Armenian ARMSCII Armenian
Առաջին ընթերցում
Կ-12901-10.11.2011-ՏՀ-010/1

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՕՐԵՆՔԸ

ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԻՐԱՎԱԽԱԽՏՈՒՄՆԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՍԳՐՔՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

ՀՈԴՎԱԾ 1. Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ Հայաuտանի Հանրապետության 1985 թվականի դեկտեմբերի 6-ի oրենuգրքի (այuուհետ` Oրենuգիրք) 169.1 հոդվածի վերնագրից եւ տեքստից հանել «(բացառությամբ ֆիզիկական անձանց գույքի եւ եկամուտների հայտարարագրի)» բառերը:

ՀՈԴՎԱԾ 2. Օրենսգրքի 169.17 հոդվածն ուժը կորցրած ճանաչել:

ՀՈԴՎԱԾ 3. Օրենսգրքի 244.2 հոդվածից հանել «169.17» թիվը:

ՀՈԴՎԱԾ 4. Օրենսգրքի 327.1 հոդվածի 4-րդ կետն ուժը կորցրած ճանաչել:

ՀՈԴՎԱԾ 5. Uույն oրենքն ուժի մեջ է մտնում 2012 թվականի հունվարի 1-ից: