Armenian ARMSCII Armenian
ՆԱԽԱԳԻԾ
Կ-1286-10.11.2011-ՏՀ-010/0

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՕՐԵՆՔԸ

«ԴՐԱՄԱՐԿՂԱՅԻՆ ԳՈՐԾԱՌՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Հոդված 1. «Դրամարկղային գործառնությունների մասին» Հայաստանի Հանրապետության 2002 թվականի դեկտեմբերի 26-ի ՀՕ-501-Ն օրենքի այսուհետեւ` Օրենք 2-րդ հոդվածի 1-ին մասում «իրավաբանական անձանց,» բառերից հետո լրացնել «ԱԱՀ վճարող համարվող անհատ ձեռնարկատերերի,» բառերը:

Հոդված 2. Օրենքի 6-րդ հոդվածի 1-ին մասը լրացնել հետեւյալ բովանդակությամբ նոր` «գ» եւ «դ» պարբերություններով`

«գ) ապրանքների, (հիմնական միջոցների, ոչ նյութական ակտիվների եւ այլ ակտիվների), ծառայությունների, աշխատանքների դիմաց կանխիկ վճարումների ընդունման առավելագույն չափը` բացառությամբ մանրածախ առեւտրի եւ ծառայությունների ոլորտում անհատ ձեռնարկատեր չհանդիսացող ֆիզիկական անձանցից մինչեւ 3.0 մլն. դրամի չափով ընդունվող վճարումների`
 
Սահմանափակման կիրառման ամսաթիվը (սկսած)
Սահմանափակման մեծությունը (հազար դրամ)
01.01.2012թ.
300

դ մեկ ամսվա ընթացքում ապրանքների (հիմնական միջոցների, ոչ նյութական ակտիվների եւ այլ ակտիվների), ծառայությունների, աշխատանքների դիմաց կանխիկ վճարումների ընդունման առավելագույն չափը՝ բացառությամբ մանրածախ առեւտրի եւ ծառայությունների ոլորտում անհատ ձեռնարկատեր չհանդիսացող ֆիզիկական անձանցից ընդունվող վճարումների`
 
Սահմանափակման կիրառման ամսաթիվը (սկսած)
Սահմանափակման մեծությունը (միլիոն դրամ)
01.01.2012թ.
3

»:

Հոդված 3. Օրենքի 9-րդ հոդվածի`

1) վերնագրում «կազմակերպության ղեկավարի» բառերից հետո լրացնել «անհատ ձեռնարկատիրոջ» բառերը,

2) «գործադիր մարմնի ղեկավարը» բառերից հետո լրացնել «անհատ ձեռնարկատերը» բառերը, իսկ «համապատասխան մարմնի» բառերից հետո` «անհատ ձեռնարկատիրոջ» բառերով:

Հոդված 4. Օրենքի 10-րդ հոդվածի 2-րդ մասը «կազմակերպության ղեկավարի» բառերից հետո լրացնել «անհատ ձեռնարկատիրոջ» բառերով:

Հոդված 5. Օրենքի 12-րդ հոդվածի 1-ին մասը շարադրել հետեւյալ խմբագրությամբ.

«Կանխիկ դրամով վճարումների կատարման եւ (կամ) ընդունման նկատմամբ սույն օրենքի 6-րդ հոդվածով սահմանված սահմանափակումները չպահպանելու դեպքում գանձվում է տուգանք՝ կանխիկ դրամով վճարումների կատարման եւ (կամ) ընդունման թույլատրված չափը գերազանցող գումարի (խախտման գումար) 5 տոկոսի չափով, բայց ոչ պակաս, քան սահմանված նվազագույն աշխատավարձի հինգհարյուրապատիկը եւ ոչ ավելի, քան սահմանված նվազագույն աշխատավարձի երկուհազարապատիկը: Սահմանափակումների չպահպանելն արձանագրելուց հետո՝ մեկ տարվա ընթացքում, դրանք կրկին չպահպանելու դեպքում գանձվում է տուգանք` խախտման գումարի 10 տոկոսի չափով, բայց ոչ պակաս, քան սահմանված նվազագույն աշխատավարձի հազարապատիկը եւ ոչ ավելի, քան սահմանված նվազագույն աշխատավարձի չորսհազարապատիկը:»:

Հոդված 6. Օրենքի 14.1-րդ հոդվածի 2-րդ մասում «Կազմակերպության լուծարման» բառերից հետո լրացնել «անհատ ձեռնարկատիրոջ գործունեության դադարեցման» բառերը:

Հոդված 7. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում 2012 թվականի հունվարի 1-ից, եթե սույն հոդվածով այլ բան սահմանված չէ:

Սույն օրենքի 1-ին, 3-րդ եւ 4-րդ հոդվածների դրույթները կիրառվում են սույն օրենքն ուժի մեջ մտնելու օրվան հաջորդող 30-րդ օրը:

Հիմնավորում

«Դրամարկղային գործառնությունների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություն եւ լրացումներ կատարելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի նախագծի վերաբերյալ

1. Իրավական ակտի անհրաժեշտությունը. Նախագծի անհրաժեշտությունը բխում է Հայաստանի Հանրապետությունում հարկ վճարողների կողմից կանխիկ դրամով իրականացվող գործառնությունների սահմանափակման քաղաքականությունից:

2. Ընթացիկ իրավիճակը եւ խնդիրները. Ներկայուս «Դրամարկղային գործառնությունների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքը չի տարածվում  անհատ ձեռնարկատերերի կողմից կանխիկ դրամով իրականացվող գործառնությունների վրա: Բացի այդ, օրենքով սահմանված` կանխիկ դրամով իրականացվող գործառնությունների սահմանափակումները վերաբերում են միայն կանխիկ վճարումներ կատարելուն եւ ոչ թե ընդունելուն:

Խնդիրը կայանում է նրանում, որ գործող օրենսդրական դաշտը հնարավորություն չի ընձեռում առավել արդյունավետ հսկողություն սահմանել դրամական գործառնությունների վրա, ինչն էլ, իր հերթին, տնտեսավարող սուբյեկտներին ստվերային շրջանառություններ իրականացնելու ու հարկումից խուսափելու որոշակի հնարավորություններ է ընձեռում:

3. Տվյալ բնագավառում իրականացվող քաղաքականությունը. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության կողմից իրականացվող քաղաքականությունն ուղղված է կանխիկ դրամով իրականացվող գործառնությունների հնարավորին չափ սահմանափակմանը:

4. Կարգավորման նպատակը եւ բնույթը. Նախագծի կարգավորման նպատակը հարկումից խուսափելու հնարավորությունների սահմանափակումն է:

5. Նախագծի մշակման գործընթացում ներգրավված ինստիտուտները եւ անձինք. Նախագիծը մշակվել է Հայաստանի Հանրապետության ֆինանսների նախարարության կողմից:

6. Ակնկալվող արդյունքը. Նախագծի ընդունման արդյունքում ակնկալվում է

ա) կանխիկ դրամով իրականացվող գործառնեությունենրի մասով սահմանել սահմանափակումներ կանխիկ վճարումներ ընդունելու համար: Ընդ որում առաջարկվում  է սահմանափակումները չկիրառել մանրածախ առեւտրի եւ ծառայությունների ոլորտում անհատ ձեռնարկատեր չհանդիսացող ֆիզիկական անձանցից մինչեւ 3.0 մլն. դրամի չափով ընդունվող վճարումների վրա,

բ) «Դրամարկղային գործառնությունների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի գործողությունը տարածել ավելացված արժեքի հարկ վճարող համարվող անհատ ձեռնարկատերերի վրա,

գ) վերանայել օրենքով սահմանված սահմանափակումները չպահպանելու համար պատասխանատվության չափերը,

գ) կրճատել հարկումից խուսափելու հնարավորությունները եւ ապահովել պետական բյուջե հավաքագրվող լրացուցիչ հարկային եկամուտներ: