Armenian ARMSCII Armenian
Պ-256-13.08.2019,25.09.2019-ՊԻ-011/2ամբ.

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՕՐԵՆՔԸ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ՕՐԵՆՍԳՐՔՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ԼՐԱՑՈՒՄ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Հոդված 1. Հայաստանի Հանրապետության 1998 թվականի մայիսի 5-ի   ՀՕ-239 քաղաքացիական օրենսգրքի 321-րդ հոդվածում՝

1) 4-րդ մասի «լիազորագիր ստացողն» բառերը փոխարինել «լիազորողը» բառով.

2) լրացնել հետեւյալ բովանադակությամբ՝ 7-րդ մասով

«7. Սույն հոդվածի 3-րդ եւ 4-րդ մասերով նախատեսված լիազորագրերը վավերացվում կամ հաստատվում են անվճար:»:

Հոդված 2. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման օրվան հաջորդող տասներորդ օրը: