Armenian ARMSCII Armenian
ՆԱԽԱԳԻԾ
Կ-034-16.08.2012-ԳԿ-010/0

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՕՐԵՆՔԸ

«ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՏԵՍՉՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Հոդված 1. «Կրթության պետական տեսչության մասին» Հայաստանի Հանրապետության (2005 թվականի նոյեմբերի 15-ի ՀՕ-233-Ն) օրենքի`

1) 1-ին հոդվածի, 3-րդ հոդվածի, 6-րդ հոդվածի 1-ին մասի 3-րդ կետի, 8-րդ հոդվածի 1-ին մասի 1-ին կետի եւ 2-րդ մասի 3-րդ կետի, 9-րդ հոդվածի 1-ին մասի    1-ին կետի եւ 1-ին մասի 1-ին կետի թ) ենթակետի «նախնական» եւ «(արհեստագործական)» բառերը հանել.

2) 9-րդ հոդվածի 1-ին մասի 2-րդ կետի «նախնական» բառը հանել:

Հոդված 2. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման օրվան հաջորդող տասներորդ օրը:
 

ՀԻՄՆԱՎՈՐՈՒՄ
«ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՏԵՍՉՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔԻ ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ ՄԱՍԻՆ

Անհրաժեշտությունը

«Կրթության պետական տեսչության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին» ՀՀ օրենքի նախագծի ընդունման անհրաժեշտությունը պայմանավորված է Հայաստանի Հանրապետությունում տեսչական բարեփոխումների իրականացմամբ:

Ընթացիկ իրավիճակը եւ խնդիրները

ՀՀ կրթության պետական տեսչությունը կրթության բնագավառի պետական վերահսկողությունն իրականացնում է ՀՀ  միայն հանրակրթական եւ նախնական մասնագիտական (արհեստագործական) կրթական ծրագրեր իրականացնող ուսումնական հաստատություններում: Վերահսկողության դաշտից դուրս են գտնվում մասնագիտական կրթության մյուս երկու` միջին եւ բարձրագույն մասնագիտական ոլորտները:

Կրթության շարունակականության պայմաններում, հանրակրթության եւ մասնագիտական կրթության ոլորտում ներկայումս առկա չէ  կրթության զարգացման պետական ծրագրի իրականացման, պետական կրթական չափորոշիչների կիրառման, կրթության որակի առկա վիճակի միասնական պատկերը:

Մասնագիտական կրթության առաջին երկու` նախնական մասնագիտական (արհեստագործական) եւ միջին մասնագիտական աստիճանները կարգավորվում են «Նախնական մասնագիտական (արհեստագործական) եւ միջին մասնագիտական կրթության մասին»  ՀՀ օրենքով, սակայն դրանցից առաջինի նկատմամբ ՀՀ կրթության պետական տեսչությունը իրականացնում է պետական վերահսկողություն, իսկ մյուսի նկատմամբ` ոչ:

Կարգավորման նպատակը եւ բնույթը

Օրենքի նախագիծը նպատակ ունի կրթության ոլորտում իրականացնել միասնական պետական վերահսկողություն: Այն հնարավորություն կտա ունենալ կրթության զարգացման պետական ծրագրի իրականացման, պետական կրթական չափորոշիչների կիրառման, կրթության որակի առկա վիճակի իրական եւ ամբողջական պատկերը ՀՀ-ում:

Պետական կրթական ծրագրերի միասնական վերահսկողությունն իր հերթին կնպաստի ինչպես կրթության շարունակականության ընթացքում, այնպես էլ կրթական տարբեր աստիճաններում հնարավոր կոռուպցիոն դրսեւորումների նվազեցմանը:

Արդյունքում, վերահսկողության ամբողջ գործընթացը կդառնա պարզ, հնարավորինս թափանցիկ ու կանխատեսելի:

Նախագծի մշակման գործընթացում ներգրավված ինստիտուտները եւ անձինք

Նախագիծը մշակվել է ՀՀ կրթության եւ գիտության նախարարության աշխատակազմի կրթության պետական տեսչության կողմից:

Ակնկալվող արդյունքը

Օրենքի  նախագծի  ընդունմամբ  ակնկալվում  է  Հայաստանի  Հանրապետությունում  ունենալ` կրթության բնագավառում իրականացվող միասնական պետական վերահսկողություն, կրթության ոլորտի օրենսդրության պահանջների կատարման նկատմամբ կրթական պետական վերահսկողության ամբողջական եւ կատարելագործված իրավական դաշտ, հնարավորինս նվազ կոռուպցիոն ռիսկեր պարունակող պետական կրթական համակարգ: