Armenian ARMSCII Armenian
Առաջին ընթերցում
Պ-1229-06.09.2011,17.10.2011-ԳԿ-010/1

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՕՐԵՆՔԸ

«ՀԱՆՐԱԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔՈՒՄ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Հոդված 1. «Հանրակրթության մասին» Հայաստանի Հանրապետության 2009 թվականի հուլիսի 10-ի  ՀՕ-160-ն  օրենքի  25-րդ  հոդվածի՝

ա) 4-րդ մասում «հաստատության» բառից հետո լրացնել «մեկ դրույքով պաշտոնավարող»  բառերը

բ)  4-րդ մասը լրացնել հետեւյալ բովանդակությամբ նոր պարբերությամբ՝

«Կես դրույքով պաշոնավարող եւ համապատասխան որակավորում ունեցող պետական ուսումնական հաստատության վարչական աշխատողը համատեղության կարգով կարող է ունենալ շաբաթական մինչեւ տասնվեց դասաժամ ուսումնական ծանրաբեռնվածություն»։

Հոդված 2. Սույն Օրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման օրվան հաջորդող տասներորդ օրը: