Armenian ARMSCII Armenian
Առաջին ընթերցում
Կ-1256-11.10.2011-ՏՀ-010/1

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՕՐԵՆՔԸ

«ԳՈՒՅՔԻ ՆԿԱՏՄԱՄԲ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ԳՐԱՆՑՄԱՆ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԵՎ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Հոդված 1. «Գույքի նկատմամբ իրավունքների պետական գրանցման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին» (2011 թվականի հունիսի 23-ի ՀՕ-247-Ն, այսուհետ` Օրենք) Օրենքի 16-րդ հոդվածի`

1) երկրորդ մասից հանել «, ինչպես նաեւ որակավորման վկայականի գործողությունը կասեցնելու կամ դադարեցնելու հիմքերը» բառերը.

2)  երկրորդ մասը լրացնել 1)-ին, 2)-րդ, 3)-րդ, 4)-րդ, 5)-րդ, 6)-րդ եւ 7)-րդ ենթակետերով հետեւյալ բովանդակությամբ`

«1) Քարտեզագրության, գեոդեզիայի, չափագրման (հաշվառման) եւ հողաշինարարության որակավորման վկայականի(այսուհետ` վկայական) գործողության կասեցման համար հիմք են`

ա. վկայականի գործողությունը կասեցնելու վերաբերյալ դատական ակտը.

բ. կառավարության որոշմամբ սահմանված քարտեզագրության, գեոդեզիայի, չափագրման (հաշվառման) եւ հողաշինարարության աշխատանքների իրականացմանը ներկայացվող պարտադիր պահանջները չկատարելը:

2) Վկայականի գործողությունը կասեցնելու մասին պետական լիազոր մարմնի ղեկավարի հրամանը` այն կայացնելու օրվանը հաջորդող 1 աշխատանքային օրվա ընթացքում, տրվում կամ պատշաճ ձեւով ուղարկվում է որակավորում ստացած անձին: Վկայականի գործողությունը կասեցվում է մինչեւ դրանց պատճառների վերացումը:

3) Վկայականի գործողության կասեցման ընթացքում որակավորված անձն իրավունք չունի իրականացնել քարտեզագրության, գեոդեզիայի, չափագրման (հաշվառման) եւ հողաշինարարության գործունեություն` բացառությամբ այն դեպքերի, երբ այն ուղղված է կասեցման պատճառները վերացնելուն:

4) Վկայականի գործողության դադարեցման համար հիմք են`

ա) վկայական ստանալու համար ներկայացված փաստաթղթերում կեղծ կամ խեղաթյուրված տեղեկատվություն ներկայացնելը.

բ) որակավորված անձին անգործունակ կամ սահմանափակ գործունակ ճանաչելու կամ որոշակի գործունեությամբ զբաղվելու իրավունքից զրկելու վերաբերյալ դատական ակտը.

գ)  վկայականի գործողության դադարեցման վերաբերյալ որակավորված անձի դիմումը.

դ) վկայականի գործողության կասեցման ժամկետում գործունեություն իրականացնելը.

ե)  մեկ տարվա ընթացքում երկու անգամ վկայականի գործողության կասեցումը:

զ)  որակավորված անձի մահվան կամ նրան մահացած ճանաչելու մասին դատական ակտը:

5) Վկայականի գործողությունը դադարեցման մասին պետական լիազոր մարմնի ղեկավարի հրամանը` այն կայացնելու օրվանը հաջորդող 1 աշխատանքային օրվա ընթացքում (բացառությամբ սույն կետի զ) կետի), տրվում կամ պատշաճ ձեւով  ուղարկվում է որակավորում ստացած անձին:

6) Վկայականի գործողության կասեցումը եւ դադարեցումը կատարվում է պետական լիազոր մարմնի ղեկավարի համապատասխան հրամանով:

7) Վկայականի գործողության դադարեցումից հետո նոր վկայական ստանալու համար անձը կարող է դիմել դրա գործողության դադարեցման օրվանից վեց ամիս հետո:»:

Հոդված 2. Օրենքի  72-րդ հոդվածի`

1) առաջին մասում լրացնել 4)-րդ ենթակետ հետեւյալ բովանդակությամբ`

«4) խրախուսման ֆոնդ:»

2) հինգերորդ մասը շարադրել հետեւյալ խմբագրությամբ`

 «5. Անշարժ գույքի պետական ռեգիստրի համակարգի աշխատակիցների խրախուսման ֆոնդի չափը չի կարող գերազանցել հիմնական աշխատավարձի տարեկան ֆոնդը:»:

Հոդված 3. Օրենքի 73-րդ հոդվածի 1-ին մասի 24)-րդ կետում «14-րդ եւ 21-րդ» բառերը փոխարինել «16-րդ եւ 18-րդ» բառերով:

Հոդված 4. «Գույքի նկատմամբ իրավունքների պետական գրանցման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին» (2011 թվականի հունիսի 23-ի ՀՕ-247-Ն) Օրենքի «Հոդված 2. Անցումային դրույթներ» բաժնում` Քարտեզագրության, գեոդեզիայի, չափագրման (հաշվառման) եւ հողաշինարարության աշխատանքների իրականացման համար անձանց որակավորումը Հոդվածի 3-ի առաջին մասի 1)-ին կետից հանել «, ինչպես նաեւ որակավորման վկայականի գործողությունը կասեցնելու կամ դադարեցնելու հիմքերը.» բառերը:

Հոդված 5. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում 2012 թվականի հունվարի 1-ից: