002 0.0002-0.001 0.001
99. Մեսկալին (հիմքն ու աղերը) 0.015-0.03 0.03-5.0 5.0
100. Մեթամֆետամին (հիմքն ու աղերը) 0.01-0.02 0.02-1.5 1.5
101. Միրոֆին 0.1-0.5 0.5-2.5 2.5
102. Մորամիդի միջակա միացություն 0.1-0.5 0.5-2.5 2.5
103. Մորֆերիդին 0.1-0.5 0.5-2.5 2.5
104. Մորֆին (հիմքն ու աղերը) 0.01-0.1 0.1-1.0 1.0
105. մորֆին- N- օքսիդ 0.1-0.5 0.5-2.5 2.5
106. Մորֆին մեթաբրոմիդ 0.1-0.5 0.5-2.5 2.5
107. ՄՄԴԱ` (dl – 5 մեթօքսի-3,4-մեթիլեն-դիօքսի-ալֆա-մեթիլֆենիլ-էթիլամին) (հիմքը եւ աղերը) 0.1-0.2 0.2-1.5 1.5
108. Նիկոմորֆին 0.1-0.5 0.5-2.5 2.5
109. Նիկոկոդեին 0.1-0.5 0.5-2.5 2.5
110. Նիկոդեկոդեին 0.1-0.5 0.5-2.5 2.5
111. Նորացիմեթադոլ 0.1-0.5 0.5-2.5 2.5
112. Նորլեվորֆանոլ 0.1-0.5 0.5-2.5 2.5
113. Նորկոդեին ( N-դեմեթիլկոդեին) 0.1-0.5 0.5-2.5 2.5
114. Նորմեթադոն 0.1-0.5 0.5-2.5 2.5
115. Նորմորֆին 0.1-0.5 0.5-2.5 2.5
116. Նօքսիրոն (գլյուտէթիմիդ) (հիմքն ու աղերը) 1.5-3.5 3.5-25.0 25.0
117. Պենտազոցին 0.05-0.3 0.3-3.0 3.0
118. Պարահեքսիլ 0.025-0.05 0.05-5.0 5.0
119. Պարա-ֆլուորֆենտանիլ 0.00002-0.0002 0.0002-0.001 0.001
120. ՊԵՊԱՊ (1-ֆենէթիլ-4-ֆենիլ-4-պիպերդինոլի ացետատ) (եթեր) 0.1-0.5 0.5-2.5 2.5
121. Պետիդին 0.1-0.5 0.5-2.5 2.5
122. Պետիդինի միջակա միացություն Ա 0.1-0.5 0.5-2.5 2.5
123. Պետիդինի միջակա միացություն Բ 0.1-0.5 0.5-2.5 2.5
124. Պետիդինի միջակա միացություն Գ 0.1-0.5 0.5-2.5 2.5
125. Պիմինոդին 0.1-0.5 0.5-2.5 2.5
126. Պիրիտրամիդ 0.007-0.15 0.15-1.5 1.5
127. Պսիլոցիբին 0.001-0.01 0.01-1.0 1.0
128. Պսիլոցին 0.001-0.01 0.01-1.0 1.0
129. Պրոհեպտազին 0.1-0.5 0.5-2.5 2.5
130. Պրոպերիդին 0.1-0.5 0.5-2.5 2.5
131. Պրոպիրամ 0.1-0.5 0.5-2.5 2.5
132. Սոմբրեւին 0.5-5.0 5.0-50.0 50.0
133. Պրոզիդոլ 0.01-0.1 0.1-1.0 1.0
134. ՊՄԱ (4-մեթօքսի-ալֆա-մեթիլֆենիլ-էթիլամին) (հիմքն ու աղերը) 0.01-0.02 0.02-1.0 1.0
135. Ռացեմետորֆան 0.1-0.5 0.5-2.5 2.5
136. Ռացեմորամիդ 0.1-0.5 0.5-2.5 2.5
137. Ռացեմորֆան 0.1-0.5 0.5-2.5 2.5
138. Ռոլիցիկլիդին (ՖՑՊԻ, ՖՊ) (հիմքն ու աղերը) 0.001-0.01 0.01-0.05 0.05
139. Սուֆենտանիլ 0.00004-0.0002 0.0002-0.001 0.001
140. Թեբաին 0.04-0.02 0.02-1.0 1.0
141. Թեբակոն 0.1-0.5 0.5-2.5 2.5
142. Տետրահիդրոկաննաբինոլներ (բոլոր իզոմերներով) 0.005-0.5 0.5-1.0 1.0
143. Տենամֆետամին (ՄԴԱ) (մեթիլենդիօքսիամֆետամին) (հիմքն ու աղերը) 0.01-0.02 0.02-1.0 1.0
144. Տենոցիկլիդին (ՏՑՊ, ՏՍՊ) (հիմքն ու աղերը) 0.001-0.01 0.01-0.05 0.05
145. Տիլիդին 0.02-0.2 0.2-2.0 2.0
146. Տոլուեն 0.02-0.2 0.2-2.0 2.0
147. Տրիմեպերիդին 0.02-0.2 0.2-2.0 2.0
148. Քլոնիտազեն 0.00004-0.0002 0.0002-0.001 0.001
149. Քրեանիպտին՝ անկախ չեզոք նյութերի առկայությունից (Քանակը որոշվում է +110-115 օ C ջերմաստիճանի պայմաններում չորացնելով վերջնական քաշը ստանալուց հետո) 0.05-0.5 0.5-2.5 2.5
150. Օմնոպոն 0.02-0.2 0.2-2.0 2.0
151. Օքսիկոդոն (14-հիդրօքսիդիհիդրոկոդեինոն) 0.1-0.5 0.5-2.5 2.5
152. Օքսիմորֆոն (14-հիդրօքսիդիհիդրոմորֆինոն) 0.1-0.5 0.5-2.5 2.5
153. Ֆենադոքսոն 0.1-0.5 0.5-2.5 2.5
154. Ֆենամպրոմիդ 0.1-0.5 0.5-2.5 2.5
155. Ֆենազոցին 0.2-2.0 2.0-10.0 10.0
156. 1-ֆենիլ-2-պրոպանոն 0.2-2.0 2.0-5.0 5.0
157. Ֆենոմորֆան 0.1-0.5 0.5-2.5 2.5
158. Ֆենտանիլ եւ դրա բոլոր ածանցյալները 0.0001-0.001 0.001-0.01 0.01
159. Ֆենցիկլիդին (ՖՑՊ) (հիմքն ու աղերը) 0.0001-0.001 0.001-0.005 0.005
160. Ֆոլկոդին (մորֆոլինիլէթիլմոեւֆին) 0.1-0.5 0.5-2.5 2.5
161. Ֆուրեթիդին 0.1-0.5 0.5-2.5 2.5

ՀՈԳԵՄԵՏ ՆՅՈՒԹԵՐ

1. Ամինորեքս 0.05-0.1 0.1-1.0 1.00
2. Ամֆեպրամոն 0.125-1.0 1.0-7.5 7.5
3. Ապրոֆեն 6.0-30.0 30.0-100.0 100.0
4. Ալպրազոլամ 0.03-0.3 0.3-3.0 3.0
5. Բրոմազեպամ 0.04-1.0 1.0-10.0 10.0
6. Գամմա-հիդրօքսիկարագաթթու (նատրիումի օքսիբուտիրատ) 25.0-100.0 100.0-400.0 400.0
7. Դիազեպամ 0.01-0.05 0.05-1.0 1.0
8. Դիֆենօքսիլատ 0.05-2.5 2.5-25 25.0
9. Դիֆենօքսին 0.01-0.1 0.1-0.5 0.5
10. Զիպեպրոլ 0.5-3.0 3.0-10.0 10.0
11. Էֆեդրին եւ դրա աղերը 0.1-1.0 1.0-10.0 10.0
12. Լորազեպամ 0.002-0.02 0.02-0.2 0.2
13. Կաթին (ֆինիլպրոպանոլամին) 0.1-1.0 1.0-10.0 10.0
14. Կետամին 0.05-0.5 0.5-5.0 5.0
15. Կլոզապին 0.05-2.5 2.5-25.0 25.0
16. Կլոքսազոլամ 0.1-1.0 1.0-10.0 10.0
17. Կլոնազեպամ 0.02-0.2 0.2-2.0 2.0
18. Կլոնիդին 0.00015-0.15 0.15-15.0 15.0
19. Հալազեպամ 0.05-2.5 2.5-25.0 25.0
20. Հալօքսազոլամ 0.05-2.5 2.5-25.0 25.0
21. Հալոպերիդոլ 0.005-0.05 0.05-0.5 0.5
22. Մեդազեպամ 0.005-0.05 0.05-1.0 1.0
23 Միդազոլամ 0.005-0.05 0.05-1.0 1.0
24. Մեթակվալոն (հիմքն ու աղերը) 0.05-0.3 0.3-1.5 1.5
25. 4-մեթիլամիննորեքս 0.05-0.1 0.1-1.0 1.0
26. Մեզոկարբ 0.05-0.5 0.5-5.0 5.0
27. Նիտրազեպամ 0.01-0.1 0.1-1.0 1.0
28. Պենտոբարբիտալ 0.6-3.0 3.0-30.0 30.0
29. Պրոպիլհեքսիդրին 0.05-0.5 0.5-5.0 5.0
30. Սեկբուտաբարբիտալ 15.0-150.0 150.0-1500.0 1500.0
31. Տարեն 10.0-50.0 50.0-100-0 100.0
32. Տետրազեպամ 0.5-5.0 5.0-50.0 50.0
33. Տեմազեպամ 0.05-0.5 0.5-5.0 5.0
34. Տրամադոլ 0.05-0.5 0.5-5.0 5.0
35. Տրիազոլամ 0.0005-0.005 0.005-0.05 0.05
36. Տրիհեքսիֆենիդիլ 0.01-0.1 0.1-1.0 1.0
37. Տրիֆլուոպերազին 0.1-1.0 1.0-10.0 10.0
38. Ցիկլոբարբիտալ 0.2-2.0 2.0-20.0 20.0
39. Քլորդիազեպօքսիդ 0.01-0.1 0.1-1.0 1.0
40. Քլորպրոմազին 0.3-3.0 3.0-30.0 30.0
41. Օքսազեպամ 0.1-1.0 1.0-10.0 10.0
42. Ֆենդիմետրազին 0.05-0.5 0.5-5.0 5.0
43. Ֆենազեպամ 0.01-0.1 0.1-1.0 1.0
44. Ֆենտերմին 0.1-1.0 1.0-10.0 10.0
45. Ֆենոբարբիտալ 0.1-1.0 1.0-10.0 10.0
46. Ֆենպրոպորեքս 0.05-0.5 0.5-5.0 5.0
47. Ֆենկամֆամին 0.05-0.5 0.5-5.0 5.0
48. Ֆենմետրազին 0.1-1.0 1.0-10.0 10.0
49. Ֆլուդիազեպամ 0.05-0.5 0.5-5.0 5.0
50. Ֆլուրազեպամ 0.05-0.5 0.5-5.0 5.0
51. Ֆլունիտրազեպամ 0.1-1.0 1.0-10.0 10.0Հավելված թիվ 2

«Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքում
փոփոխություն կատարելու մասին» ՀՀ օրենքի

Հավելված թիվ 5

Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքի


ՄՇԱԿՈՒՄՆ ԱՐԳԵԼՎԱԾ` ԹՄՐԱՆՅՈՒԹԵՐ, ՀՈԳԵՄԵՏ (ՀՈԳԵՆԵՐԳՈՐԾՈՒՆ), ԽԻՍՏ ՆԵՐԳՈՐԾՈՂ ԿԱՄ ԹՈՒՆԱՎՈՐ ՆՅՈՒԹԵՐ ՊԱՐՈՒՆԱԿՈՂ ԲՈՒՅՍԵՐԻ ԽՈՇՈՐ ԵՎ ԱՌԱՆՁՆԱՊԵՍ ԽՈՇՈՐ ՉԱՓԵՐԸ
Հ/հ
Անվանումը

Չափերը` հատով
խոշոր ...-ից մինչեւ ... ներառյալ
(անկախ բույսի վեգետացիոն շրջանից)
առանձնապես խոշոր,
ավելի քան
(անկախ բույսի վեգետացիոն շրջանից)
1. Երկնագույն լոտոս (Nymphea caerulea տեսակի բույս)
10-100
100
2. Էֆեդրա (Ephedra L խմբի բույս)
10-200
200
3. Կատ (Catha տեսակի բույս)
4-40
40
4. Կոկա (Erythroxylon խմբի ցանկացած տեսակի բույս)
4-20
20
5. Կանեփ (Canabis խմբի բույս)
10-100
100
6. Հավայան վարդ (Argyreia nervosa տեսակի բույս)
10-100
100
7. Մեսկալին պարունակող կակտուս (Lophophora williamsii տեսակի բույս), ինչպես նաեւ մեսկալին պարունակող այլ կակտուսներ
3-10
10
8. Պսիլոցիբին եւ /կամ/ պսիլոցին պարունակող ցանկացած տեսակի սնկեր
20-200
200
9. Քնաբեր կակաչ (Papaver somniferum L. տեսակի բույս) եւ ափիոնի շարքի թմրալկալոիդներ պարունակող կակաչի մյուս տեսակները
10-200
200

Հ/հ
Անվանումը

Չափերը` հատով
խոշոր ...-ից մինչեւ ... ներառյալ
(անկախ բույսի վեգետացիոն շրջանից)
առանձնապես խոշոր,
ավելի քան
(անկախ բույսի վեգետացիոն շրջանից)
1. Երկնագույն լոտոս (Nymphea caerulea տեսակի բույս)
10-100
100
2. Էֆեդրա (Ephedra L խմբի բույս)
10-200
200
3. Կատ (Catha տեսակի բույս)
4-40
40
4. Կոկա (Erythroxylon խմբի ցանկացած տեսակի բույս)
4-20
20
5. Կանեփ (Canabis խմբի բույս)
10-100
100
6. Հավայան վարդ (Argyreia nervosa տեսակի բույս)
10-100
100
7. Մեսկալին պարունակող կակտուս (Lophophora williamsii տեսակի բույս), ինչպես նաեւ մեսկալին պարունակող այլ կակտուսներ
3-10
10
8. Պսիլոցիբին եւ /կամ/ պսիլոցին պարունակող ցանկացած տեսակի սնկեր
20-200
200
9. Քնաբեր կակաչ (Papaver somniferum L. տեսակի բույս) եւ ափիոնի շարքի թմրալկալոիդներ պարունակող կակաչի մյուս տեսակները
10-200
200