Armenian ARMSCII Armenian
Պ-1481-22.05.2019-ԱՍ-011/2ամբ.

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՕՐԵՆՔԸ

«ՊԵՏԱԿԱՆ ՊԱՇՏՈՆՆԵՐ ԵՎ ՊԵՏԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ՊԱՇՏՈՆՆԵՐ ԶԲԱՂԵՑՆՈՂ ԱՆՁԱՆՑ ՎԱՐՁԱՏՐՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

ՀՈԴՎԱԾ 1. «Պետական պաշտոններ եւ պետական ծառայության պաշտոններ զբաղեցնող անձանց վարձատրության մասին» 2013 թվականի դեկտեմբերի 12-ի ՀՕ-157-Ն օրենքի (այսուհետ՝ Օրենք) 5-րդ հոդվածը՝

1) 2-րդ մասը «120 տոկոսը» բառերից հետո լրացնել «, բացառությամբ սույն հոդվածի 2.1-ին մասի»:

2)  լրացնել նոր՝ 2.1-ին մասով հետեւյալ բովանդակությամբ.

«2.1. Պետական պաշտոն եւ պետական ծառայության պաշտոն զբաղեցնող անձանց բազային աշխատավարձի չափը 2020 թվականի համար չի կարող ցածր լինել օրենքով սահմանված նվազագույն ամսական աշխատավարձի անվանական չափի 70 տոկոսից:»:

ՀՈԴՎԱԾ 2. Օրենքի N 3 հավելվածում «Շարքային (պ)» հաստիքային զինվորական կոչումով պաշտոններ»-ի 3/1 խմբի «1.40» թիվը փոխարինել «1.41» թվով:

ՀՈԴՎԱԾ 3. Օրենքի NN 4, 5, 6 հավելվածներում «Շարքային» զինվորական կոչման՝

1) 3/1 խմբի «1.39» թիվը փոխարինել «1.41» թվով, իսկ «1.41» թիվը՝ «1.42» թվով,

2) 3/2 խմբի  «1.41» թիվը փոխարինել «1.42» թվով:

ՀՈԴՎԱԾ 4. Օրենքի NN 7, 8 հավելվածներում «Շարքային» զինվորական կոչման՝

1) 3/1 խմբի «1.38» թիվը փոխարինել «1.41» թվով, «1.40» թիվը՝ «1.42» թվով, իսկ «1.42» թիվը՝ «1.43» թվով,

2) 3/2 խմբի  «1.40» թիվը փոխարինել «1.42» թվով, իսկ «1.42» թիվը՝ «1.43» թվով,

3) 3/3 խմբի  «1.42» թիվը փոխարինել «1.43» թվով:

ՀՈԴՎԱԾ 5. Օրենքի N 9 հավելվածում՝

1) Պետական ծառայության (բացառությամբ քաղաքացիական, դիվանագիտական, հարկային, մաքսային եւ հարկադիր կատարման ծառայությունների) կրտսեր պաշտոնների 3-րդ եւ 2-րդ ենթախմբերը շարադրել նոր խմբագրությամբ.

«Պետական ծառայություն, բացառությամբ քաղաքացիական, դիվանագիտական, հարկային, մաքսային եւ հարկադիր կատարման ծառայությունների

Աշխատավարձի մակարդակները

Հիմնական աշխատավարձի բնականոն աճը

Կրտսեր պաշտոններ

3-րդ
ենթախմբի սանդղակ

2-րդ ենթախմբի սանդղակ

11

Աճ չկա

1.68

1.95

10

Երեք տարին մեկ

1.63

1.90

9

1.58

1.84

8

1.54

1.79

7

Երկու տարին մեկ

1.49

1.73

6

1.47

1.68

5

1.45

1.63

4

Յուրաքանչյուր տարի

1.44

1.59

3

1.43

1.54

2

1.42

1.49

1

1.41

1.47 ».


2)  քաղաքացիական ծառայության մասնագիտական պաշտոնների 8-րդ եւ 7-րդ ենթախմբերը շարադրել նոր խմբագրությամբ.
 

«Քաղաքացիական ծառայություն

Աշխատավարձ
մակարդակները

Հիմնական
աշխատավարձի
բնականոն աճը

Մասնագիտական պաշտոններ

8-րդ

7-րդ

11

Աճ
չկա

1.68

1.95

10

Երեք
տարին մեկ

1.63

1.90

9

1.58

1.84

8

1.54

1.79

7

Երկու
տարին մեկ

1.49

1.73

6

1.47

1.68

5

1.45

1.63

4

Յուրաքանչյուր
տարի

1.44

1.59

3

1.43

1.54

2

1.42

1.49

1

1.41

1.47».


3)  Հարկային եւ մաքսային ծառայության մասնագիտական պաշտոնների Հարկային տեսչության 2-րդ եւ 1-ին կարգի մասնագետների եւ հարկային տեսչության հարկային տեսուչի, տարածքային բաժնի օպեր-լիազորի, վերադաս հարկային մարմնի 2-րդ կարգի մասնագետի, վերադաս հարկային մարմնի 1-ին կարգի մասնագետի, վերադաս մաքսային մարմնի մաքսատան կամ մաքսային կետի մաքսային տեսուչների ենթախմբերը շարադրել նոր խմբագրությամբ.
 

«Հարկային եւ մաքսային ծառայություն

Աշխատավարձի մակարդակները

Հիմնական աշխատավարձի բնականոն աճը

1

2

Հարկային տեսչության 2-րդ եւ 1-ին կարգի մասնագետ

Հարկային տեսչության հարկային տեսուչ, տարածքային բաժնի
օպերլիազոր,
վերադաս հարկային մարմնի

2-
րդ կարգի մասնա գետ ,
վերադաս հարկային
մարմնի
1-
ին կարգի մասնա գետ , վերադաս մաքսային
մարմնի մաքսա տան կամ մա քսային կետի մաքսային տեսուչ

11

Աճ չկա

1.68

1.95

10

Երեք տարին մեկ

1.63

1.90

9

1.58

1.84

8

1.54

1.79

7

Երկու տարին մեկ

1.49

1.73

6

1.47

1.68

5

1.45

1.63

4

Յուրաքանչյուր
տարի

1.44

1.59

3

1.43

1.54

2

1.42

1.49

1

1.41

1.47»:


ՀՈԴՎԱԾ 6.  ԵԶՐԱՓԱԿԻՉ ԵՎ ԱՆՑՈՒՄԱՅԻՆ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ

1. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում 2020 թվականի հունվարի 1-ից եւ գործում է մինչեւ 2020 թվականի դեկտեմբերի 31-ը:

2. 2021 թվականի հունվարի 1-ից՝  2020 թվականի հունվարի 1-ից մինչեւ դեկտեմբերի 31-ը սույն օրենքի 2-5-րդ հոդվածներով սահմանված գործակիցներով վարձատրվող պետական ծառայողների համար «Պետական պաշտոններ եւ պետական ծառայության պաշտոններ զբաղեցնող անձանց վարձատրության մասին» օրենքի՝ 2021 թվականի հունվարի 1-ից հետո գործող կարգավորումների համապատասխան սանդղակից ընտրվում է սույն օրենքով հաշվարկված գործակցին հավասար (0.01 միավորի տարբերությամբ) կամ առավել մոտ՝ բարձր գործակիցը: