Armenian ARMSCII Armenian
ՆԱԽԱԳԻԾ
Կ-0471-22.08.2012-ԳԿ-010/0

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՕՐԵՆՔԸ

«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ ՀԱՇՄԱՆԴԱՄՆԵՐԻ ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Հոդված 1. «Հայաստանի Հանրապետությունում հաշմանդամների սոցիալական պաշտպանության մասին» Հայաստանի Հանրապետության 1993 թվականի ապրիլի 14-ի ՀՕ-57 օրենքի 16-րդ հոդվածի`

1. 2-րդ մասի « շարժուձեւերի » բառը  փոխարինել « ժեստերի» բառով.

2. 7-րդ մասի «սուրդոթարգմանությամբ» բառը փոխարինել «ժեստերի լեզվով թարգմանությամբ» բառերով:

Հոդված 2 . Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման հաջորդող օրվանից: 
  


Իրավական ակտի հիմնավորումը

Անհրաժեշտությունը

«Լեզվի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացում կատարելու մասին» ՀՀ օրենքի ընդունումը պայմանավորված է ՀՀ վարչապետի 2011-12-27 թիվ 02/14.2/20788-11 /099/27903-11/   եւ  2012-02-06 N  02/14.2/1359-12 /099/2385-12/ հանձնարականների պահանջների կատարմամբ, Հայաստանի Հանրապետությունում խուլերի ուսուցումն ու դաստիարակությունը հայերեն ժեստերի լեզվով      իրականացնելու անհրաժեշտությամբ:

Ընթացիկ իրավիճակը եւ խնդիրները

«ՀՀ-ում հաշմանդամների սոցիալական պաշտպանության մասին» ՀՀ օրենքի 16-րդ հոդվածի համաձայն պետությունը շարժուձեւի լեզուն ընդունում է որպես անձնական շփման, ուսուցման եւ թարգմանչական ծառայությունների տրամադրման միջոց: Սակայն սահմանված չէ, որ խուլերի ուսուցումը պետք է իրականացվի  հայերեն ժեստերի լեզվով:

Տվյալ բնագավառում իրականացվող քաղաքականությունը

«Լեզվի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում առաջարկվող լրացումը կնպաստի, խուլերի կրթություն ստանալու իրավունքի իրականացմանը: Նկատի ունենալով, որ խուլերի հաղորդակցման հիմնական լեզուն հայերեն ժեստերի լեզուն է, իսկ ուսումնական պրակտիկան եւ միջազգային փորձը վկայում են, որ խուլերի կրթության կազմակերպման ամենաարդյունավետ միջոցը երկլեզու ուսուցումն է, ուստի օրենքի ընդունումով խուլերի կրթության եւ դաստիարակության համար երկու լեզուների` հայերենի եւ հայերեն ժեստերի լեզվի միաժամանակյա կիրառումը դառնում է պարտադիր:

Կարգավորման նպատակը եւ բնույթը

Իրավական ակտի ընդունման նպատակն է նպաստել լսողության խանգարումներով անձանց կարողությունների զարգացմանը եւ ներգրավվածությանը  հասարակական կյանքին, նրանց հիմնարար իրավունքների` մասնավորապես տեղեկատվության եւ կրթության իրավունքների պաշտպանությանը:

Նախագծի մշակման գործընթացում ներգրավված ինստիտուտները եւ անձիք

««Լեզվի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացում կատարելու մասին» ՀՀ օրենքի   նախագիծը մշակվել է ՀՀ կրթության եւ գիտության նախարարության իրավաբանական վարչության   եւ «Ֆրանս-հայկական զարգացման հիմնադրամ»-ի  կողմից:

Ակնկալվող արդյունքը

Ուսուցման գործընթացի կազմակերպումը ժեստերի լեզվով իրականացնելու դեպքում կդյուրինացվի մատուցվող կրթական ծրագրի յուրացումը խուլերի կողմից, ինչը կապահովի խուլերի մասնագիտական, ինչպես նաեւ բարձրագույն կրթություն ստանալու հնարավորությունը: