Armenian ARMSCII Armenian
Առաջին ընթերցում
Խ-275-10.09.2019,11.11.2019-ՊԻ-011/1

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՕՐԵՆՔԸ

«ՀԱՆՐԱՅԻՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Հոդված 1.

«Հանրային ծառայության մասին» Հայաստանի Հանրապետության 2011 թվականի մայիսի 26-ի ՀՕ-172-Ն օրենքի 32-րդ հոդվածի 1-ին մասից հանել «15 000 եւ ավելի բնակչություն ունեցող» բառերը:

Հոդված 2.

1. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում 2020 թվականի հունվարի 01-ից:

2.  Մինչեւ 15 000 բնակչություն ունեցող համայքի ղեկավարն առաջին անգամ հայտարարագիր է ներկայացնում 2019 թվականի դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ՝ մինչեւ ոչ ուշ, քան 2020 թվականի մարտի 30-ը: