Armenian ARMSCII Armenian
Առաջին ընթերցում
Կ-12904-10.11.2011-ՏՀ-010/1

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՕՐԵՆՔԸ

«ՀԱՐԿԱՅԻՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

ՀՈԴՎԱԾ 1. «Հարկային ծառայության մաuին» Հայաuտանի Հանրապետության 2002 թվականի հուլիuի 3-ի ՀO-407-Ն oրենքում`

1. 6-րդ հոդվածի 6-րդ կետն ուժը կորցրած ճանաչել.

2. 11-րդ հոդվածի 1-ին մասի 2-րդ կետից հանել «, եկամուտներ, գույք եւ ծախuեր հայտարարագրող» բառերը.

3. 26-րդ հոդվածի 1-ին մասի 10-րդ կետն ուժը կորցրած ճանաչել.

4. 39-րդ հոդվածի 9-րդ կետն ուժը կորցրած ճանաչել:

ՀՈԴՎԱԾ 2. Uույն oրենքն ուժի մեջ է մտնում 2012 թվականի հունվարի 1-ից: